Đề tài Kỹ thuật lai tạo cá chép nhật

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI ii

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT iii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iv

CẢM TẠ v

MỤC LỤC vi

PHỤ LỤC viii

DANH SÁCH CÁC BẢNG ix

DANH SÁCH ĐỒ THỊ x

DANH SÁCH HÌNH ẢNH xi

I GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1

II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Tình Hình Nghiên Cứu Trong Trong Di Truyền và Chọn Giống Cá 2

2.1.1 Ngoài nước 2

2.1.2 Trong nước 2

2.2 Đặc Điểm Sinh Học của Cá Chép Nhật (Cyprinus carpio) 3

2.2.1 Nguồn gốc 3

2.2.2 Phân loại 3

2.2.3 Đặc điểm hình thái 4

2.2.4 Môi trường sống 5

2.2.5 Đặc điểm dinh dưỡng 6

2.2.6 Đặc điểm sinh sản 6

2.2.7 Đặc điểm sinh trưởng 6

2.3 Một Số Thành Tựu Nghiên Cứu Sự Di Truyền về Bộ Vẩy và Màu Sắc ở Cá

Chép (Cyprinus carpio) 6

2.3.1 Di truyền bộ vẩy ở cá chép (Cyprinus carpio) 6

2.3.2 Di truyền màu sắc ở cá chép 7

2.4 Thức An Dùng Nuôi Cá Chép Nhật (Cyprinus carpio) 8

2.4.1 Một số loại thức ăn tự nhiên ảnh hưởng đến sự lên màu ở cá cảnh 8

2.4.2 Một số loại thức ăn chế biến dùng ương nuôi cá chép Nhật 10

III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11

3.1 Thời Gian và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 11

3.2 Vật Liệu và Trang Thiết Bị Nghiên Cứu 11

3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 11

3.2.2 Dụng cụ thí nghiệm 11

3.3 Phương Pháp Nghiên Cứu 12

3.3.1 Kỹ thuật cho lai tạo cá chép Nhật (Cyprinus carpio) 12

3.3.2 Ương nuôi cá chép Nhật (Cyprinus carpio) 14

IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18

PHẦN I: KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ CHÉP NHẬT (Cyprinus

carpio) 18

4.1 Kỹ Thuật Bố Trí cho Cá Chép Nhật Sinh Sản 18

4.1.1 Nuôi vỗ cá bố mẹ 18

4.1.2 Công tác chuẩn bị cho cá sinh sản 18

4.1.3 Chọn cá bố mẹ cho sinh sản 20

4.1.4 Hình thức sinh sản 21

4.1.5 Bố trí phép lai 21

4.2 Kết Quả cho Cá Chép Nhật Sinh Sản 23

4.2.1 Hoạt động sinh sản của cá bố mẹ 23

4.2.2 Kết quả sinh sản của cá ở NT I (đực màu vàng gấm × cái vàng gấm) 24

4.2.3 Kết quả sinh sản của cá ở NT II (đực hai màu trắng đen × cái màu đỏ đen) 25

4.3 Kết Quả Ap Trứng Cá Chép Nhật (Cyprinus carpio) 27

4.3.1 Hình thức ấp trứng 27

4.3.2 Kết quả ấp trứng 29

PHẦN II: KỸ THUẬT ƯƠNG NUÔI CÁ CHÉP NHẬT (Cyprinus carpio) 33

4.4 Yếu Tố Môi Trường trong Quá Trình Thí Nghiệm 33

4.4.1 Nhiệt độ 33

4.4.2 pH 34

4.5 Tốc Độ Sinh Trưởng, Tỉ Lệ Sống và Khả Năng Lên Màu của Cá Chép Nhật 34

4.5.1 Tăng trưởng của cá chép Nhật (Cyprinus carpio) 34

4.5.2 Tỷ lệ sống của cá chép Nhật 60 ngày tuổi 42

4.5.3 Khả năng lên màu của cá chép Nhật 44

V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53

5.1 Kết Luận 53

5.2 Đề Nghị 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

pdf84 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3501 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kỹ thuật lai tạo cá chép nhật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKỹ thuật lai tạo cá chép nhật (Cyprinus carpio).pdf
Tài liệu liên quan