Đề tài Lập kế hoạch quản lý xây dựng hệ thống website đăng kí tour du lịch

Mục lục

Chương 1. Phát Biểu Bài Toán . 6

1. Mô tả bài toán . 6

2. Quy trình nghiệp vụ: . 6

3. Yêu cầu bài toán: . 7

3.1. Yêu cầu chức năng . 7

3.2. Yêu cầu phi chức năng . 8

3.3. Yêu cầu hệ thống . 8

Chương 2. Nhân sự dự án . 9

Chương 3. PHÂN CHIA CÔNG VIỆC . 10

1. Giai đoạn xác định . 10

1.1. Khảo sát . 10

1.2. Tổng hợp . 11

2. Giai đoạn phân tích . 11

2.1. Phân tích tài liệu tổng hợp khảo sát. . 11

2.2. Xây dựng BDF . 11

2.3. Xây dựng DFD . 11

2.4. Xây dựng ERD . 11

2.5. Xây dựng RDM và từ điển dữ liệu. 11

3. Giai đoạn thiết kế. 11

3.1. Sử dụng SQL Server 2005 để thiết kế CSDL . 11

3.2. Thiết kế các chức năng danh mục . 11

3.3. Thiết kế các chức năng xử lý . 11

3.4. Thiết kế các chức năng báo cáo . 11

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu . 12

3.6. Thiết kế đồ họa . 12

4. Giai đoạn thực hiện . 12

4.1. Lập trình chức năng danh mục Khách hàng . 12

4.2. Lập trình chức năng Đăng kí thành viên . 12

4.3. Kiểm thử tích hợp 4.1 và 4.2. 12

4.4. Lập trình chức năng xữ lí đăng kí tour . 12

4.5. Kiểm thử tích hợp 4.3 và 4.4. 12

4.6. Lập trình chức năng danh mục Tour . 12

4.7. Kiểm thử tích hợp 4.5 và 4.6. 12

4.8. Lập trình chức năng báo cáo danh sách tour . 13

4.9. Kiểm thử tích hợp 4.7 và 4.8. 13

4.10. Lập trình chức năng báo cáo danh sách đăng kí tour . 13

4.11. Kiểm thử tích hợp 4.9 và 4.10 . 13

4.12. Lập trình danh mục KhachSan . 13

4.13. Lập trình danh mục hương dãn viên . 13

4.14. Kiểm thử tích hợp 4.11 và 4.12 . 13

4.15. Kiểm thử tích hợp 4.13 và 4.14 . 13

4.16. Lập trình danh mục PhuongTien . 13

4.17. Kiểm thử tích hợp 4.15 và 4.16 . 13

4.18. Lập trình chức năng xử lí thanh toán . 14

4.19. Kiểm thử tích hợp 4.17 và 4.18 . 14

4.20. Lập trình chức báo cáo HoaDon. 14

4.21. Kiểm thử tích hợp 4.19 và 4.20 . 14

5. Giai đoạn kiểm thử Hệ Thống . 15

5.1. Lập kế hoạch kiểm thử . 15

5.2. Tổ chức kiểm thử . 15

5.3. Lập các báo cáo kiểm thử . 15

5.4. Tổ chức hiệu chỉnh . 15

6. Giai đoạn kiểm thử chấp nhận . 15

6.1. Lập kế hoạch kiểm thử . 15

6.2. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng . 15

6.3. Tổ chức hướng dẫn sử dụng . 15

6.4. Tổ chức kiểm thử chấp nhận . 15

6.5. Tổ chức hiệu chỉnh . 15

7. Giai đoạn triển khai vận hành . 15

7.1. Chuyển đổi hệ thống . 15

7.2. Chuyển đổi dữ liệu . 15

7.3. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng . 15

7.4. Đào tạo người dùng . 15

7.5. Báo cáo và nghiệm thu dự án . 15

7.6. Lập kế hoạch bảo trì . 15

7.7. Hoàn thành tài liệu nghiệm thu . 15

Chương 4. ƯỚC LƯỢNG . 16

1. Các bảng nhân tố . 16

1.1. Bảng G nhân tố kinh nghiệm . 16

1.2. Bảng J nhân tố tri thức . 16

1.3. Hệ số G và J của nhân viên. . 17

1.4. Đề xuất phân chí nhân tố phức tạp C . 17

1.5. Thực hiện . 17

2. Tiến hành ước lượng . 21

2.1. Xác định. . 21

2.2. Thực hiện . 23

2.3. Giai đoạn kiểm thử Hệ Thống. 26

2.4. Giai đoạn kiểm thử chấp nhận . 28

2.5. Giai đoạn TRIỂN KHAI VẬN HÀNH . 28

Chương 5. Lập Lịch . 30

Chương 6. Sơ Đồ Pert . 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 36

pdf36 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1647 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lập kế hoạch quản lý xây dựng hệ thống website đăng kí tour du lịch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
....................................................................................... 11 3.1. Sử dụng SQL Server 2005 để thiết kế CSDL ............................................. 11 3.2. Thiết kế các chức năng danh mục ............................................................... 11 3.3. Thiết kế các chức năng xử lý ...................................................................... 11 3.4. Thiết kế các chức năng báo cáo .................................................................. 11 3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu .................................................................................. 12 3.6. Thiết kế đồ họa ............................................................................................ 12 Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 3 4. Giai đoạn thực hiện ............................................................................................ 12 4.1. Lập trình chức năng danh mục Khách hàng ............................................... 12 4.2. Lập trình chức năng Đăng kí thành viên ..................................................... 12 4.3. Kiểm thử tích hợp 4.1 và 4.2....................................................................... 12 4.4. Lập trình chức năng xữ lí đăng kí tour ........................................................ 12 4.5. Kiểm thử tích hợp 4.3 và 4.4....................................................................... 12 4.6. Lập trình chức năng danh mục Tour ........................................................... 12 4.7. Kiểm thử tích hợp 4.5 và 4.6....................................................................... 12 4.8. Lập trình chức năng báo cáo danh sách tour ............................................... 13 4.9. Kiểm thử tích hợp 4.7 và 4.8....................................................................... 13 4.10. Lập trình chức năng báo cáo danh sách đăng kí tour .............................. 13 4.11. Kiểm thử tích hợp 4.9 và 4.10 ................................................................. 13 4.12. Lập trình danh mục KhachSan ................................................................ 13 4.13. Lập trình danh mục hương dãn viên ....................................................... 13 4.14. Kiểm thử tích hợp 4.11 và 4.12 ............................................................... 13 4.15. Kiểm thử tích hợp 4.13 và 4.14 ............................................................... 13 4.16. Lập trình danh mục PhuongTien ............................................................. 13 4.17. Kiểm thử tích hợp 4.15 và 4.16 ............................................................... 13 4.18. Lập trình chức năng xử lí thanh toán ...................................................... 14 4.19. Kiểm thử tích hợp 4.17 và 4.18 ............................................................... 14 4.20. Lập trình chức báo cáo HoaDon.............................................................. 14 4.21. Kiểm thử tích hợp 4.19 và 4.20 ............................................................... 14 5. Giai đoạn kiểm thử Hệ Thống ............................................................................ 15 5.1. Lập kế hoạch kiểm thử ............................................................................... 15 5.2. Tổ chức kiểm thử ........................................................................................ 15 Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 4 5.3. Lập các báo cáo kiểm thử ........................................................................... 15 5.4. Tổ chức hiệu chỉnh ...................................................................................... 15 6. Giai đoạn kiểm thử chấp nhận ............................................................................ 15 6.1. Lập kế hoạch kiểm thử ................................................................................ 15 6.2. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng ......................................................... 15 6.3. Tổ chức hướng dẫn sử dụng ........................................................................ 15 6.4. Tổ chức kiểm thử chấp nhận ....................................................................... 15 6.5. Tổ chức hiệu chỉnh ...................................................................................... 15 7. Giai đoạn triển khai vận hành ............................................................................. 15 7.1. Chuyển đổi hệ thống ................................................................................... 15 7.2. Chuyển đổi dữ liệu ...................................................................................... 15 7.3. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng .......................................................... 15 7.4. Đào tạo người dùng ..................................................................................... 15 7.5. Báo cáo và nghiệm thu dự án ...................................................................... 15 7.6. Lập kế hoạch bảo trì .................................................................................... 15 7.7. Hoàn thành tài liệu nghiệm thu ................................................................... 15 Chương 4. ƯỚC LƯỢNG ......................................................................................... 16 1. Các bảng nhân tố ................................................................................................ 16 1.1. Bảng G nhân tố kinh nghiệm ...................................................................... 16 1.2. Bảng J nhân tố tri thức ................................................................................ 16 1.3. Hệ số G và J của nhân viên. ........................................................................ 17 1.4. Đề xuất phân chí nhân tố phức tạp C .......................................................... 17 1.5. Thực hiện .................................................................................................... 17 2. Tiến hành ước lượng .......................................................................................... 21 2.1. Xác định. ..................................................................................................... 21 Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 5 2.2. Thực hiện .................................................................................................... 23 2.3. Giai đoạn kiểm thử Hệ Thống..................................................................... 26 2.4. Giai đoạn kiểm thử chấp nhận .................................................................... 28 2.5. Giai đoạn TRIỂN KHAI VẬN HÀNH ....................................................... 28 Chương 5. Lập Lịch .................................................................................................. 30 Chương 6. Sơ Đồ Pert ............................................................................................... 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 36 Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 6 Chương 1. Phát Biểu Bài Toán 1. Mô tả bài toán Công ty du lịch VietTravell là công ty chuyên tổ chức các chuyến tham quan du lịch. Trước đây, khi chưa áp dụng tin học vào việc quản lý công ty thì hệ thống quản lý của công ty bộc lộ rất nhiều hạn chế và khó theo kịp tốc độ phát triển, đặc biệt là việc quản lý việc đăng kí tour du lịch ngày càng tăng của khách hàng. Do đó việc xây dựng một hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch là rất cần thiết. Từ yêu cầu thực tiễn trên, bài toán sẽ xây dựng 1 hệ thống Website với chức năng các chức năng chính: • Đăng kí du lịch trực tuyến. • Quản lý các tour du lịch trên chính hệ thống website. 2. Quy trình nghiệp vụ: Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 7 3. Yêu cầu bài toán: 3.1. Yêu cầu chức năng - Quản lý danh sách tour của công ty. - Cho phép khách hàng đăng kí thành viên. - Quản lý việc đăng kí tour của khách hàng. - Thanh toán trực tuyến thông qua website. - Quản lý các thông tin khách sạn có liên kết với công ty. - Quản lý được các phương tiện di chuyển khách của công ty. - Quản lý hướng dẫn viên. - Thống kê báo cáo. 3.1.1. Danh mục + Danh mục tour. + Danh mục khách hàng. + Danh mục phương tiện. + Danh mục khách sạn. + Danh hướng dẫn viên. 3.1.2. Xử lý + Đăng kí thành viên. + Đăng kí tour. + Thanh toán. 3.1.3. Báo cáo + Báo cáo thông tin tour. + Báo cáo thông tin đăng kí. + Báo cáo hóa đơn. Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 8 3.2. Yêu cầu phi chức năng - Giao diện đẹp, dễ sử dụng. - Xử lý giao dịch nhanh. 3.3. Yêu cầu hệ thống + Chạy trên các hệ điều hành Window XP, Window 7. + Chiếm ít tài nguyên hệ thống. Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 9 Chương 2. Nhân sự dự án Đội hình tham gia dự án gồm: - Hai thành viên phân tích thiết kế hệ thống đã có 3 năm kinh nghiệm. - Hai thành viên lập trình, một người 5 năm và một người 3 năm kinh nghiệm. - Hai kiểm thữ viên 5 năm kinh nghiệm và 3 năm kinh nghiệm Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 10 Chương 3. PHÂN CHIA CÔNG VIỆC 1. Giai đoạn xác định 1.1. Khảo sát 1.1.1. Thu thập thông tin - Nghiên cứu tài liệu - Lập phiếu hỏi - Phỏng vấn giám đốc - Phỏng vấn quản lí - Phỏng vấn nhân viên - Khảo sát các mẫu báo cáo 1.1.2. Khảo sát các mẫu báo cáo Tiến hành thu thập các mẫu báo cáo các hóa đơn, các chứng từ, các phiếu đăng. Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 11 1.2. Tổng hợp 1.2.1. Tổng hợp và hoàn thiện các mẫu báo cáo 1.2.2. Tổng hợp và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ 1.2.3. Xây dựng hồ sơ đặt tả yêu cầu 2. Giai đoạn phân tích 2.1. Phân tích tài liệu tổng hợp khảo sát. 2.2. Xây dựng BDF 2.3. Xây dựng DFD 2.4. Xây dựng ERD 2.5. Xây dựng RDM và từ điển dữ liệu 3. Giai đoạn thiết kế 3.1. Sử dụng SQL Server 2005 để thiết kế CSDL 3.2. Thiết kế các chức năng danh mục 3.2.1. TK chức năng DM KhachHang 3.2.2. TK chức năng DM Tour 3.2.3. TK chức năng DM HuongDanVien 3.2.4. TK chức năng DM KhachSan 3.2.5. TK chức năng DM PhuongTien 3.3. Thiết kế các chức năng xử lý 3.3.1. TK chức năng Đăng kí thành viên 3.3.2. TK chức năng Đăng kí tour 3.3.3. TK chức năng Thanh toán 3.4. Thiết kế các chức năng báo cáo Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 12 3.4.1. TK chức năng Báo cáo danh sách tour 3.4.2. TK chức năng Báo cáo danh sách đăng kí tour 3.4.3. TK chức năng Báo cáo danh sách hóa đơn 3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 3.5.1. Xây dựng cơ sỡ dữ liệu. 3.5.2. Xây dựng các thủ tực trigger. 3.6. Thiết kế đồ họa 4. Giai đoạn thực hiện 4.1. Lập trình chức năng danh mục Khách hàng - Kiểm thử - Hiệu chỉnh 4.2. Lập trình chức năng Đăng kí thành viên - Kiểm thử - Hiệu chỉnh 4.3. Kiểm thử tích hợp 4.1 và 4.2 - Hiệu chỉnh 4.4. Lập trình chức năng xữ lí đăng kí tour - Kiểm thử - Hiệu chỉnh 4.5. Kiểm thử tích hợp 4.3 và 4.4 - Hiệu chỉnh 4.6. Lập trình chức năng danh mục Tour - Kiểm thử - Hiệu chỉnh 4.7. Kiểm thử tích hợp 4.5 và 4.6 - Hiệu chỉnh Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 13 4.8. Lập trình chức năng báo cáo danh sách tour - Kiểm thử - Hiệu chỉnh 4.9. Kiểm thử tích hợp 4.7 và 4.8 - Hiệu chỉnh 4.10. Lập trình chức năng báo cáo danh sách đăng kí tour - Kiểm thử - Hiệu chỉnh 4.11. Kiểm thử tích hợp 4.9 và 4.10 - Hiệu chỉnh 4.12. Lập trình danh mục KhachSan - Kiểm thử - Hiệu chỉnh 4.13. Lập trình danh mục hương dãn viên - Kiểm thử - Hiệu chỉnh 4.14. Kiểm thử tích hợp 4.11 và 4.12 - Kiểm thử - Hiệu chỉnh 4.15. Kiểm thử tích hợp 4.13 và 4.14 - Hiệu chỉnh 4.16. Lập trình danh mục PhuongTien - Kiểm thử - Hiệu chỉnh 4.17. Kiểm thử tích hợp 4.15 và 4.16 - Hiệu chỉnh Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 14 4.18. Lập trình chức năng xử lí thanh toán - Kiểm thử - Hiệu chỉnh 4.19. Kiểm thử tích hợp 4.17 và 4.18 - Hiệu chỉnh 4.20. Lập trình chức báo cáo HoaDon - Kiểm thử - Hiệu chỉnh 4.21. Kiểm thử tích hợp 4.19 và 4.20 - Hiệu chỉnh Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 15 5. Giai đoạn kiểm thử Hệ Thống 5.1. Lập kế hoạch kiểm thử 5.2. Tổ chức kiểm thử 5.3. Lập các báo cáo kiểm thử 5.4. Tổ chức hiệu chỉnh 6. Giai đoạn kiểm thử chấp nhận 6.1. Lập kế hoạch kiểm thử 6.2. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng 6.3. Tổ chức hướng dẫn sử dụng 6.4. Tổ chức kiểm thử chấp nhận 6.5. Tổ chức hiệu chỉnh 7. Giai đoạn triển khai vận hành 7.1. Chuyển đổi hệ thống 7.2. Chuyển đổi dữ liệu 7.3. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng 7.4. Đào tạo người dùng 7.5. Báo cáo và nghiệm thu dự án 7.6. Lập kế hoạch bảo trì 7.7. Hoàn thành tài liệu nghiệm thu . Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 16 Chương 4. ƯỚC LƯỢNG 1. Các bảng nhân tố 1.1. Bảng G nhân tố kinh nghiệm Trình độ Năm kinh nghiệm Phạm vi nhân tố Thành thạo 4+ 0.5 Tốt 2.0 – 4.0 1.0 Trung bình 1.0 – 2.0 1.5 Mới bắt đầu 0.5 – 1.0 2.0 1.2. Bảng J nhân tố tri thức Tri thức về công việc Tri thức cần có Nhiều Vừa Không cần Tri thức chi tiết về việc này và chi tiết về những việc liên quan 0.75 0.25 0.0 Tri thức tốt về việc này và khá về việc liên quan 1.25 0.5 0.0 Tri thức khá về việc này và không biết về các việc liên quan 1.5 0.75 0.0 Không biết về việc này và biết chi tiết về các việc liên quan 2.0 1.25 0.25 Không biết về việc này và không biết về các việc liên quan 0.0 0.0 0.0 Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 17 1.3. Hệ số G và J của nhân viên. Gồm 7 nhân sự Kí hiệu Họ và tên G J PT1 Nguyễn Văn A 1.0 1.25 PT2 Trần Văn B 1.0 1.25 LT1 Đoàn Minh Đức 0.5 0.75 LT2 Trương Phi 1 0.75 KT1 Vân Quang Long 0.5 1.25 KT2 Dương Triệu Vũ 1 0.25 1.4. Đề xuất phân chí nhân tố phức tạp C Độ phức tạp Khó(1.5) Trung bình(1) Dễ(0.5) 1.5. Thực hiện Nhóm công việc Kí hiệu Công việc Độ phức tạp Khó (1.5) Vừa(1) Dễ(0.5) Thực hiện lập trình và kiểm TH1 Lập trình chức năng danh mục KhachHang - Kiểm thử - Hiệu chỉnh x TH2 Lập trình chức năng Đăng kí thành viên x Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 18 thử đợn vị & Tích hợp - Kiểm thử - Hiệu chỉnh TH3 Kiểm thử tích hợp 4.1 và 4.2 -Hiệu chỉnh x TH4 Lập trình chức năng xữ lí đăng kí tour - Kiểm thử - Hiệu chỉnh x TH5 Kiểm thử tích hợp 4.3 và 4.4 - Hiệu chỉnh x TH6 Lập trình chức năng danh mục Tour - Kiểm thử - Hiệu chỉnh x TH7 Kiểm thử tích hợp 4.5 và 4.6 - Hiệu chỉnh x TH8 Lập trình chức năng báo cáo danh sách tour - Kiểm thử - Hiệu chỉnh x Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 19 TH9 Kiêm thử tích hợp 4.7 và 4.8 -Hiệu chỉnh x TH10 Lập trình chức năng báo cáo danh sách đăng kí tour - Kiểm thử - Hiệu chỉnh x TH11 Kiêm thử tích hợp 4.9 và 4.10 - Kiểm thử - Hiệu chỉnh x TH2 Lập trình danh mục HuongDanVien - Kiểm thử - Hiệu chỉnh x TH13 Kiểm thử tích hợp 4.11 và 4.12 - Hiệu chỉnh x TH14 Lập trình danh mục KhachSan - Kiểm thử - Hiệu chỉnh x TH15 Kiểm thử tích hợp 4.13 và 4.14 - Hiệu chỉnh x Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 20 TH16 Lập trình danh mục PhuongTien - Kiểm thử - Hiệu chỉnh x TH17 Kiểm thử tích hợp 4.15 và 4.16 - Hiệu chỉnh x TH18 Lập trình chức năng xử lí thanh toán - Kiểm thử - Hiệu chỉnh x TH19 Kiểm thử tích hợp 4.17 và 4.18 - Hiệu chỉnh x TH20 Lập trình chức Báo cáo HoaDon - Kiểm thử - Hiệu chỉnh x TH21 Kiểm thử tích hợp 4.19 và 4.20 - Hiệu chỉnh x Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 21 2. Tiến hành ước lượng 2.1. Xác định. 2.1.1. Khảo sát STT Kiểu Số Nhân tố Ngày Tham khảo Tổng con 1 Nghiên cứu tài liệu 3 0.5 1.5 1 1.5 2 Phỏng vấn 3 0.5 1.5 1 1.5 3 Lập phiếu hỏi 3 0.5 1.5 1 1.5 4 Khảo sát các mẩu báo cáo 5 0.2 1 1 1 5 Tổng cộng 5.5 Tổng ngày = 5.5 -PT1 làm công việc 1,2 -PT2 làm công việc 3,4 2.1.2. Tổng hợp STT Kiểu Số Nhân tố Ngày Tham khảo Tổng con 1 tổng hợp thông tin các mẫu nhập liệu 5 0.2 1 1 1 2 Tổng hợp các báo cáo 3 0.2 0.5 1 0.5 3 Tổng hợp quy trình nghiệm vụ 2 0.2 0,5 1 0.5 Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 22 4 Xây dựng hồ sơ đặc tả yêu cầu 1 1 1 1 1 5 Tổng cộng 3 Tổng ngày = 3*1.2=3.5 -PT1 làm công việc 1,2 -PT2 làm công việc 3,4 2.1.3. Phân tích STT Kiểu Số Nhân tố Ngày Tham khảo Tổng con 1 Phân tích tài liệu tổng hợp khảo sát 1 1 1 1.5 1.5 2 Xây dựng BFD 1 0.5 0.5 1.5 1 3 Xây dựng DFD 3 1 3 1 3 4 Xây dựng ERD 1 2 2 1.2 2.5 5 Xây dựng RDM và tự điển dữ liệu 2 1 2 1 2 Tổng cộng 10 Tổng ngày = 10*1.1=11.3 (ngày) Đây là công việc tuần tự do PT1, PT2 cùng làm Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 23 2.1.4. Thiết kế STT Kiểu Số Nhân tố Ngày Tổng con 1 Dùng SQL Server 2005 xây dựng CSDL 1 1 1 1 2 Thiết kế các chức năng danh mục 5 0.2 1 1 3 Thiết kế các chức năng xử lý 3 0.5 1.5 1.5 4 Thiết kế các chức năng báo cáo 3 0.3 1 1 5 Thiết kế đồ họa 1 2 2 2 6 Xây dựng các thủ tực trigger 1 2 2 2 7 Tổng 8.5 Tổng ngày = 8.5*1.2=9 (ngày) PT1 làm công việc 1,2,3,4 PT2 làm 5,6,8 PT1,PT2 làm 7 2.2. Thực hiện STT Công việc Hệ số C Thực hiện Hệ số Ngày Khó 1.5 TB Dễ 1 0.5 G J 1 4.1 Lập trình chức năng danh mục KhachHang x LT1 0.5 0.75 0.5 2 Kiểm thử đơn vị x KT1 0.5 1.25 1 3 Hiệu chỉnh x LT1 0.5 0.75 0.5 Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 24 4 4.2 Lập trình chức năng Đăng kí thành viên x LT2 1 0.75 1.5 5 Kiểm thử đơn vị x KT2 1 0.25 0.5 6 Hiệu chỉnh x LT2 1 0.75 1.5 7 4.3 Kiểm thử tích hợp 4.1 và 4.2 x KT1 0.5 1.25 1 8 Hiệu chỉnh x LT1 0.5 0.75 0.5 9 4.4 Lập trình chức năng danh mục tour x LT1 0.5 0.75 1.5 10 Kiểm thử đơn vị x KT1 0.5 1.25 0.5 11 Hiệu chỉnh x LT1 1 0.75 1 12 4.5 Kiểm thử tích hợp 4.3 và 4.4 x KT2 1 0.25 0.5 13 Hiệu chỉnh x LT1 1 0.75 0.5 14 4.6 Lập trình chức năng xữ lí đăng kí Tour x LT2 1 0.75 1.5 15 Kiểm thử đơn vị x KT2 1 0.25 0.5 16 Hiệu chỉnh x LT2 1 0.75 1 17 4.7 Kiểm thử tích hợp 4.5 và 4.6 x KT1 0.5 1.25 0.5 18 Hiệu chỉnh x LT1 0.5 0.75 1.5 19 4.8 Lập trình chức năng báo cáo danh sách tour x LT1 0.5 0.75 0.5 20 Kiểm thử đơn vị x KT1 0.5 1.25 0.5 21 Hiệu chỉnh x LT2 0.5 0.75 0.5 22 4.9 Kiểm thử tích hợp 4.7 và 4.8 x KT2 1 0.25 0.5 Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 25 23 Hiệu chỉnh x LT1 0.5 0.75 0.5 24 4.10 Lập trình chức năng báo cáo danh sách đăng kí tour x LT2 1 0.75 1 25 Kiểm thử đơn vị x KT1 0.5 1.25 0.5 26 Hiệu chỉnh x LT2 1 0.75 1 27 4.11 Kiểm thử tích hợp 4.9 và 4.10 x KT1 0.5 1.25 0.5 28 Hiệu chỉnh x LT2 1 0.75 1 29 4.12 Lập trình danh mục KhachSan x LT1 0.5 0.75 0.5 30 Kiểm thử đơn vị x KT2 1 0.75 0.5 31 Hiệu chỉnh x LT1 0.5 0.75 0.5 32 4.13 Lập trình danh mục HuongDanVien x LT1 0.5 0.75 0.5 33 Kiểm thử đơn vị x KT2 1 0.75 1 34 Hiệu chỉnh x LT2 1 0.75 1 35 4.14 Kiểm thử tích hợp 4.11 và 4.12 x KT1 0.5 1.25 0.5 36 Hiệu chỉnh x LT1 0.5 0.75 1.5 37 4.15 Kiểm thử tích hợp 4.13 và 4.14 x KT2 1 0.75 0.5 38 Hiệu chỉnh x LT2 1 0.75 1.5 39 4.16 Lập trình danh mục PhuongTien x LT2 1 0.75 0.5 40 Kiểm thử đơn vị x KT1 0.5 1.25 0.5 41 Hiệu chỉnh x LT2 1 0.75 0.5 Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 26 42 4.17 Kiểm thử tích hợp 4.15 và 4.16 x KT1 0.5 1.25 0.5 43 Hiệu chỉnh x LT1 0.5 0.75 1.5 44 4.18 Lập trình chức năng xử lí thanh toán x LT2 1 0.75 2.5 45 Kiểm thử đơn vị x KT2 1 0.25 1 46 Hiệu chỉnh x LT2 1 0.75 1.5 47 4.19 Kiểm thử tích hợp 4.17 và 4.18 x KT1 0.5 0.25 1 48 Hiệu chỉnh x LT2 1 0.75 1.5 49 4.20 Lập trình chức báo cáo HoaDon x LT1 0.5 0.75 0.5 50 Kiểm thử đơn vị x KT1 0.5 1.25 0.5 51 Hiệu chỉnh x LT1 0.5 0.75 0.5 52 4.21 Kiểm thử tích hợp 4.19 và 4.20 x KT1 0.5 1.25 0.5 53 Hiệu chỉnh x LT2 1 0.75 1.5 54 Tổng cộng 27.5 Tổng cộng 27.5 ngày 2.3. Giai đoạn kiểm thử Hệ Thống STT Kiểu Số Nhân tố Ngày Tham khảo Tổng con 1 Lập kế hoạch kiểm thử. 3 2.5 7 1 7 2 Tổ chức kiểm thử. 5 2 10 1 10 Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 27 3 Lập báo cáo kiểm thử 1 1 1 1 1 3 Tổ chức hiệu chỉnh. 1 3 1 1 3 Tổng cộng 21 ngày KT 1, KT 2, LT1,LT2 cùng thực hiện Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 28 2.4. Giai đoạn kiểm thử chấp nhận STT Kiểu Số Nhân tố Ngày Tham khảo Tổng con 1 Lập kế hoạch kiểm thử 1 1 1 1 1 2 Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng. Tổ chức hướng dẫn sử dụng. 3 1 3 1 3 3 Tổ chức kiểm thử chập nhận. 1 2 2 1 2 Tổng cộng 6 ngày 2.5. Giai đoạn TRIỂN KHAI VẬN HÀNH STT Kiểu Số Nhân tố Ngày Tham khảo Tổng con 1 Đưa hệ thống vào hoạt động chính thức 3 2 6 1 6 2 Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng. 1 2 2 1 2 3 Đào tạo người dùng 3 1 3 1 3 4 Báo cáo và nghiệm thu dự án 2 2 4 1 4 5 Hoàn thành tài liệu nghiệm thu 2 2 4 1 4 6 Tổng cộng 19 Thời gian khoảng 19 ngày Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 29 TỔNG THỜI GIAN CỦA DỰ ÁN =102.5 ngày Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 30 Chương 5. Lập Lịch KH Công việc Thời hạn (ngày) Người thực hiện Công việc trước I. Xác định 1, Khảo sát A1 Nghiên cứu tài liệu 1.5 Phân tích 1 A2 Lập phiếu hỏi 1.5 Phân tích 2 A3 Phỏng vấn 1.5 Phân tích 1 A1 A4 Khảo sát các mẫu báo cáo 1 Phân tích 2 A2, A3 Tổng cộng: 4 ngày 2, Tổng hợp B1 Tổng hợp thông tin các mẫu nhập liệu 1 Phân tích 1 A4 B2 Tổng hợp quy trình nghiệp vụ 0.5 Phân tích 2 A4 B3 Tổng hợp các báo cáo 0.5 Phân tích 1 B1 B4 Xây dựng hồ sơ đặc tả 1 Phân tích 2 B2, B3 3, Phân tích C1 Phân tich tài liệu tổng hợp khảo sát 1.5 Phân tích 1 B4 C2 Xây dựng BFD 1 Phân tích 1 C1 C3 Xây dựng DFD 6 Phân tích 2 C2 C4 Xây dựng ERD 2.5 Phân tích 1 C2, C3 Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn Đồ án Công Nghệ Phần Mềm Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý đăng kí tour du lịch Trang 31 C5 Xây dựng RDM & từ điển dữ liệu 2 Phân tích 1 C4 4, Thiết kế D1 Dùng SQL Server 2005 Xây dựng cơ sở dữ liệu 1 Phân tích 1 C5 D2 Thiết kế các chức năng danh mục 1 Phân tích 2 D1 D3 Thiết kế các chức năng xử lý 1.5 Phân tích 1 D1 D4 Thiết kế các chức năng báo cáo 1 Phân tích 2 D2 D5 Thiết kế đồ họa 2 Phân tích 1 D3 D6 Xây dựng các thủ tục trigger 2 Phân tích 2 D4 Tổng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfquan-ly-dang-ki-tour-du-lich-2mit.pdf