Đánh giá nhanh Năng lực của Việt Nam và Giới thiệu các Thông lệ Quốc tế

Muùc luùc

1. Chính sách về Pháp luật 9

1.Sự cần thiết của một Chính sách về Pháp luật 9

2.Việt Nam đã đạt đửợc những tiến bộ quan trọng 9

3.Tuy nhiên, con đửờng phía trửớc để đạt các chuẩn mực quốc tế

về quản trị pháp luật còn rất dài 10

2. Cơ quan xây dựng pháp luật 13

1.Cơ quan xây dựng pháp luật đóng vai trò quan trọng 13

2.Trung tâm của hệ thống là công việc của Ban Soạn thảo 13

3.Bộ Tửpháp đóng vai trò trung tâm 15

4.Văn phòng Thủ tửớng và Ban Nghiên cứu của Thủ tửớng Chính phủ

ngày một đóng vai trò quan trọng của “ngửời gác cổng” pháp luật 16

5.Quốc hội ngày một tập trung hơn vào việc nâng cao chất lửợng

của môi trửờng pháp lý 16

3. Quá trình Xây dựng Văn bản Pháp luật và Công cụ Kiểm soát Chất lửợng 19

1.Cải thiện tính minh bạch pháp luật 19

2.Chửơng trình xây dựng pháp luật 20

3.Tham khảo ý kiến với công chúng 20

4.Tham khảo ý kiến các bộ ngành 21

5.Lý giải cơ sở và đảm bảo tính phù hợp của luật và văn bản pháp luật mới 22

6.Thực hiện và giám sát thực hiện 23

7.Khả năng tiếp cận các văn bản pháp luật 24

4.Các Phửơng án Lựa chọn 25

1.Xây dựng một chính sách về pháp luật rõ ràng 26

2.Cải thiện cơ chế kiểm tra và cân bằng lợi ích

trong các quy trình pháp lý và áp dụng các thủ tục hành chính 26

3.Xây dựng và cải thiện công cụ kiểm soát chất lửợng văn bản pháp luật 27

Phụ lục

Danh sách đối chiếu của OECD áp dụng cho quá trình ra quyết định pháp lý 29

pdf32 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1783 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá nhanh Năng lực của Việt Nam và Giới thiệu các Thông lệ Quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá nhanh Năng lực của Việt Nam và Giới thiệu các Thông lệ Quốc tế.pdf
Tài liệu liên quan