Đề tài Khảo sát đặc điểm hình thái và sự lai tạo giữa ếch đồng Việt Nam

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI

TÓM TẮT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH CÁC BIỂU BẢNG vii

DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ viii

DANH SÁCH HÌNH ẢNH ix

I. GIỚI THIỆU 1

 

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 2

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1 Đặc Điểm Sinh Học 3

2.1.1 Phân loại 3

2.1.2 Đặc điểm hình thái 4

2.1.3 Phân biệt trứng ếch đồng với trứng những loài ếch nhái khác 6

2.1.4 Phân biệt nòng nọc ếch đồng với nòng nọc những loài ếch nhái khác 7

2.1.5 Phân biệt ếch đồng với những loài ếch nhái thường gặp 9

2.1.6 Sự phát triển phôi sau khi nở 10

2.1.7 Thức ăn và tập tính ăn của ếch 10

2.2 Tình Hình Lai Tạo Giống Ở Nhóm Lưỡng Thê Trên Thế Giới 11

III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 13

3.1 Vật Liệu 13

3.1.1 Thời gian và địa điểm 13

3.1.2 Dụng cụ thí nghiệm 13

3.2 Phương Pháp Thí Nghiệm 14

3.2.1 Khảo sát đặc điểm hình thái của ếch Thái Lan và ếch đồng 14

3.2.2 Lai tạo của ếch Thái Lan và ếch đồng Việt Nam 16

3.2.3 Bố trí thí nghiệm so sánh tăng trưởng của ếch lai với ếch Thái Lan 17

3.3 Các Chỉ Tiêu Theo Dõi 18

3.4 Phương Pháp Xử Lý Số Liệu 18

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19

4.1 Khảo Sát Đặc Điểm Hình Thái Của Ếch Đồng Và Ếch Thái Lan 19

4.1.1 Giai đoạn nòng nọc 19

4.1.2 Giai đoạn ếch con và ếch trưởng thành 21

4.1.3 Hình dạng lưỡi 24

4.2 So Sánh Sự Tăng Trưởng Của Con Lai Với Ếch Thái Lan 26

4.2.1 Chiều dài và trọng lượng 27

4.2.2 Tỷ lệ sống 30

4.2.3 Tỷ lệ biến thái 31

4.2.4 Khả năng sử dụng thức ăn viên 32

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 34

5.1 Kết luận 34

5.2 Đề nghị 34

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

PHỤ LỤC

 

doc52 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3388 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát đặc điểm hình thái và sự lai tạo giữa ếch đồng Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUAN VAN TOT NGHIEP.doc
  • pdfLUAN VAN TOT NGHIEP.pdf
Tài liệu liên quan