Đề án Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 3

I. Hệ thống kiểm soát nội bộ và vai trò của kiểm toán nội bộ trong kiểm tra kiểm soát. 3

1.1. Khái niệm về kiểm soát nội bộ. 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ. 4

1.2.Các nội dung của hệ thống kiểm soát nội bộ. 4

1.3. Vị trí của kiểm toán nội bộ trong kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 8

II. Kiểm toán nội bộ. 9

1.1. Bản chất của kiểm toán nội bộ: 9

1.2.Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu và quyền hạn của kiểm toán nội bộ. 11

1.2.1.Chức năng của kiểm toán nội bộ. 11

1.2.2.Nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ. 11

1.2.3. Quyền hạn của kiểm toán nội bộ. 12

1.3. Nội dung phạm vi hoạt động và các loại hình kiểm toán nội bộ. 13

1.3.1.Đối tượng phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ. 13

1.3.2. Phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ. 13

1.3.3.Các loại hình kiểm toán nội bộ. 13

1.4. Tổ chức hệ thống kiểm toán nội bộ. 14

1.4.1.Nguyên tắc, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ. 14

1.4.2. Mô hình tổ chức: 15

CHƯƠNG II 18

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BÔ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MAỊ Ở VIỆT NAM. 18

I. Tìm hiểu khái quát về ngân hàng thương mại. 18

1.1. Khái quát chung. 18

1.2.Vai trò và chức năng cơ bản của ngân hàng. 19

2.1. Sự cần thiết của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại việt nam. 20

2.2 Một số tiền đề hiện nay cho việc hình thành hệ thống kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 22

II) Nguyên tắc xây dựng và thức trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại . 23

2.1 Nguyên tắc để xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ taị các ngân hàng thương mại ở Việt Nam 23

2.2. Thực trạng hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. 26

2.2.1.Những kết quả đạt được. 27

2.2.2. Những hạn chế, vướng mắc của hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. 29

CHƯƠNG III 33

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NÓI CHUNG VÀ CỦA BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NÓI RIÊNG TẠI CÁC NHTM Ở VIỆT NAM 33

KẾT LUẬN 41

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

 

doc44 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 5834 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.DOC