Đề kiểm tra 1 tiết Môn: Tin học 11 (Bài 4)

V. Hướng dẫn chấm:

Câu 1: 2,5 điểm.

Dữ liệu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, đĩa CD, ) và không bị mất khi tắt nguồn điện. 0,5

-Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn 0,5

Có thể phân tệp thành hai loại: 0.5

Tệp văn bản: gồm các ký tự được tổ chức và quản lý theo từng dòng. 0,5

Tệp có cấu trúc: các thành phần của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.0,5

Câu 2: 2 điểm.

Các thao tác với kiểu dữ liệu tệp:

Gán tên tệp

Mở tệp

Đọc/ghi dữ liệu tệp

Đóng tệp

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Môn: Tin học 11 (Bài 4), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết:40 Tuần: 24 Đề kiểm tra 1 tiết Môn: Tin học 11 Mục tiêu cần đánh giá -Đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong chương V Mục đích yêu cầu của đề Kiến thức: Biết được cách khai báo kiểu dữ liệu tệp. Biết các thao tác khi làm việc với tệp. Biết các hàm thủ tục khi làm việc với tệp. Kỹ năng: Sự khác nhau giữa thủ tục mở tệp để đọc và mở tệp để ghi. Thái độ: Thói quen: nghiêm túc trong học tập. Tính cách: năng động. Ma trận đề Biết Câu 1, 2, 3 Hiểu Câu 4 Vận dụng Nội dung đề: Câu 1: Hãy cho biết khái niệm và đặc điểm của kiểu dữ liệu tệp? Câu 2: Hãy cho biết các thao tác khi làm việc với kiểu dữ liệu tệp? Câu 3: Hãy cho biết các hàm khi xử lý tệp? Câu 4: Hãy cho biết các thủ tục khi làm việc với tệp? Sự khác nhau giữa thủ tục mở để đọc và thủ tục mở để ghi? Hướng dẫn chấm: Câu 1: 2,5 điểm. Dữ liệu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, đĩa CD,) và không bị mất khi tắt nguồn điện. 0,5 -Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn 0,5 Có thể phân tệp thành hai loại: 0.5 Tệp văn bản: gồm các ký tự được tổ chức và quản lý theo từng dòng. 0,5 Tệp có cấu trúc: các thành phần của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định..0,5 Câu 2: 2 điểm. Các thao tác với kiểu dữ liệu tệp: Gán tên tệp Mở tệp Đọc/ghi dữ liệu tệp Đóng tệp Câu 3 : 2 điểm Hàm eof () trả giá trị đúng khi con trỏ đang ở cuối tệp. Hàm eofln() trả giá trị đúng khi con trỏ đang ở cuối dòng. Câu 4 : Gán tên tệp: 0,5 điểm assign(,); Mở tệp: 1 điểm Câu lệnh dùng thủ tục mở tệp để ghi dữ liệu có dạng: rewrite(); Để mở dữ liệu để đọc ta mở tệp bằng thủ tục: reset(); Đọc / ghi tệp văn bản 1 điểm Đọc dữ liệu ta có thủ tục: read(,); hoặc readln Câu lệnh dung thủ tục ghi có dạng: write(,); hoặc writeln(,); Đóng tệp 0,5 điểm Câu lệnh dung thủ tục đóng tệp có dạng: close (); Sự khác nhau giữa thủ tục mở để đọc và mở để ghi 0,5 điểm Thủ tục mở để đọc thì phải tạo tệp Thủ tục mở để ghi nếu tệp chưa được tạo thì được tạo mới, nếu đã có thì dữ liệu sẽ bị xóa chuẩn bị ghi dữ liệu mới vào. Rút kinh nghiệm:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGA_KT_1t_BAI_4.doc
Tài liệu liên quan