Đề tài Một số ý kiến về cách tổ chức giờ dạy nói cho học sinh lớp 8

Ngày nay giảng dạy Tiếng Anh được kết hợp cả 4 kỹ năng trong đó có 1 họăc 2 kỹ năng chính trong tiết học 45 phút và bao giờ cũng vậy hoạt động nói là hoạt động sôi nổi nhất, thú vị nhất. Giáo viên là người giúp các em học sinh tham gia vào bài nói, định hình nội dung nói và tạo điều kiện cho các em khám phá các thông tin mới từ các bạn của mình. Mỗi giờ nói có một cách dạy riêng không nhất thiết phải theo khuôn mẫu. Chúng ta cần phải thường xuyên thay đổi không khí, tạo ra những cái mới nhằm làm cho giờ nói sôi nổi hơn, hứng thú hơn với mọi học sinh. Tuy nhiên điều quan trọng trong khi dạy giờ nói là chuẩn bị cho các em làm quen với với chủ điểm mà mình sắp nói .

 

doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1749 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số ý kiến về cách tổ chức giờ dạy nói cho học sinh lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. §Æt vÊn ®Ò C¬ së lý luËn: Nh­ chóng ®· biÕt, môc ®Ých cña viÖc häc ngo¹i ng÷ lµ ®Ó giao tiÕp. “ ¦u tiªn ph¸t triÓn khÈu ng÷ ( nghe, nãi ) trªn c¬ së bót ng÷ ( ®äc, viÕt ). V× thÕ kü n¨ng nghe, nãi lµ tiªu chÝ quan träng hµng ®Çu cña d¹y vµ häc tiÕng Anh. §¸p øng yªu cÇu ®ã ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa còng ®­îc so¹n th¶o theo quan ®iÓm nµy. MÆc dï néi dung s¸ch gi¸o khoa míi khã vµ ng÷ liÖu nhiÒu nh­ng còng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho gi¸o viªn vµ häc sinh n©ng cao kü n¨ng nghe nãi cña m×nh, gióp häc sinh tù tin h¬n trong giao tiÕp. 2. C¬ së thùc tiÔn: Th¼ng th¾n mµ nãi: Kü n¨ng giao tiÕp b»ng tiÕng Anh cña gi¸o viªn vµ häc sinh Hµ TÜnh ch­a tèt. Ch¼ng h¹n mét sè häc sinh ®¹t thµnh tÝch cao trong c¸c kú thi nh­ng khi sö dông tiÕng Anh h»ng ngµy cßn tá ra lóng tóng. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®ã. Tr­íc hÕt, tØnh ta ch­a cã nhiÒu ®iÓm du lÞch hÊp dÉn ®Ó thu hót kh¸ch n­íc ngoµi. V× vËy c¸c em häc sinh kh«ng cã c¬ héi giao tiÕp. Cho nªn trong thùc tÕ häc sinh chØ nãi tiÕng Anh trong giê häc ë tr­êng, cßn ra ngoµi x· héi h×nh nh­ c¸c em kh«ng cã c¬ héi ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh. ë tr­êng häc c¸c em ®· ®­îc lµm quen tiÕng Anh ngay tõ líp ba, nh­ng tõ líp ba ®Õn líp b¶y c¸c em ch­a cã giê nãi riªng mµ míi chØ lång ghÐp, xen kÎ nhá lÎ trong c¸c ho¹t ®éng mµ th«i. §Õn n¨m häc líp 8 c¸c em míi thùc sù tham gia trän vÑn mét giê nãi kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a 4 kü n¨ng. §Õn lóc nµy c¸c em häc sinh b¾t ®Çu cã kh¸i niÖm ®Çy ®ñ cña kü n¨ng nãi. VËy lµm thÕ nµo gióp c¸c em ph¸t triÓn kÜ n¨ng nãi tèt lµ ®iÒu mµ hÇu hÕt gi¸o viªn hiÖn nay ®ang ngµy ®ªm tr¨n trë. Muèn thùc hiÖn nguyÖn väng nµy chóng ta cÇn ph¶i tæ chøc tèt giê d¹y nãi. Song ®©y lµ vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi gi¸o viªn v× phÇn lín c¸c em th­êng bÝ tõ khi nãi, kh«ng biÕt c¸ch diÔn ®¹t, ng¹i bµy tá quan ®iÓm, hoÆc ph¸t ©m kh«ng chuÈn dÉn ®Õn viÖc b¹n kh«ng hiÓu nªn rÊt h¹n chÕ trong giao tiÕp. Ngoµi ra hÇu hÕt c¸c kú thi tõ tr­íc tíi nay ®Òu thi viÕt ch­a cã thi nãi cho häc sinh phæ th«ng nªn häc sinh vµ gi¸o viªn ch­a coi träng giê d¹y nãi. Mét sè gi¸o viªn ch­a nç lùc t×m c¸ch tæ chøc cho mét giê nãi hÊp dÉn thùc sù thu hót häc sinh. Cho nªn häc sinh kh«ng thÝch tham gia vµo ho¹t ®éng nãi. Còng tõ ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c em häc sinh kh«ng sö dông tiÕng Anh giao tiÕp vµo cuéc sèng thùc tiÔn. NhËn thÊy nh÷ng khã kh¨n trong viÖc d¹y nãi tiÕng Anh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu hiÖn nay t«i thùc sù b¨n kho¨n vµ tr¨n trë. Sau mét thêi gian dµi víi sù t×m tßi vµ häc hái cña m×nh t«i ®· ¸p dông kh¸ thµnh c«ng nh÷ng suy nghÜ vµ kinh nghiÖm vµo bµi d¹y vµ ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. T«i xin viÕt ra ®©y nh÷ng suy nghÜ, nh÷ng viÖc lµm vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®Ó cïng chia sÎ víi c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n ®ång nghiÖp cïng tÊt c¶ c¸c b¹n ®äc qua kinh nghiÖm “ Mét sè ý kiÕn vÒ c¸ch tæ chøc giê d¹y nãi cho häc sinh líp 8” víi mong muèn gióp ng­êi d¹y vµ ng­êi häc x¸c ®Þnh tèt viÖc häc tiÕng Anh cña m×nh, tiÕt kiÖm thiêi gian, gióp häc sinh rÌn luyÖn kü n¨ng nãi tiÕng Anh tr«i ch¶y. Qua ®ã n©ng cao chÊt l­îng giê d¹y nãi tiÕng Anh, ®¸p øng xu thÕ héi nhËp cña ®Êt n­íc. B. néi dung I. Thùc tÕ: Khi d¹y vµ häc tiÕng Anh mäi ng­êi ®Òu muèn nghe, nãi tèt ®Ó cã thÓ giao tiÕp víi ng­êi n­íc ngoµi. V× vËy kü n¨ng nghe, nãi ®­îc ­u tiªn rÌn luyÖn vµ ®­îc còng cè b»ng c¸c kü n¨ng ®äc vµ viÕt. Tuy vËy c¸c em ®­îc häc trong mét thêi gian kh¸ dµi mµ vÉn c¶m thÊy m×nh kh«ng thÓ nµo hay ch­a thÓ nãi ®­îc tiÕng Anh. §Ó gióp c¸c em häc sinh häc tèt, nãi tiÕng Anh tr«i ch¶y mçi ng­êi gi¸o viªn chóng ta cÇn ph¶i sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi nhuÇn nhuyÔn, ph¶i biÕt ®Æt mèi quan hÖ gi÷a môc tiªu, n«i dung vµ thiÕt bÞ d¹y häc, phï hîp víi néi dung s¸ch gi¸o khoa, víi yªu cÇu cña häc sinh theo h­íng tÝch cùc. lÊy häc sinh lµm trung t©m, thay ®æi kiÓu t­ duy ®¬n tuyÕn. Mét bµi d¹y nãi tèt lµ mét bµi d¹y thùc sù hÊp dÉn, ®em l¹i niÒm vui, t×nh c¶m cho häc sinh. Tõ ®ã c¸c em häc sinh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nãi tÝch cùc, tù gi¸c, s¸ng t¹o, cã môc ®Ých vµ cã kü n¨ng vËn dông vµo thùc tÕ. Cã nh­ thÕ chóng ta míi lo¹i bá ®­îc t×nh tr¹ng häc sinh yÕu kh«ng tham gia vµo bµi nãi. Tr­íc ®©y t«i ®· d¹y häc sinh líp 8, 9 t«i thÊy hÇu hÕt c¸c em kh«ng sö dông ®­îc tiÕng Anh trong khi nãi. Sè häc sinh cã thÓ giao tiÕp ®­îc b»ng tiÕng Anh chØ ®¹t ë con sè rÊt kiªm tèn, chØ kho¶ng 20% ®Õn 30%. Trong n¨m häc qua t«i ®­îc giao nhiÖm vô d¹y häc sinh líp 8 t«i ®· tiÕn hµnh ¸p dông kinh nghiÖm cña m×nh vµo c¸c tiÕt d¹y nh­ sau. II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: Khi tiÕn hµnh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nãi, gi¸o viªn th­êng gÆp mét sè trë ng¹i ®¸ng kÓ v× ®©y lµ mét ho¹t ®éng khã, yªu cÇu ph¶i cã sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh. Do ®ã gi¸o viªn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ môc ®Ých, néi dung ho¹t ®éng nãi lµ g×, giíi h¹n chñ ®iÓm, kh«ng nªn chó ý ®Õn lçi sai cña häc sinh trong khi nãi vµ ®Æc biÖt lµ ®¬n gi¶n ho¸ néi dung nãi ®Ó c¸c em c¶m thÊy høng thó khi tham gia nãi. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã ng­êi d¹y cÇn : 1. X©y dùng cho häc sinh cã ý thøc mong muèn ®­îc nãi vµ tù tin khi nãi . §iÒu nµy liªn quan ®Õn nhiÒu yÕu tè nh­ t©m lý, kü n¨ng, ph¶n x¹ giao tiÕp cña tõng em. Cã nh÷ng em häc sinh trÇm, Ýt nãi, kü n¨ng giao tiÕp kÐm do b¶n tÝnh; th­êng thiÕu chñ ®éng trong khi sö dông tiÕng Anh giao tiÕp, l­êi luyÖn nãi tiÕng Anh tr«i ch¶y hoÆc, kh«ng tham gia tÝch cùc c¸c sinh ho¹t thùc tËp giao tiÕp. NhiÒu em ng¹i nãi v× vÉn c¶m thÊy m×nh kh«ng nãi ®­îc hay nãi ch­a ®­îc, mÆc dï kiÕn thøc tiÕng Anh c¬ b¶n cña c¸c em kh¸ nhiÒu. Muèn v­ît qua nh÷ng ®iÒu nµy gi¸o viªn cÇn cè g¾ng gióp c¸c em häc sinh nh÷ng ®iÒu sau: a. T¹o ra sù ham thÝch, mong muèn ®­îc giao tiÕp tõ ®ã t¹o ®éng c¬, môc ®Ých giao tiÕp b»ng tiÕng Anh cho c¸c em. Mçi khi c¸c em ®· cã ®éng c¬ c¸c em häc sinh sÏ c¶m thÊy yªu thÇy, mÕn b¹n, thÝch häc vµ mong muèn giao tiÕp víi c¸c b¹n cña m×nh, muèn chia sÎ nh÷ng suy nghÜ cña m×nh cïng c¸c b¹n. b. Gióp c¸c em tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng nãi. Cho dï c¸c em cã vèn tõ tiÕng Anh nhiÒu nh­ng viÖc sö dông tiÕng Anh ®Ó thùc tËp nãi nh÷ng chñ ®Ò th«ng th­êng trong líp lµ rÊt cÇn thiÕt. Trong thùc tÕ, khi tæ chøc giao tiÕp cho häc sinh, ng­êi gi¸o viªn kh«ng nªn ®­a ra c¸c chñ ®Ò khã, xa l¹ víi häc sinh mµ chØ nãi vÒ nh÷ng ®Ò tµi sö dông hµng ngµy, quen thuéc víi c¸c em häc sinh nh­: du lÞch, m¸y ®iÖn tho¹i, m¸y tÝnh, hµng xãm, kú quan thÕ giíi, b¹n cña t«i, cuéc sèng n«ng th«n vµ thµnh thÞ vv.... c. Gióp c¸c em häc sinh tù tin khi nãi vµ kh«ng sî nãi sai ng÷ ph¸p, kh«ng sî nãi kh«ng hay, kh«ng chuÈn trong khi giao tiÕp . ChØ trong c¸c k× thi míi ®¸nh gi¸ c¸c em häc sinh vÒ lçi ng÷ ph¸p, NhÊt lµ trong viÕt. Cßn khi giao tiÕp, vÊn ®Ò chÝnh lµ hiÓu ®­îc ng­êi ®èi tho¹i nãi g× vµ c¸c em nãi nh­ thÕ nµo cho b¹n hiÓu míi lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m. Ng­êi gi¸o viªn cÇn cã th¸i ®é tÝch cùc ®èi víi lçi cña häc sinh v× ®©y lµ mét phÇn tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh häc nãi tiÕng n­íc ngoµi, gióp häc sinh häc tËp ®­îc tõ chÝnh lçi cña b¶n th©n vµ cña b¹n bÌ. Ngay c¶ nh÷ng ng­êi b¶n ng÷ nãi tiÕng Anh hay ng­êi viÖt nãi tiÕng ViÖt còng th­êng m¾c rÊt nhiÒu lçi ng÷ ph¸p. d. T¹o ra nh÷ng c¬ héi thùc hµnh nãi cho c¸c em häc sinh. Trong c¸c giê häc gi¸o viªn cÇn tæ chøc nhiÒu trß ch¬i lÝ thó, hÊp dÉn mµ bÊt kh× häc sinh nµo còng ­íc ao mong muèn m×nh lµ thµnh viªn næi bËt cña trß ch¬i. Trß ch¬i ®ã b¾t buéc c¸c em häc sinh ph¶i giao tiÕp víi nhau. Ngoµi c¸c buæi chÝnh kho¸ trªn líp chóng ta cã thÓ tæ chøc c©u l¹c bé nãi tiÕng Anh trong nhµ tr­êng, tæ chøc c¸c buæi d· ngo¹i ®Ó trß vµ thÇy cã thªm c¬ héi nãi tiÕng Anh vµ nÕu cã ®iÒu kiÖn mêi gi¸o viªn b¶n ng÷ cïng tham gia c¸c cuéc thi nãi ®Ó c¸c em cã c¬ héi häc hái, trao ®æi ý kiÕn vµ thÓ hiÖn m×nh. 2. Gi¸o viªn cÇn x©y dùng kiÕn thøc vµ ®Ò tµi cho c¸c em thùc hµnh nãi trong bµi häc. §iÒu nµy liªn quan ®Õn néi dung nãi. VÝ dô khi nãi chuyÖn vÒ thêi tiÕt, gi¸o viªn cÇn x©y dùng cho c¸c em kiÕn thøc vµ kh¸i niÖm vÒ thêi tiÕt nh­ lµ: nhiÖt ®é, n¾ng, m­a, ngµy th¸ng, n¨m mïa vµ so s¸nh kh¸c nhau vÒ thêi tiÕt ë nhiÒu n¬i vv..... Muèn nãi vÒ søc kháe häc sinh cÇn cã mét sè kh¸i niÖm nh­ søc khoÎ, ®au èm bÖnh tËt, kh¸m bÖnh vv.... 3. Ng­êi gi¸o viªn cÇn gióp c¸c em biÕt c¸ch thÓ hiÖn nh÷ng ý kiÕn, ý t­ëng cña m×nh b»ng TiÕng Anh. §©y lµ ®iÓm mÊu chèt mµ häc sinh cÇn gia c«ng tËp luyÖn. Th­êng th× c¸c em cã rÊt nhiÒu ý kiÕn ®Ó nãi song l¹i kh«ng thÓ hiÖn ®­îc trän vÑn b»ng TiÕng Anh do c¸c nguyªn nh©n nh­ sau: Tõ ng÷ ®ã cã phï hîp hay kh«ng? C¸c em cã nghe vµ hiÓu ng­êi kh¸c nãi hay kh«ng? C¸c em cã nãi cho ng­êi kh¸c nghe ®­îc kh«ng? Trong giê d¹y nãi nÕu gi¸o viªn biÕt tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng nãi phï hîp th× sÏ gióp c¸c em h¨ng h¸i tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng. C¸c em cã c¬ héi «n l¹i kiÕn thøc cò lÜnh héi kiÕn thøc míi, ph¸t huy tÝch cùc c¸ nh©n, vµ trao ®æi th«ng tin. Tuy nhiªn gi¸o viªn cÇn ®¸nh gi¸ ®óng møc ®é nhËn thøc cña häc sinh, së thÝch cña tõng em ®Ó cã thÓ ®­a ra c¸c thñ thuËt phï hîp, kÝch thÝch tÝnh tß mß cña c¸c em. Ngµy nay gi¶ng d¹y TiÕng Anh ®­îc kÕt hîp c¶ 4 kü n¨ng trong ®ã cã 1 hä¨c 2 kü n¨ng chÝnh trong tiÕt häc 45 phót vµ bao giê còng vËy ho¹t ®éng nãi lµ ho¹t ®éng s«i næi nhÊt, thó vÞ nhÊt. Gi¸o viªn lµ ng­êi gióp c¸c em häc sinh tham gia vµo bµi nãi, ®Þnh h×nh néi dung nãi vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em kh¸m ph¸ c¸c th«ng tin míi tõ c¸c b¹n cña m×nh. Mçi giê nãi cã mét c¸ch d¹y riªng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i theo khu«n mÉu. Chóng ta cÇn ph¶i th­êng xuyªn thay ®æi kh«ng khÝ, t¹o ra nh÷ng c¸i míi nh»m lµm cho giê nãi s«i næi h¬n, høng thó h¬n víi mäi häc sinh. Tuy nhiªn ®iÒu quan träng trong khi d¹y giê nãi lµ chuÈn bÞ cho c¸c em lµm quen víi víi chñ ®iÓm mµ m×nh s¾p nãi . VÝ dô : - Gîi nhí c¸c tõ liªn quan ®Õn chñ ®iÓm b»ng nhiÒu h×nh thøc vµ b»ng c¸c trß ch¬i bæ Ých . - H­íng dÉn c¸c em tham gia bµi nãi . - Giao nhiÖm vô cô thÓ cho mçi em ( cã thÓ nãi c¸ nh©n, nãi ®«i hoÆc nãi tËp thÓ ) - KiÓm so¸t ho¹t ®éng tõng em trong khi c¸c em tham gia vµo ho¹t ®éng. - KiÓm tra trùc tiÕp tõng em, tõng cÆp, tõng nhãm (c¸i nµy gi¸o viªn cã thÓ cho ®iÓm ®Ó khÝch lÖ c¸c em tham gia). §èi víi mçi ®¬n vÞ bµi häc cña s¸ch gi¸o khoa tiÕng Anh cã nh÷ng néi dung ®éc ®¸o hÊp dÉn riªng, ngoµi ra nã cßn phô thuéc kh«ng nhá vµo c¸ch truyÒn thô, c¸ch tæ chøc cña gi¸o viªn. Tõ ®ã gióp c¸c em nãi tù gi¸c, tÝch cùc, chñ ®éng lµ ®iÒu mµ mçi gi¸o viªn chóng ta ®Òu mong muèn. §øng tr­íc nh÷ng ®éng lùc ®ã, tÊt c¶ mäi gi¸o viªn häc hái vµ t×m c¸ch kh¾c phôc c¸c mÆt yÕu. Riªng b¶n th©n t«i muèn cã mét giê d¹y tèt cÇn cã sù kÕt hîp tõ hai phÝa vµ t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã chóng ta tuú vµo møc ®é nhËn thøc cña tõng líp häc gi¸o viªn cã thÓ ®­a ra c¸c yªu cÇu kh¸c nhau, c¸c thñ thuËt kh¸c nhau ®Ó cho bµi d¹y cña m×nh ®­îc tèt h¬n. Sau ®©y t«i xin ®­a ra mét sè vÝ dô minh ho¹ ®Ó c¸c b¹n cïng tham kh¶o. Unit one: My friends a. N«i dung: - Giíi h¹n chñ ®iÓm: ph¸t triÓn kü n¨ng nãi m« t¶ ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh ®Ó nhËn d¹ng nh©n vËt trong tranh. b. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng:: - Nguyªn t¾c tiÕn hµnh ho¹t ®éng cña tiÕt d¹y nãi nµy lµ: §¬n gi¶n ho¸ tiÕt häc chØ miªu t¶ ®¬n thuÇn, häc sinh nãi ®¬n, ®«i vµ nhãm víi c¸c trß ch¬i bæ Ých . TiÕt nãi cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: -¤n kiÕn thøc cò vµ vµo bµi míi . Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn cho häc sinh tham gia trß ch¬i ®èi mÆt ( face to face ). Trß ch¬i cÇn cho häc sinh suy nghÜ hoÆc nhí l¹i c¸c tÝnh tõ vÒ h×nh d¹ng bªn ngoµi. vÝ dô: tall, strong vv.... - Gäi 6 em ®øng thµnh vßng cung tr­íc líp ®Ó líp dÔ quan s¸t, mçi em ®äc tªn tÝnh tõ miªu t¶ mµ m×nh biÕt trong 5 gi©y vµ kh«ng ®­îc nh¾c l¹i tõ cña ng­êi tr­íc. NÕu b¹n nµo nãi kh«ng ®­îc, lÆp l¹i tõ cña ng­êi kh¸c hay nãi sai sÏ bÞ lo¹i ra khái vßng. B¹n nµo ®­îc ®øng l¹i trong vßng sau cïng lµ b¹n ®ã th¾ng. Khi kÕt thóc trß ch¬i gi¸o viªn tuyªn bè ng­êi th¾ng vµ cho ®iÓm.NÕu sè l­îng tõ häc sinh ®­a ra ch­a ®ñ cho bµi häc míi gi¸o viªn bæ sung thªm mét sè tÝnh tõ trong bµi nãi trang 11 vµ ®i vµo bµi míi. - Néi dung bµi míi : sau khi cho häc sinh nh¾c l¹i c¸c tÝnh tõ, c¶ míi lÉn cò gi¸o viªn cã thÓ nh¾c l¹i c¸ch miªu t¶ víi cÊu tróc S + B E + ADJECTIVE - Néi dung bµi míi. Ho¹t ®éng 2: Guessing game ( sö dông 6 tranh ng­êi ë trang 11,12 SGK) - Gäi 1 häc sinh ®øng tr­íc b¶ng vµ chän 1 trong 6 tranh ®· chuÈn bÞ s½n. Häc sinh nµy sÏ miªu t¶ nh©n vËt trong tranh cho c¶ líp cïng nghe VÝ dô: This person is short and fat. He has a bald head c¸c häc sinh kh¸c sÏ ®Æt c©u hái ®o¸n VÝ dô : Is that Mr (Lai) ? NÕu ®óng lµ ng­êi trong tranh häc sinh ®ã sÏ ®­a bøc tranh ®ã cho c¶ líp xem, sau ®ã häc sinh ®o¸n ®óng sÏ lªn thay thÕ. Häc sinh nµy sÏ chän tranh kh¸c vµ miªu t¶ cho c¶ líp ®o¸n. NÕu häc sinh ®o¸n kh«ng ®óng 2 lÇn th× häc sinh ®ang sö dông tranh lµ ng­êi th¾ng cuéc, Trß ch¬i tiÕp tôc víi c¸c tranh kh¸c - PhÇn vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn . Ho¹t ®éng 3: Gi¸o viªn tæ chøc cho c¸c em trß ch¬i “Who am I ?” (luyÖn theo nhãm, ph¸t triÓn c¶ 4 kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt ) Gi¸o viªn cho mçi em tù miªu t¶ m×nh lªn mét chiÕc m¸y bay giÊy, cho m¸y bay trong líp vµ b¾t buéc mçi em ph¶i b¾t lÊy mét m¸y bay cña b¹n kh¸c. Trß ch¬i nµy h¬i ån nh­ng t«i tin ch¾c c¸c em rÊt thÝch vµ h¸o høc khi b¾t ®­îc m¸y bay vµ tß mß muèn biÕt liÖu m×nh ®o¸n cã ®óng kh«ng. Sau khi ®· hoµn thµnh viÖc b¾t m¸y bay. Gi¸o viªn gäi c¸c em ®äc miªu t¶ trong m¸y bay cßn nh÷ng häc sinh kh¸c l¾ng nghe xem cã ph¶i c¸i cña m×nh kh«ng ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh cho c©u tr¶ lêi ng­êi ®­îc miªu t¶ trong giÊy lµ ai. Unit 3 : At home a. N«i dung: -Giíi h¹n chñ ®iÓm: Ph¸t triÓn kü n¨ng nãi vÒ vÞ trÝ cña ®å vËt trong nhµ. b. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng . X©y dùng ®éng c¬ cho häc sinh khi c¸c em häc xong bµi nµy c¸c em cã thÓ miªu t¶ phßng cña m×nh vv.... C¸c em tham gia vµo ho¹t ®éng nãi theo nhãm, cÆp. -¤n kiÕn thøc cò vµ vµo bµi míi Ho¹t ®éng 1: Brain storming Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 nhãm, yªu cÇu häc sinh tõ hai nhãm lªn b¶ng viÕt tªn cña giíi tõ vµ ®å dïng trong gia ®×nh b»ng 2 mµu phÊn riªng biÖt. Khi häc sinh hoµn thµnh viÕt gi¸o viªn cïng tÊt c¶ líp kiÓm tra vµ cho ®iÓm. sau ®ã gi¸o viªn bæ sung thªm mét sè giíi tõ vµ tªn ®å dïng nÕu nh­ c¸c em häc sinh nªu ch­a ®ñ cho bµi häc míi vµ vµo bµi míi . -Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng 2: Gi¸o viªn cho häc tham gia vµo trß ch¬i “ Memory game “ Gi¸o viªn cho häc sinh nh×n thËt kü vµo bøc tranh ®· chuÈn bÞ s½n (trang 28) trong 3 phót nh¾c häc sinh cè nhí tªn ®å vËt vµ vÞ trÝ cña chóng. Sau ®ã cÊt bøc tranh ®i vµ yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái. VÝ dô : Gv: Where is the calendar ? Hs : The calendar is on the wall , under the clock , above the refrigerator. Gv: Where are the flowers ? Hs: They are on the table. Gv:....................................... Hs:..................................... Sau khi tham gia trß ch¬i xong gi¸o viªn cho häc sinh dïng tranh ë trang 28 ®Ó miªu t¶ l¹i toµn bé bøc tranh. T­¬ng tù nh­ vËy gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh s¾p xÕp ®å vËt ë tranh 2 cña trang 29 - PhÇn vËn dông kiÕn thùc vµo thùc tiÔn. Ho¹t ®éng 3: (luyÖn kü n¨ng nghe nãi ®äc viÕt ) Chia líp 6 nhãm Gi¸o viªn ®­a ra 3 bøc tranh cña 3 c¨n phßng kh¸c nhau trong 3 bøc tranh nµy cã 6 ®å vËt (®¬n gi¶n ®Ó tÊt c¶ häc cïng tham gia ®­îc). Trong 3 bøc tranh cã sù kh¸c nhau. Yªu cÇu mçi nhãm chän vµ miªu t¶ mét phßng lªn m¶nh giÊy (trong 5 phót). Sau khi c¸c nhãm viÕt xong mçi nhãm cö mét ®¹i diÖn ®äc miªu t¶ tranh cña nhãm, c¸c nhãm kh¸c l¾ng nghe vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh ®ã lµ tranh nµo. NÕu kh«ng nhãm nµo tr¶ lêi ®óng th× nhãm ®äc miªu t¶ giµnh ®iÓm. Cuèi buæi gi¸o viªn céng c¶ ®iÓm ph¸t ©m, ®iÓm ®äc cho mçi nhãm vµ tuyªn bè nhãm th¾ng. Unit 9 : A fist-aid course a. N«i dung : LuyÖn kü n¨ng nãi: Yªu cÇu, ®Ò nghÞ vµ høa hÑn dùa theo tranh . b.Nguyªn t¾c tæ chøc ho¹t ®éng : TiÕt d¹y nãi cña bµi 9 thùc sù khã ®èi víi gi¸o viªn, häc sinh trong 45 phót mµ häc sinh cã qu¸ nhiÒu cÊu tróc ®Ó nãi. Do vËy muèn d¹y tèt bµi nµy gi¸o viªn ph¶i ®¬n gi¶n ho¸ tiÕt häc, néi dung s¸ch gi¸o khoa. ChØ nªn cho häc sinh luyÖn 3 cÊu tróc, cßn c¸c cÊu tróc kh¸c th× chØ giíi thiÖu. - Cho c¸c em häc sinh «n l¹i c¸c cÊu tróc sau v× c¸c em ®· ®­îc häc c¸c cÊu tróc nµy ë líp 6,7. Can / could you...............? Would you like..................? Can I.................................? - C¸c cÊu tróc giíi thiÖu lµm quen. What can I get for you? Will /Won’t you have..............? Can I get you............................? I promise to............................. Néi dung d¹y chÝnh : - Requests: Will /Would you ...................? - Offers: Shall I...........................? - Promises: I promise I will/ won’t.......... - ¤n kiÕn thøc cò vµ vµo bµi míi : Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn cho häc sinh ch¬i trß ch¬i” ball game”. Gi¸o viªn gäi 6 häc sinh lªn b¶ng ®øng thµnh vßng cung ®Ó líp dÔ quan s¸t. Gi¸o viªn dïng bãng nÐm cho bÊt khi häc sinh nµo trong nhãm vµ ®­a ra c©u yªu cÇu. VÝ dô: Gi¸o viªn nÐm bãng cho häc sinh A vµ yªu cÇu: khi em ®­a ra lêi ®Ò nghÞ ai gióp m×nh em sÏ nãi nh­ thÕ nµo? NÕu häc sinh tr¶ ®óng th× chuyÒn bãng l¹i cho gi¸o viªn vµ ®øng nguyªn t¹i chç. Gi¸o viªn tiÕp tôc chuyÒn bãng cho häc sinh kh¸c vµ ®­a ra yªu cÇu vÒ c©u ®Ò nghÞ mµ c¸c ®· biÕt. cßn nÕu häc sinh ®ã kh«ng tr¶ lêi ®­îc th× chuyÒn bãng l¹i cho gi¸o viªn vµ ra khái ®éi ch¬i.Gi¸o viªn tiÕp tôc trß ch¬i cho häc sinh cßn l¹i. Häc sinh nµo ®­îc ®øng l¹i sau cïng th× häc sinh ®ã th¾ng Sau ®ã gi¸o viªn cã thÓ ®­a ra c¸c t×nh huèng viÕt s½n trªn b¶ng phô ®Ó häc sinh nh¾c l¹i vµ vµo bµi míi . -Néi dung bµi míi: Gi¸o viªn giíi thiÖu vµ h­íng dÉn häc sinh cô thÓ ng÷ liÖu míi: - Requests: Will /Would you ...................? - Offers: Shall I...........................? - Promises: I promise I will/ won’t.......... Ho¹t ®éng 2: Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nh×n vµo tranh ë trang 82 ®Ó luyÖn t©p theo ®«i. NÕu häc sinh yÕu gi¸o viªn cã thÓ chuÈn bÞ tranh kh¸c ®¬n gi¶n h¬n dÔ hiÓu h¬n ®Ó c¸c dÔ luyÖn nãi h¬n chø kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i dïng tranh trong s¸ch. - PhÇn vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn. ( luyÖn kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt) Ho¹t ®éng 3: Gi¸o viªn cã thÓ x©y dùng 1 ®o¹n héi tho¹i ng¾n, ®¬n gi¶n, dÔ nghe, dÔ hiÓu trong ®ã cã c¸c c©u yªu cÇu, ®Ò nghÞ, vµ c©u høa. Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh nghe vµ yªu cÇu c¸c em viÕt ra c¸c c©u ®ã.Sau ®ã gäi mét vµi em ®äc l¹i c¸c c©u yªu cÇu, ®Ò nghÞ, høa. Trªn ®©y lµ mét sè minh ho¹ cô thÓ cho c¸c giê nãi ®èi víi häc sinh líp 8.Trong mçi giê häc c¸c em häc sinh cã nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn kü n¨ng kÕt hîp víi c¸c kü n¨ng giao tiÕp. T«i rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ch©n thµnh cña c¸c b¹n ®äc. Thùc sù t«i ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt tõ nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®æi míi cña m×nh sau mét thêi gian kÕt qu¶ ®iÒu tra cña t«i ®· ®¹t ®­îc nh­ sau: Líp 8A ,8B, 8C sö dông ph­¬ng ph¸p míi : Líp Tr­íc khi ¸p dông Sau khi ¸p dông 8A 50% 85 % 8B 55% 80% 8C 65 % 95% C. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ: 1. KÕt luËn: Tõ nh÷ng khã kh¨n t«i ®· gÆp trong nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y tr­íc ®©y khi tiÕn hµnh tæ chøc d¹y nãi, tõ thùc tÕ häc sinh t«i nãi riªng, häc sinh häc tiÕng Anh nãi chung. T«i ®· hÕt søc b¨n kho¨n tr¨n trë nªn t«i ®· t×m tßi vµ häc hái qua s¸ch vë, qua ®ång nghiÖp. T«i thùc sù vui mõng tr­íc nh÷ng kÕt qu¶ cña kinh nghiÖm khi ®­îc thùc nghiÖm ®èi víi häc sinh t«i trong mét n¨m qua. Häc sinh cña chóng t«i vèn lµ con em thuÇn n«ng ch­a cã ®iÒu kiÖn nhiÒu trong häc tËp nãi chung vµ häc tiÕng Anh nãi riªng. §iÒu kiÖn giao tiÕp cña c¸c em cßn nhiÒu h¹n chÕ. Tuy nhiªn qua mét n¨m ¸p dông nghiªn cøu vµo c¸c giê d¹y nãi ®Õn nay c¸c em häc sinh ®· thùc sù tù tin, kh«ng cßn e ng¹i khi ®­a ra nh÷ng ý kiÕn cña m×nh hay thÓ hiÖn tiÕng Anh tèt trong giao tiÕp. C¸c em ®· n¾m v÷ng ®­îc néi dung cña bµi vµ nãi tr«i ch¶y h¬n t¹o nÒn t¶ng cho c¸c em häc c¸c bµi häc nãi tiÕp theo ë líp 9, vµ c¸c cÊp häc cao h¬n, gióp c¸c em cã nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho viÖc sö dông tiÕng Anh trong qu¸ tr×nh häc vµ lµm viÖc sau nµy. ThËt lµ h¹nh phóc khi thÊy häc sinh m×nh ngµy cµng tiÕn bé trong giao tiÕp, hiÓu biÕt trong c¸c lÜnh vùc x· héi vµ vËn dông nh÷ng bµi häc thiÕt thùc trªn líp vµo cuéc sèng thùc tÕ hµng ngµy cña c¸c em. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc kh«ng chØ ®èi víi c¸c em häc sinh mµ cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi ®ång nghiÖp, ®èi víi b¶n th©n t«i, Chóng t«i bít ®i phÇn nµo nh÷ng v­íng m¾c, nh÷ng khã kh¨n khi tæ chøc giê d¹y nãi. 2. KiÕn nghÞ: Mét sè ý kiÕn cña t«i trªn ®©y tuy ch­a ph¶i lµ hoµn h¶o nh­ng còng ®· ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng. T«i mong c¸c ý kiÕn ®ãng gãp tõ quý thÇy, quý c« cïng tÊt c¶ c¸c b¹n ®äc. T«i còng mong c¸c b¹n ®ång nghiÖp tiÕp tôc quan t©m nghiªn cøu ®Ò tµi nµy ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n. T«i sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu s©u h¬n. §Ò tµi ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÕu sãt, kÝnh mong ®­îc sù gãp ý vµ gióp ®ì. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ TÜnh, ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2008

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số ý kiến về cách tổ chức giờ dạy nói cho học sinh lớp 8.doc
Tài liệu liên quan