Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2017 - 2018 môn Tiếng Anh – Lớp 5

Question 1 : Read and match ( Đọc và nối )

1. What the matter with you ? a. I go fishing.

2. Don’t ride your bike too fast. b. The Fox and the Crow

3. What do you do in your free time ? c. I would like to be a doctor.

4. What’s are you reading ? d. Ok, I won’t.

5. What would you like to be in the future ? e. I have a toothache.

Question 2 : Chose the correct answer ( Chọn đáp án đúng )

 1. What the matter with you ? – I have a .

 a. fever b. food c. drink d. job

 2. ride your bike too fast.

 a. Did b. Don’t c. Doing d. Done

 3. What . you do in your free time ?

 a. have b. are c. do d. is

 4. happened in the story ?

 a. When b. Who c. Whose d. What

 

docx4 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 687 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2017 - 2018 môn Tiếng Anh – Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐÌNH Họ và tên: ................................................. ĐỀ SỐ 1 Lớp : .................. Điểm đạt được : ... ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Năm học 2017 - 2018 Môn Tiếng Anh – Lớp 5 Thời gian : 40 phút Question 1 : Chose the correct answer ( Chọn đáp án đúng ) 1. What the matter with you ? – I have a .. a. fever b. food c. drink d. job 2. ride your bike too fast. a. Did b. Don’t c. Doing d. Done 3. What . you do in your free time ? a. have b. are c. do d. is 4. happened in the story ? a. When b. Who c. Whose d. What 5. What . you like to be in the future ? a. would b. will c. are d. do Question 2 : Reorder the word to make the correct sentence : ( Sắp sếp lại các từ thành câu đúng ) 1. the / Where / post office / is ? . 2. eat / like / What / to / you / would ? 3. weather / What / be / the / will / tomorrow / like ? 4. to / place / Which / would / visit / like / you ? .. 5. hot / It / and / in / summer / sunny / is .. TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐÌNH Họ và tên: ................................................. ĐỀ SỐ 2 Lớp : .................. Điểm đạt được : ... ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Năm học 2017 - 2018 Môn Tiếng Anh – Lớp 5 Thời gian : 40 phút Question 1 : Read and match ( Đọc và nối ) 1. What the matter with you ? a. I go fishing. 2. Don’t ride your bike too fast. b. The Fox and the Crow 3. What do you do in your free time ? c. I would like to be a doctor. 4. What’s are you reading ? d. Ok, I won’t. 5. What would you like to be in the future ? e. I have a toothache. Question 2 : Chose the correct answer ( Chọn đáp án đúng ) 1. What the matter with you ? – I have a .. a. fever b. food c. drink d. job 2. ride your bike too fast. a. Did b. Don’t c. Doing d. Done 3. What . you do in your free time ? a. have b. are c. do d. is 4. happened in the story ? a. When b. Who c. Whose d. What 5. What . you like to be in the future ? a. would b. will c. are d. do ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII ĐỀ SỐ 1 Môn : Tiếng Anh - Lớp 5 Question 1 : Chose the correct answer ( Chọn đáp án đúng ) 1. a 2. b 3. c 4. d 5. a Question 2 : Reorder the word to make the correct sentence : ( Sắp sếp lại các từ thành câu đúng ) 1. Where is the post office ? 2. What would you like to eat ? 3. What will the weather be like tomorrow ? 4. Which place would you like to visit ? 5. It is hot and sunny in summer. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII ĐỀ SỐ 2 Môn : Tiếng Anh - Lớp 5 Question 1 : Read and match ( Đọc và nối ) 1. e 2. d 3. a 4. b 5. c Question 2 : Chose the correct answer ( Chọn đáp án đúng ) 1. a 2. b 3. c 4. d 5. a

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxĐề kt hk2 tieng anh 5 - HSKT.docx