Đề tài Nghiên cứu hoạt động của mạng chuyển mạch chùm quang

Mục lục

Lời cám ơn.i

Danh mục hình vẽ.v

Danh mục bảng.vii

Thuật ngữvà chữviết tắt.viii

Mở đầu.1

Chương 1. Giới thiệu.3

1.1 Chuyển mạch quang.3

1.1.1 Chuyển mạch kênh quang.7

1.1.2 Chuyển mạch gói quang.9

1.1.3 Chuyển mạch chùm quang.11

1.2 Một sốkhái niệm cơbản của chuyển mạch chùm quang.18

1.2.1 Offset của chùm.18

1.2.2 Các phương thức đặt trước bước sóng.20

1.2.3 Giải quyết xung đột.22

1.3 Các môhình phân tích mạng OBS.23

Chương 2. Các giao thức truy nhập cho mạng Ring OBS.25

2.1 Giới thiệu chung.25

2.2 Các phương thức chuyển mạch chùm quang.25

2.3 Cấu trúc mạng.28

2.3.1 Cấu trúc Ring và nút.28

2.3.2 Hoạt động của bước sóng điều khiển.30

2.4 Các giao thức OBS.32

2.4.1 Round-Robin với lựa chọn ngẫu nhiên (RR/R).33

2.4.2 Round-Robin với phục vụliên tục (RR/P).34

2.4.3 Round-Robin với phục vụkhông liên tục (RR/NP).36

2.4.4 Round-Robin có các Token (RR/Token).36

2.4.5 Round-Robin có xác nhận (RR/ACK).37

2.5 Phương pháp so sánh các giao thức.39

2.5.1 Chất lượng hoạt động của các giao thức với ODD Offset.41

2.5.2 JET và ODD.45

2.5.3 TAW và ODD.46

2.5.4 Lưu lượng không đối xứng.46

2.6 Tóm tắt.47

Chương 3. Nút biên của mạng lưới WDM OBS.48

3.1 Tiến trình đến của chùm.48

3.1.1 Mô tảmô hình.48

3.1.2 Khoảng thời gian của chùm.49

3.1.3 Thời gian giữa các lần đến của chùm.50

3.1.4 Các tham số điều khiển.52

3.2 Nút biên của mạng OBS.53

3.2.1 Tổng quan.53

3.2.2 Nút OBS biên.54

3.2.3 Mô hình mạng hàng đợi của nút OBS biên.57

3.2.4 Phân tích mạng hàng đợi một loại lưu lượng không có bộchuyển

đổi bước sóng.61

3.2.5 Phân tích mạng hàng đợi một loại lưu lượng có bộchuyển đổi 67

3.2.6 Phân tích vềmạng hàng đợi nhiều loại lưu lượng có hoặc không

có các bộchuyển đổi.67

3.2.7 Các trường hợp giới hạn.74

3.3 Nút biên với sốlượng lớn các bộchuyển đổi.77

3.3.1 Các vấn đềkhi sốlượng bước sóng lớn.77

3.3.2 Phân tích vềmạng hàng đợi một loại lưu lượng.80

3.3.3 Phân tích mạng hàng đợi nhiều loại lưu lượng.85

3.3.4 Các nhận xét đánh giá.87

Chương 4. Khảnăng ứng dụng của chuyển mạch chùm quang trong

mạng viễn thông thếhệsau.89

4.1 Chuyển mạch chùm quang: giải pháp thích hợp cho mạng đường

trục Terabit IP.89

4.1.1 Mô tảchung.89

4.1.2 Các công nghệchuyển mạch cho WDM.90

4.1.3 Cơcấu cho IP-over-WDM sửdụng OBS.92

4.1.4 Các cơchếQoS của IP.100

4.1.5 Khảnăng sửdụng mạng và xác suất nghẽn chùm.101

4.2 Triển vọng của chuyển mạch chùmquangtrong các mạng đường

trục và mạng diện rộng sửdụng IP.102

4.2.1 Chuyển mạch chùm quang trong các mạng đường trục.103

4.2.2 Chuyển mạch chùm quang trong các mạng diện rộng.109

4.3 Hiện trạng của công nghệchuyển mạch quang.112

4.4 Nhận xét tómtắt.114

Kết luận.116

Tài liệu tham khảo.118

pdf134 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2061 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu hoạt động của mạng chuyển mạch chùm quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuanVanCaoHoc.pdf
Tài liệu liên quan