Đề tài Rèn kỹ năng giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm

MỤC LỤC

MỤC LỤC.1

MỞ ĐẦU.2

I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 2

II- MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI. 3

1- Mục đích.3

2- Nhiệm vụ.3

III- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.4

CHƯƠNG I- TỔNG QUAN. 4

I- CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI. 4

II- PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI. 5

1- Điểm mạnh của đề tài.5

2- Những tồn tại của đề tài.5

CHƯƠNG II- NỘI DUNG.5

I- CƠ SỞ LÍ THUYẾT.5

1- Khi cho oxit axit(CO2, SO2.) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị I (NaOH.KOH.).5

2- Khi cho P2O5 phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị I (NaOH, KOH.).7

3- Khi cho oxit axit (CO2, SO2.) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị II (Ca(OH)2, Ba(OH)2.).7

II- BÀI TẬP.10

1- Dạng bài tập oxit axit (CO2, SO2.) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị I (NaOH.KOH.).10

2- Dạng bài tập P2O5 phản ứng với dung dịch dịch kiềm hoá trị I (NaOH.KOH.).16

3- Dạng bài tập oxit axit (CO2, SO2.) phản ứng với dung dịch kiềm hoá trị II (Ca(OH)2, Ba(OH)2.).17

CHƯƠNG III- THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.21

KẾT LUẬN.22

 

 

doc26 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3288 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Rèn kỹ năng giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSang kien kinh nghiem 07-08.doc
Tài liệu liên quan