Đề cương ôn tập lớp 5 cuối năm 2017 - 2018

A2) Lệnh nào không sử dụng đƣợc trong Logo?

A BK B RT C EU D HT

A3) Em sử dụng lệnh Wait khi nào?

A Tạm dùng n tíc rồi vẽ B Vẽ trong n tíc rồi tạm dừng

C Tạm dừng n tích rồi thực hiện lệnh tiếp D Tạm dừng n tíc khi hoàn thành

A4) Lệnh Repeat 3 [fd 120 rt 120] rùa thực hiện vẽ hình gì?

A. Hình vuông B Hình chữ nhật C. Hình tam giác D. Hình tròn

A5) Chọn câu lệnh đúng

A. REPEAT [REPEAT 3[FD 10 RT 10] PU BK 10 PD

B. REPEAT 3 [REPEAT 3[FD 10 RT 10] PU BK 10 PD]

C. REPEAT 3 [REPEAT [FD 10 RT 10] PU BK 10 PD]

D. REPEAT 3[REPEAT 3[FD 10 RT 10 PU BK 10 PD

pdf2 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 692 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập lớp 5 cuối năm 2017 - 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP LỚP 5 – CUỐI NĂM 2017-2018 – GV NGUYỄN THÀNH TÍN A1) Khi soạn thảo trên bài trình chiếu em thực hiện thao các bƣớc A Khởi động  soạn thảo  điều chỉnh  thuyết trình B Khởi động điều chỉnh  soạn thảo  thuyết trình C Khởi động  soạn thảo  thuyết trình  điều chỉnh D Khởi độn  điều chỉnh  thuyết trình  soạn thảo A2) Lệnh nào không sử dụng đƣợc trong Logo? A BK B RT C EU D HT A3) Em sử dụng lệnh Wait khi nào? A Tạm dùng n tíc rồi vẽ B Vẽ trong n tíc rồi tạm dừng C Tạm dừng n tích rồi thực hiện lệnh tiếp D Tạm dừng n tíc khi hoàn thành A4) Lệnh Repeat 3 [fd 120 rt 120] rùa thực hiện vẽ hình gì? A. Hình vuông B Hình chữ nhật C. Hình tam giác D. Hình tròn A5) Chọn câu lệnh đúng A. REPEAT [REPEAT 3[FD 10 RT 10] PU BK 10 PD B. REPEAT 3 [REPEAT 3[FD 10 RT 10] PU BK 10 PD] C. REPEAT 3 [REPEAT [FD 10 RT 10] PU BK 10 PD] D. REPEAT 3[REPEAT 3[FD 10 RT 10 PU BK 10 PD A6) Để soạn thảo thủ tục có tên tamgiac em sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau? A. Edit tamgiac B. Edit “tamgiac” C. Edit “tamgiac D. Edit tamgiac” A7) Chọn lệnh đúng để nạp thủ tục có tên tamgiac A. Load “tamgiac B. Save “tamgiac C. Load tamgiac D. Save tamgiac A8) Thử tục trong Logo đƣợc lƣu có phần mở rộng là gì? A. .lgo B. .log C. .glo D. .logo A9) Trong Logo để rùa hiển thị nét vẽ màu đỏ em sử dụng lệnh nào? A. Setpencolor 0 B. Setpencolor 2 C. Setpencolor 4 D. Setpencolor 6 A10) Để khởi động chƣơng trình học nhạc em sử dụng phần mềm nào sau đây? A. Logo B. Paint C. MuseScore D.TuxPaint A11) Trong phần mềm học nhạc nút lệnh nào cho em nghe một bản nhạc đang mở? A. B. C. D. A12) Để thêm một ô nhịp vào cuối đoạn nhạc em sử dụng tổ hợp phím nào? A. Ctrl + C B. Ctrl + B C. Ctrl + Shift D. Ctrl + Insert A13) Tên nào trong các tên sau đƣợc lƣu đúng trong phần mềm học nhạc? A. baihat.doc B. baihat.jpg C. baihat.mscz D. baihat.pptx A14) Để kết thúc việc soạn nhạc em thực hiện nhấn vào phím nào sau đây? A. phím N B. Phím Esc C. Phím Enter D. Phím Insert A15) Lệnh nào không sử dụng đƣợc trong Logo? A BK B KT C ST D HT A16) Để bắt đầu soạn nhạc em thực hiện nhấn vào phím nào sau đây? A. phím N B. Phím Esc C. Phím Enter D. Phím Insert A17) Lệnh Repeat 4 [fd 100 rt 90] rùa thực hiện vẽ hình gì? A. Hình vuông B Hình chữ nhật C. Hình tam giác D. Hình tròn A18) Chọn câu lệnh đúng A. REPEAT 3 [REPEAT 3[FD 10 RT 10] PU BK 10 PD] B. REPEAT 3 [REPEAT 3[FD 10 RT 10 PU BK 10 PD] C. REPEAT 3 [REPEAT [FD 10 RT 10] PU BK 10 PD] D. REPEAT 3[REPEAT 3[FD 10 RT 10 PU BK 10 PD ./0.5đ A19) Để lƣu thủ tục có tên tamgiac em sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau? A.save tamgiac B.save “tamgiac” C.save “tamgiac D.save tamgiac” A20) Trong Logo để rùa hiển thị nét vẽ màu đen em sử dụng lệnh nào? A. Setpencolor 0 B. Setpencolor 2 C. Setpencolor 4 D. Setpencolor 6 A21) Trong phần mềm học nhạc nút lệnh nào cho em nghe lại bản nhạc? A. B. C. D. A22) Để thêm nhiều ô nhịp vào cuối đoạn nhạc em sử dụng tổ hợp phím nào? A. Ctrl + C B. Ctrl + B C. Ctrl + Shift D. Ctrl + Insert A23) Để chèn kí tự đặt biệt vào trong trang trình chiếu ta thực hiện lệnh A. Insert  Picture B. Insert Symboy C. HomePictuer D. Home  Symboy B Phần tự luận/thực hành B1/ Em hãy sự dụng các từ và cụm từ sau: Chọn trường độ nốt nhạc; Gõ phím N; Nhấn phím Esc để kết thúc; Chọn vị trí cao độ nốt nhạc; Chọn tệp tin mẫu; Nhấn hoàn tất để kết thưc. Để thực hiện bốn bƣớc nhập nốt nhạc vào khuông nhạc Bƣớc 1: ............................................................................................................. Bƣớc2: ............................................................................................................. Bƣớc 3: ............................................................................................................. Bƣớc 4: ............................................................................................................. B2/ Em hãy điền lệnh còn thiếu vào ô trống để rùa thực hiện vẽ đƣợc hình sau đây? REPEAT .... [REPPEAT 3 [...... 100 ..... 120] RT .....] REPEAT .... [...................... 90 [...... 2 RT 2] RT .....] B3/ Em hãy sử dụng các lệnh đã học để rùa viết đƣợc lệnh vẽ hình bên dƣới theo mẫu? (gợi ý sử dụng lệnh Repeat) ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. (1) (2) (3) (4) (2) (2) (3) (4) 200 bƣớc 40 bƣớc 200 bƣớc 40 bƣớc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde cuong on tap cuoi nam_12338888.pdf