Đề tài Hiện trạng hoạt động của các cửa hàng kinh doanh cá cảnh

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI i

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TA iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH BẢNG viii

DANH SÁCH ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH x

I GIỚI THIỆU 1

Đặt Vấn Đề 1

Mục Tiêu Đề Tài 2

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1 Sơ Lược Tình Hình Phát Triển Cá Cảnh Trên Thế Giới 3

2.2 Hiện Trạng và Triển Vọng của Ngành Công Nghiệp Cá Cảnh Việt Nam 4

2.3 Hiện Trạng Nuôi và Sản Xuất Cá Cảnh ở Thành Phố Hồ Chí Minh 5

2.4 Hiện Trạng Kinh Doanh Cá Cảnh ở Thành Phố Hồ Chí Minh 6

2.5 Tình Hình Xuất Nhập Khẩu Cá Cảnh Thành Phố Hồ Chí Minh 7

2.6 Khái Quát về Các Điều Kiện của Tp.HCM để Phát Triển Ngành

Công Nghiệp Cá Cảnh 8

2.6.1 Điều kiện tự nhiên 8

2.6.2 Điều kiện kinh tế 9

2.6.3 Điều kiện xã hội 10

2.6.4 Cơ cấu dân cư 12

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14

3.1 Thời Gian và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 14

3.2 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 14

3.3 Số liệu thứ cấp 14

3.3.1 Số liệu sơ cấp 14

3.4 Phân Tích Kết Quả và Xử Lý Số Liệu 16

IV. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 17

4.1 Các Nhóm Cửa Hàng Kinh Doanh Cá Cảnh và Mặt Hàng Kinh Doanh Chính 17

4.2 Tình Hình Kinh Doanh ở Các Cửa Hàng Cá Cảnh Tp.HCM 18

4.2.1 Hình thức kinh doanh 18

4.2.2 Đối tượng kinh doanh 20

4.3 Cách Thức Quản Lý ở Các Cửa Hàng Kinh Doanh Cá Cảnh ở Tp.Hcm 31

4.3.1 Trình độ học vấn của chủ hộ kinh doanh 31

4.3.2 Kinh nghiệm kinh doanh 32

4.3.3 Tình hình phân bố lao động 32

4.3.4 Nguồn tín dụng 33

4.3.5 Nguồn hàng 33

4.3.6 Hiệu quả kinh tế 35

4.3.7 Hiện trạng cơ sở vật chất của các cửa hàng 36

4.4 Kỹ Thuật Vận Hành được Các Cửa Hàng Cá Cảnh Tp.HCM Áp Dụng 41

4.4.1 Kỹ thuật giữ cá khoẻ mạnh 41

4.4.2 Kỹ thuật vận chuyển 44

4.4.3 Tình hình và quản lý dịch bệnh 45

4.5 Kênh Phân Phối của Các Cửa Hàng Kinh Doanh Cá Cảnh ở Tp.HCM 47

4.5.1 Đánh giá của các cửa hàng về tình hình cung cầu cá cảnh 47

4.5.2 Biến động giá cả và khách hàng 48

4.5.3 Kênh phân phối và tiêu thụ cá cảnh Tp.HCM 49

4.6 Đánh Giá Thuận Lợi, Khó Khăn và Tiềm Năng Phát Triển trong

Kinh Doanh Cá Cảnh ở Tp.HCM 49

4.6.1 Thuận lợi 49

4.6.2 Khó khăn 50

4.6.3 Tiềm năng phát triển của nghề nuôi – kinh doanh cá cảnh 51

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52

5.1 Kết Luận 52

5.2 Đề Nghị 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

PHỤ LỤC

 

doc95 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2926 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hiện trạng hoạt động của các cửa hàng kinh doanh cá cảnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccacanh.doc
  • pdfcacanh.pdf
Tài liệu liên quan