Đề tài Hiệu Trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thi đua và phong trào quần chúng

MỤC LỤC

 

Lời dẫn Trang 1

A. PHẦN MỞ ĐẦU Trang 2

1.Lý do chọn đề tài Trang 2

2. Mục đích nghiên cứu Trang 3

3. Ý nghĩa Trang 3

B. PHẦN NỘI DUNG Trang 4

I. Cơ sở lý luận thực tiễn và cơ sở pháp lý Trang 4

1) Cơ sở lý luận thực tiễn Trang 4

2) Cơ sở pháp lý Trang 6

II. Thực trạng tình hình Trường Tiểu học Quang Trung Trang 7

III. Biện pháp, giải pháp Trang 9

1) Biện pháp Trang 9

2) Giải pháp Trang 14

IV. Kết quả Trang 15

C. PHẦN KẾT LUẬN Trang 16

1) Bài học kinh nghiệm Trang 16

2) Đề xuất kiến nghị Trang 16

3) Lời kết Trang 17

MỤC LỤC Trang 18

DANH MỤC THAM KHẢO Trang 19

 

 

doc19 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 8607 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hiệu Trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thi đua và phong trào quần chúng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch thức, trình tự, thời hạn tiến hành. Vậy Hiệu trưởng và Công đoàn cùng hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện công tác thi đua và phong trào quần chúng trong năm học là một điều tất yếu. a). Chức năng của Công đoàn. Công đoàn là một bộ phận của tổ chức chính trị xã hội, của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ công nhân viên chức và người lao động khác tham gia quản lý Nhà nước. Còn hiện tại Công đoàn ở nhà trường là đại diện cho người lao động (CB - GV- CNV) tham gia quản lý trường học. Công đoàn còn quan tâm đến tất cả các vấn đề trong cuộc sống như: Đời sống vật chất và tinh thần cũng như tư tưởng, ý chí nguyện vọng … Công đoàn tham gia giáo dục người lao động để họ giác ngộ về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường trên cở sở mang tính giáo dục thuyết phục là chính. Công đoàn bảo vệ lợi ích của đơn vị, của CB, GV, CNV trên cơ sở của luật và Điều lệ Công đoàn qui định. Bên cạnh đó Công đoàn luôn chăm lo về nhân cách, trình độ nhận thức, trình độ văn hóa, chuyên môn và phẩm chất của người đoàn viên. Đặc biệt là lợi ích của người lao động có ý nghĩa rất quan trọng nó giúp cho Công đoàn kiên trì với chức năng và định hướng việc lựa chọn nội dung và phương pháp hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, từng địa phương. b). Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn. Đại diện CB – GV – CNV kí kết hợp đồng tập thể với Hiệu trưởng cùng với Hiệu trưởng đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống và phúc lợi cho giáo viên. Tuyên truyền vận động giáo dục và tổ chức đoàn viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia quản lý nhà trường và thi đua thực hiện có kết quả kế hoạch giáo dục dạy học. Bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ , giáo viên, công nhân viên. Kiểm tra giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng gây thiệt hại của công, vi phạm hợp đồng tập thể. Tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động CB, GV, CNV thực hiện nghĩa vụ và quyền dân chủ của mình, động viên tích cực chủ động, sáng tạo của đoàn viên trong lao động sư phạm, trong công tác, kiện toàn tổ chức và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. c). Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng. Điều 18, mục 3 Điều lệ trường Tiểu học có qui định: a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học. b) Tổ chức bộ máy của trường, thành lập và cử tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ hành chính - quản trị, thành lập và cử chủ tịch các hội đồng nhà trường. c) Phân công quản lý, kiểm tra công tác của giáo viên, nhân viên, đề nghị với Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển, đề bạt giáo viên, nhân viên nhà trường, khen thưởng thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước. d) Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường. đ) Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. e) Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức, nhận học sinh vào học, giới thiệu cho học sinh chuyển trường, quyết định khen thưởng kỷ luật học sinh, xét duyệt đánh giá, xếp loại học sinh, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp, danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp tiểu học. g) Được dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý trường học, được hưởng các quyền lợi của Hiệu trưởng theo qui định. d). Hiệu trưởng tổ chức phối hợp với Công đoàn thi đua thực hiện kế hoạch năm học: Căn cứ theo chương trình kế hoạch công tác của nhà trường: Hiệu trưởng cùng với Công đoàn tổ chức quản lý các phong trào thi đua. Sau khi bàn bạc và thống nhất với tổ chức Công đoàn, Hiệu trưởng quyết định mục tiêu, nội dung về chế độ khen thưởng và phối hợp với Công đoàn sơ, tổng kết các phong trào. Công đoàn có trách nhiệm, động viên quần chúng hăng hái thi đua thực hiện các mục tiêu, định mức thực hiện biện pháp đã đề ra. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, kí kết hợp đồng tập thể tạo ra tiền đề và điều kiện cho phong trào thi đua “Hai tốt” cải tiến công tác giáo dục dạy học, cải tiến công tác quản lý. Ngược lại, thông qua phong trào thi đua Công đoàn thực sự tác động vào mục tiêu, kế hoạch nhà trường, tham gia quản lý, xây dựng đội ngũ, thực hiện vai trò trường học quản lý, trường học dân chủ hóa của mình. đ). Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn thực hiện phong trào quần chúng trong nhà trường: Căn cứ vào chương trình kế hoạch công tác của nhà trường: Hiệu trưởng cùng với Công đoàn xây dựng các phong trào quần chúng trong nhà trường như: Phong trào văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, kế hoạch hóa gia đình, gia đình nhà giáo văn hóa. Phong trào Giỏi việc trưòng, đảm việc nhà. Phong trào viết SKKN, làm đồ dùng dạy học… Mỗi phong trào Hiệu trưởng cùng Công đoàn xây dựng kế hoạch xác định nội dung và biện pháp thực hiện. Do đó từng phong trào có sơ tổng kết từng giai đoạn và cả năm thực hiện. Thông qua phong trào, Công đoàn và Hiệu trưởng phải thường xuyên quan tâm theo dõi, động viên uốn nắn sửa chữa kịp thời những mảng, những công việc chưa thật sự mang lại hiệu quả. Các phong trào này được xây dựng trên cơ sở thông qua các buổi họp chuyên đề có thảo luận đóng góp ý kiến nhằm hòan chỉnh kế hoạch thực hiện. 2. Cơ sở pháp lý: Điều 15 khoản 1 Điều lệ Công đoàn có qui định: Thủ trưởng cơ quan đơn vị tổ chức tạo điều kiện thuận lợi để người lao động làm nhiệm vụ khi họ được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn hoặc được Công đoàn giao nhiệm vụ. Điều 22 khoản 1 Điều lệ Trường Tiểu học đã viết: “ Hội đồng thi đua khen thưởng do Hiệu trưởng thành lập vào mỗi đầu năm học và làm chủ tịch. Các thành viên của Hội đồng gồm: Phó hiệu trưởng, Bí thư chi bộ Đảng, chủ tịch Công đoàn giáo dục…”. Hội đồng thi đua khen thưởng giúp Hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua…” Điều 2 Quy chế dân chủ cơ quan có đoạn viết: “ Thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể quần chúng”. Như vậy dựa vào những cơ sở pháp lý trên ta thấy rõ các chức năng quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan đơn vị để từ đó cùng với Chủ tịch công đoàn hoạch định kế hoạch cho phù hợp với điều kiện của đơn vị mình. II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG Trường TH Quang Trung đóng trên địa bàn xã Quảng Tiến huyện CưMgar tỉnh ĐăkLăk. Xã Quảng Tiến là một địa bàn dân cư tập trung, cách trung tâm huyện 1 km về hướng nam về cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 80%; tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 20%, hầu hết nhân dân lao động sản xuất cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu. Đời sống nhân dân khá ổn định, cuộc sống vật chất tinh thần được nâng lên kết cấu hạ tầng phát triển, thuận lợi cho sự phát triển về văn hoá xã hội. PHHS quan tâm tới con em tạo điều kiện cho con em đến trường đầy đủ. Trường được thành lập từ năm 1991 trên cơ sở là tách từ trường PTCS Quảng Phú. Số lượng lớp học đến nay là 18 lớp có 561 học sinh trong đó nữ là 285 em dân tộc có 4 em . Bình quân 31 em / lớp. Điều kiện cơ sở vật chất: Trường có diện tích là 3887,5m2. Tổng số phòng là 22 trong đó có 16 phòng học đủ cho 11 lớp học 2 buổi và 7 lớp học 1 buổi. Có có 10 phòng học có bàn ghế đúng qui cách, còn lại 6 phòng bàn ghế cũ và chắp vá có 4 chỗ ngồi. Trang thiết bị phục vụ dạy học đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu. Tuy nhiên theo nhu cầu hiện nay trường chưa đạt được chuẩn quốc gia do diện tích chưa đảm bảo theo tiêu chí trường chuẩn đó là một khó khăn thách thức cho nhà trường. Đội ngũ cán bộ - giáo viên – công nhân viên trong nhà trường: Tổng số CB ,GV , CNV: 32 người trong đó nữ là 29 người . Dân tộc là 01 người. Trong đó: + Hiệu trưởng: 01 + Phó hiệu trưởng: 01 + Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 26 + Nhân viên: 04 Tuổi đời bình quân : 39 tuổi Tuổi nghề bình quân : 16 năm Trình độ chuyên môn - nghiệp vụ: + Trung học sư phạm: 1 + Cao đẳng sư phạm: 12 + Đại học TH: 15 + Trung cấp chuyên ngành: 3 Trình độ văn hóa + THPT: 28 + THCS: 4 Nhìn chung lực lượng CB- GV- CNV nhà trường còn trẻ, khỏe và nhiệt tình trong công tác, có trách nhiệm với công việc. Trình độ trên chuẩn cao đạt tỷ lệ trên 93%. Tổ chức Công đoàn trong Nhà trường: Tổng số đoàn viên: 31/32 CB , GV , CNV Toàn trường có 06 tổ Công đoàn. Ban chấp hành Công đoàn: 03 người + 01 Chủ tịch Công đoàn + 01 phó chủ tịch phụ trách nữ công + 01 Uỷ viên phụ trách phong trào kiêm thủ quĩ + UBKT : 03 người + Ban thanh tra nhân dân: 03 người Riêng đồng chí Chủ tịch Công đoàn có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác Công đoàn và được bầu giữ chức Chủ tịch cả 3 nhiệm kỳ ( 2005-2007; 2007-2009; 2009-1011). Còn các đồng chí trong Ban chấp hành rất năng nổ trong công việc. Giữ vững sinh hoạt, hội họp định kỳ đều đặn. Hồ sơ sổ sách trong suốt nhiệm kỳ được thể hiện đầy đủ và công tác lưu trữ mang tính hệ thống cao. Đặc biệt là hồ sơ theo dõi công tác thi đua được trình bày mạch lạc dễ hiểu, rất thuận lợi trong đánh giá hiệu quả hoạt động. *Các bộ phận khác trong nhà trường: - Chi bộ Đảng: 13 đ/c + Bí thư Chi bộ: 01 đ/c + Phó bí thư : 01 đ/c + Chi ủy viên: 01 đ/c Hằng tháng căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy. Chi bộ cụ thể hóa nghị quyết vận dụng vào thực tế của chi bộ đề ra kế hoạch thực hiện. Chi bộ Đảng lãnh đạo BGH, HĐSP, các đoàn thể . Sau khi triển khai kế hoạch thực hiện các tổ chức, bộ phận cụ thể hóa nghị quyết vào công tác, kế hoạch thực hiện của từng bộ phận đồng thời đề ra chương trình hành động cụ thể sát thực. Đoàn thanh niên Cộng sản HCM: + Bí thư Đoàn: 01 đ/c + Tổng số đoàn viên: 05 đ/c Kế hoạch hoạt động căn cứ theo chương trình chỉ đạo của đoàn cấp trên và của lãnh đạo nhà trường, nhiều năm liền được đánh giá là khá tốt. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hoạt động rất tích cực, tham gia đầy đủ các phong trào do Hội đồng đội cấp trên phát động. Hằng năm đoàn kiểm tra về đánh giá đều đạt liên đội mạnh. Hội cha mẹ học sinh: Hoạt động rất tích cực đặc biệt là chăm lo và hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường. Hiện nay sân trường đã được bê tông hoá , ngoài ra còn có hệ thống cây xanh bóng mát, các chậu cây cảnh tạo cho môi trường cảnh quan sư phạm ngày càng đẹp hơn. Ban đại diện hội CMHS luôn sẳn sàng phối kết hợp với nhà trường trong công tác hỗ trợ giúp học sinh nghèo, vận động học sinh đến trường đều đặn, không có học sinh bỏ học, hỗ trợ về các phong trào các cuộc thi do ngành tổ chức ngoài ra còn tham gia công tác của trường và địa phương phát động… III. CÁC BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP CỦA HIỆU TRƯỞNG VỚI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG. 1. Các biện pháp thực hiện: Biện pháp phối hợp Xây dựng kế hoạch. Qua đặc điểm tình hình của nhà trường nêu trên, qua sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cư’Mgar và diễn biến thực tế. Trong quá trình phối hợp của Hiệu trưởng với Chủ tịch Công đoàn được thể hiện với việc cụ thể cơ bản như sau: Đầu tháng 8 của các năm học . Hiệu trưởng chuẩn bị kế hoạch năm học thật chi tiết. Sau đó gởi dự thảo kế hoạch đến từng giáo viên nhà trường đóng góp ý kiến. Tiếp theo mời Ban chấp hành Công đoàn với Ban giám hiệu cùng thảo luận thống nhất cơ bản chỉ tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Song song hai bên đã bàn bạc thống nhất chuẩn bị đưa ra các nội dung như: ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của công tác thi đua và các phong trào quần chúng trong năm học này. Trên cơ sở đầy đủ các văn bản để tiến hành Hội nghị công nhân viên chức cấp trường. Đặc biệt là nội dung, chỉ tiêu thi đua các phong trào của nhà trường đã được bàn bạc, thảo luận để đi đến thống nhất các biện pháp thực hiện có khả thi. Trong đó đã cụ thể hóa trách nhiệm của mỗi bên về thực hiện các nội dung như sau: + Danh hiệu thi đua cả năm học được đăng ký: 8 chiến sĩ thi đua (trong đó 2 CBQL, 1 TPT, 5 giáo viên ). 31 lao động tiên tiến, 5 tổ lao động xuất sắc, Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. + Danh hiệu thi đua ngắn hạn: Được cụ thể hóa ra nội dung của từng đợt thi đua nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: 20/10; 20/11; 22/12; 3/2; 10/3/; 26/3 ; 30/4 ; 1/5 ; 19/5. Các phong trào trong nhà trường: Xuyên suốt trong năm học là phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Phong trào xanh, sạch, đẹp trường lớp vào dịp Tết nguyên đán. Phong trào thể thao mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Các hội thi Tìm nhà thông thái của các khối từ 1 đến 5. Hội thi Vệ sinh môi trường… Các danh hiệu thi đua và phong trào quần chúng nêu trên đã được Ban chấp hành Công đoàn và Hiệu trưởng xác định đúng đắn trách nhiệm của mỗi bên và cùng mục đích là đạt hiệu quả cao nhất. Quy trình được thực hiện như sau: Ban chấp hành Công đoàn tổ chức lấy ý kiến từng tổ Công đoàn, và tổ chức chuyên môn sau đó tập hợp lại và lên lịch làm việc với Hiệu trưởng để bàn bạc về nội dung , biện pháp, thời gian hoạt động để đi đến thống nhất chung theo kế hoạch đề ra. Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn xác định rõ điều kiện thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện có thể xảy ra hoặc sẽ xảy ra và sau đó đưa ra giải pháp thống nhất để khắc phục từng trường hợp một. Hai bên tiến hành phân công trách nhiệm: + Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chung và trưởng ban thi đua, thực hiện các phong trào chung của nhà trường. + Công đoàn chịu trách nhiệm giáo dục, vận động tất cả các cán bộ, công nhân viên nhà trường tham gia đầy đủ. Biện pháp phối hợp thực hiện Hội nghị cán bộ công chức đầu năm. Đây là cơ sở pháp nhân để thực hiện có hiệu quả các công việc đưa ra, nên sau khi thống nhất của tập thể hội nghị, kết quả hội nghị mang lại như sau: 100 % CB , GV , CNV đăng kí đầy đủ các danh hiệu thi đua như đã trao đổi trên. 100 % CB,GV , CNV đồng ý tham gia thực hiện các phong trào. Hai bên thống nhất lề lối làm việc và về trách nhiệm của mỗi bên. Cũng như đồng quan điểm về điều kiện cần thiết để thực hiện. Tiến hành kí kết hợp đồng tập thể và Chủ trì hội nghị giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện hội nghị, giao trách nhiệm cho Ban Thư ký hội nghị trực tiếp ghi chép. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm theo dõi, giám sát cụ thể từng sự việc và báo cáo kịp thời. Nhìn chung là Hội nghị công chức đầu năm hoàn toàn thắng lợi. Bởi hai bên có sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ, tinh thần làm việc luôn cởi mở đồng thời mục đích thực hiện luôn được quán triệt rất sâu sắc. Cộng thêm là kế hoạch thực hiện giám sát với thực tế và mang tính khả thi cao, cũng như uy tín của cả hai bên dược tập thể tôn trọng, tin tưởng và tín nhiệm. 1.3) Biện pháp phối hợp tổ chức thi đua và phong trào quần chúng theo kế hoạch năm học. a). Về thi đua. Căn cứ theo chuẩn kế hoạch năm học đã đề ra: Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn thành lập Ban thi đua của nhà trường. + Hiệu trưởng: Trưởng Ban - quản lý và chỉ đạo chung. + Chủ tịch Công đoàn : Phó ban – giám sát theo dõi, đôn đốc thực hiện. + Các tổ khối trưởng: Thành viên - quản lý và thực hiện cùng với các tổ chức viên. + Thanh tra nhân dân: Thành viên – giám sát chung kịp thời báo cáo. Trong mỗi đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và các phong trào hoạt động chuyên môn xuyên suốt cả năm học Hiệu trưởng phối hợp cùng với Công đoàn xây dựng chuẩn thi đua sát yêu cầu chất lượng công tác cụ thể như sau: Chất lượng giờ dạy. Hoàn thành hồ sơ sổ sách theo yêu cầu chung đặt ra. Ngày giờ công phải gương mẫu, đảm bảo theo qui chế. Chất lượng học sinh phải tăng về khá giỏi, giảm về yếu kém. Có tư tưởng chính trị, công tác phối hợp với các tổ chức trong nhà trường, chương trình hành động trong việc xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh. Nề nếp tác phong trong công tác phải gương mẫu và chuẩn mực, mô phạm. Mỗi phong trào, mỗi đợt thi đua đều đưa thêm chủ điểm của tháng vào nội dung hoạt động. Ví dụ: Chào mừng ngày 20/11, tiết dạy tốt, học sinh làm nhiều việc tốt, kĩ cương, trách nhiệm của thầy giáo… - Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Công đoàn phát động phong trào Thể thao trong nữ cán bộ công chức . Công đoàn đã tổ chức chọn đội bóng chuyền nữ để tập luyện qua đó mời các đội bạn trong địa bàn giao lưu tạo được không khí vui tươi phấn khởi… - Thực hiện cụ thể việc làm để phục vụ cho phong trào xanh, sạch, đẹp của trường. học sinh cần có ý thức hơn trong việc giữ gìn trường lớp không xả rác bừa bãi, không vẽ viết lên tường, lên bàn ghế… - Mượn, làm, và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả. Cuối mỗi đợt thi đua tổ chức bình xét ở các tổ khối chuyên môn và tổ Công đoàn. Sau đó được tập hợp các biên bản về khối trung tâm nhà trường được gọi là Ban thi đua bao gồm: ( Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Kế tóan, Tổng phụ trách đội, Bí thư chi đoàn, 5 khối trưỏng , tổ Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân). Khi đã được thống nhất trong Hội đồng thi đua sẽ đưa kết quả ra Hội đồng Sư phạm nhà trường nếu được thống nhất thì Hiệu trưởng và Công đoàn sẽ quyết định khen thưởng và ghi nhận kết quả cho từng loại đạt được. Sau phần sơ kết kết qủa thi đua của từng đợt, Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn mời những giáo viên chưa đạt phân tích lí do nguyên nhân, hướng dẫn cụ thể những biện pháp cần phảỉ phấn đấu thực hiện trong kỳ thi đua tiếp theo. Bên cạnh đó yêu cầu từng đồng chí chưa đạt phải nhận và thấy rõ những thiếu sót thuộc trách nhiệm của mình và yêu cầu họ có cam kết trước Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn là sẽ khắc phục triệt để những tồn tại của bản thân. Song song đó là phân công các thành viên trong Ban thi đua mỗi người kèm theo một người, đồng thời có biện pháp giúp đỡ khi bản thân họ chưa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Yếu tố vật chất khen thưởng là hết sức khó khăn của trường với nguồn kinh phí quá hạn hẹp, rút kinh nghiệm ở những năm trước khen thưởng về tinh thần là chủ yếu nên hiệu quả không cao. Xác định nhu cầu khen thưởng vật chất là rất cần thiết trong thi đua, là động lực thúc đẩy chất lượng hoạt động của nhà trường. Song song với việc ban hành thang điểm, kế hoạch thi đua, Hiệu trưởng cùng Công đoàn xây dựng kế hoạch tạo quỹ khen thưỏng: Trước tiên là phải tiết kiệm trong chi tiêu việc nào cần thiết chi mới chi và chi vào mục đích thiết thực có hiệu quả .Xác định kinh phí khen thưởng cho từng đợt và cả năm dự tính mức tối đa là khoảng 3.000.000 đồng. Sau đó Hiệu trưởng và Công đoàn kết hợp với Ban đại diện CMHS xem xét kinh phí hỗ trợ. Thật sự qua phong trào thi đua của nhà trường hiệu quả mang lại rất cao trong việc thể hiện được trách nhiệm của từng cá nhân, luôn xuất hiện gương người tốt việc tốt và giảm dần những tiêu cực yếu kém trong đội ngũ sư phạm của nhà trường. Tương tự như trên công tác thi đua trong học sinh cũng hoạt động sôi nổi không kém. Mỗi chủ đề, mỗi nội dung hoạt động được cụ thể hóa thành nội dung thi đua với mục đích tác dụng là đòn bẩy thúc đẩy tốt công tác chuyên môn để nâng cao kết quả học tập. Sau mỗi đợt đều có sơ, tổng kết khen thưởng kịp thời.Thật sự đã trở thành một tập thể “ Người người thi đua trong nhà trường”. b). Về phối hợp thực hiện các phong trào quần chúng. Song song với công tác thi đua phong trào quần chúng trong nhà trường được Hiệu trưởng và Công đoàn phối hợp thực hiện chặt chẽ. Sau khi xác định trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên, tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện từng phong trào trên tinh thần tập trung dân chủ, công khai bàn bạc với mục đích chung là mang lại hiệu quả cao cho từng phong trào. Chẳng hạn như phong trào thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trong nhà trường. Xác định đối tượng đăng kí, chủ đề hội thi, hình thức tổ chức, nội dung tổ chức, điều kiện phục vụ, sân khấu, dàn nhạc, âm thanh, giám khảo, thời gian tổ chức, cơ cấu giải thưởng, tác dụng mang lại sau hội thi. Các công việc trên được cụ thể hóa thành chương trình hành động thật chi tiết, tiến hành giáo trách nhiệm cho mỗi bên, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, quan hệ giao tiếp mời đối tác tham gia và chịu trách nhiệm về chuyên môn cũng như hình thức nội dung tổ chức. Chủ tịch công đoàn động viên trong công tác tập luyện các tiết mục, trang phục… Hai bên có trách nhiệm thực hiện công việc được phân công và giám sát với nhau, kịp thời đôn đốc nhắc nhở hoặc góp ý những thiếu sót còn mắc phải. Sau mỗi phong trào tổ chức hai bên ngồi lại với nhau phân tích những việc làm được và chưa làm được, cùng nhận thấy những ưu khuyết điểm thuộc trách nhiệm mỗi bên và thống nhất thành báo cáo sơ, tổng kết chung cho phong trào được thông qua trước Hội đồng sư phạm và những người có liên quan để cùng rút kinh nghiệm cho các phong trào sau. Tương tự như thế các phong trào quần chúng khác như phong trào Xanh, sạch, đẹp trong nhà trường, xây dựng quỹ khuyến học, quỹ hội phụ huynh học sinh, phong trào thực hiện Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực… đều được bàn bạc, thảo luận, góp ý kiến tập thể và phân công trách nhiệm rạch ròi mỗi bên, có sơ, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng thực hiện cho phong trào sau. Những việc làm này được thực hiện triệt để theo nội dung, phương pháp và thời gian nhất định, không qua loa, đại khái. Từ đó hiệu quả mang lại rât đáng khích lệ và phát huy được tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác phối hợp. c). Về thực hiện chế độ hội họp và xây dựng quy chế phối hợp. Công tác hội họp trong phối hợp định kỳ vào ngày thứ bảy tuần đầu hàng tháng với nội dung là đánh giá công tác phối hợp các công việc của tháng qua và phương hướng phối hợp các công việc còn lại của tháng tới, lồng vào đó là triển khai các văn bản của cấp trên cũng như nội dung thực hiện của hai bên, về công tác thi đua và phong trào quần chúng công việc hai bên đồng chủ động chuẩn bị với tinh thần và trách nhiệm cao. Có nghĩa là trước khi họp hai bên thông báo cho nhau về nội dung cần làm việc, khi đã thống nhất thì tiến hành họp, nên nội dung, chất lượng buổi họp luôn sôi nổi và hào hứng trên cơ sở thảo luận theo yêu cầu công việc đã đưa ra. Quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng và Công đoàn được xây dựng ngay từ đầu năm trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong đó, quy định rõ về trách nhiệm, quyền hạn, tính chất, chức năng của mỗi bên. Đặc biệt là chế độ làm việc của Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn được quy định rất rõ trên cơ sở pháp lý và tình hình thực tế của nhà trường, địa phương. Quy chế này đựơc tham khảo trong Hội đồng sư phạm sau đó triển khai rộng rãi cho tất cả các thành viên trong nhà trường nắm rõ các nội dung. Cuối mỗi tháng trong báo cáo sơ kết hoạt động tháng của Hiệu trưởng và Công đoàn có dành một phần đánh giá kết quả thực hiện quy chế. Nếu có thiếu sót phân tích rõ trách nhiệm thuộc bên nào, thì bên đó phải đưa ra hướng khắc phục. Cuối năm đánh giá chung về thực hiện quy chế phối hợp. 2. Giải pháp thực hiện: - Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cán bộ công chức thực hiện đúng chính sách chủ trương của Đảng , pháp luật của nhà nước. - Đưa tổ chức quần chúng vào hoạt động chuyên môn. Tổ chức tốt phong trào thi đua kích thích CBCC hăng say nhiệt tình phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. -Tạo được bầu không khí vui tươi phấn khởi trong tập thể Hội đồng sư phạm , nắm rõ, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng chung của anh ,chị em từ đó động viên khích lệ kịp thời. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC tạo mọi điều kiện để đảm bảo công tác chăm lo sức khỏe CSVC cho anh chị em tạo nên cuộc sống mới làm việc phấn khởi đoàn kết nhất trí để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. - Mạnh dạn tổ chức đi tham quan những mô hình tốt để áp dụng cho trường mình. - Đầu tư và sử dụng triệt để các thiết bị khoa học kỹ thuật để đáp ứng cho nhu cầu thông tin và hiệu quả công việc. - Tự xây dựng quỹ tự có của nhà trường trên cơ sở độc lập không lệ thuộc thì mới chủ động được trong công tác thi đua và thực hiện các phong trào. - Tất cả các phong trào thực hiện và lề lối làm việc trên cơ sở văn bản và có pháp nhân hẳn hoi. - Xây dựng nhiều chuyên đề trong năm học về công tác thi đua và phong trào quần chúng, học tập các đơn vị có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn để bổ sung vào tư liệu quý hoạt động của nhà trường. - Công tác thi đua và phong trào quần chúng trong trường phải được tuyên truyền rộng rãi đến các bậc phụ huynh, ngoài xã hội nằm trên địa bàn trường đóng. - Đội ngũ giáo viên phải được hoàn thiện về năng lực chuyên môn. Ưu điểm: Đạt được tất cả các công việc được giao trong năm học, được anh chị em trong đơn vị đồng tình ủng hộ nên việc thực hiện quy chế đạt khá tốt. Rất ít những trường hợp vi phạm, nếu có thì cũng giải quyết khắc phục kịp thời. Tồn tại: Vì cơ chế hoạt động của Công đoàn là kiêm nhiệm nên trong phối hợp thực hiện quy chế có đôi lúc còn lắng đọng, thiếu tính lỉên tục, trong kiểm điểm còn hơi nể nang vì công việc nên có một đôi lần chưa mạnh dạn thẳng thắn với nhau. Nhìn chung trong chế độ hội họp và xây dựng quy chế được thực hiện khá hiệu quả, luôn mang tính thường xuyên và kịp thời, những trường hợp thiếu sót được hai bên tiến hành rút kinh nghiệm và khắc phục ở những tháng tiếp theo sau. Không có trường hợp vi phạm lớn xảy ra. IV.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Với sự quyết tâm của tập thể Hội đồng sư phạ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSáng kiến kinh nghiệm- Hiệu Trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thi đua và phong trào quần chúng.doc
Tài liệu liên quan