Chuyên đề Vận dụng phương pháp dãy số thời gian nghiên cứu biến động khách du lịch đến Hà Nội giai đoạn 1997-2003 và dự đoán năm 2004-2005

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN 4

I. Những vấn đề chung về phương pháp dãy số thời gian 4

1. Khái niệm chung về dãy số thời gian 4

2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 5

2.1. Mức độ bình quân theo thời gian 5

2.2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối: 6

2.3. Tốc độ phát triển 7

2.4. Tốc độ tăng (giảm) 9

2.5. Giá trị tuyệt đối của 1% (giảm) 10

3. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của

hiện tượng 10

3.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian 11

3.2. Phương pháp hồi quy trong dãy số thời gian 11

3.3 Phương pháp dãy số trung bình trượt (di động) 13

3.4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ 14

4. Tương quan trong dãy số thời gian 18

4.1. Tự hồi quy tương quan 18

4.2. Tương quan giữa các dãy số thời gian 19

II. Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn trên cơ sở dãy số thời gian 21

1. Khái niệm 21

2. Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn 21

2.1. Ngoại suy bằng các mức độ bình quân 21

2.2. Ngoại suy bằn số bình quân trượt 23

2.3. Ngoại suy hàm xu thế 24

2.4. Ngoại suy theo chỉ số thời vụ 25

2.5. Ngoại suy theo bảng BUYS - BALOT 26

2.6. Phương pháp san bằng mũ 26

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐÔNG DU LỊCH HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐÔNG KHÁCH DU LỊCH HÀ NỘI 28

I. Tổng quan về hoạt đông du lịch trên địa bàn Hà Nội 28

1. Quá trình hình thành và phát triển của du lịch Hà Nội 28

2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển của du lịch

Hà Nội 29

2.1. Thuận lợi 29

2.2 Khó khăn 37

II. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của du lịch Hà Nội 38

III. Việc vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động khách du lịch Hà Nội 39

1. Sự cần thiết của việc vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động khách du lịch Hà Nội 39

2. Thực trạng của việc vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động của khách du lịch Hà Nội 41

CHƯƠNG III: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 1997 - 2003 VÀ DỰ ĐOÁN CHO GIAI ĐOẠN 2004 - 2005 43

I. Đặc điểm nguồn tài liệu dùng vào quá trình phân tích và dự đoán 43

II. Phân tích xu hướng biến động số lượng khách du lịch đến Hà Nội giai đoạn 1997- 2003. 43

1. Số khách du lịch đến bình quân hàng năm 45

2. Lượng tăng giảm tuyệt đối số khách du lịch đến Hà Nội 45

3. Tốc độ phát triển số khách du lịch đến Hà Nội 47

4. Tốc độ tăng giảm của số lượng khách du lịch 49

5. Giá trị tuyệt đối 1% hoặc giảm của tốc độ tăng hoặc giảm từng kỳ 50

IV. Phân tích tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động lượng khách đến Hà Nội giai đoạn 1997 - 2003 và dự đoán cho giai đoạn 2004 - 2005. 51

1. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến sự biến động lượng khách đến Hà Nội theo dạng cộng (dùng bảng Buys - ballot) 51

2. Dự đoán lượng khách đến Hà Nội hai năm 2004 - 2005

Kết luận 62

Tài liệu tham khảo 64

 

 

 

 

 

 

 

 

doc68 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1968 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Vận dụng phương pháp dãy số thời gian nghiên cứu biến động khách du lịch đến Hà Nội giai đoạn 1997-2003 và dự đoán năm 2004-2005, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng phương pháp dãy số thời gian nghiên cứu biến động khách du lịch đến Hà Nội giai đoạn 1997-2003 và dự đoán năm 2004-2005.Doc