Đề kiểm tra vật lý 10

Hai xe máy cùng xuất phát tại hai địa điểm A và B cách nhau 398 m và cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4,0.10-2 m/s2. Xe máy xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 3,0.10-2 m/s2. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe máy làm mốc thời gian và chọn chiều từ A đến B làm chiều dương.

a. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe máy.

b. Xác định vị trí và thời điểm hai xe máy đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát.

 

doc11 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1901 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra vật lý 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0m/s2) thêi gian r¬i lµ : A. 2s B. 2,5s C. 3s D. 3,5s C©u 11 : Mét ng­êi ®i xe ®¹p chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu, ®i mét nñ¨ ®o¹n ®­êng ®Çu víi vËn tèc 10km/h, ®i mét nñ¨ ®o¹n ®­êng cßn l¹i víi vËn tèc 15km/h.tèc ®é trung b×nh cña ng­êi Êy trªn c¶ qu·ng ®­êng cã gi¸ trÞ b»ng bao nhiªu? A. 6 km/h B. 7 km/h C. 10 km/h D. 12 km/h C©u 12 : Mét « t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 36km/h, muèn t¨ng tèc ®Õn 54km/h sau ®o¹n ®­êng 12,5m.tÝnh gia tèc vµ thêi gian t¨ng tèc ®ã ? A. 3m/s2 vµ 1s B. 5m/s2 vµ 1s C. 1m/s2 vµ 3s D. 1m/s2 vµ 5s C©u 13 : Mét vËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i ®øng yªn ? trong gi©y thø 4 nã ®i ®uîc 7m th× trong gi©y thø 5 nã ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ A. 8m B. 9m C. 10m D. 11m C©u 14 : Chän c©u sai : A. vÞ trÝ cña cïng mét vËt tuú thuéc vµo hÖ quy chiÕu B. VËn tèc cña mét vËt cã tÝnh t­¬ng ®èi C. Quü ®¹o cña mét vËt gièng nhau ®èi víi mäi hÖ quy chiÕu kh¸c nhau D. Mét ng­êi ngåi trong xe ®ang chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu nh×n thÊy viªn bi r¬i theo ph­¬ng th¼ng ®øng sau khi ®­îc nÐm th¼ng ®øng lªn. II- phÇn tù luËn : Hai xe máy cùng xuất phát tại hai địa điểm A và B cách nhau 398 m và cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4,0.10-2 m/s2. Xe máy xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 3,0.10-2 m/s2. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe máy làm mốc thời gian và chọn chiều từ A đến B làm chiều dương. a. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe máy. b. Xác định vị trí và thời điểm hai xe máy đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát. Bµi lµm I- phÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ®¸p ¸n II – phÇn tù luËn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Së GD-§T H¦NG Y£N Đề Thi m«n vËt lý TRƯỜNG THPT NAM KHO¸I CH¢U Thêi gian thi: 45 phót Hä vµ tªn: (M· ®Ò 109) Líp: I- PhÇn tr¾c nghiÖm C©u 1 : tÝnh qu·ng ®­êng mµ mét vËt r¬i tù do ®i ®­îc trong gi©y thø 6 vµ gi©y thø 10.lÊy g= 10m/s2. A. 55m vµ 95m B. 35m vµ 90m C. 55m vµ 99m D. 35m vµ 80m C©u 2 : Chän c©u sai : A. vÞ trÝ cña cïng mét vËt tuú thuéc vµo hÖ quy chiÕu B. VËn tèc cña mét vËt cã tÝnh t­¬ng ®èi C. Quü ®¹o cña mét vËt gièng nhau ®èi víi mäi hÖ quy chiÕu kh¸c nhau D. Mét ng­êi ngåi trong xe ®ang chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu nh×n thÊy viªn bi r¬i theo ph­¬ng th¼ng ®øng sau khi ®­îc nÐm th¼ng ®øng lªn. C©u 3 : ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña mét vËt cã d¹ng: x= 4-3t+t2( x(m); t(s)).gia tèc cña chuyÓn ®éng lµ: A. 0,5 m/s2 B. 1 m/s2 C. 2 m/s2 D. 5 m/s2 C©u 4 : BiÕt n­íc s«ng ch¶y víi vËn tèc 1m/s so víi bê, vËn tèc cña thuyÒn trong n­íc yªn lÆng lµ 7,2km/h.Hái vËn tèc cña thuyÒn khi thuyÒn ch¹y xu«i dßng vµ ng­îc dßng lÇn l­ît lµ : A. 3m/s vµ 1m/s B. 4m/s vµ 2m/s C. 1m/s vµ 3m/s D. 8,2m/s vµ 6,8m/s C©u 5 : Mét ng­êi ®i xe ®¹p chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu, ®i mét nñ¨ ®o¹n ®­êng ®Çu víi vËn tèc 10km/h, ®i mét nñ¨ ®o¹n ®­êng cßn l¹i víi vËn tèc 15km/h.tèc ®é trung b×nh cña ng­êi Êy trªn c¶ qu·ng ®­êng cã gi¸ trÞ b»ng bao nhiªu? A. 6 km/h B. 7 km/h C. 10 km/h D. 12 km/h C©u 6 : Chän c©u ®óng : gia tèc r¬i tù do cña mét vËt ë gÇn mÆt ®Êt thay ®æi theo : A. H×nh d¹ng cña vËt B. Khèi l­îng cña vËt C. H×nh d¹ng vµ Khèi l­îng cña vËt D. vÜ ®é trªn mÆt ®Êt C©u 7 : Mét vËt r¬i tù do trong gi©y cuèi cïng r¬i ®­îc 25m.(g=10m/s2) thêi gian r¬i lµ : A. 2s B. 2,5s C. 3s D. 3,5s C©u 8 : Mét « t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 36km/h, muèn t¨ng tèc ®Õn 54km/h sau ®o¹n ®­êng 12,5m.tÝnh gia tèc vµ thêi gian t¨ng tèc ®ã ? A. 3m/s2 vµ 1s B. 5m/s2 vµ 1s C. 1m/s2 vµ 3s D. 1m/s2 vµ 5s C©u 9 : Mét vËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i ®øng yªn ? trong gi©y thø 4 nã ®i ®uîc 7m th× trong gi©y thø 5 nã ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ A. 8m B. 9m C. 10m D. 11m C©u 10 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng: VËn tèc cña mét ®iÓm trªn xÝch ®¹o lµ bao nhiªu? BiÕt tr¸i ®Êt quay mét vßng xung quanh trôc cña nã hÕt mét ngµy ®ªm vµ b¸n kÝnh tr¸i ®Êt lµ: R =6400km A. 466,7m/s B. 2,1km/s C. 74,3km/s D. ®¸p ¸n kh¸c C©u 11 : Chän ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu kh«ng xuÊt ph¸t tõ gèc to¹ ®é vµ ban ®Çu h­íng vÒ gèc to¹ ®é? A. x = 15+40t B. x = -60t C. x=80-30t D. x = -60-20t C©u 12 : Th¶ r¬i mét vËt tõ ®é cao 5m.NÕu vËt r¬i víi gia tèc g= 10m/s2 th× sau bao l©u vËt cham ®Êt? A. 10s B. 1s C. 0,5s D. 5s C©u 13 : Mét ng­êi ®i xe ®¹p coi nh­ ®Òu.§èi víi ng­êi ®ã th× ®Çu van xe ®¹p chuyÓn ®éng nh­ thÕ nµo ? A. ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu B. ChuyÓn ®éng trßn ®Òu C. ChuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu D. Võa ChuyÓn ®éng trßn, võa chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn C©u 14 : Chän c©u ®óng: ®å thÞ vËn tèc cña chÊt ®iÓm lµ mét ®­êng th¼ng song song vãi trôc thêi gian A. ChÊt ®iÓm ®øng yªn B. ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng C. ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu D. ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng theo chiÒu ©m II- phÇn tù luËn : Hai xe máy cùng xuất phát tại hai địa điểm A và B cách nhau 398 m và cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4,0.10-2 m/s2. Xe máy xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 3,0.10-2 m/s2. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe máy làm mốc thời gian và chọn chiều từ A đến B làm chiều dương. a. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe máy. b. Xác định vị trí và thời điểm hai xe máy đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát. Bµi lµm I- phÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ®¸p ¸n II – phÇn tù luËn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Së GD-§T H¦NG Y£N Đề Thi m«n vËt lý TRƯỜNG THPT NAM KHO¸I CH¢U Thêi gian thi: 45 phót Hä vµ tªn: (M· ®Ò 110) Líp: I- PhÇn tr¾c nghiÖm C©u 1 : tÝnh qu·ng ®­êng mµ mét vËt r¬i tù do ®i ®­îc trong gi©y thø 6 vµ gi©y thø 10.lÊy g= 10m/s2. A. 55m vµ 95m B. 35m vµ 90m C. 55m vµ 99m D. 35m vµ 80m C©u 2 : Mét vËt r¬i tù do trong gi©y cuèi cïng r¬i ®­îc 25m.(g=10m/s2) thêi gian r¬i lµ : A. 2s B. 2,5s C. 3s D. 3,5s C©u 3 : Chän ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu kh«ng xuÊt ph¸t tõ gèc to¹ ®é vµ ban ®Çu h­íng vÒ gèc to¹ ®é? A. x = 15+40t B. x = -60t C. x=80-30t D. x = -60-20t C©u 4 : Mét ng­êi ®i xe ®¹p coi nh­ ®Òu.§èi víi ng­êi ®ã th× ®Çu van xe ®¹p chuyÓn ®éng nh­ thÕ nµo ? A. ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu B. ChuyÓn ®éng trßn ®Òu C. ChuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu D. Võa ChuyÓn ®éng trßn, võa chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn C©u 5 : Chän c©u ®óng: ®å thÞ vËn tèc cña chÊt ®iÓm lµ mét ®­êng th¼ng song song vãi trôc thêi gian A. ChÊt ®iÓm ®øng yªn B. ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng C. ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu D. ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng theo chiÒu ©m C©u 6 : Mét « t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 36km/h, muèn t¨ng tèc ®Õn 54km/h sau ®o¹n ®­êng 12,5m.tÝnh gia tèc vµ thêi gian t¨ng tèc ®ã ? A. 3m/s2 vµ 1s B. 5m/s2 vµ 1s C. 1m/s2 vµ 3s D. 1m/s2 vµ 5s C©u 7 : Chän c©u sai : A. vÞ trÝ cña cïng mét vËt tuú thuéc vµo hÖ quy chiÕu B. VËn tèc cña mét vËt cã tÝnh t­¬ng ®èi C. Quü ®¹o cña mét vËt gièng nhau ®èi víi mäi hÖ quy chiÕu kh¸c nhau D. Mét ng­êi ngåi trong xe ®ang chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu nh×n thÊy viªn bi r¬i theo ph­¬ng th¼ng ®øng sau khi ®­îc nÐm th¼ng ®øng lªn. C©u 8 : ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña mét vËt cã d¹ng: x= 4-3t+t2( x(m); t(s)).gia tèc cña chuyÓn ®éng lµ: A. 0,5 m/s2 B. 1 m/s2 C. 2 m/s2 D. 5 m/s2 C©u 9 : BiÕt n­íc s«ng ch¶y víi vËn tèc 1m/s so víi bê, vËn tèc cña thuyÒn trong n­íc yªn lÆng lµ 7,2km/h.Hái vËn tèc cña thuyÒn khi thuyÒn ch¹y xu«i dßng vµ ng­îc dßng lÇn l­ît lµ : A. 3m/s vµ 1m/s B. 4m/s vµ 2m/s C. 1m/s vµ 3m/s D. 8,2m/s vµ 6,8m/s C©u 10 : Mét ng­êi ®i xe ®¹p chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu, ®i mét nñ¨ ®o¹n ®­êng ®Çu víi vËn tèc 10km/h, ®i mét nñ¨ ®o¹n ®­êng cßn l¹i víi vËn tèc 15km/h.tèc ®é trung b×nh cña ng­êi Êy trªn c¶ qu·ng ®­êng cã gi¸ trÞ b»ng bao nhiªu? A. 6 km/h B. 7 km/h C. 10 km/h D. 12 km/h C©u 11 : Chän c©u ®óng : gia tèc r¬i tù do cña mét vËt ë gÇn mÆt ®Êt thay ®æi theo : A. H×nh d¹ng cña vËt B. Khèi l­îng cña vËt C. H×nh d¹ng vµ Khèi l­îng cña vËt D. vÜ ®é trªn mÆt ®Êt C©u 12 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng: VËn tèc cña mét ®iÓm trªn xÝch ®¹o lµ bao nhiªu? BiÕt tr¸i ®Êt quay mét vßng xung quanh trôc cña nã hÕt mét ngµy ®ªm vµ b¸n kÝnh tr¸i ®Êt lµ: R =6400km A. 466,7m/s B. 2,1km/s C. 74,3km/s D. ®¸p ¸n kh¸c C©u 13 : Mét vËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i ®øng yªn ? trong gi©y thø 4 nã ®i ®uîc 7m th× trong gi©y thø 5 nã ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ A. 8m B. 9m C. 10m D. 11m C©u 14 : Th¶ r¬i mét vËt tõ ®é cao 5m.NÕu vËt r¬i víi gia tèc g= 10m/s2 th× sau bao l©u vËt cham ®Êt? A. 10s B. 1s C. 0,5s 5s II- phÇn tù luËn : Hai xe máy cùng xuất phát tại hai địa điểm A và B cách nhau 398 m và cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4,0.10-2 m/s2. Xe máy xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 3,0.10-2 m/s2. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe máy làm mốc thời gian và chọn chiều từ A đến B làm chiều dương. a. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe máy. b. Xác định vị trí và thời điểm hai xe máy đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát. Bµi lµm I- phÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ®¸p ¸n II – phÇn tù luËn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Së GD-§T H¦NG Y£N Đề Thi m«n vËt lý TRƯỜNG THPT NAM KHO¸I CH¢U Thêi gian thi: 45 phót Hä vµ tªn: (M· ®Ò 111) Líp: I- PhÇn tr¾c nghiÖm C©u 1 : tÝnh qu·ng ®­êng mµ mét vËt r¬i tù do ®i ®­îc trong gi©y thø 6 vµ gi©y thø 10.lÊy g= 10m/s2. A. 55m vµ 95m B. 35m vµ 90m C. 55m vµ 99m D. 35m vµ 80m C©u 2 : Mét ng­êi ®i xe ®¹p coi nh­ ®Òu.§èi víi ng­êi ®ã th× ®Çu van xe ®¹p chuyÓn ®éng nh­ thÕ nµo ? A. ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu B. ChuyÓn ®éng trßn ®Òu C. ChuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu D. Võa ChuyÓn ®éng trßn, võa chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn C©u 3 : Chän c©u ®óng : gia tèc r¬i tù do cña mét vËt ë gÇn mÆt ®Êt thay ®æi theo : A. H×nh d¹ng cña vËt B. Khèi l­îng cña vËt C. H×nh d¹ng vµ Khèi l­îng cña vËt D. vÜ ®é trªn mÆt ®Êt C©u 4 : Th¶ r¬i mét vËt tõ ®é cao 5m.NÕu vËt r¬i víi gia tèc g= 10m/s2 th× sau bao l©u vËt cham ®Êt? A. 10s B. 1s C. 0,5s D. 5s C©u 5 : Mét « t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 36km/h, muèn t¨ng tèc ®Õn 54km/h sau ®o¹n ®­êng 12,5m.tÝnh gia tèc vµ thêi gian t¨ng tèc ®ã ? A. 3m/s2 vµ 1s B. 5m/s2 vµ 1s C. 1m/s2 vµ 3s D. 1m/s2 vµ 5s C©u 6 : Mét ng­êi ®i xe ®¹p chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu, ®i mét nñ¨ ®o¹n ®­êng ®Çu víi vËn tèc 10km/h, ®i mét nñ¨ ®o¹n ®­êng cßn l¹i víi vËn tèc 15km/h.tèc ®é trung b×nh cña ng­êi Êy trªn c¶ qu·ng ®­êng cã gi¸ trÞ b»ng bao nhiªu? A. 6 km/h B. 7 km/h C. 10 km/h D. 12 km/h C©u 7 : Chän c©u sai : A. vÞ trÝ cña cïng mét vËt tuú thuéc vµo hÖ quy chiÕu B. VËn tèc cña mét vËt cã tÝnh t­¬ng ®èi C. Quü ®¹o cña mét vËt gièng nhau ®èi víi mäi hÖ quy chiÕu kh¸c nhau D. Mét ng­êi ngåi trong xe ®ang chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu nh×n thÊy viªn bi r¬i theo ph­¬ng th¼ng ®øng sau khi ®­îc nÐm th¼ng ®øng lªn. C©u 8 : Chän c©u ®óng: ®å thÞ vËn tèc cña chÊt ®iÓm lµ mét ®­êng th¼ng song song vãi trôc thêi gian A. ChÊt ®iÓm ®øng yªn B. ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng C. ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu D. ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng theo chiÒu ©m C©u 9 : BiÕt n­íc s«ng ch¶y víi vËn tèc 1m/s so víi bê, vËn tèc cña thuyÒn trong n­íc yªn lÆng lµ 7,2km/h.Hái vËn tèc cña thuyÒn khi thuyÒn ch¹y xu«i dßng vµ ng­îc dßng lÇn l­ît lµ : A. 3m/s vµ 1m/s B. 4m/s vµ 2m/s C. 1m/s vµ 3m/s D. 8,2m/s vµ 6,8m/s C©u 10 : Mét vËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i ®øng yªn ? trong gi©y thø 4 nã ®i ®uîc 7m th× trong gi©y thø 5 nã ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ A. 8m B. 9m C. 10m D. 11m C©u 11 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng: VËn tèc cña mét ®iÓm trªn xÝch ®¹o lµ bao nhiªu? BiÕt tr¸i ®Êt quay mét vßng xung quanh trôc cña nã hÕt mét ngµy ®ªm vµ b¸n kÝnh tr¸i ®Êt lµ: R =6400km A. 466,7m/s B. 2,1km/s C. 74,3km/s D. ®¸p ¸n kh¸c C©u 12 : ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña mét vËt cã d¹ng: x= 4-3t+t2( x(m); t(s)).gia tèc cña chuyÓn ®éng lµ: A. 0,5 m/s2 B. 1 m/s2 C. 2 m/s2 D. 5 m/s2 C©u 13 : Mét vËt r¬i tù do trong gi©y cuèi cïng r¬i ®­îc 25m.(g=10m/s2) thêi gian r¬i lµ : A. 2s B. 2,5s C. 3s D. 3,5s C©u 14 : Chän ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu kh«ng xuÊt ph¸t tõ gèc to¹ ®é vµ ban ®Çu h­íng vÒ gèc to¹ ®é? A. x = 15+40t B. x = -60t C. x=80-30t D. x = -60-20t II- phÇn tù luËn : Hai xe máy cùng xuất phát tại hai địa điểm A và B cách nhau 398 m và cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4,0.10-2 m/s2. Xe máy xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 3,0.10-2 m/s2. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe máy làm mốc thời gian và chọn chiều từ A đến B làm chiều dương. a. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe máy. b. Xác định vị trí và thời điểm hai xe máy đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát. Bµi lµm I- phÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ®¸p ¸n II – phÇn tù luËn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Së GD-§T H¦NG Y£N Đề Thi m«n vËt lý TRƯỜNG THPT NAM KHO¸I CH¢U Thêi gian thi: 45 phót Hä vµ tªn: (M· ®Ò 112) Líp: I- PhÇn tr¾c nghiÖm C©u 1 : Chän ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu kh«ng xuÊt ph¸t tõ gèc to¹ ®é vµ ban ®Çu h­íng vÒ gèc to¹ ®é? A. x = 15+40t B. x = -60t C. x=80-30t D. x = -60-20t C©u 2 : Chän c©u sai : A. vÞ trÝ cña cïng mét vËt tuú thuéc vµo hÖ quy chiÕu B. VËn tèc cña mét vËt cã tÝnh t­¬ng ®èi C. Quü ®¹o cña mét vËt gièng nhau ®èi víi mäi hÖ quy chiÕu kh¸c nhau D. Mét ng­êi ngåi trong xe ®ang chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu nh×n thÊy viªn bi r¬i theo ph­¬ng th¼ng ®øng sau khi ®­îc nÐm th¼ng ®øng lªn. C©u 3 : Th¶ r¬i mét vËt tõ ®é cao 5m.NÕu vËt r¬i víi gia tèc g= 10m/s2 th× sau bao l©u vËt cham ®Êt? A. 10s B. 1s C. 0,5s D. 5s C©u 4 : Mét vËt r¬i tù do trong gi©y cuèi cïng r¬i ®­îc 25m.(g=10m/s2) thêi gian r¬i lµ : A. 2s B. 2,5s C. 3s D. 3,5s C©u 5 : Mét ng­êi ®i xe ®¹p coi nh­ ®Òu.§èi víi ng­êi ®ã th× ®Çu van xe ®¹p chuyÓn ®éng nh­ thÕ nµo ? A. ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu B. ChuyÓn ®éng trßn ®Òu C. ChuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu D. Võa ChuyÓn ®éng trßn, võa chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn C©u 6 : Chän c©u ®óng: ®å thÞ vËn tèc cña chÊt ®iÓm lµ mét ®­êng th¼ng song song vãi trôc thêi gian A. ChÊt ®iÓm ®øng yªn B. ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng C. ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu D. ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng theo chiÒu ©m C©u 7 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng: VËn tèc cña mét ®iÓm trªn xÝch ®¹o lµ bao nhiªu? BiÕt tr¸i ®Êt quay mét vßng xung quanh trôc cña nã hÕt mét ngµy ®ªm vµ b¸n kÝnh tr¸i ®Êt lµ: R =6400km A. 466,7m/s B. 2,1km/s C. 74,3km/s D. ®¸p ¸n kh¸c C©u 8 : Mét vËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu tõ tr¹ng th¸i ®øng yªn ? trong gi©y thø 4 nã ®i ®uîc 7m th× trong gi©y thø 5 nã ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ A. 8m B. 9m C. 10m D. 11m C©u 9 : BiÕt n­íc s«ng ch¶y víi vËn tèc 1m/s so víi bê, vËn tèc cña thuyÒn trong n­íc yªn lÆng lµ 7,2km/h.Hái vËn tèc cña thuyÒn khi thuyÒn ch¹y xu«i dßng vµ ng­îc dßng lÇn l­ît lµ : A. 3m/s vµ 1m/s B. 4m/s vµ 2m/s C. 1m/s vµ 3m/s D. 8,2m/s vµ 6,8m/s C©u 10 : Mét ng­êi ®i xe ®¹p chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu, ®i mét nñ¨ ®o¹n ®­êng ®Çu víi vËn tèc 10km/h, ®i mét nñ¨ ®o¹n ®­êng cßn l¹i víi vËn tèc 15km/h.tèc ®é trung b×nh cña ng­êi Êy trªn c¶ qu·ng ®­êng cã gi¸ trÞ b»ng bao nhiªu? A. 6 km/h B. 7 km/h C. 10 km/h D. 12 km/h C©u 11 : ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña mét vËt cã d¹ng: x= 4-3t+t2( x(m); t(s)).gia tèc cña chuyÓn ®éng lµ: A. 0,5 m/s2 B. 1 m/s2 C. 2 m/s2 D. 5 m/s2 C©u 12 : Chän c©u ®óng : gia tèc r¬i tù do cña mét vËt ë gÇn mÆt ®Êt thay ®æi theo : A. H×nh d¹ng cña vËt B. Khèi l­îng cña vËt C. H×nh d¹ng vµ Khèi l­îng cña vËt D. vÜ ®é trªn mÆt ®Êt C©u 13 : tÝnh qu·ng ®­êng mµ mét vËt r¬i tù do ®i ®­îc trong gi©y thø 6 vµ gi©y thø 10.lÊy g= 10m/s2. A. 55m vµ 95m B. 35m vµ 90m C. 55m vµ 99m D. 35m vµ 80m C©u 14 : Mét « t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 36km/h, muèn t¨ng tèc ®Õn 54km/h sau ®o¹n ®­êng 12,5m.tÝnh gia tèc vµ thêi gian t¨ng tèc ®ã ? A. 3m/s2 vµ 1s B. 5m/s2 vµ 1s C. 1m/s2 vµ 3s D. 1m/s2 vµ 5s II- phÇn tù luËn : Hai xe máy cùng xuất phát tại hai địa điểm A và B cách nhau 398 m và cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4,0.10-2 m/s2. Xe máy xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 3,0.10-2 m/s2. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe máy làm mốc thời gian và chọn chiều từ A đến B làm chiều dương. a. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe máy. b. Xác định vị trí và thời điểm hai xe máy đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát. Bµi lµm I- phÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ®¸p ¸n II – phÇn tù luËn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLý 10 - đề kiểm tra 1 tiết (mã đề 108) - thpt nam khoái châu.doc
Tài liệu liên quan