Đề tài Sổ liên lạc điện tử

MỤC LỤC

 

 

CHƯƠNG I - TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu 3 1.2. Phạm vi của đề tài

1.2.1 Phạm vi ứng dụng 4

1.2.2 Các đối tượng sử dụng chính 4

 

CHƯƠNG II - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Phân tích hệ thống

2.1.1 Xác định yêu cầu của hệ thống 6

2.1.2 Mô hình hoá tiến trình 6

2.1.3 Mô hình dữ liệu quan niệm 6 2.2 Thiết kế hệ thống 7

 

CHƯƠNG III - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ phân cấp chức năng 8

3.2 Sơ đồ mức ngữ cảnh 11

3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu 11

3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0.11

3.5 Sơ đồ luồng dữ liệu các mức thấp hơn.14

3.5.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Quản Lý Hệ Thống.14.

3.5.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Quản Lý Giáo Viên.14

3.5.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 của Quản Lý Giáo Viên 14

3.5.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Quản Lý Học Sinh.16

3.5.3.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 của Quản Lý Học Sinh. 16

3.5.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Quản Lý Năm Học.18

3.5.4.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 của Quản Lý Năm Học 18

3.5.5 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Liên Lạc 19

3.5.6 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Báo Cáo 20

3.6 Sơ đồ thực thể liên kết 21

3.7 Menu hệ thống

3.7.1 Menu dành cho người dùng 23

3.7.2 Menu dành cho quản trị viên 23

3.7.3 Menu dành cho công việc quản trị của giáo viên 23

3.7.4 Menu dành cho phụ huynh 24

3.8 Giao diện 25.

3.9 Báo cáo 26

3.9.1 Danh sách phân loại chuyên cần 26

3.9.2 Báo cáo tháng 26

3.9.3 Báo cáo kỳ 27

3.9.4 Thông tin học sinh 28

3.9.5 Danh sách năm học 28

3.9.6 Thông tin giáo viên 29

3.9.7 Danh sách giáo viên 29

CHƯƠNG VI - TỔNG KẾT

 

 

 

doc31 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2565 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sổ liên lạc điện tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC CHƯƠNG I - TỔNG QUAN 1.1. Giới thiệu 3 1.2. Phạm vi của đề tài 1.2.1 Phạm vi ứng dụng 4 1.2.2 Các đối tượng sử dụng chính 4 CHƯƠNG II - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phân tích hệ thống 2.1.1 Xác định yêu cầu của hệ thống 6 2.1.2 Mô hình hoá tiến trình 6 2.1.3 Mô hình dữ liệu quan niệm 6 2.2 Thiết kế hệ thống 7 CHƯƠNG III - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.1. Sơ đồ phân cấp chức năng 8 3.2 Sơ đồ mức ngữ cảnh 11 3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu 11 3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0..................................................................................................11 3.5 Sơ đồ luồng dữ liệu các mức thấp hơn................................................................................14 3.5.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Quản Lý Hệ Thống..................................................14. 3.5.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Quản Lý Giáo Viên..................................................14 3.5.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 của Quản Lý Giáo Viên 14 3.5.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Quản Lý Học Sinh....................................................16 3.5.3.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 của Quản Lý Học Sinh. 16 3.5.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Quản Lý Năm Học...................................................18 3.5.4.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 của Quản Lý Năm Học 18 3.5.5 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Liên Lạc 19 3.5.6 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Báo Cáo 20 3.6 Sơ đồ thực thể liên kết 21 3.7 Menu hệ thống 3.7.1 Menu dành cho người dùng 23 3.7.2 Menu dành cho quản trị viên 23 3.7.3 Menu dành cho công việc quản trị của giáo viên 23 3.7.4 Menu dành cho phụ huynh 24 3.8 Giao diện 25. 3.9 Báo cáo 26 3.9.1 Danh sách phân loại chuyên cần 26 3.9.2 Báo cáo tháng 26 3.9.3 Báo cáo kỳ 27 3.9.4 Thông tin học sinh 28 3.9.5 Danh sách năm học 28 3.9.6 Thông tin giáo viên 29 3.9.7 Danh sách giáo viên 29 CHƯƠNG VI - TỔNG KẾT CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu Cã thÓ nãi r»ng CNTT lµ ¸nh s¸ng kú diÖu mµ nã hoµn toµn cã thÓ thay ®æi ®­îc thÕ giíi, ë ®©u cã nã lµ ë ®ã cã søc sèng, cã ¸nh s¸ng vµ con ng­êi h¹nh phóc,v¨n minh. §ã cã ph¶i lµ sù thùc hay kh«ng? Chóng ta cã thÓ tin t­ëng ®­îc ®iÒu nµy kh«ng? NhiÒu ng­êi nãi r»ng ®ã chØ lµ thÇn tho¹i nh­ng nh÷ng g× mµ b¹n vµ t«i nh×n thÊy tõ CNTT, t«i cã thÓ tin t­ëng r»ng nã lµ sù thùc vµ thËm chÝ cßn tiÕn xa h¬n nh÷ng g× chóng ta mong ®îi.Nã thùc sù rÊt quan träng vµ v« cïng h÷u Ých trong cuéc sèng cña chóng ta. CNTT ®· ®­îc ¸p dông cho nhiÒu lÜnh vùc réng r·i.Trong thùc tÕ,nã ®· trë thµnh mét c«ng cô lµm viÖc kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cho c«ng nghiÖp,dÞch vô hay khoa häc,chÝnh trÞ , tæ chøc chÝnh phñ vµ nhiÒu lÜnh vùc kh¸c .Lîi Ých cña nã thùc sù lín vµ kh«ng thÓ tÝnh ®­îc. Thùc tÕ nµy ®· thóc b¸ch yªu cÇu mau chãng ¸p dông CNTT cho ngµnh gi¸o dôc . §iÒu nµy ®· më ra mét cuéc c¸ch m¹ng lín trong c«ng cuéc c¶i thiÖn chÊt l­îng hÖ thèng gi¸o dôc. Ngµy nay víi viÖc liªn kÕt m¹ng toµn cÇu, c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu cã thÓ tù do d¹o ch¬i kh¾p thÕ giíi ®Ó më mang kiÕn thøc cña hä. H¬n n÷a, th«ng qua m¹ng, mèi quan hÖ gi÷a gi¸o viªn, gia ®×nh vµ häc sinh sÏ trë nªn gÇn gòi h¬n. Tuy nhiªn, ë ViÖt Nam, øng dông cña c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¸o dôc ®· ®­îc xem xÐt tï vµi n¨m qua. Kho¶ng thêi gian ng¾n ®ã ®ång nghÜa víi giíi h¹n vÒ mÆt nhËn thøc, chÊt l­îng, c¬ së h¹ tÇng còng nh­ thiÕu nguån nh©n lùc c«ng nghÖ th«ng tin trong c¸c tr­êng häc. HÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ giao thiÖp gi÷a nhµ tr­êng vµ gia ®×nh vÉn dùa trªn ph­¬ng thøc truyÒn thèng. Vµ ®ã chÝnh lµ lý do t¹i sao chóng ta muèn ph¸t triÓn øng dông m¹ng cho “Sæ liªn l¹c ®iÖn tö” trong nhµ tr­êng. ThËt may m¾n, chóng ta cã thÓ øng dông nã vµo tr­êng phæ th«ng trung häc NguyÔn Gia ThiÒu. Chóng ta hy väng r»ng víi sù hç trî cña Sæ liªn l¹c ®iÖn tö sÏ gióp mèi liªn hÖ gi÷a tr­êng NguyÔn Gia ThiÒu vµ gia ®×nh trë nªn tèt h¬n. Sổ liên lạc là gi? Sæ liªn l¹c ®iÖn tö lµ mét øng dông web nã t¹o ra mét nguån th«ng tin lín trªn c¸c trang web. Nã kh«ng chØ cung cÊp cho häc sinh c¸c th«ng tin nh­ ®iÓm, kÕt qu¶ chuyªn cÇn gièng nh­ sæ liªn l¹c truyÒn thèng nh­ng nã còng lµ c«ng cô h÷u dông cho phÐp gia ®×nh vµ nhµ tr­êng trao ®æi th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng. Nh÷ng ®èi t­îng cña sæ liªn l¹c ®iÖn tö: Sæ liªn l¹c ®iÖn tö sÏ mang l¹i nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ vÒ vai trß cña sæ liªn l¹c truyÒn thèng. Nã lµ trang web cña tr­êng n¬i mµ nh÷ng ng­êi cã liªn quan cã thÓ th­êng xuyªn cËp nhËt tÊt c¶ c¸c th«ng tin vµ ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng. Víi diÔn ®µn häc tËp hoÆc s¸ch h­íng dÉn cña th­ viÖn, häc sinh cã thÓ t×m kiÕm hoÆc trao ®æi tÊt c¶ c¸c th«ng tin häc tËp hÊp dÉn vµ thËm chÝ hä cßn cã thÓ bµy tá nguyÖn väng cña m×nh tíi gi¸o viªn viÖc mµ ch¼ng bao giê chóng ta cã thÓ b¾t gÆp ë hÖ thèng gi¸o dôc truyÒn thèng. §Æc biÖt, Sæ liªn l¹c ®iÖn tö sÏ lµ mét c«ng cô th«ng minh vµ ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc giao tiÕp gi÷a nhµ tr­êng vµ gia ®×nh. B»ng c¸ch sö dông ®¨ng ký hîp lÖ, sinh viªn vµ gia ®×nh cã thÓ truy cËp vµo ®iÓm , hÖ thèng chuyªn cÇn cña con em hä. Gi¸o viªn th­êng xuyªn göi c¸c th«ng tin vÒ häc tËp cña sinh viªn cho phô huynh hä vµ phô huynh häc sinh cã thÓ håi ®¸p tíi gi¸o viªn. Th«ng qua con ®­êng nµy sÏ rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng vµ gióp cho viÖc qu¶n lý sinh viªn tèt h¬n hiÖu qu¶ h¬n. 1.2 Phạm vi đề tài 1.2.1 Ph¹m vi cña øng dông Sæ liªn l¹c ®iÖn tö cã thÓ ®­îc sö dông ë c¶ tr­êng PTCS, PTTH. Nã ®­îc sö dông nh»m t¹o ra mèi liªn hÖ hiÖu qu¶ gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng, gióp hä qu¶n lý häc sinh vµ cung cÊp cho hä th«ng tin gi¸o dôc h÷u Ých. H¬n n÷a, nã lµ mét c«ng cô hç trî vµ khuyÕn khÝch häc sinh häc tËp tèt h¬n b»ng c¸ch trao ®æi th«ng tin víi nhau, vµ còng lµ n¬i gi¶i trÝ sau nh÷ng giê häc c¨ng th¼ng. 1.2.2 C¸c ®èi t­îng sö dông chÝnh Sæ liªn l¹c trùc tuyÕn phôc vô cho bèn ®èi t­îng chÝnh: Gi¸o viªn, gia ®×nh, häc sinh vµ nhµ qu¶n trÞ. HÖ thèng cung cÊp c¸c chøc n¨ng chÝnh: HiÓn thÞ th«ng tin T×m kiÕm th«ng tin Trao ®æi th«ng tin CËp nhËt th«ng tin Gi¸o viªn: Gi¸o viªn ®ãng mét vai trß quan träng trong hÖ thèng. Gi¸o viªn cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, trùc tiÕp t¸c ®éng lªn hÖ thèng, nh­: Th«ng tin c¸ nh©n cña gi¸o viªn ®Ó cËp nhËt gi¸o viªn §iÓm cña häc sinh §¸nh gi¸, truy cËp viÖc häc cña sinh viªn vµ ®¹o ®øc. Liªn l¹c trùc tiÕp víi phô huynh häc sinh Gia ®×nh: Gia ®×nh còng ®ãng mét vai trß quan träng. Gia ®×nh chÝnh lµ ng­êi thùc hiÖn viÖc t×m kiÕm th«ng tin trong hÖ thèng. Hä cã thÓ: T×m kiÕm th«ng tin cña sinh viªn T×m kiÕm th«ng tin cña gi¸o viªn Truy cËp c¸c ho¹t ®éng cña tr­êng Liªn l¹c víi gi¸o viªn Häc sinh: Häc sinh cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin trªn trang web. Hä lµ nh÷ng ng­êi sö dông chÝnh ng­êi mµ t×m kiÕm nhanh víi nhiÒu lo¹i th«ng tin: KÕt qu¶ häc tËp Néi quy cña nhµ tr­êng DiÔn ®µn häc tËp T­ vÊn c¸c tr­êng ®¹i häc Th­ viÖn s¸ch Thêi kho¸ biÓu C¸c ho¹t ®éng cña tr­êng §¨ng ký truy cËp häc sinh Gi¶i trÝ Quản Trị Viên Qu¶n TrÞ Viªn ng­êi qu¶n lý hÖ thèng cã thÓ t¹o ra tÊt c¶ c¸c tiÖn Ých, lµm cho hÖ thèng ®¬n gi¶n h¬n vµ ®¶m b¶o an toµn h¬n. Cã mét vµi tiÖn Ých: Qu¶n lý nhãm: qu¶n lý c¸c nhãm kh¸c nhau trong hÖ thèng. Qu¶n lý ng­êi sö dông: Cung cÊp c¸c c«ng cô qu¶n lý th«ng tin ng­êi dïng. Qu¶n lý néi dung, cung cÊp c¸c c«ng cô h÷u dông cho qu¶n lý hÖ thèng. Sao dù phßng, phôc håi d÷ liÖu cña hÖ thèng. Ph©n quyÒn ®Ó ®¶m b¶o sù an toµn cña hÖ thèng. CHƯƠNG II - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1.1 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG Xác định yêu cầu là bước đầu tiên của quá trình phân tích hệ thống. Yêu cầu được phát hiện và cấu trúc lại trên cơ sở các thông tin dữ liệu khảo sát và nghiên cứu hệ thống thực. Do vậy, kết quả cũng như chất lượng của nó có một ý nghĩa quyết định đến chất lượng của hệ thống được xây dựng trong các bước sau này. Chúng tôi đã sử dụng những phương pháp truyền thống xác định yêu cầu như: Phỏng vấn Quan sát (chính thức, không chính thức) Điều tra bằng bảng hỏi Nghiên cứu tài liệu và thủ tục Để thu thập thông tin và dữ liệu của hệ thống hiện tại. Bên cạnh đó chúng tôi cũng sử dụng những phương pháp hiện đại để xác định yêu cầu hệ thống như: làm mẫu xác định yêu cầu... 2.1.2 MÔ HÌNH HÓA TIẾN TRÌNH Mô hình hóa tiến trình là sự biểu diễn đồ thị các hoạt động chức năng hoặc quá trình để thu thập, thao tác, lưu trữ và phân phối dữ liệu giữa hệ thống và môi trường của nó cũng như các thành phần trong hệ thống. Kĩ thuật mô hình hoá tiến trình phục vụ cho việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc. 2.1.3 MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN NIỆM Mục tiêu phân tích dữ liệu là xác định các thông tin cơ bản cần thiết của tổ chức, mô tả cấu trúc và mối quan hệ giữa chúng. Trên cơ sở những thông tin này để có thể tổ chức lưu trữ và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả. Thực hiện được các mục tiêu trên đây gọi phân tích thông tin nghiệp vụ hay phân tích dữ liệu logic. Tài liệu chúng tôi dùng để phân tích dữ liệu là các bảng dữ liệu tổng hợp và chi tiết cùng các tài liệu và hồ sơ (các thực thể dữ liệu) thu được khi xác định yêu cầu thông tin. Sử dụng mô hình thực thể liên kết để phân tích dữ liệu. 2.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG Thiết kế logic Về mặt lý thuyết,thiết kế hệ thống lôgic có thể được áp dụng trên bất kỳ phần cứng và phần mềm hệ thống nào. Thiết kế logic tập trung vào các khía cạnh nghiệp vụ của hệ thống thực vì vậy một vài phương pháp luận vòng đời còn gọi pha này là pha thiết kế nghiệp vụ. Các đối tượng và quan hệ được mô tả ở đây là những khái niệm, các biểu tượng mà không phải các thực thể vật lý. Thiết kế vật lý Là quá trình chuyển logic trìu tượng thành bản thiết kế vật lý hay các đặc tả kỹ thuật. Những phần khác nhau của hệ thống đã được thiết kế được gắn với những thiết bị vật lý và vào những thao tác thực hiện(thủ tục) cần thiết để tiện lợi cho việc thu thập dữ liệu, xử lý truyền và đưa ra thông tin cần thiết cho tổ chức. CHƯƠNG III - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.1 Sơ đồ phân cấp chức năng Qua hệ thống hiện hành của sổ Liên Lạc chúng ta có thể thấy rõ được các chức năng thiếu sót của hệ thống. Hầu hết tất cả các chức năng chỉ được thực hiện bằng phương pháp thủ công ,dữ liệu cập nhật không thường xuyên . Báo cáo đưa ra không chi tiết và Liên Lạc thì khó khăn. Cha mẹ không thể theo dõi thường xuyên , không đưa ra được những ý kiến của mình như mong muốn , đôi khi thông báo có thể không đến tay cha mẹ .Việc thực hiện liên lạc và các chức năng trong hệ thống hiên hành mất rất nhiều thời gian. Trước những nhu cầu thiết yếu của người sử dụng . Chúng tôi đã xây dựng một sơ đồ chức năng cho hệ thống mới với nhiều ưu điềm mà hệ thống hiện hành chưa đáp ứng được Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống Sơ đồ phân cấp chức năng bao gồm 7 chức năng con: Quản Lý Hệ Thống Quản Lý Giáo Viên Quản Lý Học Sinh Quản Lý Năm Học Cập Nhật Liên Lạc Báo Cáo Trợ Giúp Quản Lý Hệ Thống(1) Đây là một chức năng quan trọng. Bao gồm bốn chức năng con: Đăng Nhập, Thay Đổi Mật Khẩu, Sao Lưu, Phục Hồi. Quản Lý Giáo Viên(2) Nó được sử dụng để thêm, sửa, tìm kiếm và đưa ra nhiều dữ liệu trong hệ thống. Khi sử dụng chức năng này, tất cả các thông tin chi tiết của Giáo Viên được cập nhật thường xuyên. Nó bao gồm: Tìm kiếm thông tin Giáo Viên và cập nhật thông tin Giáo Viên. Quản Lý Học Sinh(3) Quản Lý Học Sinh được sử dụng để thêm, sửa, tìm kiếm và đưa ra nhiều dữ liệu trong hệ thống. Với chức năng này, mọi thông tin về Học Sinh được cập nhật thường xuyên. Nó bao gồm: Tìm kiếm thông tin Học Sinh, cập nhật điểm, cập nhật chuyên cần, cập nhật thông tin Học Sinh. Quản Lý Năm Học(4) Nó được sử dụng để quản lý tất cả mọi thông tin trong một năm học. Bạn có thể tìm kiếm Học Sinh, Giáo Viên, điểm hoặc chuyên cần trong tiến trình. Với việc quản lý theo năm học, sẽ giúp người dùng có thể thu được kết quả một cách hiệu quả. Cập Nhật(5) Đây là một chức năng quan trọng. Tất cả thông tin chỉ được cập nhật bởi quản trị viên. Nó bao gồm: Cập nhật lớp, cập nhật môn học, cập nhật loại hình vi phạm. Liên Lạc(6) Phần này chủ yếu phục vụ cho liên lạc giữa gia đình và nhà trường. Liên lạc được thực hiện thông qua hai chức năng: Gửi và nhận thông tin, Yêu cầu và phản hồi thông tin. Báo Cáo(7) Nó được sử dụng để tạo báo cáo về: Báo cáo thông tin Giáo Viên, báo cáo kỳ, báo cáo năm học Trợ Giúp(8) Chức năng này giúp cho người dùng cảm thấy đễ dàng tiếp cận với hệ thống hơn. Bạn có thể hiểu hơn về hệ thống thông qua các chức năng: Hiểu về Sổ Liên Lạc Điện Tử, FAQs, Liên Hệ. 3.2 Sơ đồ mức ngữ cảnh Sơ đồ mức ngữ cảnh của Sổ Liên Lạc Điện Tử chỉ ra giới hạn của thông tin được cung cấp trong hệ thống Sổ Liên Lạc Điện Tử là trung tâm của sơ đồ. Sơ đồ bao gồm bốn thực thể: Quản Trị Viên, Giáo Viên, Học Sinh và Gia Đình. Dữ liệu trao đổi lẫn nhau thông qua hệ thống thông tin và các thực thể. Các thực thể tác động qua lai thông qua tám luồng dữ liệu. Nó sẽ cung cấp các đường dữ liệu như gửi luồng “Yêu cầu thông tin” và nhận luồng “Phản hồi thông tin”. 3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu 3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 Sơ đồ mức 0 của Sổ Liên Lạc Điện Tử là các sơ đồ luồng dữ liệu thể hiện thông tin chi tiết hơn ở sơ đồ mức ngữ cảnh, chúng ta nêu ra những tiến trình chính, các luồng dữ liệu và kho dữ liệu cho thông tin và lặp lại tất cả các thực thể và luồng dữ liệu xuất hiện ở sơ đồ mức ngữ cảnh. Đây là sơ đồ mức 0 của Sổ Liên Lạc Điện Tử Sơ đồ 3.3 Sơ đồ mức 0 của Sổ Liên Lạc Điện Tử Từ sơ đồ mức ngữ cảnh (Sơ đồ 2.2) và sơ đồ mức 0 (Sơ đồ 2.3) của Sổ Liên Lạc Điện Tử, chúng ta có thế nhìn thấy mối quan hệ giữa 4 thực thể và 8 luồng dữ liệu được chỉ ra trong sơ đồ mức ngữ cảnh và xuất hiện ở cả hai sơ đồ. Thêm vào đó, tiến trình 0(Sổ Liên Lạc Điện Tử) trong sơ đồ mức cảnh được phát triển chi tiết hơn ở sơ đồ mức 0. Đặc biệt 8 tiến trình, 1kho dữ liệu và 38 luồng dữ liệu được thay thế trong tiến trình này. Thông tin về Cơ Sở Dữ Liệu được gọi là DS1-SLLĐiệnTử Có 8 tiến trình: (1) Quản Lý Hệ Thống, (2) Quản Lý Giáo Viên, (3) Quản Lý Học Sinh, (4) Quản Lý Năm Học, (5) Cập Nhật, (6)Liên Lạc, (7) Báo Cáo, (8) Trợ Giúp. Tiến trình thứ nhất, Quản Lý Hệ Thống (1), sẽ quản lý và xử lý các yêu cầu của Quản Trị Viên. Khi Quản Trị Viên yêu cầu, hệ thống sẽ cập nhật vào kho dữ liệu DS1-SLLĐiệnTử để kiểm tra và sau đó gửi thông tin phản hồi vào hệ thống. Tiến trình thứ hai, “Quản Lý Giáo Viên” (2), sẽ quản lý: tìm kiếm và cập nhật thông tin giáo viên. Tiến trình thứ ba, “Quản Lý Học Sinh”(3), sẽ cho phép tìm kiếm và cập nhật thông tin. Tiến trình thứ tư, Quản Lý Năm Học (4) sẽ quản lý tất cả các thông tin trong một năm. Bạn có thể tìm kiếm Học Sinh, Giáo Viên..trong tiến trình này. Với việc quản lý theo Năm Học, nó sẽ giúp bạn có được kết quả một cách nhanh hơn trong quá trình tìm kiếm. Tiến trình thứ năm, “Cập Nhật”, sẽ cho phép cập nhật các thông tin cần thiết cho hệ thống. Tiến trình thứ sáu, Báo Cáo (6), sẽ hiện thị thông tin về Giáo Viên và Học Sinh. Tiến trình thứ bảy, “Liên Lạc”(7) , sẽ hỗ trợ cho việc giao tiếp giữa gia đình và nhà trường. Tiến trình cuối cùng, Trợ Giúp (8) được sử dụng như một công cụ hỗ trợ giúp cho người dùng cảm thấy gần gũi và thân thiện hơn với hệ thống. 3.5 Sơ đồ luồng dữ liệu các mức thấp hơn 3.5.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Quản Lý Hệ Thống Hình 3.4 Sơ đồ mức một của quản lý hệ thống Từ sơ đồ mức 0, chúng ta có thể phân rã thành sơ đồ mức 1 của hệ thống. Nó bao gồm các tiến trình: Đăng nhập, Thay đổi mật khẩu, phục hồi, sao lưu. 3.5.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Quản Lý Giáo Viên 3.5.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 cho quản lý giáo viên DFD1 của quản lý giáo viên bao gồm 1 tiến trình: 2.1 Cập nhật thông tin giáo viên. Khi chúng ta cập nhật thông tin giáo viên, dữ liệu sẽ được lưu trữ trong kho dữ liệu DS2-GiáoViên. Và chỉ quản trị viên mới có thể cập nhật thông tin Giáo viên. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 của tiến trình bao gồm 4 tiến trình con: 2.1.1 Thêm giáo viên, 2.1.2 Sửa giáo viên, 2.1.3 Tìm kiếm giáo viên, 2.1.4 Kiểm tra tính hợp lệ. Sơ đồ luồng dữ liệu mức hai của Cập nhật bao gồm 8 luồng dữ liệu và một kho dữ liệu: DS2_GiáoViên Sơ đồ 3.6 Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết cho cập nhật thông tin giáo viên 3.5.3 Sơ đồ mức 1 của quản lý học sinh Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của quản lý hồ sơ học sinh thực hiện các chức năng thông qua ba tiến trình (3.1) Cập nhật điểm, (3.2) Cập nhật chuyên cần, (3.3) Cập nhật thông tin học sinh. Dữ liệu được lưu trữ trong kho dữ liệu: DS2 HọcSinh, DS4 Theo dõi điểm, và DS5 Theo dõi chuyên cần.. Sơ đồ 3.7 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của quản lý học sinh 3.5.3.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 cho cập nhật thông tin Học Sinh Sơ đồ luồng dữ liệu mức hai của tiến trình bao gồm bốn tiến trình con: 4.3.1 Thêm Học Sinh, 3.4.2 Sửa Học Sinh, 4.3.3 Tìm kiếm Học Sinh, 4.3.4 Kiểm tra tính hợp lệ. Sơ đồ luồng dữ liệu của cập nhật thông tin Học Sinh bao gồm 8 luồng dữ liệu và một kho dữ liệu: DS3_Học Sinh. Sơ đồ 3.8 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 cho cập nhật thông tin Học Sinh 2.5.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức một của quản lý năm học Quản lý năm học là một tiến trình rất quan trọng. Bạn có thể hình dung rằng, khi bạn vào thăm website của chúng tôi, bạn muốn biết thông tin của con bạn. Có rất nhiều thông tin chứa đựng trong CSDL và bạn sẽ gặp khó khăn trong vấn đề lọc thông tin một cách hiệu quả. Năm học là một tiêu chí rất quan trọng giúp bạn tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Sơ đồ 3.9 Sơ đồ mức 1 cho quản lý năm học 3.5.4.2 Sơ đồ mức 2 cho quản lý năm học Để tìm kiếm thông tin năm học chi tiết của quản lý năm, chúng tôi cung cấp 6 tiến trình: 4.2.1 Tìm kiếm lớp, 4.2.2 Tìm kiếm Học Sinh của lớp, 4.2.3 Tìm kiếm thông tin học sinh, 4.2.4 Tìm kiếm môn học, 4.2.5 Tìm kiếm giáo viên theo môn học, 4.2.6 Tìm kiếm thông tin giáo viên gồm 30 luồng dữ liệu và 6 kho dữ liệu:DS3-Học Sinh, DS7 Lớp học, DS 20 Lớp-Học sinh, DS8 Môn, DS9 Giáo Viên-Môn học, DS2 Giáo Viên. Sơ đồ 2. Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết mức hai cho quản lý thông tin năm học 3.5.5 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của Liên Lạc Để thực hiện việc liên lạc giữa gia đình và nhà trường, ta có hai tiến trình 6.1 gửi thông tin và 6.2phản hồi thông tin, bao gồm 10 luồng dữ liệu và một kho dữ liệu : DS11-LiênLạc Sơ đồ 3.11 Sơ đồ luồng dữ liệu mức một cho Liên Lạc 3.5.6 Sơ đồ mức 1 cho báo cáo Báo cáo bao gồm: 5 tiến trình 7.1 Báo cáo thông tin giáo viên, 7.2 Báo cáo thông tin học sinh, 7.3 Báo cáo tháng, 7.4 Báo cáo kỳ, 7.5 Báo cáo tổng kết năm, với 26 luồng dữ liệu và 5 kho dữ liệu: DS3-Học sinh, DS2-Giáo Viên, DS 13-Báo cáo kỳ, DS12 Báo cáo tháng, DS14 Tổng kết. Sơ đồ 3.12 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 cho Báo Cáo 3.5.7 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 cho Trợ giúp Chúng tôi cung cấp chức năng trợ giúp với mong muốn giúp cho người sử dụng dễ dàng tiếp cận với hệ thống. Chức năng này bao gồm 4 tiến trình: 8.1 Thông tin về Sổ Liên Lạc Điện Tử, 8.2 FAQs, 8.3 Liên Hệ, 8.4 SiteMap và 16 luồng dữ liệu. 3.6 Sơ đồ thực thể liên kết 3.7 Menu hệ thống 3.7.1 Menu dành cho người dùng 3.7.2 Menu dành cho quản trị viên 3.7.3 Menu dành cho công việc quản trị của giáo viên 3.7.4 Menu dành cho phụ huynh 3.8 Giao diện 3.9 Báo cáo 3.9.1 Danh sách phân loại chuyên cần 3.9.2 Báo cáo tháng 3.9.3 Báo cáo kỳ 3.9.4 Thông tin học sinh 3.9.5 Danh sách năm học 3.9.6 Thông tin giáo viên 3.9.7 Danh sách giáo viên CHƯƠNG IV - TỔNG KẾT Ưu điểm Là một công cụ hữu ích giúp cho việc quản lý và cung cấp thông tin hiệu quả Giúp cho việc tìm kiến, quản lý, cập nhật thông tin nhanh và hiệu quả hơn Giảm chi phí quản lý Máy tính hoá các tiến trình quản lý trong trong trường học Tạo ra sổ liên lạc điện tử rút ngắn khoảng cách giữa gia đình và nhà trường Hạn chế Bên cạnh những ưu điểm , hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Còn một số thiếu sót trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Do hạn chế về mặt nhân lực và thời gian nên chương trình vẫn còn một số lỗi . 3. Hướng phát triển Trong tương lai chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục phát triển chương trình. Bổ sung các tính năng mới, tăng cường độ bảo mật, tích hợp với các ứng dụng hiện đại như mobile, các hệ thống liên quan như hệ thống tính điểm của bộ.... Và chúng tôi muốn hệ thống sẽ được ứng dụng rộng rãi cho các trường PTCS, PTTH trên toàn quốc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSổ liên lạc điện tử.DOC