Đề tài Nghiên cứu công nghệ và khả năng ứng dụng mạng WLL CDMA tần số 450MHz

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

Mở đầu

1.1 Khái niệm về tín hiệu trải phổ

1.2 Mã trải phổ

1.2.1 Các mã Walsh

1.2.2 Các mã PN

1.3 Nguyên lý đa truy nhập trải phổ chuỗi trực tiếp

1.3.1 Những thuận lợi của DS-SS trong thông tin di động

1.3.2 ảnh hưởng của đường truyền tới hệ thống CDMA

1.3.2.1 Phân tích đường truyền sóng

1.3.2.2 Hiện tượng che tối

1.3.2.3 Fading Rayleigh đa đường

1.3.2.4 Trễ đa đường

1.3.3 Các phương pháp mã hóa

1.3.3.1 Mã hóa nguồn

1.3.3.2 Mã hóa kênh

1.3.3.3 ứng dụng mã Walsh vào kênh truyền trong DS-SS

1.3.3.4 ứng dụng mã PN vào kênh truyền trong DS-SS

1.4 Cấu hình hệ thống thông tin di động CDMA

Chương II. Dung lượng và đường truyền CDMA

2.1 Dung lượng của hệ thống CDMA

2.1.1 Dung lượng của một cell đơn

2.1.2 Hiệu ứng của tải

2.1.3 Hiệu ứng sector hóa

2.1.4 Hiệu ứng của hệ số tích cực thoại

2.1.5 Kết luận

2.2 Đường truyền trong CDMA

2.2.1 Đường truyền bất đối xứng

2.2.2 Đường xuống

2.2.2.1 Kênh Pilot

2.2.2.2 Kênh đồng bộ

2.2.2.3 Kênh tìm gọi

2.2.2.4 Kênh lưu lượng

2.2.2.5 Bộ điều chế

2.2.3 Đường lên

2.2.3.1 Kênh truy nhập

2.2.3.2 Kênh lưu lượng

2.3 ảnh hưởng của nhiễu tới kênh truyền cDMA

2.3.1 Kênh pilot

2.3.2 Kênh lưu lượng đường xuống

2.3.3 Kênh lưu lượng đường lên

Chương III. mạng WLL CDMA 20001x

3.1 Cấu hình mạng

3.2 Các yêu cầu hệ thống

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

 

doc79 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1317 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu công nghệ và khả năng ứng dụng mạng WLL CDMA tần số 450MHz, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lµ lý do t¹i sao c¸c modem m¸y tÝnh cã thÓ ®­îc sö dông ë ®­êng ®iÖn tho¹i; th«ng tin ë d¹ng sãng ®­îc ph¸t qua mét modem truyÒn dÉn vµ ®­îc thu qua modem ë phÝa thu. PCM kh«ng kh¶ thi trong c¸c øng dông kh«ng d©y v× nã bÞ giíi h¹n bëi ®é réng b¨ng th«ng. ViÖc truyÒn tèc ®é 64Kb/s qua m«i tr­êng kh«ng d©y ®ßi hái ®é réng b¨ng tÇn lín h¬n ®Ó cã thÓ cÊp ®ñ cho nhiÒu ng­êi dïng. V× vËy ph¶i sö dông c¸c kÜ thuËt m· hãa nguån kh¸c ®­îc lùa chän lµ cÇn thiÕt ®Ó m« t¶ th«ng tin nguån sö dông Ýt b¨ng th«ng h¬n. §ã lµ sö dông c¸c bé m· hãa tho¹i Vocoder dùa vµo c¸c ®Æc tÝnh cña tiÕng nãi. H×nh 1.13 m« t¶ ®iÒu nµy. H×nh 1. 13 Sö dông Vocoder trong Wireless 1. §Æc ®iÓm tiÕng nãi Tr­íc khi nãi vÒ m· hãa tho¹i chóng ta cÇn hiÓu c¬ b¶n vÒ tiÕng nãi. C¸c ®Æc ®iÓm vÒ tÇn sè vµ thêi gian cña ©m thanh con ng­êi ®­îc khai th¸c b»ng nh÷ng bé m· hãa tho¹i ®Ó m· hãa tiÕng nãi. TiÕng nãi cña con ng­êi ®­îc thùc hiÖn bëi sù kÕt hîp ©m v« thanh vµ h÷u thanh. ¢m h÷u thanh lµ c¸c nguyªn ©m (“ eee” vµ “ uuu”) ®­îc sinh ra b»ng viÖc ®i qua c¸c dao ®éng cã chu k× cña kh«ng khÝ qua thanh qu¶n. Nh÷ng ©m nµy cã mét chu k× tØ lÖ víi tÇn sè c¬ b¶n. TÇn sè c¬ b¶n nµy ®­îc xem nh­ lµ Pitch (®¬n vÞ ®o l­êng). C¸c ©m v« thanh lµ c¸c phô ©m “t” vµ “p” ®­îc t¹o ra bëi sù thay ®æi luång kh«ng khÝ ®i qua thanh qu¶n. Nh÷ng ©m nµy gièng nh­ tiÕng ån cña ©m ®­îc t¹o ra bëi sù ®ãng vµ më ®ét ngét cña thanh qu¶n. H×nh 1.14 minh häa ®iÒu nµy: H×nh 1. 14 Sù kÝch thÝch vµ ph¸t ©m cña tiÕng nãi MÆc dï ©m thanh con ng­êi lµ kh«ng æn ®Þnh theo thêi gian nh­ng phæ cña nã kh«ng thay ®æi qua mét chu k× 20 vµ 40ms. §©y chÝnh lµ lý do t¹i sao ®a sè c¸c bé vocoder t¹o ra c¸c khung cã chu k× theo yªu cÇu nµy, vÝ dô bé Vocoder trong IS95 CDMA t¹o ra c¸c khung cã chu k× 20ms 2. C¸c bé vocoder èng thanh qu¶n cã thÓ ®­îc m« h×nh hãa b»ng mét bé läc tuyÕn tÝnh thay ®æi theo thêi gian. §ã lµ bé läc ®¸p øng biÕn ®æi theo thêi gian. §iÒu nµy ®­îc thùc hiÖn b»ng viÖc cËp nhËt mét c¸ch cã chu k× hÖ sè cña bé läc. Bé läc nµy lµ all-pole ®iÓn h×nh v× mét bé läc all-pole yªu cÇu c«ng suÊt m¸y tÝnh thÊp h¬n mét bé läc víi c¶ hai poles vµ zeros. V× thÕ m« h×nh läc thanh qu¶n cã thÓ ®­îc tr×nh bµy lµ 1/T(z). NÕu chóng ta thÓ hiÖn mét tÝn hiÖu kÝch thÝch lµ E(z) th× phæ cña tÝn hiÖu tho¹i S(z) ®­îc viÕt lµ: Bé läc all-pole 1/T(z) cã thÓ viÕt : §«i khi bé läc all-zero T(z) ®­îc xem nh­ bé läc tÝch ph©n vµ E(z)= S(z)T(z) thÓ hiÖn qu¸ tr×nh cña ph©n tÝch tiÕng nãi. Bé läc all-pole 1/T(z) lµ bé läc tæng hîp, nã ®­îc sö dông chung víi tÝn hiÖu kÝch thÝch E(z) ®Ó tæng hîp tÝn hiÖu tiÕng nãi S(z). C«ng thøc tr×nh bµy qu¸ tr×nh tæng hîp tiÕng nãi KÜ thuËt m· hãa nµy ®«i khi ®­îc gäi lµ m· hãa ph©n tÝch- tæng hîp. H×nh 1. 15 Qu¸ tr×nh t¸i t¹o tiÕng nãi Bé m· hãa tho¹i ph©n tÝch tiÕng nãi vµ t¹o ra c¸c th«ng sè kÝch thÝch (nh­ c¸c quyÕt ®Þnh h÷u thanh/v« thanh) vµ gi¸ trÞ hÖ sè läc trªn 20ms. C¸c tham sè kÝch thÝch vµ c¸c hÖ sè läc lµ c¸c ®Çu ra cña bé m· hãa tiÕng nãi. Trong hÖ thèng IS 95 CDMA c¸c tham sè vµ hÖ sè ®Ó x©y dùng c¸c nguån kÝch thÝch vµ bé läc tæng hîp. KÕt qu¶ ®­îc ­íc l­îng tiÕng nãi ë ®Çu ra cña bé gi¶i m· tho¹i. Bé m· hãa dù ®o¸n tuyÕn tÝnh (LPC) ®­îc sö dông réng r·i ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c hÖ sè läc. Mét vßng håi tiÕp trong bé m· hãa ®­îc sö dông ®Ó so s¸nh giäng nãi thùc sù vµ giäng nãi t¸i t¹o. Sù kh¸c biÖt gi÷a giäng nãi thùc vµ giäng nãi t¸i t¹o lµ ®é sai lÖch. LPC ®­îc thiÕt lËp ®Ó t¹o ra c¸c hÖ sè läc ®Ó c¸c lçi nµy lµ tèi thiÓu. C¸c hÖ sè läc nµy cïng víi c¸c tham sè kÝch thÝch ®­îc sö dông b»ng bé gi¶i m· ®Ó tæng hîp tiÕng nãi. HÖ thèng IS95 CDMA sö dông mét biÕn thÓ cña LPC ®­îc gäi lµ dù ®o¸n tuyÕn tÝnh kÝch thÝch m· (CELP). Thay v× sö dông sù quyÕt ®Þnh h÷u thanh/v« thanh cã mét d¹ng kh¸c cña sù kÝch thÝch cho bé läc all- pole, ®Æc biÖt lµ bé m· hãa CELP sö dông mét sæ c¸c kÝ hiÖu ®iÖn tÝn ®Ó ph¸t kÝch thÝch vµo bé läc tæng hîp. M· hãa kªnh Sau khi nguån th«ng tin ®­îc m· hãa thµnh d¹ng sè, cÇn ph¶i thªm mét phÇn m· vµo tÝn hiÖu b¨ng tÇn gèc. §iÒu nµy thùc hiÖn ®Ó c¶i thiÖn chÊt l­îng hÖ thèng th«ng tin b»ng kh¶ n¨ng cho phÐp tÝn hiÖu chèng l¹i nh÷ng ¶nh h­ëng kh«ng tèt cña sù suy gi¶m kªnh nh­ t¹p ©m vµ fading. Môc ®Ých cña m· hãa kªnh lµ ®­a ®Õn mét x¸c suÊt lçi mong muèn ®Ó gi¶m yªu cÇu Eb/No hoÆc lùa chän ®­îc Eb/No lµ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ®Ó gi¶m x¸c suÊt lçi. C¸i gi¸ cña viÖc nµy lµ ®é réng b¨ng th«ng lín h¬n hoÆc cã nhiÒu bÝt d­ thõa mµ hÖ thèng ph¶i ph¸t. Trong phÇn nµy sÏ ®Ò cËp ®Õn c¸c m· söa sai ®­îc sö dông ®Ó m· hãa kªnh ®Ó c¶i thiÖn chÊt l­îng hÖ thèng. Môc ®Ých lµ thªm c¸c bÝt phô vµo c¸c bÝt th«ng tin ®Ó cã thÓ t×m thÊy lçi vµ hiÖu chØnh ë phÝa thu. Nãi c¸ch kh¸c lµ thªm vµo c¸c bÝt phô ®Ó ®­îc chuçi dµi h¬n nh»m b¶o vÖ sè liÖu. VÝ dô, m· söa sai ®¬n gi¶n nhÊt lµ lÆp l¹i c¸c bÝt th«ng tin. Khi cã mét bÝt th«ng tin muèn göi ®i vµ b¶o vÖ lçi th× cã thÓ ®¬n gi¶n göi bÝt nµy ®i 3 lÇn (vÝ dô muèn göi bÝt 1 th× ta göi ®i 111). Theo c¸ch nµy c¬ héi mµ m¸y thu thu ®óng 1 bÝt nµy lµ lín trong bÊt k× tr­êng hîp mét bÝt nµo trong qu¸ tr×nh truyÒn dÉn bÞ tr­ît thµnh bÝt 0. M¸y thu sÏ sö dông c¸ch gi¶i m· theo ®a sè nghÜa lµ khi nµo m¸y thu sÏ chØ quyÕt ®Þnh lµ bÝt 1 nÕu ®a sè thu ®­îc lµ 1, m· nµy ®­îc kÝ hiÖu lµ (3,1). Tæng qu¸t, (n, k ) lµ mét bé m· mµ k lµ ®é dµi cña chuçi th«ng tin cßn n lµ ®é dµi cña chuçi ®­îc m· hãa. Mét m· ®«i khi ®­îc m« t¶ b»ng tèc ®é m·. Tèc ®é m· ®­îc tÝnh lµ Cã hai lo¹i m· söa sai chñ yÕu lµ m· khèi vµ m· chËp (xo¾n): - M· khèi, ®óng nh­ tªn gäi, mçi lÇn m· hãa mét chuçi th«ng tin thµnh mét khèi. - M· chËp th× cã mét thuéc tÝnh nhí. Thuéc tÝnh nhí nµy phô thuéc vµo ®é dµi r»ng buéc K cña m· chËp. §Çu ra béi n (n-tuple) cña bé m· chËp kh«ng chØ lµ mét hµm cña ®Çu vµo béi k (k-tuple) mµ cßn lµ mét hµm ®Çu vµo K-1 cña béi k. 1. M· khèi tuyÕn tÝnh Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu M· khèi tuyÕn tÝnh lµ mét lo¹i m· cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó ph¸t hiÖn lçi hoÆc söa sai. Mét m· khèi tuyÕn tÝnh cã thÓ ®­îc ®Æc tr­ng b»ng kÝ hiÖu (n,k) cho mét m· nhÊt ®Þnh, nghÜa lµ bé m· chuyÓn ®æi mét khèi k bÝt th«ng tin thµnh mét khèi dµi h¬n n bÝt m·. VÝ dô ta cã thÓ ®Þnh nghÜa mét m· khèi tuyÕn tÝnh (7,4) lµ mét khèi cã 7 bÝt m· ®­îc sö dông ®Ó thÓ hiÖn mét khèi gåm 4 bÝt th«ng tin. Dùa vµo 4 bÝt th«ng tin (i1, i2, i3, i4), ta sÏ cã ba bÝt d­ thõa phô (r1, r2, r3) nh­ sau: VÝ dô nÕu c¸c bÝt th«ng tin lµ (1,0,1,0) t­¬ng øng víi (i1, i2, i3, i4) th× c¸c bÝt d­ thªm vµo lµ: Vµ tõ m· sÏ lµ: ( 1,0,1,0,0,1,1) ®­îc sö dông ®Ó thÓ hiÖn 4 bÝt th«ng tin. B¶ng 3.1 liÖt kª ®Çy ®ñ m· khèi tuyÕn tÝnh (7,4) lµ m· Hamming (7,4) vµ c¸c bÝt d­ lµ c¸c bÝt ch½n lÎ. Ta thÊy r»ng c¸c bÝt d­ c¶i thiÖn ®­îc chÊt l­îng lçi cña hÖ thèng. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng lçi chóng ta ®­a ra kh¸i niÖm kho¶ng c¸ch Hamming, kho¶ng c¸ch Hamming gi÷a bÊt k× hai tõ m· nµo lµ sè vÞ trÝ mµ hai tõ m· nµy kh¸c nhau . VÝ dô: Kho¶ng c¸ch Hamming gi÷a hai tõ m· (1, 1, 1, 1, 1 ,1, 1) vµ (1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) lµ 3. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu d* cña mét m· lµ kho¶ng c¸ch Hamming cña mét cÆp c¸c tõ m· cã kho¶ng c¸ch Hamming bÐ nhÊt, ®èi víi m· Hamming (7,4) ®· thÊy kho¶ng c¸ch Hamming nhá nhÊt lµ 3 do ®ã d*=3 B¶ng 1.1 B¶ng m· Hamming Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu lµ mét th«ng sè quan träng chØ râ sù thùc hiÖn (chÊt l­îng) cña mçi m· riªng. NÕu cã t lçi x¶y ra trong viÖc truyÒn mét tõ m· vµ kho¶ng c¸ch Hamming gi÷a tõ m· thu ®­îc so víi mäi tõ m· kh¸c lín h¬n t th× th× bé gi¶i m· hoµn toµn cã thÓ söa lçi ®­îc (nÕu tõ m· gÇn nhÊt ®èi víi tõ m· thu ®­îc ®­îc truyÒn thùc sù). Nãi c¸ch kh¸c d* ³ 2t+1 nghÜa lµ m· nµy cã kh¶ n¨ng söa ®­îc t lçi. Kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi q cña mét tõ m· lµ d* ³ q+1 ¸p dông vµo kho¶ng c¸ch tèi thiÓu d* =3 cña m· Hamming (7,4) th× kh¶ n¨ng sö lçi lµ t=1 vµ kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi lµ q=2 lçi. §Ó gi¶i m· mét tõ m· thu ®­îc th× bé gi¶i m· gi¶ ®Þnh r»ng tõ m· thu ®­îc gÇn gièng nhÊt víi tõ m· ®­îc ph¸t ®i. VÝ dô tõ m· thu ®­îc lµ (0,0,0,1,1,1,1) v× tõ m· nµy kh«ng thuéc mét trong c¸c tõ m· ë b¶ng 1.1 cña m· Hamming (7,4) nªn ch¾c ch¾n cã Ýt nhÊt mét lçi x¶y ra. Gi¶ ®Þnh r»ng tõ m· ph¸t ®i gÇn gièng víi tõ m· ®­îc thu th× bé gi¶i m· quyÕt ®Þnh tõ m· lµ (0,0,0,1,0,1,1) thùc sù ®· ®­îc ph¸t ®i ë m¸y ph¸t. ViÖc thùc hiÖn nµy ®­îc th«ng qua m¹ch logic sè ®­îc sö dông ®Ó gi¶i m·. KiÓm tra d­ vßng (CRC) IS95 CDMA sö dông m· khèi ®Ó biÓu thÞ chÊt l­îng cña khung ph¸t ( gåm mét khèi c¸c bÝt th«ng tin). IS95 CDMA sö dông kiÓm tra d­ vßng (CRC) lµ mét trong c¸c m· khèi phæ biÕn nhÊt. §èi víi CRC, c¸c bÝt th«ng tin ®­îc xem nh­ mét sè nhÞ ph©n dµi. Sè nhÞ ph©n dµi nµy ®­îc chia cho mét sè duy nhÊt nguyªn thñy còng lµ sè nhÞ ph©n vµ sè d­ (lµ c¸c bÝt d­) ®­îc thªm vµo c¸c bÝt th«ng tin. Khi thu khung nµy m¸y thu thùc hiÖn phÐp chia nh­ vËy sö dông sè chia nguyªn thñy nh­ thÕ vµ so s¸nh sè d­ ®· ®­îc tÝnh to¸n ®Ó ph¸t ®i víi sè d­ thùc tÕ thu ®­îc trong khung ®Ó kiÓm tra lçi. VÝ dô, m· Hamming (7,4) ë trªn cã thÓ ®­îc t¹o ra b»ng viÖc sö dông mét sè chia (1,0,1,1) biÖn ph¸p nµy ta cã thÓ thÊy râ khi thÓ hiÖn c¸c bÝt nhÞ ph©n d­íi d¹ng mét ®a thøc. VÝ dô c¸c bÝt nhÞ ph©n (1,0,1,1) ®­îc thÓ hiÖn b»ng ®a thøc: Mçi sè h¹ng trong ®a thøc t­¬ng øng víi mçi bÝt cña sè nhÞ ph©n §a thøc g(x) gäi lµ ®a thøc nguyªn thñy, ch¼ng h¹n b¶n tin (1,0,1,0) cÇn ®­îc m· hãa sö dông m· Hamming (7,4). §Ó lµm ®­îc viÖc nµy chóng ta ph¶i chuyÓn ®æi b¶n tin sang d¹ng ®a thøc: Sau ®ã dÞch b¶n tin ®i (n-k) vÞ trÝ b»ng c¸ch nh©n ®a thøc b¶n tin víi xn-k Trong tr­êng hîp nµy(n-k)=(7-4)=3 vËy ta cã: Chó ý r»ng ®a thøc nµy t­¬ng ®­¬ng víi (1,0,1,0,0,0,0) Sè bÝt d­ cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng viÖc chia x3m(x) cho g(x): Víi x6+ x4 lµ x3m(x) x3+1 lµ th­¬ng sè x3+x+1 lµ ®a thøc sinh g(x) x+1 lµ phÇn d­ §a thøc d­ x+1 thÓ hiÖn c¸c bÝt d­ ®­îc thªm vµo b¶n tin ®ã lµ c¸c bÝt d­ (0,1,1) vµ chóng ta cã thÓ thÊy m· Hamming (7,4) trong b¶ng 1.1 cã c¸c bÝt d­ (0,1,1) ®­îc thªm vµo b¶n tin (1,0,1,0) ®Ó t¹o ra tõ m· (1,0,1,0,0,1,1) Trong hÖ thèng CDMA khi bé m· hãa tho¹i ®ang ho¹t ®éng ë tèc ®é toµn tèc (full rate) th× mçi khung chiÕm 20ms ch­a 192 bÝt, trong ®ã 172 bÝt th«ng tin, cßn l¹i 12 bÝt chØ thÞ chÊt l­îng khung, 8 bÝt ®u«i cña bé m· hãa. 8 bÝt ®u«i nµy ®­îc ®Æt gi¸ trÞ 0, 12 bÝt chØ thÞ chÊt l­îng khung lµ c¸c bÝt d­ phô thuéc vµo 172 bÝt th«ng tin trong khung. §a thøc sinh ®­îc sö dông ®Ó ph¸t c¸c bÝt d­ cho mét khung toµn tèc lµ: ë tèc ®é b¸n tèc (half-rate) mçi khung 20ms cã 96 bÝt bao gåm 80 bÝt th«ng tin vµ 8 bÝt chØ thÞ chÊt l­îng khung, 8 bÝt ®u«i cña bé m· hãa. Trong tr­êng hîp nµy, 8 bÝt chÊt l­îng khung ( hay bÝt d­) ®­îc t¹o ra b»ng ®a thøc sinh: 2. M· chËp (xo¾n) M· khèi còng cã thÓ ®­îc gäi lµ m· kh«ng nhí. NghÜa lµ tõ m· hoÆc c¸c bÝt kiÓm tra d­ vßng CRC ®­îc thªm vµo ( trong IS95 CDMA ) chØ lµ mét hµm cña khèi hiÖn t¹i. Cßn c¸c m· chËp th× c¸c bÝt ®­îc m· hãa l¹i phô thuéc vµo c¸c bÝt th«ng tin ®Çu vµo vµ c¸c chøc n¨ng cña ®é dµi rµng buéc. Mäi bÝt ®­îc m· hãa (ë ®Çu ra cña bé m· chËp ) lµ mét sù kÕt hîp tuyÕn tÝnh cña vµi bÝt th«ng tin tr­íc ®ã. §­êng xuèng (BS-MS) sö dông m· chËp tèc ®é 1/2 vµ ®é dµi rµng buéc K=9. H×nh 1.16 H×nh 1. 16 S¬ ®å m· chËp cho ®­êng xuèng CDMA Ban ®Çu, tÊt c¶ c¸c thanh ghi ®­îc cho gi¸ trÞ 0. Khi c¸c bÝt b¶n tin mi ®­îc ®­a vµo theo xung nhÞp ë phÝa bªn tr¸i th× c¸c bÝt ®Çu ra ®­îc dÞch qua c¸c kh©u vµ ®­îc céng modul 2. Tæng ®­îc ®­a ra ®Çu ra cña bé m· chËp. V× tèc ®é m· lµ 1/2 nªn cø mçi xung nhÞp sÏ t¹o ra 2 bÝt. Tèc ®é ®Çu ra gÊp 2 lÇn tèc ®é ®Çu vµo. Hµm t¹o m· cho 2 bÝt ®Çu ra lµ y’i vµ y’’i ta cã thÓ viÕt: §èi víi ®­êng lªn (MS-BS) IS95 CDMA sö dông mét s¬ ®å m· chËp kh¸c. MS bÞ giíi h¹n vÒ c«ng suÊt nªn ®­êng lªn, sö dông mét m· chËp tèc ®é 1/3 vµ ®é dµi rµng buéc k=9. Mét bÝt vµo sÏ cho ra 3 bÝt ®Çu ra, v× thÕ tèc ®é ®Çu ra gÊp 3 lÇn tèc ®é ®Çu vµo. H×nh vÏ 1.17 chØ ra ®iÒu nµy: H×nh 1. 17 M· xo¾n trong hÖ thèng IS95 CDMA (®­êng lªn) Hµm t¹o m· cho 3 ®Çu ra: C¬ cÊu gi¶i m· cho c¸c m· chËp sö dông mét thuËt to¸n c©y t×m kiÕm th«ng qua “l­íi”. 3. GhÐp xen C¸c tÝn hiÖu ®­îc truyÒn qua kªnh th«ng tin di ®éng dÔ bÞ fading. C¸c m· sö sai ®­îc thiÕt kÕ ®Ó chèng l¹i lçi do Fading vµ ®ång thêi gi÷ cho c«ng suÊt tÝn hiÖu ë mét møc hîp lý. HÇu hÕt c¸c m· söa sai thùc hiÖn tèt viÖc söa c¸c lçi ngÉu nhiªn. Tuy nhiªn trong c¸c chu k× fading s©u, c¸c lçi côm hoÆc lçi c¸c dßng bÝt dµi liªn tôc cã thÓ lµm cho chøc n¨ng söa sai trë nªn v« Ých. GhÐp xen lµ mét kÜ thuËt s¾p xÕp ngÉu nhiªn c¸c bÝt trong mét d·y bÝt b¶n tin ®Ó c¸c lçi côm do kªnh truyÒn cã thÓ chuyÓn thµnh c¸c lçi ngÉu nhiªn. Chóng ta muèn göi b¶n tin “ARE YOU SURE THAT THEY ARE COMMONGT TO LUNCH WITH US” qua mét kªnh bÞ fading. Mét c¸ch ®Ó ghÐp xen b¶n tin ®Ó n¹p nã vµo trong 1 ma trËn bèn hµng vµ 10 cét. Chóng ra c¾t b¶n tin thµnh bèn phÇn ®Ó ®­a vµo bèn hµng. Sau ®ã ®äc b¶n tin ra tõ trªn xuèng theo tõng cét. KÕt qu¶ ®­îc mét b¶n tin ngÉu nhiªn sÏ ®­îc göi qua kªnh truyÒn: B¶n tin gèc: Ma trËn ghÐp xen: B¶n tin ghÐp xen : B¶n tin ghÐp xen (víi c¸c lçi côm burst): B¶n tin ®­îc kh«i phôc (víi c¸c lçi ngÉu nhiªn): Kªnh truyÒn chøa c¸c lçi côm trong b¶n tin. KÕt qu¶ c¸c kÝ tù g¹ch ch©n thu ®­îc bÞ lçi. PhÝa thu, mét bé gi¶i ghÐp xen x©y dùng l¹i b¶n tin sö dông ma trËn t­¬ng tù. C¸c lçi côm thùc sù ®­îc chuyÓn thµnh lçi ngÉu nhiªn. Tr­êng hîp nµy ®é s©u cña ghÐp xen lµ 10 (10 côm). IS95 CDMA dïng bé ghÐp xen cho kªnh l­u l­îng h­íng lªn sö dông ma trËn 32 hµng 48 cét (tèc ®é toµn tèc). §èi víi ®­êng xuèng lµ 24 hµng 16 cét. Trong hÖ thèng IS95 CDMA mçi tÝn hiÖu b¨ng hÑp cña ng­êi dïng ®­îc tr¶i réng thµnh mét b¨ng tÇn réng h¬n. Sö dông ®­êng truyÒn kh«ng ®èi xøng. §­êng xuèng sö dông c¸c m· Walsh cßn ®­êng lªn sö dông c¸c m· gi¶ t¹p ©m (PN) ®Ó m· hãa kªnh. øng dông m· Walsh vµo kªnh truyÒn trong DS-SS Gi¶ sö cã 3 ng­êi sö dông kh¸c nhau mçi ng­êi sö dông muèn göi c¸c b¶n tin riªng c¸c b¶n tin nµy lÇn l­ît lµ: Mçi ng­êi sö dông nµy ®­îc Ên ®Þnh mét m· t­¬ng øng: Mçi b¶n tin ®­îc tr¶i phæ b»ng m· walsh t­¬ng øng. Tèc ®é chÝp cña m· gÊp 4 lÇn tèc ®é bÝt b¶n tin ( hÖ sè xö lý lµ 4). §èi víi b¶n tin thø nhÊt: TiÕp theo lµ tÝn hiÖu tr¶i phæ cña c¸c b¶n tin thø 2: B¶n tin thø 3 sÏ lµ: TÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu tr¶i phæ nµy m1(t)w1(t), m2(t)w2(t), m3(t)w3(t) ®­îc kÕt hîp ®Ó t¹o ra mét tÝn hiÖu tæng hîp C(t): KÕt qu¶ C(t) sÏ lµ: C(t) lµ tÝn hiÖu tæng hîp ®­îc ph¸t ë mét b¨ng tÇn RF ®¬n. NÕu trong qu¸ tr×nh ph¸t lçi kh«ng ®¸ng kÓ th× m¸y thu thu ®­îc lµ C(t). §Ó t¸ch c¸c b¶n tin gèc m1(t), m2(t), m3(t) tõ tÝn hiÖu C(t). PhÝa thu nh©n tÝn hiÖu C(t) víi m· Walsh t­¬ng øng cho mçi b¶n tin: Sau ®ã m¸y thu tÝch hîp hay céng dån c¸c gi¸ trÞ mçi bÝt ®­îc kÕt qu¶ M1(t), M2(t), M3(t): Mét ng­ìng ra quyÕt ®Þnh ®Ó cho ra c¸c gi¸ trÞ: nÕu Sau khi ¸p dông quy t¾c nªu trªn ta ®­îc: ViÖc sö dông m· walsh ®Ó ph©n biÖt c¸c b¶n tin nµy cho nh÷ng ng­êi dïng kh¸c nhau lµ hoµn toµn thùc hiÖn ®­îc, tuy nhiªn ®iÒu nµy l¹i phô thuéc chñ yÕu vµo sù trùc giao cña chuçi m·. Ch¼ng h¹n cã sù trÔ ®a ®­êng g©y ra trong qu¸ tr×nh truyÒn sãng lµm cho m· cã sù sai lÖch bÞ trÔ mét chÝp th× m· bÞ trÔ sÏ kh«ng trùc giao víi c¸c m· cßn l¹i (kh«ng trÔ). VÝ dô 2 m·: lµ trùc giao nh­ng nÕu w3 bÞ trÔ mét chÝp lµ: th× dÔ thÊy w2 vµ w’3 sÏ kh«ng trùc giao. Do ®ã viÖc ®ång bé lµ cÇn thiÕt cho viÖc sö dông m· walsh cho ®a truy nhËp DS-SS. Thùc tÕ hÖ thèng IS95 CDMA sö dông mét kªnh Pilot vµ mét kªnh ®ång bé ®Ó ®ång bé ®­êng xuèng. øng dông m· PN vµo kªnh truyÒn trong DS-SS Gi¶ sö cã 3 b¶n tin cña 3 ng­êi dïng cÇn göi ®i: Mçi ng­êi sÏ ®­îc ph©n bæ mét m· PN t­¬ng øng: B¶n tin 1 ®­îc tr¶i phæ b»ng m· PN 0, b¶n tin 2 ®­îc tr¶i phæ b»ng m· PN3 vµ b¶n tin 3 ®­îc sö dông cho PN. §é lîi xö lý lµ 7 ta sÏ cã: T­¬ng tù cho c¸c b¶n tin tiÕp theo: vµ m3(t) lµ: TÝn hiÖu tr¶i phæ tæng hîp lµ: KÕt qu¶ ta ®­îc: §Ó t¸ch b¶n tin gèc m1(t), m2(t), m3(t) tõ tÝn hiÖu kÕt hîp C(t) ta nh©n tÝn hiÖu thu C(t) víi tõng m· PN: KÕt qu¶ ta ®­îc: Ng­ìng ra quyÕt ®Þnh Sau khi ¸p dông ta ®­îc tÝn hiÖu ë phÝa thu lµ Nh­ vËy vÒ mÆt lý thuyÕt b¶n tin hoµn toµn ®­îc kh«i phôc ë phÝa thu. Nh­ng chóng ta cÇn xem xÐt vÊn ®Ò kh«ng ®ång bé trong truyÒn dÉn. Chóng ta ®Þnh nghÜa tù t­¬ng quan cña mét chuçi x cã gi¸ trÞ thùc rêi r¹c theo thêi gian lµ: NghÜa lµ mçi dÞch chuyÓn i chóng ta tÝnh to¸n tæng cña tÝch xj vµ phiªn b¶n dÞch cña nã xj-i . Gi¶ sö tÝnh to¸n hµm tù t­¬ng qua cña chuçi PN p0 B¶ng 1.2 TÝnh to¸n hµm tù t­¬ng quan cho chuçi P0 H×nh 1. 18 Hµm tù t­¬ng quan cho chuçi P0 H×nh 1.18 cho thÊy hµm tù t­¬ng quan ®¹t mét gi¸ trÞ ®Ønh ë mäi vÞ trÝ dÞch thêi sau 7 lÇn dÞch tõ vÞ trÝ ®Çu. §èi víi mäi gi¸ trÞ dÞch thêi kh¸c hµm tù t­¬ng quan cã gi¸ trÞ lµ -1. §Æc tÝnh cña hµm tù t­¬ng quan ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ lµ quan träng v× nã gióp cho viÖc thu gi¸ trÞ ban ®Çu mét c¸ch chÝnh x¸c vµ sù ®ång bé m· PN ë phÝa thu. Gi¸ trÞ t­¬ng quan cao khi dÞch thêi gian b»ng hoÆc cø sau mçi chu k× cña chuçi m·, mäi vÞ trÝ kh¸c th× gi¸ trÞ t­¬ng quan sÏ thÊp. Thùc tÕ, m¸y thu cã s½n mét b¶n sao cña m· PN gèc (P0,j). M¸y thu sÏ thu ®­îc mét chuçi m· ®Õn P0, j-i ë mét pha bÊt kú. Nã sÏ so s¸nh tù t­¬ng quan gi÷a 2 chuçi nµy. NÕu tù t­¬ng quan mµ lín nhÊt th× 2 m· cïng pha vµ cã dÞch thêi b»ng 0. Ng­îc l¹i th× nã sÏ lo¹i bá. Trong IS95 CDMA, viÖc nµy ®­îc lµm th«ng qua viÖc MS sÏ thu ®­îc kªnh pilot kh«ng ®­îc ®iÒu chÕ. Sù phèi hîp thu nµy còng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn khi ®é dµi m· tr¶i phæ b»ng chu k× bÝt sè liÖu. Trong IS95 CDMA , ®­êng lªn sö dông m· PN dµi cho kªnh truyÒn. M· PN dµi lµ bëi nã cã ®é dµi chÝp lµ 242- 1 chÝp vµ ®­îc t¹o ra b»ng viÖc sö dông mét thanh ghi cã 42 tÇng §­êng xuèng sö dông m· Walsh cho nh÷ng ng­êi dïng ph©n theo kªnh cña BS ®Æc biÖt. Tuy nhiªn, ®­êng xuèng còng sö dông m· PN. Mçi tr¹m gèc ®­îc ph©n cho mét m· PN duy nhÊt vµ ®­îc thªm vµo phÇn ®Çu cña m· Walsh. Thùc hiÖn ®iÒu nµy nh»m t¸ch biÖt c¸c BS kh¸c nhau (hoÆc c¸c sector). Sù ph©n biÖt nµy lµ cÇn thiÕt v× mçi BS sö dông cïng bé m· walsh 64. M· PN sö dông cho ®­êng xuèng lµ m· ng¾n, v× ®é dµi cña m· t­¬ng ®èi ng¾n ®­îc t¹o ra bëi thanh ghi dÞch 15 tÇng vµ ®é dµi cña nã lµ: 215 –1 chÝp. CÊu h×nh hÖ thèng th«ng tin di ®éng CDMA Ch­¬ng II. Dung l­îng vµ ®­êng truyÒn CDMA Dung l­îng cña hÖ thèng CDMA Dung l­îng cña mét cell ®¬n Dung l­îng vµ chÊt l­îng cña hÖ thèng cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau vµ bÞ giíi h¹n bëi c«ng suÊt nhiÔu hiÖn cã ë b¨ng tÇn. Dung l­îng lµ tæng sè ng­êi sö dông ®ång thêi mµ hÖ thèng cã thÓ cho phÐp, vµ chÊt l­îng lµ ®iÒu kiÖn thu cña mét ®­êng truyÒn v« tuyÕn ®­îc ph©n ®Þnh cho ng­êi sö dông nµo ®ã. ChÊt l­îng ®­îc thÓ hiÖn qua x¸c suÊt lçi bÝt, hay tØ lÖ lçi bÝt (BER). Dung l­îng cña mét cell CDMA phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ gi¶i ®iÒu chÕ phÝa m¸y thu, ®é chÝnh x¸c cña ®iÒu khiÓn c«ng suÊt vµ c«ng suÊt nhiÔu thùc sù do nh÷ng ng­êi dïng trong cïng cell hoÆc c¸c cell l©n cËn. Trong th«ng tin sè, ta th­êng quan t©m chñ yÕu ®Õn tØ sè Eb/No lµ n¨ng l­îng bÝt/ mËt ®é c«ng suÊt t¹p ©m. X¸c suÊt lçi bÝt lµ hµm cña Eb/No cã liªn quan ®Õn tØ sè S/N (SNR) th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh n¨ng l­îng bÝt so víi c«ng suÊt tÝn hiÖu ®­îc ®iÒu chÕ trung b×nh trong mét chu k× bÝt: Eb= ST Víi S lµ c«ng suÊt tÝn hiÖu ®iÒu chÕ trung b×nh vµ T lµ thêi gian cña mét bÝt. Víi tèc ®é bÝt lµ R ta cã thÓ thay T=1/R sÏ ®­îc: Eb = S/R Eb/No = S/(RN0) Ta thay thÕ c«ng suÊt t¹p ©m víi w lµ ®é réng b¨ng th× sÏ cã: Chóng ta gi¶ thiÕt hÖ thèng cã ®iÒu khiÓn c«ng suÊt hoµn h¶o nghÜa lµ c¸c c«ng suÊt mµ c¸c MS ph¸t ra ®­îc ®iÒu khiÓn ®Ó cã cïng gi¸ trÞ thu ®­îc ë BS, ta sÏ cã tØ sè SNR cña 1 user cã thÓ ®­îc viÕt l¹i lµ: Víi M lµ tæng sè user hiÖn t¹i ë b¨ng tÇn. H×nh 2.1 minh häa c«ng thøc nµy. H×nh 2. 1 Tæng c«ng suÊt nhiÔu b»ng tæng c«ng suÊt cña c¸c user. Ta sÏ cã: Ta suy ra: Víi M lín th× HiÖu øng cña t¶i PhÇn tr­íc ta nghiªn cøu m« h×nh cã M user trong mét cell CDMA. Cell ®¬n nµy cã anten ph¸t x¹ ®¼ng h­íng vµ kh«ng cã c¸c cell l©n cËn vµ c¸c MS ph¸t 100% thêi gian. Trong thùc tÕ cã nhiÒu cell ë trong hÖ thèng CDMA nh­ h×nh 2.2 cell A ®ang xÐt: H×nh 2. 2 NhiÔu g©y ra do c¸c MS ë c¸c cell l©n cËn MÆc dï c¸c user ®ang ë c¸c cell kh¸c ®­îc ®iÒu khiÓn c«ng suÊt do c¸c cell kh¸c qu¶n lý nh­ng c«ng suÊt nµy vÉn bÞ nhiÔu ®Õn cell A. V× thÕ cell A chÞu t¶i bëi c¸c cell l©n cËn. Nh­ vËy cÇn ph¶i bæ xung vµo c«ng thøc tÝnh dung l­îng lµ: Víi h lµ hÖ sè t¶i cã gi¸ trÞ tõ 0% ®Õn 100%. VÝ dô ë h×nh 2.3 cho thÊy hÖ sè t¶i h=0,5 do ®ã sù gia t¨ng vÒ nhiÔu lµ 150% so víi tr­êng hîp kh«ng cã c¸c user ë c¸c cell l©n cËn. H×nh 2. 3 HÖ sè t¶i thu ®­îc ë cell A Gi¸ trÞ nghÞch ®¶o cña (1+h) ®­îc gäi lµ hÖ sè sö dông l¹i tÇn sè F: HÖ sè sö dông l¹i tÇn sè cã gi¸ trÞ lý t­ëng lµ 1 khi chØ cã mét cell ®¬n (h =0). Trong tr­êng hîp ®a cell, khi hÖ sè t¶i t¨ng lªn th× hÖ sè sö dông l¹i tÇn sè sÏ gi¶m t­¬ng øng. HÖ sè t¶i ®­îc ®Þnh nghÜa lµ tØ sè gi÷a tæng nhiÔu cña kªnh l­u l­îng ®­êng lªn ë c¸c MS trong c¸c cell l©n cËn g©y ra so víi tæng nhiÔu do c¸c kªnh l­u l­îng ®­êng lªn tõ c¸c MS trong cell ®ang xÐt: h=I’t/I’m HiÖu øng sector hãa NhiÔu tõ c¸c MS kh¸c trong c¸c cell kh¸c nhau cã thÓ bÞ gi¶m ®i nÕu cell ®­îc chia nhá (sector). Thay v× sö dông mét anten v« h­íng cã bøc x¹ anten 3600 th× cell A cã thÓ ®­îc sector thµnh 3 sector cã bøc x¹ anten 1200(h×nh 2.4) H×nh 2. 4 Mét cell ®­îc sector hãa Mét anten ®­îc sector hãa sÏ chèng l¹i ®­îc nhiÔu do c¸c MS kh«ng n»m trong bóp sãng anten. ViÖc thùc hiÖn nµy sÏ lµm gi¶m hiÖu øng t¶i b»ng mét hÖ sè xÊp xØ 3. NÕu mét cell ®­îc chia 6 sector th× hiÖu øng t¶i sÏ gi¶m ®i 6 lÇn. HÖ sè nµy ®­îc gäi lµ ®é lîi sector hãa l. §èi víi mçi cell gi¸ trÞ l ®­îc tÝnh to¸n chÝnh x¸c b»ng tæng c«ng suÊt nhiÔu tõ tÊt c¶ c¸c h­íng cho c«ng suÊt nhiÔu thu ®­îc tõ anten sector: Víi G(q) lµ ®å thÞ bøc x¹ anten cña anten sector theo chiÒu ngang, G(0) lµ ®é lîi ®Ønh, x¶y ra ë phÝa c¹nh (q=0), I(q) lµ c«ng suÊt nhiÔu thu ®­îc tõ c¸c MS cña c¸c cell kh¸c lµ hµm cña q. C«ng thøc trªn tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®é lîi sector hãa phô thuéc chñ yÕu vµo ®é lîi anten ®­îc dïng còng nh­ sù ph©n bè vÒ kh«ng gian vµ kho¶ng c¸ch nhiÔu cña c¸c MS ë c¸c cell l©n cËn. C«ng thøc trªn kh«ng tÝnh to¸n cho ®å thÞ bøc x¹ anten theo ph­¬ng th¼ng ®øng bëi nã ¶nh h­ëng rÊt Ýt ®Õn hÖ sè l. Thùc tÕ th× ®èi víi cÊu h×nh 3 sector th× gi¸ trÞ l =2,5 vµ cÊu h×nh 6 sector th× l=5. BiÓu thøc tÝnh to¸n cuèi cïng ®­îc thªm vµo ®Ó tÝnh dung l­îng lµ: HiÖu øng cña hÖ sè tÝch cùc tho¹i Trong c¸c tr­êng hîp ®· xÐt th× ta ®· gi¶ ®Þnh c¸c MS ®ang ph¸t 100% thêi gian. Nh­ng trong thùc tÕ bé m· hãa tho¹i (vocoder) cã tèc ®é biÕn ®æi cã nghÜa lµ tèc ®é ®Çu ra cña bé vocoder ®­îc ®iÒu chØnh tïy thuéc vµo mÉu ®å thÞ tiÕng nãi thùc sù cña ng­êi dïng. VÝ dô nh­ nÕu ng­êi dïng kh«ng nãi trong lóc ®µm tho¹i, th× tèc ®é ®Çu ra cña bé vocoder sÏ thÊp ®Ó tr¸nh ph¸t c«ng suÊt kh«ng cÇn thiÕt. HiÖu øng cña bé m· hãa tèc ®é biÕn ®æi nµy lµ gi¶m ®­îc toµn bé c«ng suÊt ®­îc ph¸t vµ v× vËy gi¶m ®­îc nhiÔu, t¨ng ®­îc dung l­îng hÖ thèng. Thèng kª cho thÊy thêi gian ®µm tho¹i chØ chiÕm 40 –50%. B»ng viÖc sö dông bé m· hãa tho¹i tèc ®é thay ®æi th× hÖ thèng sÏ gi¶m ®­îc tæng c«ng suÊt nhiÔu qua hÖ sè tÝch cùc tho¹i. BiÓu thøc cÇn bæ xung thªm lµ: Víi n lµ hÖ sè tÝch cùc tho¹i. TÝnh to¸n ta ®­îc: Víi M lín th×: KÕt luËn Dung l­îng cña mét hÖ thèng CDMA phô thuéc vµo c¸c yÕu tè: Dung l­îng hay sè ng­êi sö dông ®ång thêi M tØ lÖ víi ®é lîi xö lý cña hÖ thèng. §­êng truyÒn ®ßi hái mét tØ sè riªng ®Ó ®¹t ®­îc mét tØ sè lçi BER cã thÓ chÊp nhËn ®­îc môc ®Ých ®Ó cã tØ sè lçi khung cã thÓ chÊp nhËn ®­îc (FER). Dung l­îng cña hÖ thèng tØ lÖ nghÞch víi hÖ sè yªu cÇu cña ®­êng truyÒn. Ng­ìng yªu cÇu cµng thÊp th× dung l­îng hÖ thèng cµng cao. Dung l­îng cña hÖ thèng cã thÓ ®­îc t¨ng lªn nÕu cã thÓ gi¶m ®­îc hÖ sè t¶i ë c¸c MS trong c¸c cell l©n cËn. ViÖc läc kh«ng gian, ch¼ng h¹n nh­ chia sector th× cã thÓ lµm cho dung l­îng hÖ thèng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Mét cell cã 6 sector th× sÏ cã dung l­îng lín h¬n mét cell cã 3 sector. Sö dông bé m· hãa tho¹i sÏ lµm t¨ng dung l­îng hÖ thèng. §­êng truyÒn trong CDMA §­êng truyÒn bÊt ®èi xøng Trong hÖ thèng IS95 CDMA, c¸c ®­êng lªn vµ xuèng cã cÊu tróc kh¸c nhau. §iÒu nµy lµ cÇn thiÕt ®Ó phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cho mét hÖ thèng th«ng tin di ®éng mÆt ®Êt. §­êng xuèng bao gåm bèn lo¹i kªnh logic: kªnh pilot, kªnh ®ång bé, kªnh t×m gäi vµ kªnh l­u l­îng. Mçi ®­êng xuèng vËt lý cã mét kªnh pilot (hoa tiªu), mét kªnh ®ång bé, vµ cã 7 kªnh t×m gäi, cïng vµi kªnh l­u l­îng. Mçi kªnh ®­êng xuèng ®Çu tiªn ®­îc tr¶i phæ trùc giao bëi hµm Walsh t­¬ng øng, sau ®ã nã ®­îc tr¶i phæ b»ng mét cÆp chuçi PN ng¾n cÇu ph­¬ng. TÊt c¶ c¸c kªnh ®­îc tæng hîp thµnh mét tÝn hiÖu tr¶i phæ ph¸t xuèng MS. §­êng lªn gåm cã 2 lo¹i kªnh logic: kªnh truy nhËp vµ kªnh l­u l­îng. Mçi kªnh ®­êng lªn nµy ®­îc tr¶i phæ trùc giao b»ng mét chuçi PN dµi duy nhÊt, v× thÕ nªn mçi kªnh ®­îc ph©n biÖt b»ng m· PN dµi. Kªnh pilot kh«ng ®­îc sö dông ë ®­êng lªn lµ bëi mçi MS kh«ng thÓ ph¸t qu¶ng b¸ chuçi pilot riªng cña nã. §­êng xuèng §­êng xuèng sö dông m· walsh ®­îc t¹o ra tõ ma trËn Hadamard 64x64 trùc giao, bao gåm 64 hµm, mçi kªnh logic ®­îc x¸c ®Þnh b»ng mét hµm walsh ®· ®­îc ph©n bæ. Kªnh Pilot Kªnh pilot ®­îc x¸c ®Þnh b»ng hµm Walsh 0 (w0). Kªnh nµy kh«ng chøa th«ng tin trong b¨ng tÇn gèc. Chuçi b¨ng tÇn gèc lµ mét chuçi 0 ®­îc tr¶i ph

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu công nghệ và khả năng ứng dụng mạng WLL CDMA tần số 450MHz.doc
Tài liệu liên quan