Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xác định giá đất bồi th­ường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng trên địa bàn Huyện Từ Liêm- Thành phố

Phần mở đầu 4

1. Tính cấp thiết của đề tài. 4

2. Mục đích của đề tài. 5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 5

4. Phương pháp nghiên cứu. 5

4.1. Pương pháp duy vật biện chứng. 5

4.2. Phương pháp duy vật lịch sử. 6

4.3. Phương pháp thống kê. 6

5. Những đóng góp của đề tài. 6

6. Kết cấu của đề tài. 7

Chương I. Cơ sở lí luận về định giá đất bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng 8

I. Khái niệm về giá đất và định giá đất. 8

1. Khái niệm về giá đất. 8

2. Khái niệm về định giá đất. 9

II. Sự cần thiết phải định giá đất phục vụ công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng. 10

1. Sự cần thiết của công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng. 10

1.1. Giải phóng mặt bằng là tất yếu khách quan. 10

1.2. Sự cần thiết phải bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng. 12

2. Sự cần thiết phải định giá đất khi thực hiện bồi thường thiệt hại. 13

III. Cơ sở hình thành giá đất. 14

IV. Các nguyên tắc của định giá đất. 17

V. Phương pháp xác định giá đất trong công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng. 18

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất. 18

1.1. Nhân tố ảnh hưởng về khả năng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 18

1.2. Nhân tố về khả năng hình thành các công trình dịch vụ. 19

1.3. Nhân tố về khả năng sử dụng đất theo mục đích và yêu cầu khác nhau. 19

1.4. Phân loại đô thị theo quy mô và vị trí địa lý. 20

1.5. Khả năng phát triển nghành nghề truyền thống: 22

2. Phương pháp định giá nhà đất để bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng. 23

2.1. Sự hình thành khung giá đất nông - lâm nghiệp. 24

2.2. Giá đất khu dân cư. 25

2.3. Sự hình thành khung giá đất đô thị, giá đất khu công nghiệp, giá đất khu công nghiệp, khu du lịch, khu đầu mối giao thông. 25

VI. Trình tự định giá đất phục vụ công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng. 26

Chương II. Thực trạng xác định giá đất phục vụ công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng tại huyện từ Liêm 28

I.Đặc điểm về tự nhiên - kinh tế - xã hội huyện Từ Liêm có ảnh hưởng đến giá đất. 28

1. Đặc điểm chung. 28

2. Các điều kiện tự nhiên - kinh tế - văn hoá - xã hội. 29

2.1. Điều kiện tự nhiên. 29

2.2.Về kinh tế. 30

3. Biến động đất đai và quá trình đô thị hoá. 32

II. Những quy định của Nhà nước về giá đất để bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng. 33

1. Những quy định của Nhà nước về công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng. 33

2. Các quy định của Nhà nước về giá đất bồi thường thiệt hại 36

2.1. Đối với đất nông nghiệp, lâm nghiệp. 38

2.2. Đối với đất khu dân cư nông thôn. 39

2.3. Giá đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị, đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu phát triển đô thị, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp. 40

2.4. Giá đất tại các thị trấn. 40

2.5. Giá đất tại khu vực nội thành. 41

3. Các quy định của Nhà nước về hệ số K để xác định giá đất bồi thường thiệt hại . 42

III. Thực trạng xác định giá đất phục vụ công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Từ Liêm. 42

1. Những cơ sở tính toán giá đất bồi thường thiệt hại trên địa bàn Huyện Từ Liêm. 42

2. Phương pháp xác định giá đất bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Từ Liêm. 43

2.1. Đối với đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. 43

2.3. Phương pháp xác định giá đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị, đầu mối giao thông và trục đường giao thô ng chính, khu phát triển đô thị, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp. 44

2.4. Phương pháp xác định giá đất tại khu vực thị trấn và khu vực nội thành. 45

2.5. Phương pháp xác định hệ số K để tính giá bồi thường thiệt hại về đất. 46

2.5.1. Hệ số K được xác định theo quan hệ tỷ lệ giữa gía đất tính theo khả năng sinh lợi với giá đất do UBND cấp tỉnh quy định. 46

2.5.2. Hệ số K được xác định theo quan hệ tỷ lệ giữa giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế với gía đất do UBND cấp tỉnh quy định. 47

3. Kết quả xác định giá đất bồi thường thiệt hại của một số dự án. 47

3.1.Kết quả xác định giá đất bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thể dục thể thao - Văn hoá Huyện Từ Liêm. 47

3.2. Kết quả xác định giá đất bồi thường thiệt hại và hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liên cơ quan Huyện Từ Liêm 51

IV. Các bước tiến hành xác định giá đất bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Từ Liêm. 51

V. Đánh giá chung. 51

1. Những kết quả đạt được. 51

2. Những tồn tại của công tác xác định giá bồi thường thiệt hại. 51

3. Nguyên nhân. 51

Chương III. Một số giải pháp hoàn thiện công tác xác định gía đất để bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng 51

I. Quan điểm hoàn thiện công tác xác định giá đất bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. 51

1. Bảo đảm tính chính xác của giá đất. 51

2. Kết hợp hài hoà giữa các lợi ích. 51

3. Đảm bảo tính thống nhất và hệ thống trong định giá bồi thường. 51

II. Một số giải pháp nhằm hoàn hiện công tác xác định giá đất bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng . 51

1. Nhận xét chung. 51

2. Các giải pháp. 51

2.1. Các giải pháp đối với công tác giải phóng mặt bằng . 51

2.1.1.Công tác quy hoạch. 51

2.1.2. Đổi mới và hoàn thống hệ thống chính sách có liên quan đến giải phóng mặt bằng. 51

2.1.3. Củng cố hệ thống tổ chức ngành Địa chính. 51

2.1.4. Công tác tuyên truyền. 51

2.1.5. Nâng cao trình độ của cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng. 51

2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xác định giá đất bồi thường thiệt hại. 51

2.2.1. Thừa nhận việc xác định giá đất là một nghề. 51

2.2.2. Sử dụng các phương pháp định giá đất mới. 51

2.2.3. Thành lập cơ quan định giá nhà đất. 51

2.2.4. Đào tạo cán bộ định giá đất. 51

Kết luận. 51

Tài liệu tham khảo 51

 

doc76 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2655 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xác định giá đất bồi th­ường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng trên địa bàn Huyện Từ Liêm- Thành phố, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xác định giá đất bồi th­ường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng trên địa bàn Huyện Từ Liêm- Thành phố .DOC
Tài liệu liên quan