Đề tài Đánh gia công tác lập dự án Xây dựng xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn-Ngày tại Tỉnh Sơn La của Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát

PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN II: NỘI DUNG 3

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3

1.1 Lý luận chung về đầu tư và dự án đầu tư 3

1.1.1 Đầu tư 3

1.1.2 Dự án đầu tư 3

1.1.2.1 Khái niệm dự án đầu tư 3

1.1.2.2 Phân loại dự án đầu tư 4

1.1.2.3 Chu kỳ dự án đầu tư 6

1.1.2.4 Sự cần thiết phải tiến hành đầu tư theo dự án 7

1.2. Nội dung và phương pháp lập dự án đầu tư 8

1.2.1 Quan niệm về lập dự án đầu tư 8

1.2.2 Nội dung lập dự án đầu tư 11

1.2.2.1.Nghiên cứu phát hiện các cơ hội đầu tư 12

1.2.2.2.Nghiên cứu tiền khả thi 14

1.2.2.3.Nghiên cứu khả thi 15

1.2.3 Quy trình lập dự án đầu tư 17

1.2.3.1 Logic của quá trình lập dự án 18

1.2.3.2 Các hoạt động trong lập dự án 19

1.2.3.3 Quy trình lập dự án 20

1.2.3.4 Xây dựng quy trình lập dự án 21

1.2.4 Các phương pháp lập dự án 22

1.2.4.1 Các phương pháp dự báo, dự đoán 22

1.2.4.2 Các phương pháp thu thập dữ liệu 25

1.2.4.3 Các phương pháp phân tích đánh giá 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ “XƯỞNG CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN CÔNG SUẤT 90 TẤN/NGÀY” TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 30

2.1 Tình hình họat động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 30

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty 30

2.1.2 Tên, trụ sở 30

2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty 30

2.1.4 Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 31

2.1.4.1 Hội đồng quản trị 31

2.1.4.2Ban kiểm soát 33

2.1.4.3 Hiện nay Tổng công ty có bộ máy tổ chức như sau 33

2.1.5 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 34

2.1.5.1 Văn phòng Tổng công ty 34

2.1.5.2 Phòng kế họach đầu tư và thị trường 35

2.1.5.3 Phòng tổ chức cán bộ – thanh tra 37

2.1.5.4 Phòng kỹ thuật công nghệ 39

2.1.5.5 Phòng tài chính – kế toán 40

2.1.6 Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong những năm qua 42

2.1.6.1 Thành tựu 42

2.1.6.2 Những vấn đề còn tồn tại 44

2.1.7 Công tác lập dự án tại Tổng công ty 44

2.1.7.1 Quy trình lập dự án tại Tổng công ty 45

2.1.7.2 Nội dung của dự án được lập tại Tổng công ty 46

2.1.7.3 Phương pháp lập dự án được sử dụng tại Tổng công ty 46

2.2 Lập dự án “Đầu tư xây dựng xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày” 47

2.2.1 ngành chế biến tinh bột sắn 47

2.2.2 Dự án “Xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày 48

2.2.2.1 Bối cảnh của dự án. 48

2.2.2.2 Tóm tắt dự án 53

2.2.2.3 Đánh giá thực trạng lập dự án “Xây dựng xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90tấn/ngày” 58

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN “XƯỞNG CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN” NÓI RIÊNG VÀ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NÓI CHUNG. 71

3.1. Định hướng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập dự án tại Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung và dự án “Xưởng chế biến tinh bột sắn nói chung”. 71

3.1.1 Các giải pháp giảm thời gian lập dự án 74

3.1.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lập dự án 75

3.1.3 Các giải pháp giảm chi phí lập dự án đầu tư 76

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập dự án tại Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn. 76

3.2.1 Đầu tư cho nguồn nhân lực làm công tác lập dự án 78

3.2.2 Đầu tư trang thiết bị và phần mềm ứng dụng cho công tác lập dự án 79

3.2.3 Xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập dự án 80

3.2.4 Hình thành hệ thống cộng tác viên 81

3.2.5 áp dụng các phương pháp hiện đại trong lập dự án 81

3.2.6 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 81

3.2.7 áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho công tác lập dự án 82

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập dự án “ Xưởng chế biến tinh bột sắn”. 86

3.3.1. Phương án cơ sở của dự án “Xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày tại Tỉnh Sơn La”. 87

3.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án 89

3.3.2.1 Giải pháp nghiên cứu thị trường sản phẩm dự án 89

3.3.2.2 Giải pháp nâng cao tính chính xác cho dự án được lập 91

3.4. Nếu áp dụng các giải pháp trên vào thực tiễn lập dự án tại Tổng công ty thì hiệu quả lập dự án sẽ tăng lên: .97

3.4.1. Cho phía Tổng công ty với cương vị là đơn vị lập dự án .97

3.4.2. Đối với các nhà đầu tư 98

3.4.3. Đối với nền kinh tế 99

PHẦN III: KẾT LUẬN 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

 

 

 

 

 

 

doc125 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1751 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh gia công tác lập dự án Xây dựng xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn-Ngày tại Tỉnh Sơn La của Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh gia công tác lập dự án Xây dựng x­ưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn-ngày tại Tỉnh Sơn La của Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát .DOC
Tài liệu liên quan