Đề tài Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương công ty cổ phần đầu tư và xây dựng DELTA AGF

MỤC LỤC



Trang

A. GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP 1

I. Lịch sử hình thành 1

II. Tổng quan 1

III. Sơ đồ tổ chức 2

B. TỔNG QUAN HỆ THỐNG 3

I. Giới thiệu hệ thống 3

1. Hiện trạng bài toán 3

1.1. Chức năng quản lý nhân sự 4

1.2. Chức năng quản lý tiền lương 4

1.3. Chức năng quản lý hệ thống 4

1.4. Chức năng báo cáo 5

2. Mô tả phạm vi hệ thống 6

2.1. Mô tả 6

2.2. Phát biểu vấn đề 6

2.3. Mục tiêu 6

2.4. Lợi ích mang lại 7

2.5. Các bước thực hiện 7

2.6. Thời gian ước tính 7

3. Ràng buộc tổng quan hệ thống 7

4. Hạn chế trong khi phát triển hệ thống 7

5. Hạn chế trong quá trình thu thập thông tin phục vụ yêu cầu 8

6. Đánh giá khả thi 8

6.1. Khả thi kinh tế 8

6.2. Khả thi kỹ thuật 8

6.3. Khả thi hoạt động 10

II. Yêu cầu hệ thống 11

1. Yêu cầu chức năng chung của hệ thống 11

2. Yêu cầu phi chức năng 11

3. Yêu cầu phần cứng 11

4. Yêu cầu phần mềm 11

5. Yêu cầu về nghiệp vụ 12

5.1. Nhân viên quản lý nhân sự 12

5.2. Nhân viên quản lý lương 12

III. Thu thập yêu cầu từ cơ quan 12

C. PHÂN TÍCH 13

I. Phân tích chức năng(sơ đồ trường hợp sử dụng) 13

1. Sơ đồ trường hợp sử dụng người dùng 14

2. Sơ đồ trường hợp sử dụng tổng quát 15

3. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý danh mục 16

4. Sơ đồ trường hợp sử dụng thống kê - báo cáo 17

5. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý thông tin nhân viên 18

6. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý lương 19

7. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý chính sách cho người lao động 19

8. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý tuyển dụng 20

9. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý hợp đồng lao động 21

II. Phân tích hệ thống (sơ đồ lớp) 22

D. THIẾT KẾ 23

I. Thiết kế chức năng 23

1. Sơ đồ hoạt động 23

1.1. Sơ đồ hoạt động đăng nhập 24

1.2. Sơ đồ hoạt động tra cứu thông tin nhân viên 24

1.3. Sơ đồ hoạt động thống kê lương nhân viên 25

2. Sơ đồ tuần tự 25

2.1. Sơ đồ tuần tự cho đăng nhập 26

2.2. Sơ đồ tuần tự cho nhập thông tin nhân viên 27

2.3. Sơ đồ tuần tự quản lý chức vụ 28

2.4. Sơ đồ tuần tự quản lý lương 29

2.5. Sơ đồ tuần tự thống kê nhân viên 30

2.6. Sơ đồ tuần tự thống kê lương nhân viên 31

II. Thiết kế hệ thống 32

1. Thông tin nhân viên 34

2. Nhân viên 35

3. Chức vụ 35

4. Ứng viên 36

5. Thân nhân 37

6. Loại quan hệ 37

7. Phòng ban 37

8. Quá trình công tác 38

9. Đào tạo 38

10. Danh sách nhân viên đào tạo 39

11. Dân tộc 39

12. Tôn giáo 39

13. Quốc tịch 40

14. Chính trị 40

15. Ngoại ngữ 40

16. Tin học 41

17. Trình độ chuyên môn 41

18. Loại hợp đồng 41

19. Hợp đồng 42

20. Điều chuyển công tác 42

21. Công việc 43

22. Phụ cấp 43

23. Tạm ứng 44

24. Bậc lương 44

25. Nghạch 44

26. Hệ số lương 45

27. Nhật ký bảng lương 45

28. Bảng lương 46

29. Khen thưởng 47

30. Kỷ luật 47

III. Sơ đồ cây chức năng hệ thống 48

IV. Ràng buộc toàn vẹn 49

1. Ràng buộc toàn vẹn niền giá trị 49

2. Ràng buộc toàn vẹn lien bộ 50

3. Ràng buộc toàn vent ham chiếu 51

V. Thiết kế giao diện 55

1. Giao diện chính 55

2. Giao diện đăng nhập 56

3. Giao diện đổi mật khẩu 56

4. Giao diện thông tin nhân viên 57

5. Giao diện thông tin ứng viên 58

6. Giao diện loại hợp đồng 59

7. Giao diện bảng lương nhân viên 59

8. Giao diện phụ cấp nhân viên 60

9. Giao diện bậc lương nhân viên 61

10. Giao diện hệ số lương nhân viên 62

E. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 63

I. Nhận xét, đánh giá 63

II. Những việc làm được 63

III. Những việc chưa làm được 63

IV. Hướng phát triển 63

F. TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc65 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 5621 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương công ty cổ phần đầu tư và xây dựng DELTA AGF, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n công sức làm báo cáo. Các bước thực hiện: Khảo sát hiện trạng và phỏng vấn. Phân tích. Thiết kế. Lập trình. Biên soạn tài liệu. Thời gian ước tính: 2 tháng. Ràng buộc tổng quan hệ thống Ngày hoàn thành dự án triển khai không quá 2 tháng. Hệ thống phải hoạt động ổn định sau 1 tháng kể từ ngày triển khai hệ thống. Chi phí phần cứng không quá 50 triệu. Chi phí phần mềm không quá 20 triệu. Không ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, quản lý làm việc của công ty triển khai. Hệ thống sau khi triển khai phải đáp ứng được nhu cầu tự động hóa các công việc hiện tại hơn 70% số lượng các công việc liên quan. Những hoạt động thay đổi ảnh hưởng về nhân sự tiền lương phải được cập nhật ghi nhận ngay. Hổ trợ in ấn cho các hoạt động sổ sách, báo cáo. Chỉ có trưởng phòng hoặc người quản lý phần mềm mới có quyền thay đổi các thông tin về quyền sử dụng của nhân viên. Hạn chế trong khi phát triển hệ thống Thiếu kiến thức về cơ chế quản lý, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. Chưa có kinh nghiệm về nghiệp vụ quản lý của công ty. Thời gian thực hiện và phát triển dự án chỉ trong một thời gian ngắn. Hạn chế trong quá trình thu thập thông tin phục vụ yêu cầu Thời gian vào thực tập là đầu năm mới 2009 cũng là thời gian mà công ty đang xây dựng các báo cáo số liệu về tình hình nhân sự của công ty năm 2008 nên không phỏng vấn được hoặc rất ít, thông tin thu được không nhiều. Bên cạnh đó vấn đề tổ chức và nhân sự của công ty đang được xắp xếp lại nên chưa có sự ổn định. Do tính bảo mật của công ty, nhóm không được xem qua các biểu mẫu, sưu liệu mẫu gây khó khăn cho việc phân tích thiết kế hệ thống. Bản thân các thành viên trong nhóm còn có sự hạn chế về kỹ năng giao tiếp, kiến thức xã hội và ứng xử. Đánh giá khả thi: Khả thi kinh tế Không cao vì phần mềm hỗ trợ phải mua. Khả thi kỹ thuật: Độ lớn của dự án Số lượng thành viên tham gia dự án: 3 người. Thời gian thực hiện dự án: gần 2 tháng. Kích thước phần lập trình: Khá lớn. Cấu trúc dự án Hệ thống được xây dựng hoàn toàn mới. Về mặt nhân sự: không có sự thay đổi Công cụ phát triển Các công cụ sử dụng trong quá trình hoạt động của dự án gồm: Hệ điều hành: Windows XP Service Pack 2 Công cụ lập trình: Microsoft Visual Studio 2005 Công cụ phân tích, thiết kế: Microsoft SQL server 2000, MS Visio 2003, Visual Paradigm. Công cụ viết báo cáo: Microsoft Word 2003, MS Paint. Cùng các công cụ tạo Help, Demo, Install khác. Người dùng chủ yếu Ban giám đốc công ty, nhân viên phòng tổ chức có nghiệp vụ thành thạo, kiến thức vững vàng, trình độ tin học khá. Bảng tổng hợp độ rủi ro của tính khả thi kỹ thuật Bảng 1. Bảng tổng hợp độ rủi ro của tính khả thi kỹ thuật Dự án: Phần mềm Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương Đánh giá: Nguyễn Thị Ngọc Lan Lê Thị Thanh Hiền Lê Phan Nhã Trúc Ngày:15/03/2009 Nhân tố Rủi ro Đánh giá Mô tả đánh giá Mô tả khắc phục Nhân viên Tâm lý chưa quen sử dụng ứng dụng mới Thấp Các nhân viên đã làm quen với nhiều phần mềm tương tự Áp dụng ứng dụng mới thường xuyên hơn Chưa quen thuộc nghiệp vụ hệ thống với người dùng Thấp Hầu hết đã sử dụng quen thuộc các nghiệp vụ Tạo điều kiện cho tất cả nhân viên tiếp cận hệ thống Khả năng ứng dụng hệ thống mới Thấp Nhân viên đã từng sử dụng nhiều chương trình quản lý. Thay đổi tổ chức, cơ cấu Không ảnh hưởng Nhóm phát triển Sự quen thuộc của nhóm phát triển trong quá trình phát triển Trung bình Đã từng tham gia phát triển các hệ thống tương tự nhưng nhỏ hơn Cố gắng thích ứng Kích thước hệ thống Khá lớn Kế hoạch không thể hoàn thành theo đúng thời gian đưa ra Cố gắng sắp xếp thời gian, phân chia công việc để hoàn thành yêu cầu. Khả thi hoạt động Bảng 2. Bảng tổng hợp độ rủi ro của tính khả thi hoạt động. Dự án: Phần mềm Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương Người đánh giá: Nguyễn Thị Ngọc Lan Lê Thị Thanh Hiền Lê Phan Nhã Trúc Ngày:15/03/2009 Nhân tố Rủi ro Đánh giá Mô tả đánh giá Mô tả khắc phục Nhân viên Khó khăn về thủ tục quản lý thông tin và tính lương cho nhân viên của hệ thống mới Rất thấp Không làm gia tăng thủ tục mà còn giảm bớt được công việc trong quá trình lưu trữ và tính toán. Nhập liệu sai, hiệu chỉnh dữ liệu. Cao Trong quá trình nhập liệu, do số lượng dữ liệu khá phức tạp nên có thể dẫn đến sai sót. Ràng buộc đầy đủ hơn. Test kỹ hơn. Sự quen thuộc với hệ thống mới Thấp Mô phỏng như công việc làm bình thường trước đây các nhân viên đã làm Nhóm phát triển Mở rộng qui mô công ty với các chi nhánh khác ở trong tỉnh Trung bình Khi có dự án sẽ quản lý nhanh hơn Tạo điều kiện nâng cao trình độ mỗi thành viên nhóm phát triển dự án Mở thêm các tính năng quản lý mới Cao Khi cần mở thêm các tính năng mới cho chương trình. Nhóm phát triển phần mềm phải đảm bảo tính tiến hóa và dễ dàng nâng cấp hệ thống tương lai trong quá trình phát triển phần mềm. Yêu cầu hệ thống: Yêu cầu chức năng chung của hệ thống: Quản lý danh sách nhân viên. Quản lý hồ sơ lý lịch của nhân viên trong công ty. Quản lý các chính sách, chế độ của nhân viên. Quản lý tra cứu tìm kiếm. Quản lý thống kê, báo cáo. Yêu cầu phi chức năng: Người dùng có thể sử dụng chương trình dễ dàng và tiện lợi mà không cần phải biết nhiều về tin học. Giao diện thân thiện dễ sử dụng. Các chức năng của chương trình được sắp xếp thuận tiện, dễ tìm kiếm. Yêu cầu phần cứng: Cấu hình máy: Máy server: - Cấu hình tối thiểu: CPU Pentium IV 2.0GHZ, Dram 512MB, HDD: 80GB. - Cấu hình gợi ý: CPU Pentium IV 3.0GHz, Ram 1GB, HDD: 200GB. Máy client: - Cấu hình tối thiểu: CPU Pentium III 800MHz, Dram 256MB, HDD: 20GB. - Cấu hình gợi ý: CPU Pentium IV 2.0GHz, Ram 512MB, HDD: 80GB. Yêu cầu liên quan: - Kết nối mạng LAN (10/100Mbs) - Có thể có kết nối VPN, kết nối Internet. Yêu cầu phần mềm: Hệ điều hành: Microsoft window XP hoặc cao hơn. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2000. Ngôn ngữ lập trình C-Sharp(C#): Microsoft Visual Studio 2005 Net Framework 2.0 Phần mềm Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương. Yêu cầu về nghiệp vụ: Nhân viên quản lý nhân sự: Bảng 3. Bảng yêu cầu nghiệp vụ cho nhân viên quản lý nhân sự STT Công việc Biểu mẫu Quy định Ghi chú 1 Thêm nhân viên Thêm 2 Tra cứu thông tin nhân viên Xem, xóa 3 Thêm ứng viên Thêm 4 Tra cứu thông tin ứng viên Xem, xóa 5 Thêm chương trình đào tạo Thêm 6 Thêm phòng ban Thêm 7 Thêm các thông tin liên quan đến hồ sơ lý lịch của nhân viên và ứng viên: dân tộc, tôn giáo… Thêm 8 Thống kê danh sách nhân viên toàn công ty Tra cứu 9 Thống kê danh sách nhân viên theo phòng ban Tra cứu Nhân viên quản lý lương: Bảng 4. Bảng yêu cầu nghiệp vụ cho nhân viên quản lý lương STT Công việc Biểu mẫu Quy định Ghi chú 1 Lập bảng lương cho nhân viên Thêm 2 Tra cứu lương nhân viên Xem, xóa 3 Thống kê lương nhân viên Tra cứu 4 Lập bảng khen thưởng kỷ luật Thêm Thu thập yêu cầu từ cơ quan: (Phiếu thu thập yêu cầu kèm theo) C. PHÂN TÍCH œv Phân tích chức năng: sơ đồ trường hợp sử dụng (usecase diagram) Chức năng: sơ đồ trường hợp sử dụng cung cấp bức tranh toàn cảnh về những gì đang xảy ra trong hệ thống quản lý. Sơ đồ trường hợp sử dụng đưa ra các trường hợp sử dụng, các tác nhân và các quan hệ kết hợp giữa chúng. Nó thể hiện các quan hệ giữa người dùng với hệ thống và các chức năng trong hệ thống. Các ký hiệu: STT Ký hiệu Chú giải 1 Tác nhân 2 Trường hợp sử dụng 3 Quan hệ Quan hệ kế thừa Trường hợp sử dụng người dùng: Hình 3. Sơ đồ trường hợp sử dụng người dùng. Miêu tả: Đăng nhập: người dùng nhập tên và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống. Đăng xuất: người dùng thoát khỏi hệ thống. Trợ giúp: người dùng có thể mở chức năng trợ giúp để được hướng dẫn sử dụng chương trình. Đổi mật khẩu: đổi mật khẩu đăng nhập. Trường hợp sử dụng tổng quát: Hình 4. Sơ đồ trường hợp sử dụng tổng quát. Miêu tả: Quản lý tiền lương: tính lương cho nhân viên. Quản lý các thông tin về lương: theo dõi các thông tin về bảo hiểm, phụ cấp, hệ số lương của nhân viên. Đăng nhập: thực hiện để sử dụng hệ thống. Tra cứu – Thống kê: tìm kiếm thông tin về nhân viên, hợp đồng lao động, Quản lý thông tin nhân viên: cập nhật các thông tin nhân viên trong công ty. Quản lý tuyển dụng: lưu trữ hồ sơ của các ứng viên. Quản lý danh mục: quản lý các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chính trị, trình độ ngoại ngữ, tin học, trình độ chuyên môn, phòng ban, chức vụ… Quản lý đào tạo: lưu trữ thông tin đào tạo của nhân viên trong công ty. Quản lý điều chuyển nhân viên: theo dõi quá trình điều chuyển nhân viên từ phòng ban này sang phòng ban khác. Quản lý chính sách chế độ: tiếp nhận, cập nhật các chính sách chế độ đối người lao động. Quản lý hợp đồng lao động: quản lý loại hợp đồng đối với từng nhân viên. Trường hợp sử dụng quản lý danh mục: Hình 5. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý danh mục. Miêu tả: Quản lý phòng ban: lưu trữ các phòng ban trong công ty. Quản lý trình độ chuyên môn: quản lý trình độ của nhân viên. Quản lý hợp đồng lao động: quản lý hợp đồng ứng với từng nhân viên. Quản lý ứng viên: lưu lại các thông tin ứng viên dự tuyển. Quản lý nhân viên: quản lý hồ sơ lý lịch của tất cả nhân viên trong công ty. Quản lý thân nhân: quan hệ thân nhân của nhân viên. Quản lý chức vụ: chức vụ hiện tại của nhân viên. Quản lý tôn giáo: cập nhật tôn giáo của nhân viên. Quản lý dân tộc: cập nhật dân tộc của nhân viên. Quản lý quốc tịch: cập nhật quốc tịch của nhân viên. Quản lý trình độ ngoại ngữ: cập nhật trình độ ngoại ngữ của nhân viên. Quản lý trình độ tin học: cập nhật trình độ tin học của nhân viên. Quản lý trình độ chính trị: cập nhật trình độ chính trị của nhân viên. Quản lý khen thưởng, kỷ luật: lưu trữ thông tin quá trình khen thưởng, kỷ luật của nhân viên. Trường hợp sử dụng thống kê – báo cáo: Hình 6. Sơ đồ trường hợp sử dụng thống kê báo cáo. Miêu tả: Thống kê danh sách nhân viên: liệt kê danh sách nhân viên. Thống kê danh sách ứng viên: liệt kê danh sách ứng viên. Thống kê thông tin nhân viên: lấy thông tin chi tiết của từng nhân viên. Thống kê danh sách nhân viên theo phòng ban: liệt kê danh sách nhân viên theo từng phòng ban. Thống kê danh sách nhân viên theo chức vụ: liệt kê danh sách nhân viên theo từng chức vụ. Thống kê danh sách khen thưởng: xem danh sách nhân viên được khen thưởng. Thống kê danh sách kỷ luật: xem danh sách nhân viên bị kỷ luật. Thống kê phụ cấp nhân viên: xem bảng thông tin phụ cấp của nhân viên Thống kê lương nhân viên theo phòng ban: xem bảng lương của nhân viên theo từng phòng ban. In bảng lương: in bảng lương của nhân viên trong công ty. In nhật ký bảng lương: in nhật ký bảng lương của nhân viên. Trường hợp sử dụng quản lý thông tin nhân viên: Hình 7. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý thông tin nhân viên. Miêu tả: Cập nhật thông tin nhân viên: kiểm tra, cập nhật lại thông tin của nhân viên. Tra cứu thông tin nhân viên: xem, tìm kiếm thông tin nhân viên Xóa thông tin nhân viên: xóa thông tin về nhân viên. Thêm thông tin nhân viên: thêm các thông tin về nhân viên. Trường hợp sử dụng quản lý lương nhân viên: Hình 8. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý lương. Miêu tả: Tính lương: tính lương từng tháng cho nhân viên. Quản lý phụ cấp: quản lý các thông tin phụ cấp của từng nhân viên. Quản lý thang-bậc lương: theo dõi, cập nhật hệ số lương của từng thang-bậc lương phụ thuộc vào chức vụ theo quy định của công ty. Quản lý các khoản giảm trừ: cập nhật số tiền bảo hiểm của nhân viên. Quản lý ngày làm việc: ngày làm việc của nhân viên trong một tháng. Trường hợp sử dụng quản lý chính sách cho người lao động: Hình 9. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý chính sách cho người lao động Miêu tả: Tiếp nhận thông tin về chính sách: Cập nhật chính sách: Thêm chính sách: Xóa chính sách: Trường hợp sử dụng quản lý tuyển dụng: Hình 10. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý tuyển dụng. Miêu tả: Thêm ứng viên: Xóa ứng viên: Tìm thông tin ứng viên: Cập nhật thông tin ứng viên: Trường hợp sử dụng quản lý hợp đồng lao động: Hình 11. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý hợp đồng lao động. Miêu tả: Quản lý loại hợp đồng: quản lý các loại đồng đồng lao động (ngắn hạn, vô thời hạn…). Thêm loại hợp đồng: thêm loại hợp đồng mới. Xóa loại hợp đồng: xóa loại hợp đồng không cần thiết. Tìm loại hợp đồng: tìm hợp đồng lao động. Cập nhật hợp đồng: cập nhật lại thông tin hợp đồng lao động. Ngoài ra còn có một số mô hình use case: quản lý đào tạo, quản lý điều chuyển nhân viên… Phân tích hệ thống: Sơ đồ lớp tổng quát (class diagram) Chức năng: sơ đồ lớp mô tả các lớp, tạo ra khung nhìn tĩnh của các lớp trong mô hình hoặc một phần của hệ thống. Biểu đồ lớp tổng quát: Hình 12. Sơ đồ lớp tổng quát. D. THIẾT KẾ œv Thiết kế chức năng: Sơ đồ hoạt động (activity diagram): Chức năng: sơ đồ hoạt động mô tả tiến trình xử lý và trình tự những hành động trong tiến trình xử lý, nó mô tả dòng làm việc từ hoạt động sang hoạt động và từ hoạt động sang trạng thái. Xây dựng sơ đồ hoạt động giúp bạn có thể hiểu được toàn bộ tiến trình hoạt động và sẽ rất hữu dụng khi bạn mô tả những tiến trình song song. Ký hiệu: Điểm bắt đầu Điểm kết thúc Hoạt động Luồng điều khiển Nút chia: Chia hoạt động thành các luồng hoạt động song song Nút kết hợp: Dùng để kết hợp các luồng hoạt động song song Nút lựa chọn: Kiểm tra điều kiện để đảm bảo luồng điều khiển chỉ đi theo một đường. Nút gộp: Gộp các nhánh được tạo ra bởi nút lựa chọn. Sơ đồ hoạt động đăng nhập: Hình 13. Sơ đồ hoạt động đăng nhập. Sơ đồ hoạt động tra cứu thông tin nhân viên: Hinh 14. Sơ đồ hoạt động tra cứu thông tin nhân viên Sơ đồ hoạt động thống kê lương nhân viên: Hình 15. Sơ đồ hoạt động thống kê lương nhân viên Ngoài ra còn có các chức năng thêm, xóa, sửa… cho các thông tin phòng ban, chức vụ, ứng viên, hợp đồng, điều chuyển lao động, chính sách cho người lao động,… Sơ đồ tuần tự (sequence diagram): Chức năng : biểu đồ tuần tự dùng để mô hình các tương tác gữa các đối tượng trong ngữ cảnh của động tác. Mục đích của nó là để xác định các hành động mà hệ thống cần thực thi và theo trình tự hệ thống cần thực hiện các hành động đó để hoàn thành nhiệm vụ của một use case, và xác định sự ảnh hưởng của một hành động như thế lên hệ thống, ví dụ lên các đối tượng của các hệ thống. Các ký hiệu: Sơ đồ tuần tự cho đăng nhập: Hình 16. Sơ đồ tuân tự cho đăng nhập Sơ đồ tuần tự cho nhập thông tin nhân viên: Hình 17. Sơ đồ tuần tự cho nhập hồ sơ nhân viên Sơ đồ tuần tự quản lý chức vụ: Hình 18. Sơ đồ tuần tự quản lý chức vụ. Sơ đồ tuần tự quản lý lương: Hình 19. Sơ đồ tuần tự quản lý lương. Sơ đồ tuần tự thống kê nhân viên: Hình 20. Sơ đồ tuần tự thống kê nhân viên Sơ đồ tuần tự thống kê lương nhân viên: Hình 21. Sơ đồ tuần tự thống kê lương nhân viên. Ngoài ra còn có một số sơ đồ tuần tự sau: Với chức năng thêm, xóa, sửa, tìm kiếm: Biểu đồ tuần tự quản lý phòng ban. Biểu đồ tuần tự quản lý công việc. Biểu đồ tuần tự quản lý trình độ. Biểu đồ tuần tự quản lý ngoại ngữ. Biểu đồ tuần tự quản lý quốc tịch. Biểu đồ tuần tự quản lý tôn giáo. Biểu đồ tuần tự quản lý chính trị. Biểu đồ tuần tự quản lý tin học. Biểu đồ tuần tự quản lý khen thưởng. Biểu đồ tuần tự quản lý kỷ luật. Và một số biểu đồ tuần tự khác có chức năng tương tự. Với chức năng thống kê - báo cáo: Biểu đồ tuần tự thống kê nhân viên theo phòng ban. Biểu đồ tuần tự thống kê nhân viên theo chức vụ. Biểu đồ tuần tự thống kê nhân viên theo hợp đồng. Biểu đồ tuần tự thống kê lương nhân viên theo phòng ban. Một số biểu đồ tuần tự có chức năng thống kê khác. Thiết kế hệ thống: Trong hệ thống Quản lý nhân sự tiền lương của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Delta AGF bao gồm các lớp thể hiện những chức năng sau: + Tập hợp và mối quan hệ giữa các lớp thể hiện chức năng của hệ thống. + Mô tả các trạng thái (thuộc tính) và các thao tác (toán tử) của mỗi lớp. + Thông qua biểu đồ lớp chúng ta có thể hình dung ra các chức năng của hệ thống, sơ đồ luồng dữ liệu… Ký hiệu: Ví dụ: Sơ đồ lớp chi tiết: Hình 22. Sơ đồ lớp chi tiết. Thông tin nhân viên: (THONGTINNHANVIEN) Mô tả thuộc tính: STT Lưu thông tin của nhân viên trong công ty. STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã nhân viên 2 Ten nvarchar 50 Tên nhân viên 3 NgaySinh datetime Ngày sinh 4 GioiTinh nvarchar 50 Giới tính 5 QuocTich char 10 Mã quốc tịch 6 DanToc char 10 Mã dân tộc 7 TonGiao char 10 Mã tôn giáo 8 SoCMND int Số chứng minh nhân dân 9 NgayCap datetime Ngày cấp chứng minh nhân dân 10 NoiCap nvarchar 50 Nơi cấp chứng minh nhân dân 11 DiaChiThuongTru nvarchar 50 Địa chỉ thường trú 12 DiaChiTamTru nvarchar 50 Địa chỉ tạm trú 13 SoDienThoai int Số điện thoại 14 TrinhDo char 10 Mã trình độ 15 NgayVaoLam datetime Ngày vào làm 16 NgoaiNgu char 10 Mã Ngoại ngữ 17 TinHoc char 10 Mã trình độ tin học 18 ChinhTri char 10 Mã trình độ chính trị Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 5. Bảng thông tin nhân viên. Nhân viên: (NHANVIEN) Bảng 6. Bảng nhân viên. Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã Nhân viên 2 Ho nvarchar 50 Họ nhân viên 3 TenLot nvarchar 50 Tên lót 4 Ten nvarchar 50 Tên nhân viên 5 PhongBan char 10 Mã phòng ban 6 ChucVu char 10 Mã chức vụ Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Chức vụ: (CHUCVU) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã chức vụ 2 Name nvarchar 50 Chức vụ Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 7. Chức vụ nhân viên. Ứng viên: (UNGVIEN) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã ứng viên 2 Họ nvarchar 50 Họ ứng viên 3 TenLot nvarchar 50 Tên lót 4 Ten nvarchar 50 Tên ứng viên 5 NgaySinh datetime Ngày sinh 6 GioiTinh nvarchar 50 Giới tính 7 QuocTich char 10 Mã quốc tịch 8 DanToc char 10 Mã dân tộc 9 TonGiao char 10 Mã tôn giáo 10 SoCMND int Số chứng minh nhân dân 11 NgayCap datetime Ngày cấp chứng minh nhân dân 12 NoiCap nvarchar 50 Nơi cấp chứng minh nhân dân 13 DiaChiThuongTru nvarchar 50 Địa chỉ thường trú 14 DiaChiTamTru nvarchar 50 Địa chỉ tạm trú 15 SoDienThoai Int Số điện thoại 16 TrinhDo char 10 Mã trình độ 17 NgoaiNgu char 10 Mã Ngoại ngữ 18 TinHoc char 10 Mã trình độ tin học 19 ChinhTri char 10 Mã trình độ chính trị Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 8. Bảng ứng viên. Thân nhân: (THANNHAN) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã loại quan hệ 2 NhanVien_ID char 10 Mã nhân viên 3 HoTen nvarchar 50 Họ tên thân nhân 4 NgaySinh datetime Ngày sinh thân nhân 5 DiaChi nvarchar 50 Địa chỉ thân nhân Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 9. Bảng thân nhân. Loại quan hệ: (LOAIQUANHE) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã loại quan hệ 2 Name nvarchar 50 Tên loại quan hệ Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 10. Bảng loại quan hệ thân nhân. Phòng ban: (PHONGBAN) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID int 10 Mã phòng ban 2 Name nvarchar 50 Tên phòng ban Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 11. Bảng phòng ban. Quá trình công tác: (QUATRINHCONGTAC) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID int 4 Mã nhân viên 2 Ten nvarchar 7 Tên nhân viên 3 TuNgay datetime 8 Từ ngày 4 DenNgay datetime 8 Đến ngày 5 CongViec nvarchar 20 Công việc 6 GhiChu nvarchar 50 Ghi chú Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 12. Bảng quá trình công tác. Đào tạo: (DAOTAO) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã nhân viên 2 Name nvarchar 50 Tên chương trình đào tạo 3 TuNgay datetime Từ ngày 4 DenNgay datetime Đến ngày Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 13. Bảng đào tạo. Danh sách nhân viên đào tạo: (DSNHANVIENDAOTAO) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ChuongTrinhDaoTao_ID char 10 Mã chương trình đào tạo 2 NhanVien_ID char 10 Mã nhân viên Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 14. Bảng danh sách nhân viên đào tạo. Dân tộc: (DANTOC) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã dân tộc 2 Name nvarchar 50 Tên dân tộc Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 15. Bảng dân tộc. Tôn giáo: (TONGIAO) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã tôn giáo 2 Name nvarchar 50 Tên tôn giáo Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 16. Bảng tôn giáo. Quốc tịch: (QUOCTICH) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã trình độ ngoại ngữ 2 Name nvarchar 50 Ngoại ngữ Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 17. Bảng quốc tịch. Chính trị: (CHINHTRI) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã trình độ chính trị 2 Name nvarchar 50 Trình độ chính trị Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 18. Bảng chính trị. Ngoại ngữ: (NGOAINGU) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã quốc tịch 2 Name nvarchar 50 Tên quốc tịch Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 19. Bảng ngoại ngữ. Tin học: (TINHOC) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã trình độ tin học 2 Name nvarchar 50 Trình độ tin học Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 20. Bảng tin học. Trình độ chuyên môn: (TRINHDO) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã trình độ 2 Name nvarchar 50 Trình độ Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 21. Bảng trình độ chuyên môn. Loại hợp đồng: (LOAIHOPDONG) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã loại hợp đồng 2 Name nvarchar 50 Loại hợp đồng Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 22. Bảng loại hợp đồng. Hợp đồng: (HOPDONG) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã hợp đồng 2 LoaiHopDong char 10 Mã loại hợp đồng 3 NhanVien_ID char 10 Mã nhân viên 4 Ho nvarchar 50 Họ nhân viên 5 TenLot nvarchar 50 Tên lót nhân viên 6 Ten nvarchar 50 Tên nhân viên 7 TuNgay datetime Từ ngày 8 DenNgay datetime Đến ngày Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 23. Bảng hợp đồng. Điều chuyển công tác: (ĐIEUCHUYENCONGTAC) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã nhân viên 2 Ten nvarchar 50 Tên nhân viên 3 PhongBanTruoc char 10 Mã phòng ban 4 PhongBanMoi char 10 Mã phòng ban 5 TuNgay datetime Từ ngày Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 24. Bảng quá trình điều chuyển công tác. Công việc: (CONGVIEC) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 ID char 10 Mã nhân viên 2 Thang datetime 20 Tên công việc 3 NgayLamViec float Ngày làm việc Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 25. Bảng công việc. Phụ cấp: (PHUCAP) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 Thang Datetime Tháng 2 ID char 10 Mã nhân viên 3 Ten nvarchar 50 Tên nhân viên 4 PhuCap float Tổng phụ cấp Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 26. Bảng phụ cấp. Tạm ứng: (TAMUNG) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 NgayTamUng Datetime Ngày tạm ứng 2 ID Char 10 Mã nhân viên 3 TamUng Float Tiền tạm ứng 4 LyDoTamUng Nvarchar 200 Lý do tạm ứng Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 27. Bảng tạm ứng. Bậc lương: (BAC) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 BacLuong Nvarchar 5 Bậc lương Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 28. Bảng bậc lương. Nghạch: (NGHACH) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 MaNghach Nvarchar 5 Mã nghạch 2 TenNghach Nvarchar 200 Tên nghạch Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 29. Bảng nghạch. Hệ số lương: (HESOLUONG) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 Nghach Nvarchar 5 Nghạch 2 BacLuong Nvarchar 5 Bậc lương 3 HeSoLuong Float Hệ số lương Mô tả hàm: Các hàm cơ bản: Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm. Bảng 30. Bảng hệ số lương. Nhật ký bảng luơng: (NHATKYBANGLUONG) Mô tả thuộc tính: STT Thuộc tính Kiểu Chiều dài Ý nghĩa 1 Thang datetime Tháng 2 NhanVien_ID Char 10 Mã nhân viên 3 Ten nvarchar 50 Tên nhân viên 4 PhongBan Char 10 Mã phòng ban 5 ChucVu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc5 BaoCao01-04-09.doc
  • doc1 LoiCamOn.doc
  • doc2 LichLamViec.doc
  • doc3 MucLuc.doc
  • doc4 DanhMucHinh.doc
  • rarQLNS.rar
  • sqlQLNS.sql
  • docTrangBia1.doc
Tài liệu liên quan