Đề tài Phân tích, thiết kế phần mềm tính lương

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Cấu trúc của báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUJITSU VIỆT NAM VÀ PHÒNG GIẢI PHÁP PHẦN MỀM NHÂN SỰ 3

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH FUJITSU VIỆT NAM (FUJITSU VIETNAM LIMITED) 3

1.Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.1. Tập đoàn Fujitsu Việt Nam 3

1.2. Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam 4

2. Phương hướng phát triển và kinh doanh của công ty TNHH Fujitsu Việt Nam trong năm 2008 15

II. PHÒNG GIẢI PHÁP PHẦN MỀM NHÂN SỰ (HUMAN RESOURCE SOLUTION DEPARTMENT) 17

1. Chức năng, nhiệm vụ chính của phòng giải pháp phần mềm nhân sự 17

2. Sản phẩm đặc trưng 17

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ QUY TRÌNH PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM TÍNH LƯƠNG 20

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIẾT KẾ MỘT PHẦN MỀM 20

1. Phần mềm và công nghệ phần mềm. 20

1.1. Khái niệm phần mềm 20

1.2. Công nghệ phần mềm 22

1.3. Sản phẩm phần mềm 23

2. Tầm quan trọng của phần mềm 24

3. Sự phát triển của phần mềm 25

4. Ngôn ngữ thiết kế phần mềm 27

5. Các đặc trưng của phần mềm 29

6. Vòng đời phát triển của phần mềm 30

7. Vai trò của thiết kế phần mềm 32

8. Quy trình thiết kế phần mềm 33

8.1. Khảo sát hiện trạng và đặc tả yêu cầu 33

8.2. Thiết kế hệ thống 34

8.3. Lập trình và lựa chọn ngôn ngữ lập trình sử dụng 36

8.4. Kiểm tra và đảm bảo chất lượng phần mềm 37

8.5. Triển khai và đào tạo sử dụng 38

8.6. Bảo trì hệ thống 39

8.7. Quản lý thay đổi hệ thống 40

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ TIỀN LƯƠNG 41

1. Bản chất của tiền lương (Essence of Salary) 41

1.1. Khái niệm tiền lương, tiền công 41

1.2. Bản chất của tiền lương và tiền công 42

2. Một số vấn đề về chế độ bảo hiểm (Insurance) 44

3. Đoàn phí công đoàn (Trade union fee) 52

3.1. Đối tượng đóng đoàn phí Công Đoàn: 52

3.2. Mức đóng đoàn phí và phương thức thu đoàn phí công đoàn 52

4. Một số quy định về thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) 53

CHƯƠNG 3 61

PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ PHẦN MỀM TÍNH LƯƠNG 61

I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU 61

1. Một số thông tin chung về công ty trách nhiệm hữu hạn Nissei Electric

Hà Nội 61

2. Phân tích yêu cầu của khách hàng 61

2.1. Các quy định về cách tính lương tại công ty Nissei Electric Hà Nội 61

2.2. Một số mẫu báo cáo đầu ra 68

3. Đặc tả chức năng phần mềm 73

3.1. Sơ đồ luồng thông tin của hệ thống tính lương 73

3.2. Đặc tả chức năng – Sơ đồ chức năng BFD 75

3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống 76

II. THIẾT KẾ GIẢI THUẬT 82

1. Thuật toán đăng nhập hệ thống 82

2. Thuật toán cập nhật dữ liệu lương 83

3. Thuật toán tính lương 84

4. Thuật toán xuất báo cáo 85

III. THIẾT KẾ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN 86

1. Thiết kế dữ liệu 86

1.1. Một số bảng dữ liệu tiêu biểu 86

1.2. Sơ đồ mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL 93

2. Thiết kế giao diện 94

2.1. Giao diện đăng nhập hệ thống 94

2.2. Giao diện các menu chính 94

2.3. Màn hình PR Data 95

2.4. Màn hình Termination compensation 96

2.5. Màn hình Salary Calculation 97

2.6. Màn hình Payroll report 98

2.7. Màn hình Allowance 99

2.8. Màn hình Transport Allowance 100

2.9. Màn hình Salary Adjustment 101

2.10. Màn hình Annual leave payment 102

2.11. Màn hình Insurance Reimbursement 103

2.12. Màn hình Company Payroll 104

2.13. Màn hình Payslip Generation 105

2.14. Insurance 105

2.15. Màn hình Salary Transfer 106

2.16. Màn hình Current Salary Export 106

2.17. Màn hình Monthy Overtime 107

2.18. Màn hình Personal Income Tax 107

2.19. Màn hình Yearly Salary report 108

IV. LỰA CHỌN HỆ QUẢN TRỊ CSDL VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 109

1. Mô hình Khách/ chủ 109

2. Hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2005 109

3. Ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường .NET Framework 110

PHẦN KẾT LUẬN 111

PHỤ LỤC 112

TÀI LIỆU THAM KHẢO 179

 

 

doc186 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1770 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích, thiết kế phần mềm tính lương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xpress.XtraEditors.TextEdit(); this.label9 = new System.Windows.Forms.Label(); this.xteName = new DevExpress.XtraEditors.TextEdit(); this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox(); this.xcbYear = new DevExpress.XtraEditors.ComboBox(); this.xcbMonth = new DevExpress.XtraEditors.ComboBox(); this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); this.persistentRepository1 = new DevExpress.XtraEditors.Repository.PersistentRepository(); this.dgrSalError = new System.Windows.Forms.DataGrid(); this.groupBox3 = new System.Windows.Forms.GroupBox(); this.chkReCalIns = new System.Windows.Forms.CheckBox(); this.rdbSalCalculation = new System.Windows.Forms.RadioButton(); this.rdbInsCalculation = new System.Windows.Forms.RadioButton(); this.pnlFWCommand.SuspendLayout(); this.groupBox2.SuspendLayout(); this.panel1.SuspendLayout(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.xleGroup)).BeginInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.xleSection)).BeginInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.xleDepartment)).BeginInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.xteFullName)).BeginInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.xleIndividual)).BeginInit(); this.groupBox5.SuspendLayout(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.xtePasswordConfirm)).BeginInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.xchUnlock)).BeginInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.xchLock)).BeginInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.xtePassword)).BeginInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.xteName)).BeginInit(); this.groupBox1.SuspendLayout(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.xcbYear)).BeginInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.xcbMonth)).BeginInit(); ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgrSalError)).BeginInit(); this.groupBox3.SuspendLayout(); this.SuspendLayout(); // // pnlFWCommand // this.pnlFWCommand.Controls.Add(this.btnStop); this.pnlFWCommand.Controls.Add(this.btnStartCalculate); this.pnlFWCommand.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("pnlFWCommand.Location"))); this.pnlFWCommand.Name = "pnlFWCommand"; this.pnlFWCommand.Size = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("pnlFWCommand.Size"))); this.pnlFWCommand.TabIndex = ((int)(resources.GetObject("pnlFWCommand.TabIndex"))); this.pnlFWCommand.Controls.SetChildIndex(this.btnFWAdd, 0); this.pnlFWCommand.Controls.SetChildIndex(this.btnFWSave, 0); this.pnlFWCommand.Controls.SetChildIndex(this.btnFWDelete, 0); this.pnlFWCommand.Controls.SetChildIndex(this.pnlFWClose, 0); this.pnlFWCommand.Controls.SetChildIndex(this.btnFWReset, 0); this.pnlFWCommand.Controls.SetChildIndex(this.btnStartCalculate, 0); this.pnlFWCommand.Controls.SetChildIndex(this.btnStop, 0); // // btnFWDelete // this.btnFWDelete.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("btnFWDelete.Location"))); this.btnFWDelete.Name = "btnFWDelete"; this.btnFWDelete.Visible = ((bool)(resources.GetObject("btnFWDelete.Visible"))); // // btnFWSave // this.btnFWSave.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("btnFWSave.Location"))); this.btnFWSave.Name = "btnFWSave"; this.btnFWSave.Text = resources.GetString("btnFWSave.Text"); this.btnFWSave.Visible = ((bool)(resources.GetObject("btnFWSave.Visible"))); // // btnFWAdd // this.btnFWAdd.Name = "btnFWAdd"; this.btnFWAdd.Visible = ((bool)(resources.GetObject("btnFWAdd.Visible"))); // // pnlFWClose // this.pnlFWClose.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("pnlFWClose.Location"))); this.pnlFWClose.Name = "pnlFWClose"; // // btnFWClose // this.btnFWClose.Name = "btnFWClose"; this.btnFWClose.TabIndex = ((int)(resources.GetObject("btnFWClose.TabIndex"))); // // lblFWDecorateingLine // this.lblFWDecorateingLine.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("lblFWDecorateingLine.Location"))); this.lblFWDecorateingLine.Name = "lblFWDecorateingLine"; this.lblFWDecorateingLine.Size = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("lblFWDecorateingLine.Size"))); // // btnFWReset // this.btnFWReset.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("btnFWReset.Location"))); this.btnFWReset.Name = "btnFWReset"; this.btnFWReset.Visible = ((bool)(resources.GetObject("btnFWReset.Visible"))); // // btnStartCalculate // this.btnStartCalculate.AccessibleDescription = resources.GetString("btnStartCalculate.AccessibleDescription"); this.btnStartCalculate.AccessibleName = resources.GetString("btnStartCalculate.AccessibleName"); this.btnStartCalculate.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(resources.GetObject("btnStartCalculate.Anchor"))); this.btnStartCalculate.BackColor = System.Drawing.Color.AliceBlue; this.btnStartCalculate.BackgroundImage = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("btnStartCalculate.BackgroundImage"))); this.btnStartCalculate.Dock = ((System.Windows.Forms.DockStyle)(resources.GetObject("btnStartCalculate.Dock"))); this.btnStartCalculate.Enabled = ((bool)(resources.GetObject("btnStartCalculate.Enabled"))); this.btnStartCalculate.FlatStyle = ((System.Windows.Forms.FlatStyle)(resources.GetObject("btnStartCalculate.FlatStyle"))); this.btnStartCalculate.Font = ((System.Drawing.Font)(resources.GetObject("btnStartCalculate.Font"))); this.btnStartCalculate.ForeColor = System.Drawing.Color.MidnightBlue; this.btnStartCalculate.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("btnStartCalculate.Image"))); this.btnStartCalculate.ImageAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("btnStartCalculate.ImageAlign"))); this.btnStartCalculate.ImageIndex = ((int)(resources.GetObject("btnStartCalculate.ImageIndex"))); this.btnStartCalculate.ImeMode = ((System.Windows.Forms.ImeMode)(resources.GetObject("btnStartCalculate.ImeMode"))); this.btnStartCalculate.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("btnStartCalculate.Location"))); this.btnStartCalculate.Name = "btnStartCalculate"; this.btnStartCalculate.RightToLeft = ((System.Windows.Forms.RightToLeft)(resources.GetObject("btnStartCalculate.RightToLeft"))); this.btnStartCalculate.Size = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("btnStartCalculate.Size"))); this.btnStartCalculate.TabIndex = ((int)(resources.GetObject("btnStartCalculate.TabIndex"))); this.btnStartCalculate.Text = resources.GetString("btnStartCalculate.Text"); this.btnStartCalculate.TextAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("btnStartCalculate.TextAlign"))); this.btnStartCalculate.Visible = ((bool)(resources.GetObject("btnStartCalculate.Visible"))); // // btnStop // this.btnStop.AccessibleDescription = resources.GetString("btnStop.AccessibleDescription"); this.btnStop.AccessibleName = resources.GetString("btnStop.AccessibleName"); this.btnStop.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(resources.GetObject("btnStop.Anchor"))); this.btnStop.BackColor = System.Drawing.Color.AliceBlue; this.btnStop.BackgroundImage = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("btnStop.BackgroundImage"))); this.btnStop.Dock = ((System.Windows.Forms.DockStyle)(resources.GetObject("btnStop.Dock"))); this.btnStop.Enabled = ((bool)(resources.GetObject("btnStop.Enabled"))); this.btnStop.FlatStyle = ((System.Windows.Forms.FlatStyle)(resources.GetObject("btnStop.FlatStyle"))); this.btnStop.Font = ((System.Drawing.Font)(resources.GetObject("btnStop.Font"))); this.btnStop.ForeColor = System.Drawing.Color.MidnightBlue; this.btnStop.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("btnStop.Image"))); this.btnStop.ImageAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("btnStop.ImageAlign"))); this.btnStop.ImageIndex = ((int)(resources.GetObject("btnStop.ImageIndex"))); this.btnStop.ImeMode = ((System.Windows.Forms.ImeMode)(resources.GetObject("btnStop.ImeMode"))); this.btnStop.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("btnStop.Location"))); this.btnStop.Name = "btnStop"; this.btnStop.RightToLeft = ((System.Windows.Forms.RightToLeft)(resources.GetObject("btnStop.RightToLeft"))); this.btnStop.Size = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("btnStop.Size"))); this.btnStop.TabIndex = ((int)(resources.GetObject("btnStop.TabIndex"))); this.btnStop.Text = resources.GetString("btnStop.Text"); this.btnStop.TextAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("btnStop.TextAlign"))); this.btnStop.Visible = ((bool)(resources.GetObject("btnStop.Visible"))); // // lblCalculation // this.lblCalculation.AccessibleDescription = resources.GetString("lblCalculation.AccessibleDescription"); this.lblCalculation.AccessibleName = resources.GetString("lblCalculation.AccessibleName"); this.lblCalculation.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(resources.GetObject("lblCalculation.Anchor"))); this.lblCalculation.AutoSize = ((bool)(resources.GetObject("lblCalculation.AutoSize"))); this.lblCalculation.Dock = ((System.Windows.Forms.DockStyle)(resources.GetObject("lblCalculation.Dock"))); this.lblCalculation.Enabled = ((bool)(resources.GetObject("lblCalculation.Enabled"))); this.lblCalculation.Font = ((System.Drawing.Font)(resources.GetObject("lblCalculation.Font"))); this.lblCalculation.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; this.lblCalculation.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("lblCalculation.Image"))); this.lblCalculation.ImageAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("lblCalculation.ImageAlign"))); this.lblCalculation.ImageIndex = ((int)(resources.GetObject("lblCalculation.ImageIndex"))); this.lblCalculation.ImeMode = ((System.Windows.Forms.ImeMode)(resources.GetObject("lblCalculation.ImeMode"))); this.lblCalculation.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("lblCalculation.Location"))); this.lblCalculation.Name = "lblCalculation"; this.lblCalculation.RightToLeft = ((System.Windows.Forms.RightToLeft)(resources.GetObject("lblCalculation.RightToLeft"))); this.lblCalculation.Size = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("lblCalculation.Size"))); this.lblCalculation.TabIndex = ((int)(resources.GetObject("lblCalculation.TabIndex"))); this.lblCalculation.Text = resources.GetString("lblCalculation.Text"); this.lblCalculation.TextAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("lblCalculation.TextAlign"))); this.lblCalculation.Visible = ((bool)(resources.GetObject("lblCalculation.Visible"))); // // groupBox2 // this.groupBox2.AccessibleDescription = resources.GetString("groupBox2.AccessibleDescription"); this.groupBox2.AccessibleName = resources.GetString("groupBox2.AccessibleName"); this.groupBox2.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(resources.GetObject("groupBox2.Anchor"))); this.groupBox2.BackgroundImage = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("groupBox2.BackgroundImage"))); this.groupBox2.Controls.Add(this.panel1); this.groupBox2.Controls.Add(this.xleGroup); this.groupBox2.Controls.Add(this.xleSection); this.groupBox2.Controls.Add(this.xleDepartment); this.groupBox2.Controls.Add(this.xteFullName); this.groupBox2.Controls.Add(this.xleIndividual); this.groupBox2.Dock = ((System.Windows.Forms.DockStyle)(resources.GetObject("groupBox2.Dock"))); this.groupBox2.Enabled = ((bool)(resources.GetObject("groupBox2.Enabled"))); this.groupBox2.Font = ((System.Drawing.Font)(resources.GetObject("groupBox2.Font"))); this.groupBox2.ImeMode = ((System.Windows.Forms.ImeMode)(resources.GetObject("groupBox2.ImeMode"))); this.groupBox2.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("groupBox2.Location"))); this.groupBox2.Name = "groupBox2"; this.groupBox2.RightToLeft = ((System.Windows.Forms.RightToLeft)(resources.GetObject("groupBox2.RightToLeft"))); this.groupBox2.Size = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("groupBox2.Size"))); this.groupBox2.TabIndex = ((int)(resources.GetObject("groupBox2.TabIndex"))); this.groupBox2.TabStop = false; this.groupBox2.Text = resources.GetString("groupBox2.Text"); this.groupBox2.Visible = ((bool)(resources.GetObject("groupBox2.Visible"))); // // panel1 // this.panel1.AccessibleDescription = resources.GetString("panel1.AccessibleDescription"); this.panel1.AccessibleName = resources.GetString("panel1.AccessibleName"); this.panel1.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(resources.GetObject("panel1.Anchor"))); this.panel1.AutoScroll = ((bool)(resources.GetObject("panel1.AutoScroll"))); this.panel1.AutoScrollMargin = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("panel1.AutoScrollMargin"))); this.panel1.AutoScrollMinSize = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("panel1.AutoScrollMinSize"))); this.panel1.BackgroundImage = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("panel1.BackgroundImage"))); this.panel1.Controls.Add(this.label6); this.panel1.Controls.Add(this.label5); this.panel1.Controls.Add(this.rdbDepartment); this.panel1.Controls.Add(this.rdbAll); this.panel1.Controls.Add(this.rdbIndividual); this.panel1.Dock = ((System.Windows.Forms.DockStyle)(resources.GetObject("panel1.Dock"))); this.panel1.Enabled = ((bool)(resources.GetObject("panel1.Enabled"))); this.panel1.Font = ((System.Drawing.Font)(resources.GetObject("panel1.Font"))); this.panel1.ImeMode = ((System.Windows.Forms.ImeMode)(resources.GetObject("panel1.ImeMode"))); this.panel1.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("panel1.Location"))); this.panel1.Name = "panel1"; this.panel1.RightToLeft = ((System.Windows.Forms.RightToLeft)(resources.GetObject("panel1.RightToLeft"))); this.panel1.Size = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("panel1.Size"))); this.panel1.TabIndex = ((int)(resources.GetObject("panel1.TabIndex"))); this.panel1.Text = resources.GetString("panel1.Text"); this.panel1.Visible = ((bool)(resources.GetObject("panel1.Visible"))); // // label6 // this.label6.AccessibleDescription = resources.GetString("label6.AccessibleDescription"); this.label6.AccessibleName = resources.GetString("label6.AccessibleName"); this.label6.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(resources.GetObject("label6.Anchor"))); this.label6.AutoSize = ((bool)(resources.GetObject("label6.AutoSize"))); this.label6.Dock = ((System.Windows.Forms.DockStyle)(resources.GetObject("label6.Dock"))); this.label6.Enabled = ((bool)(resources.GetObject("label6.Enabled"))); this.label6.Font = ((System.Drawing.Font)(resources.GetObject("label6.Font"))); this.label6.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("label6.Image"))); this.label6.ImageAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("label6.ImageAlign"))); this.label6.ImageIndex = ((int)(resources.GetObject("label6.ImageIndex"))); this.label6.ImeMode = ((System.Windows.Forms.ImeMode)(resources.GetObject("label6.ImeMode"))); this.label6.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("label6.Location"))); this.label6.Name = "label6"; this.label6.RightToLeft = ((System.Windows.Forms.RightToLeft)(resources.GetObject("label6.RightToLeft"))); this.label6.Size = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("label6.Size"))); this.label6.TabIndex = ((int)(resources.GetObject("label6.TabIndex"))); this.label6.Text = resources.GetString("label6.Text"); this.label6.TextAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("label6.TextAlign"))); this.label6.Visible = ((bool)(resources.GetObject("label6.Visible"))); // // label5 // this.label5.AccessibleDescription = resources.GetString("label5.AccessibleDescription"); this.label5.AccessibleName = resources.GetString("label5.AccessibleName"); this.label5.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(resources.GetObject("label5.Anchor"))); this.label5.AutoSize = ((bool)(resources.GetObject("label5.AutoSize"))); this.label5.Dock = ((System.Windows.Forms.DockStyle)(resources.GetObject("label5.Dock"))); this.label5.Enabled = ((bool)(resources.GetObject("label5.Enabled"))); this.label5.Font = ((System.Drawing.Font)(resources.GetObject("label5.Font"))); this.label5.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("label5.Image"))); this.label5.ImageAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("label5.ImageAlign"))); this.label5.ImageIndex = ((int)(resources.GetObject("label5.ImageIndex"))); this.label5.ImeMode = ((System.Windows.Forms.ImeMode)(resources.GetObject("label5.ImeMode"))); this.label5.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("label5.Location"))); this.label5.Name = "label5"; this.label5.RightToLeft = ((System.Windows.Forms.RightToLeft)(resources.GetObject("label5.RightToLeft"))); this.label5.Size = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("label5.Size"))); this.label5.TabIndex = ((int)(resources.GetObject("label5.TabIndex"))); this.label5.Text = resources.GetString("label5.Text"); this.label5.TextAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("label5.TextAlign"))); this.label5.Visible = ((bool)(resources.GetObject("label5.Visible"))); // // rdbDepartment // this.rdbDepartment.AccessibleDescription = resources.GetString("rdbDepartment.AccessibleDescription"); this.rdbDepartment.AccessibleName = resources.GetString("rdbDepartment.AccessibleName"); this.rdbDepartment.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(resources.GetObject("rdbDepartment.Anchor"))); this.rdbDepartment.Appearance = ((System.Windows.Forms.Appearance)(resources.GetObject("rdbDepartment.Appearance"))); this.rdbDepartment.BackgroundImage = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("rdbDepartment.BackgroundImage"))); this.rdbDepartment.CheckAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("rdbDepartment.CheckAlign"))); this.rdbDepartment.Dock = ((System.Windows.Forms.DockStyle)(resources.GetObject("rdbDepartment.Dock"))); this.rdbDepartment.Enabled = ((bool)(resources.GetObject("rdbDepartment.Enabled"))); this.rdbDepartment.FlatStyle = ((System.Windows.Forms.FlatStyle)(resources.GetObject("rdbDepartment.FlatStyle"))); this.rdbDepartment.Font = ((System.Drawing.Font)(resources.GetObject("rdbDepartment.Font"))); this.rdbDepartment.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("rdbDepartment.Image"))); this.rdbDepartment.ImageAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("rdbDepartment.ImageAlign"))); this.rdbDepartment.ImageIndex = ((int)(resources.GetObject("rdbDepartment.ImageIndex"))); this.rdbDepartment.ImeMode = ((System.Windows.Forms.ImeMode)(resources.GetObject("rdbDepartment.ImeMode"))); this.rdbDepartment.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("rdbDepartment.Location"))); this.rdbDepartment.Name = "rdbDepartment"; this.rdbDepartment.RightToLeft = ((System.Windows.Forms.RightToLeft)(resources.GetObject("rdbDepartment.RightToLeft"))); this.rdbDepartment.Size = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("rdbDepartment.Size"))); this.rdbDepartment.TabIndex = ((int)(resources.GetObject("rdbDepartment.TabIndex"))); this.rdbDepartment.Text = resources.GetString("rdbDepartment.Text"); this.rdbDepartment.TextAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("rdbDepartment.TextAlign"))); this.rdbDepartment.Visible = ((bool)(resources.GetObject("rdbDepartment.Visible"))); // // rdbAll // this.rdbAll.AccessibleDescription = resources.GetString("rdbAll.AccessibleDescription"); this.rdbAll.AccessibleName = resources.GetString("rdbAll.AccessibleName"); this.rdbAll.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(resources.GetObject("rdbAll.Anchor"))); this.rdbAll.Appearance = ((System.Windows.Forms.Appearance)(resources.GetObject("rdbAll.Appearance"))); this.rdbAll.BackgroundImage = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("rdbAll.BackgroundImage"))); this.rdbAll.CheckAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("rdbAll.CheckAlign"))); this.rdbAll.Checked = true; this.rdbAll.Dock = ((System.Windows.Forms.DockStyle)(resources.GetObject("rdbAll.Dock"))); this.rdbAll.Enabled = ((bool)(resources.GetObject("rdbAll.Enabled"))); this.rdbAll.FlatStyle = ((System.Windows.Forms.FlatStyle)(resources.GetObject("rdbAll.FlatStyle"))); this.rdbAll.Font = ((System.Drawing.Font)(resources.GetObject("rdbAll.Font"))); this.rdbAll.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("rdbAll.Image"))); this.rdbAll.ImageAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("rdbAll.ImageAlign"))); this.rdbAll.ImageIndex = ((int)(resources.GetObject("rdbAll.ImageIndex"))); this.rdbAll.ImeMode = ((System.Windows.Forms.ImeMode)(resources.GetObject("rdbAll.ImeMode"))); this.rdbAll.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("rdbAll.Location"))); this.rdbAll.Name = "rdbAll"; this.rdbAll.RightToLeft = ((System.Windows.Forms.RightToLeft)(resources.GetObject("rdbAll.RightToLeft"))); this.rdbAll.Size = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("rdbAll.Size"))); this.rdbAll.TabIndex = ((int)(resources.GetObject("rdbAll.TabIndex"))); this.rdbAll.TabStop = true; this.rdbAll.Text = resources.GetString("rdbAll.Text"); this.rdbAll.TextAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("rdbAll.TextAlign"))); this.rdbAll.Visible = ((bool)(resources.GetObject("rdbAll.Visible"))); // // rdbIndividual // this.rdbIndividual.AccessibleDescription = resources.GetString("rdbIndividual.AccessibleDescription"); this.rdbIndividual.AccessibleName = resources.GetString("rdbIndividual.AccessibleName"); this.rdbIndividual.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(resources.GetObject("rdbIndividual.Anchor"))); this.rdbIndividual.Appearance = ((System.Windows.Forms.Appearance)(resources.GetObject("rdbIndividual.Appearance"))); this.rdbIndividual.BackgroundImage = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("rdbIndividual.BackgroundImage"))); this.rdbIndividual.CheckAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("rdbIndividual.CheckAlign"))); this.rdbIndividual.Dock = ((System.Windows.Forms.DockStyle)(resources.GetObject("rdbIndividual.Dock"))); this.rdbIndividual.Enabled = ((bool)(resources.GetObject("rdbIndividual.Enabled"))); this.rdbIndividual.FlatStyle = ((System.Windows.Forms.FlatStyle)(resources.GetObject("rdbIndividual.FlatStyle"))); this.rdbIndividual.Font = ((System.Drawing.Font)(resources.GetObject("rdbIndividual.Font"))); this.rdbIndividual.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("rdbIndividual.Image"))); this.rdbIndividual.ImageAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("rdbIndividual.ImageAlign"))); this.rdbIndividual.ImageIndex = ((int)(resources.GetObject("rdbIndividual.ImageIndex"))); this.rdbIndividual.ImeMode = ((System.Windows.Forms.ImeMode)(resources.GetObject("rdbIndividual.ImeMode"))); this.rdbIndividual.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("rdbIndividual.Location"))); this.rdbIndividual.Name = "rdbIndividual"; this.rdbIndividual.RightToLeft = ((System.Windows.Forms.RightToLeft)(resources.GetObject("rdbIndividual.RightToLeft"))); this.rdbIndividual.Size = ((System.Drawing.Size)(resources.GetObject("rdbIndividual.Size"))); this.rdbIndividual.TabIndex = ((int)(resources.GetObject("rdbIndividual.TabIndex"))); this.rdbIndividual.Text = resources.GetString("rdbIndividual.Text"); this.rdbIndividual.TextAlign = ((System.Drawing.ContentAlignment)(resources.GetObject("rdbIndividual.TextAlign"))); this.rdbIndividual.Visible = ((bool)(resources.GetObject("rdbIndividual.Visible"))); // // xleGroup // this.xleGroup.AccessibleDescription = resources.GetString("xleGroup.AccessibleDescription"); this.xleGroup.AccessibleName = resources.GetString("xleGroup.AccessibleName"); this.xleGroup.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(resources.GetObject("xleGroup.Anchor"))); this.xleGroup.Dock = ((System.Windows.Forms.DockStyle)(resources.GetObject("xleGroup.Dock"))); this.xleGroup.Enabled = ((bool)(resources.GetObject("xleGroup.Enabled"))); this.xleGroup.ImeMode = ((System.Windows.Forms.ImeMode)(resources.GetObject("xleGroup.ImeMode"))); this.xleGroup.Location = ((System.Drawing.Point)(resources.GetObject("xleGroup.Location"))); this.xleGroup.Name = "xleGroup"; this.xleGroup.Properties.ActionButtonIndex = ((int)(resources.GetObject("resource.ActionButtonIndex"))); this.xleGroup.Properties.AllowFocused = ((bool)(resources.GetObject("resource.AllowFocused"))); this.xleGroup.Properties.AutoComplete = ((bool)(resources.GetObject("resource.AutoComplete"))); this.xleGroup.Properties.AutoHeight = ((bool)(resources.GetObject("resour

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích, thiết kế phần mềm tính lương.DOC