Đề tài Thiết kế cầu Huê

Tính toán ván khuôn thép:

- Chọn kích thước tấm ván đơn: Chiều dài tấm ván 2 m.

 +Chiều rộng tấm ván 1m.

 +Số sườn đứng: 3.

 +Số sườn ngang: 1.

 - Các lá tôn thép lát mặt ván khuôn làm việc như 1 tấm ngàm 4 cạnh. Khoảng cách giữa các sườn đứng a = 50cm. Khoảng cách giữa các sườn ngang là b =50cm.

 

doc18 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 847 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế cầu Huê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phöông phaùp giao hoäi tia ngaém. - Mia, thöôùc theùp. - Moät soá duïng cu, thieát bò khaùc: coïc goã, sôn, buùa, ñinh, daây rheùp ... 1.2/ Coâng taùc ño ñaïc trong xaây döïng coâng trình: - Coâng taùc ño ñaïc, ñònh vò trong xaây döïng caàu, nhaáùt laø coâng taùc ño ñaïc, ñònh vò moá truï phaûi tieán haønh caån thaän, nghieâm tuùc, phaûi ño laïi nhieàu laàn ñeå kieåm tra ñaûm baûo tính chính xaùc cao. - Noäi dung coâng taùc ño ñaïc: + Xaùc ñònh laïi vaø kieåm tra treân thöïc ñòa caùc coïc moác ñænh vaø moác cao ñoä. + Caém coïc moác treân thöïc ñòa ñeå ñònh vò ñöôøng truïc doïc caàu, caùc ñöôøng nhaùnh taïm. + Kieåm tra moät caùch coù heä thoáng ñoái vôùi quaù trình xaây döïng töøng phaàn rieâng bieät cuûa coâng trình ñeå ñaûm baûo ñuùng kích thöôùc vaø vò trí cuûa chuùng. + Ñònh vò treân thöïc ñòa caùc coâng trình phuï taïm phuïc vuï thi coâng nhö: nhaø taïm, ñöôøng taïm, baõi ñuùc daàm, ... - Coâng taùc ño ñaïc coøn ñöôïc tieán haønh lieân tuïc, theo möùc ñoä hoaøn thaønh cuûa caùc boä phaän coâng trình. 2/ Coâng taùc ño ñaïc ñònh vò tim caàu, moá truï caàu: * Xaùc ñònh vò trí tm truï T2 (nhö hình veõ), caùc moá vaø truï khaùc coù caùch thöïc hieän töông töï. Tim tuyeán (höôùng tim caàu) ñaõ ñöôïc xaùc ñònh töø caùc coïc moác coá ñònh A, B. C, D. Caùc löôùi khoáng cheá maët baèng ñöôïc xaùc ñònh töø caùc coïc tim tuyeán vaø coùc coïc moác coá ñònh B1, B2, C1, C2. Khoaûng caùch giöõa caùc coïc treân löôùi khoáng cheá ñaõ ñöôïc ñònh saün. Caùc goùc j vaø j’laø caùc goùc ñaõ ñöôïc ñònh saün töø löôùi khoáng cheá. Caùc goùc b vaø b’ laø caùc goùc ñuôïc tính ra töø caùc soá lieäu ñaõ coù theo baøi toaùn löôïng giaùc. - Trình töï thöïc hieän coâng taùc ñònh vò tim truï T2: + Taïi B1 vaø B2, ñaët maùy kinh vó laàn löôït naém ñænh B vaø quay moät goùc theo thöù töï laø b vaø b’, giao cuûa hai ñöôøng ngaém laø taâm K. Taïi B, ñaët maùy kinh vó coù nhieäm vuï ñieàu khieån chi taâm K naèm ñuùng treân truïc doïc caàu (sai soá cho pheùp khoâng quaù 1,5cm). Ñeå ñònh höôùng caùc tia ngaém töø B1 vaø B2 ñoái vôùi tim truï caàu K, caàn xaùc ñònh vaø ñoùng caùc coïc K1 vaø K2 ôû choã deã nhìn vaø khoâng bò phaù hoaïi trong quaù trình thi coâng coâng trình. Ñònh vò tim truï K taïm thôøi baèng coïc taïm, sau khi ñaõ taïo ñöôïc moät khoaûng maët baèng ñeå thi coâng truï (laøm xong voøng vaây ngaên nöôùc) ñònh vò laïi chính xaùc tim truï laàn nöõa treân maët baèng coá ñònh ñoù. - Yeâu caàu: Maùy kinh vó coù ñoä chính xaùc 30” ñeå ño khoaûng caùch tôùi 200m . Maùy kinh vó coù ñoä chính xaùc 10” ñeå ño khoaûng caùch > 200m Neân ño luùc 10 giôø saùng hay 3 giôø * Ño cao ñoä moá truï caàu: - Söû duïng maùy thuûy bình cho coâng taùc ño cao ñoä moá vaø truï caàu. - Laäp theâm caùc moác cao ñoä boå sung (ngoaøi caùc moác cao ñoä chính do ñôn vò Thieát keá baøn giao) taïi caùc vò trí thuaän lôïi ñeå daãn tôùi moïi boä phaän coâng trình. - Laäp theâm caùc moác cao ñoä phuï taïi chaân caùc moá, truï ñeå deã daøng kieåm tra trong quùa trình thi coâng. - Yeâu caàu: Sai soá cao ñaït cho pheùp ±10mm II.Thi coâng truï caàu: 1.Caùc yeáu toá kyõ thuaät cô baûn cuûa truï caàu: Töø phöông aùn thieát keá kyõ thuaät, caùc thoâng soá truï caàu nhö sau: - Loaïi truï: Truï thaân ñaëc, baèng beâ toâng coát theùp maùc 300. - Chieàu roäng muõ truï theo phöông ngang caàu: A = 1000 cm - Chieàu roäng muõ truï theo phöông doïc caàu: B = 200cm - Chieàu roäng thaân truï theo phöông ngang caàu: 500cm - Chieàu roäng thaân truï theo phöông doïc caàu: 140cm - Chieàu roäng beä moùng theo phöông ngang caàu: 1000cm - Chieàu roäng beä moùng theo phöông doïc caàu: 550cm - Moãi truï coù 5 coïc khoan nhoài tieát dieän troøn, ñöôøng kính coïc D=1.2m, moãi coïc daøi 49m. 2.Trình töï thi coâng coïc khoan nhoài : - Theo phöông ngang caàu coù 3 coïc, haï oáng vaùch toaøn boä moät haøng coïc , thi coâng khoan Thoåi röûa hoá khoan vaø thay dung dòch môùi. Taäp keát vaät tö thieát bò treân soâng nh vò Haï khung ñònh vò, oáng vaùch Bôm caáp Bentonite Veùt caën laéng ñaùy hoá khoan. Caåu haï, laép ñaët loàng coát theùp. Khoan ñeán cao ñoä thieát keá. Thaûi laéng caën Xöû lyù Bentonite ñeå taùi söû duïng Chuaån bò, ñieàu cheá dung dòch Bentonite Laép ñaët oáng ñoå beâ toâng. Ñoå beâ toâng coïc L¾p èng ®æ bª t«ng d­¬Ý n­íc 3.Trình töï thi coâng truï caàu: Theo soá lieäu cho tröôùc, ta coù cao ñoä möïc nöôùc thoâng thuyeàn ôû ñaây laø Cao trình,mực nước thông thuyền:H5%= +1.930m ( Số liệu tại trạm Cần Thơ), Cao trình mực nước thấp nhất (khảo sát): Hmin= -0.475m, Cao trình mực nước lớn nhất (khảo sát): Hmax = +1.971m Cho neân ta laáy cao ñoä möïc nöôùc thi coâng laø MNTC = +1m. Döïa vaøo cao ñoä möïc nöôùc thi coâng vaø cao ñoä ñaát töï nhieân cuûa loøng soâng ta seõ tính ñöôïc möïc nöôùc thi coâng taïi truï trong ñieàu kieän ngaäp nöôùc 1.5 m. Do ñoù ta choïn phöông aùn thi coâng moùng baèng voøng vaây coïc vaùn theùp. - Ñònh vò chính xaùc vò trí tim truï, tim coïc chuaån bò cho coâng taùc ñoùng coïc. - Laép döïng saøn ñaïo ñeå ñoùng coïc. - Chuaån bò coïc caàn thieát, kieåm tra soá löôïng vaø chaát löôïng coïc. - Thöïc hieän khoan coïc cho truï : duøng maùy khoan coïc ñaït ñeán cao trình thieát keá theo sô ñoà ñoùng coïc - Ñoùng coïc vaùn theùp: Ñoùng coïc ñònh vò baèng theùp hình I300, ñoùng coïc vaùn theùp laøm voøng vaây ngaên nöôùc. - Veùt buøn trong hoá moùng baèng gaøu ngoaïm, bôm caùt vaøo trung bình 50cm. - Ñoå beâ toâng bòt ñaùy theo phöông phaùp vöõa daâng, huùt nöôùc laøm khoâ hoá moùng. - Ñaäp ñaàu coïc. - Laép ñaët coát theùp, vaùn khuoân beä truï. - Ñoå beâ toâng beä tru, khi beâ toâng beä truï ñaït 70% cöôøng ñoä, tieán haønh laép döïng coát theùp vaø vaùn khuoân ñeå ñoå beâ toâng thaân truï, - Thuøng troän beâ toâng ñaët treân beä noåi cuøng vôùi caàn caåu. - Duøng caåu mang thuøng troän beâ toâng ñoå vaøo vaùn khuoân truï - Baûo döôõng, thaùo dôõ vaùn khuoân. - Thi coâng muõ truõ, ñaù keâ. - Caàn löu yù: trong suoát thôøi gian thi coâng beä vaø thaân truï, phaûi lieân tuïc huùt nöôùc, giöû khoâ hoá moùng vaø baûo döôõng beâ toâng. 4. Moät soá coâng taùc trong thi coâng truï: a/ Ñoùng voøng vaây vaùn theùp: - Sau khi ñaõ hkoan coïc truï xong ta tieán haønh ñoùng voøng vaây coïc vaùn theùp. - Do caùc beä moùng ñeàu coù daïng hình chöõ nhaät neân ta choïn voøng vaây coù hình daïng nhö ñaùy moùng (hình chöõ nhaät) nhöng kích thöôùc lôùn hôn (thaønh coïc vaùn caùch meùp beä truï laø 1,0m) ñeå ñeà phoøng leäch laïc trong khi ñoùng coïc vaùn vaø thuaän lôïi khi thi coâng laép vaùn khuoân beâ coïc. - Chieàu daøi coïc vaùn theùp moãi ñoaïn laø 8m . Ñeå ñaûm baûo haøng raøo coïc vaùn theùp khi thi coâng ñöôïc kín khít vaø coïc vaùn khoâng bò leäch trong khi ñoùng thì ta phaûi coù khung ñònh vò. - Khung ñònh vò ñöôïc haøn baèng theùp I hoaëc C. Tröôùc khi laép khung ñònh vò caàn ha 4 coïc ñònh vò ôû 4 goùc cuûa khung ñeå giöõ oån ñònh cho khung trong suoát quaù trình thi coâng vaø ñònh vò chính xaùc vò trí cuûa khung. - Khung ñònh vò ñöôïc treo treân heä caùc coïc ñònh vò vaø giaøn giaùo. Heä thoáng khung ñònh vò caáu taïo goàm lôùp boá trí ôû möïc nöôùc toái ña tuy nhieân noù coøn phuï thuoäc vaøo.ñoä saâu möïc nöôùc, chieàu daøi coïc vaùn cuõng nhö taàm vôùi cuûa thieát bò ñoùng coïc. - Sau khi ñaët xong khung ñònh vò thì ta tieán haønh duøng giaù buùa vaïn naêng ñaët treân xaø lan ñeå haï coïc. Duøng buùa rung ñeå haï coïc xuoáng daàn ñeàu nhau, ñaây laø loaïi buùa chuyeân duïng duøng ñeå ñoùng, nhoå coïc vaùn theùp (coù theå söû duïng loaïi S-3 vaø MS-2), buùa coù haøm keïp. - Ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän hôïp long cho voøng vaây coïc vaùn ñöôïc deã daøng thì ngay töø ñaàu ta gheùp 2 ¸3 coïc vaùn thaønh moät nhoùm aên khôùp vaøo caùc nhoùm ñaõ ñoùng tröôùc, nhö vaäy nhoùm tröôùc seõ laø coïc daãn cho nhoùm sau. Cöù nhö vaäy tieáp tuïc laép vaø ñoùng coïc vaùn quanh voøng vaây cho ñeán khi hôïp long vôùi nhoùm ñaàu tieân. Trong quaù trình haï ta tieán haønh haï ñeàu treân toaøn chu vi moùng töùc laø haï moãi nhoùm xuoáng 2 ¸2.5m thì döøng laïi vaø haï tieáp nhoùm tieáp theo cöù nhö theá ñeán nhoùm cuoái cuøng. Roái haï tieáp nhoùm ñaàu tieân xuoáng 2 ¸2.5m nöõa cöù nhö vaäy ta haï toaøn boä voøng vaây tôùi ñoä saâu thieát keá. b/ Ñoå beâ toâng bòt ñaùy: - Sau khi ñaõ hoaøn thaønh coâng taùc laáy ñaát trong ñaùy hoá moùng vaø laøm saïch hoá moùng ta tieán haønh ñoå beâ toâng bòt ñaùy hoá moùng baèng phöông phaùp vöõa daâng. - Theo phöông phaùp naøy thì tröôùc heát ta duøng caùc oáng tre (hoaëc oáng theùp) coù f=10¸15cm ñuïc thoâng caùc ñoát vôùi nhau vaø ñaàu cuoái oáng coù ñuïc caùc loã coù f =1,0 ¸1,5 cm ñaët caùch ñeàu nhau trong hoá moùng. Sau ñoù ñoå coát lieäu thoâ, côõ haït toái thieåu laø 12.5mm (toát nhaát laø 25 mm) vaøo hoá moùng baèng thuøng hoaëc ben cho tôùi khi baèng chieàu daøy thieát keá cuûa lôùp beâ toâng bòt ñaùy, tieán haønh laøm phaúng lôùp ñaù naøy. Sau ñoù ta luoàn caùc oáng bôm beâ toâng vaøo caùc oáng tre (oáng theùp) ñaõ ñaët saün trong hoá moùng cho tôùi khi chaïm ñaùy hoá moùng roài bôm beâ toâng vaøo. Vöõa beâ toâng seõ traøo qua caùc loã ñuïc saün ôû ñaàu cuoái oáng tre vaø laáp vaøo khe hôû cuûa caùc vieân ñaù taïo thaønh moät khoái lieân keát chaët. Trong quaù trình bôm ta phaûi naâng oáng phun vöõa töø töø cho ñeán khi caû khoái ñaù daêm ñöôïc bôm vöõa. - Khi lôùp beâ toâng naøy ñuû cöôøng ñoä ta huùt nöôùc ra ngoaøi, ñaâp ñaàu coïc, laøm saïch hoá moùng vaø laép vaùn khuoân ñoå beâ toâng moùng truï. - Trong quaù trình thi coâng neáu voøng vaây khoâng kín thì vaãn phaûi boá trí maùy bôm huùt nöôùc ra ñeå khoâng aûnh höôûng tôùi chaát löôïng beâ toâng ñang ñoå. IIThi coâng keát caáu nhòp: 1.Caùc yeáu toá kyõ thuaät cô baûn cuûa nhòp caàu: - Caàu goàm 3 nhòp giaûn ñôn, moät nhòp 30 m, moãi nhòp goàm 5 daàm beâ toâng coát theùp döï öùng löïc tieát dieän I. - Chieàu daøi nhòp l = 30 m. - Beà roäng toaøn caàu: 10 m. - Lan can caàu baèng BTCT cao 156cm. 1.Trình töï thi coâng keát caáu nhòp: - Sau khi thi coâng moá, truï vaø ñöôøng vaøo caàu, tieán haønh lao laép daàm. - Laøm ñöôøng ray cho giaù ba chaân vaø laøm ñöôøng ray cho xe gooøng chôû daàm. - Laép ñaët giaù 3 chaân ôû ñöôøng ñaàu caàu: laép raùp daøn ôû ñöôøng ñaàu caàu sau ñoù kích leân keâ treân choàng neà ñeán ñoä cao thieát keá, gaén baùnh xe ñaët treân ñöôøng ray, kích vaø haï choàng neà xuoáng cho toaøn boä naèm treân ñöôøng ray + Ñaët choàng neà. + Laép chaân giaù, thaân giaù. + Haï chaân giaù xuoáng ray. - Di chuyeån giaù ra khaåu ñoä nhòp caàn laép raùp, duøng baùnh xe chuû ñoäng di chuyeån giaù, khi chaân haãng tôùi truï thì kính vaø haï xuoáng choàng neà. - Daàm ñöôïc ñöa ra vò trí, + Duøng xe gooøng chôû ra vò trí giaù + Xe gooøng thöù nhaát chôû moät ñaàu daàm + Hai xe gooøng chôû daàm di chuyeån ra ngoaøi - Duøng xe saøng daàm ngang, ñieàu chænh ñuùng vò trí - Haï daàm xuoáng choàng neà vaø haï xuoáng goái theo thöù töï ñoái xöùng qua caàu. - Sau khi laép heát caùc daàm trong 1 nhòp thì tieáp tuïc tieán haønh caùc böôùc töông töï nhö treân cho caùc nhòp khaùc. - Khi hoaøn thaønh coâng taùc lao laép daàm treân taát caû caùc nhòp, tieán haønh laép döïng coát theùp daàn ngang vaø baûn maët caàu, laép vaùn khuoân, - Ñoå beâ toâng daàm ngang, sau ñoù ñoå beâ toâng maët caàu. - Sau khi baûn maët caàu ñaït cöôøng ñoä, laép döïng coát theùp vaø vaùn khuoân tieáp tuïc ñoå beâ toâng gôø lan can. - Laép khe co giaõn cao su. - Thi coâng lôùp beâ toâng nhöïa maët caàu. - Laép döng lan can , hoaøn thieän keát caáu nhòp. 2.Lao daàm: - Tröôùc khi tieán haønh taïo lao laép daàm 30 m thì ta phaûi ñaép ñaát sau moá vaø leøn chaët, sau ñoù ñaët taø veït (caùch nhau 1m) vaø ñaët ray leân taø veït bao goàm ray ñeå xe gooøng vaän chuyeån daàm vaø ray ñeå di chuyeån giaù 3 chaân. - Toå hôïp giaù 3 chaân goàm: daøn lieân tuïc 2 nhòp, goái treân truï. Chaân hai truï ñaët treân heä baùnh xe 1 truïc, chaân truï giöõa ñaët treân gooøng 3 truïc vaø do ñoäng cô ñieän ñieàu khieån di chuyeån. Ôû truï coù ñaët kích raêng ñieàu chænh ñoä voõng cuûa ñaàu daøn khi lao sang nhòp khaùc. - Ñeå vaän chuyeån phieán daàm beâ toâng coát theùp doïc theo daøn phaûi duøng hai daàm ngang muùt thöøa. Khi phieán daàm beâ toâng tôùi vò trí thì duøng roùc raùch (baùnh xe vaø pa laêng xích) saøng ngang ñeå haï daàm xuoáng goái. - Muoán daøn oån ñònh khi keùo sang nhòp khaùc caàn boá trí ñaët ñoái troïng. Daàm beâ toâng coát theùp ñöôïc ñaët xe gooøng ñeå di chuyeån ra truï. Sau ñoù duøng pa laêng xích naâng daàm vaø keùo veà phía tröôùc. Khi ñuoâi daàm tôùi vò trí truï thì tieáp tuïc duøng pa laêng xích naâng ñuoâi daàm leân vaø di chuyeån ra vò trí ñaët daàm. Muoán di chuyeån daàm sang ngang thì duøng xe con chaïy treân daàm ngang muùt thöøa ñeå di chuyeån. - Sau khi caùc phieán daàm beâ toâng coát theùp ñaõ ñöôïc ñaët vaøo vò trí, ta caàn lieân keát KCN laïi thaønh moät keát caáu chænh theå. Moái noái coù theå ôû baûn maët caàu, ôû daàm ngang vaø duøng coát theùp ñeå lieân keát. Sau khi noái xong tieán haønh ñoå beâ toâng. Moái noái coát theùp ta duøng lieân keát haøn. Khi ñeå beâ toâng moái noái ta duøng vaùn khuoân treo oáp vaøo baûn maët caàu. CHÖÔNG II TÍNH TOAÙN THIEÁT BÒ VAØTHIEÁT KEÁ THI COÂNG CHI TIEÁT I. Tính toaùn thieát bò söû duïng trong thi coâng: I.1/ Tính heä noåi (xaø lan). - XAØ LAN DUØNG ÑEÅ CHUYEÂN CHÔÛ VAÄT LIEÄU, MAÙY MOÙC, THIEÁT BÒ PHUÏC VUÏ VIEÄC ÑOÙNG COÏC, ÑOÅ BE TOÂNG . . . ÑEÅ THI COÂNG TRUÏ DO ÑOÙ PHAÛI TÍNH TOAÙN XAØ LAN . Xaø lan phaûi ñaûm baûo xöùc noåi vaø oån ñònh. a/ Söùc noåi: Ñieàu kieän: - K = 1,1: Heä soá an toaøn * Xeùt veá traùi: VT = g.V g = 1taán/m3: Troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc. V: theå tích phaàn chìm cuûa xaø lan V = L.B.T = L.B.(H - F)j trong ñoù: L: chieàu daøi xaø lan: 26m B: chieàu roäng xaø lan: 8m H: chieàu cao xaø lan: 2,8m j: heä soá xeùt ñeán hình daïng cuûa xaø lan j = 0,8 T: ñoä chìm cuûa xaø lan F: khoaûng caùch töø meùp xaø lan ñeán meùp nöôùc 0,5m V = 26 x 8 x (2,8 - 0,5) x 0,8 = 382,72m3 VT = 1 x 382,72 = 382,72T * Xeùt veá phaûi: VP = K  : troïng löôïng toaøn boä beä noåi goàm : - Troïng löôïng baûn thaân: q1 = 100T - Troïng löôïng coïc : q2 = 0,352 x 2,5 x 24 x 18 = 132,3T - Troïng löôïng caùc thieát bò khaùc: q3 = 50T = 100 + 132, + 50 =282,3 (T) VP = 1,1 x 282,3 = 310,53T So saùnh ta nhaän thaáy VT = 382,72T > VP = 310,53T Ñieàu kieän chôû noåi cuûa xaø lan ñöôïc ñaûm baûo b/ OÅn ñònh cuûa xaø lan  - Ñoä nghieâng cuûa xaø lan theo truïc thaúng ñöùng vôùi ñieàu kieän (40 – 60)  : Toång momen do löïc gioù, löïc nöôùc chaûy vaø caùc löïc khaùc gaây ra vôùi taâm noåi - Cöôøng ñoä gioù laáy = 100kg/m2 K0 = 1,1 = 1T/m3 v = 382,72m3 : baùn kính oån ñònh töø taâm noåi ñeán taâm oån ñònh cuûa xaø lan: - J: moâ men quaùn tính cuûa tieát dieän ñöôøng ngaám nöôùc ñoái vôùi truïc quay cuûa heä J =m4 m w1: löïc gioù taùc duïng vaøo phaàn noåi cuûa xaø lan: w1 = 1 x 26 x 100 = 2600 (kg) = 2,6T Moment M1 = 2,3 x 2,6 = 5,98T.m w2: löïc gioù taùc duïng vaøo coïc: w2 = 1 x 12 x 100 = 1200 (kg) = 1,2T Moment M2 = 3,3 x 1,2 = 3,69T.m w3 : löïc gioù taùc duïng vaøo caåu: w3 = 4 x 5 x 100 = 2000 = 2 (T) Moment M3 = 5,8 x 2 = 11,6 (T.m) =5,98 + 3,96 + 11,6 = 21,54 (T.m) a: khoaûng caùch töø beä noåi ñeán taâm noåi: (m) - Ñieàu kieän oån ñònh cuûa beä noåi: - a > 0 1,844 - 0,075 = 1,769 (m) 1,0349 <40 Ñaït yeâu caàu. + Tính ñoä chìm lôùn nhaát: Ñieàu kieän: H - Tmax - vôùi F0,5 (m) Tmax: ñoä chìm lôùn nhaát cuûa xaø lan Tmax= (H - F).j = (2,8 - 0,5) x 0,8 = 1,84 (m) VT = 2,8 - 1,84 - x 0,0349 = 0,82 (m) > 0,5 (m) Ñieàu kieän oån ñònh cuûa xaø lan ñöôïc ñaûm baûo I.2/ Tính neo: Neo laø thieát bò heä noåi treân soâng , neo phaûi ñuû khaû naêng neo.Xaø lan khi ñeán vò trí thi coâng thì phaûi neo theo 4 huôùng ta duøng caùp f20, ôû gaàn neo duøng moät ñoïan daây xích , ngoaøi ra coøn coù moät coïc ñònh vò xaø lan. - Chieåu daøi toái thieåu cuûa daây neo : Trong ñoù : H : chieàu saâu töø ñieåm buoäc caùp tôùi ñaùy soâng; laáy H = 10,48 m . R : löïc taùc duïng vaøo neo goàm löïc nöôùc chaûy vaø gioù laáy 70T. q : troïng löông moät meùt caùp , duøng caùp f20 coù q = 2,46 kg/m. Ñeå giöõ neo khoûi boø leân ñaùy soâng caàn moät ñoïan daây xích daøi lo = 5h buoäc vaøo neo tröôùc khi buoäc caùp : lo = 5h = 5 x 2,15 = 10,75m (h = 2,15m laø khoaûng caùch töø möïc nöôùc thi coâng tôùi daùy soâng MNCN: +121,5 m ; MÑTN : 119,35 m Chieàu daøi toaøn daây neo buoäc vaøo xaø lan laø: L = 10,75 + 33,58 = 43,33 m. I.3/ Tính maùy troän beâ toâng: Choïn loaïi maùy troän beâ toâng vaø tính soá löôïng maùy troän phuï thuoäc vaøo caùc coâng suaát maùy khoái beâ toâng caàn thieát Ñieàu kieän caàn thieát laø chieàu cao ñoå beâ toâng h (m) trong 4giôø phaûi lôùn hôn chieàu chieàu cao ñoå beâ toâng ñeå khoâng laøm aûnh höôûng lôùp beâ toâng ñoå tröôùc ñoù h4giôø ≥h1 + h2 + h3 = 70 + 5 + 30 = 105cm Trong ñoù: h1: baùn kính aûnh höôûng cuûa maùy ñaàm (ñaàm duøi), h1 = 70cm h2: Ñaàm duøi ñaàm saâu them vaøo lôùp beâ toâng ñoå tröôùc ñoù, h2 = 5cm h3: Lôùp beâ toâng ñoå töøng lôùp coù theå ñaàm duøi töø 20cm-30cm, choïn h3 = 30cm Choïn h4giôø = 110cm = 1,1m Khoái löôïng beâ toâng caàn thieát trong 4giôø V4giôø = F x h4giôø vôùi F laø dieän tích beà maët caáu kieän caàn ñoå (m2) Khoái löôïng beâ toâng caàn thieát trong 1giôø: V1giôø = V4giôø/4 Coâng suaát maùy troän: V1giôø(1maùy) = V thuøng x K x n = 0,75 x 70% x 2,3 =1,21m3 Trong ñoù: Vthuøng = theå tích thuøng troän beâ toâng, phuï thuoäc vaøo loaïi maùy troän beâ toâng Choïn maùy troän beâ toâng coù dung tích Vthuøng = 700lít = 0,75m3 K: Heä soá söû duïng töø 65% - 70%, choïn K = 70% n: Soá laàn troän trong 1giôø, phuï thuoäc vaøo thôøi gian 1 chu kyø troän beâ toâng Thôøi gian cho moät chu ky T: + Naïp vaät lieäu: t1 = 15phuùt + Troän vaät lieäu: t2 = 8phuùt + Nghieâng thuøng ñoå beâ toâng ra: t3 = 1phuùt + Thôøi gian beâ toâng ñöôïc ñoå ra toaøn boä: t4 = 4phuùt + Nghieâng thuøng vaøo: t3 = 1phuùt + heä soá söû duïng thôøi gian: 0,9 T = (15 + 8 + 1 + 4 + 1) x 0,9 = 26,1phuùt =0,435giôø n = 1/T = 2,3laàn Soá löôïng maùy troän caàn thieát: N = V1giôø /V1giôø(1maùy) , choïn soá löôïng maùy thöïc Nchoïn Thôøi gian ñoå beâ toâng hoaøn thaønh caáu kieän: T(giôø) = V0 / Nchoïn xV1giôø(1maùy) BAÛNG TÍNH SOÁ LÖÔÏNG MAÙY TROÄN VAØ THÔÙI GIAN ÑOÅ BE TOÂNG Caáu kieän Dieän tich beà maët F (m2) Theå tích khoái BT V0 (m3) h4giôø V4giôø V1giôø V1giôø (1maùy) Soá maùy caàn thieát N Soá maùy choïn Nchoïn t (giôø) Beä truï 24.455 48.91 1.10 13.17 3.29 1.21 2.72 3.00 4.95 Thaân truï 6.76 33.8 1.10 6.17 1.54 1.21 1.27 2.00 10.02 Xaø muõ 18.375 18.865 1.10 16.34 4.08 1.21 3.38 4.00 3.23 Beä moá 15.75 28.35 1.10 16.46 4.11 1.21 3.40 4.00 4.02 II./ THIEÁT KEÁ THI COÂNG CHI TIEÁT: II.1/ TÍNH VOØNG VAÂY VAÙN THEÙP CHO CHO TRUÏ (CAÛ HAI TRUÏ): XAÙC ÑÒNH AÙP LÖÏC LEÂN 1M2 TÖÔØNG VAÙN THEÙP: H = gn x H = 4,5 x 1= 4,5 (T/m2) Pa1 = gtbñn x hm x la x n1 TRONG ÑOÙ: gtbñn= =1,9 (T/m3) n1: Heä soá vöôït taûi cuûa aùp löïc chuû ñoäng n1=1.2 hm=3.45m gtbñn= 0.9 T/m3 la= tg2(450-jtb/2) = tg2(450-350/2) = 0.27 jtb:laø goùc noäi ma saùt trung bình cuûa caùc lôùp ñaát. Pa1 = 0.9 x 3.45 x 0.27 x 1.2=1 T/m Pa3 = Pa1=1 T/m Pa4 = gtbñn x T xla = 0.9 x T x 0.27 = 0.243 T (T/m). lb = tg2(45o+ jtb/2)= 3.68 P =(d+0.5)(gbt - gw)* lb*n2=2 x 1.3 x 3.68 x 0.8 =7.68 T/m. Pb6 = gtbñn*t* lb*n=0.9*t*3.68*0.8=2.65t (T/m). Tính oån ñònh cuûa coïc vaùn khi coïc vaùn quay quanh ñieåm O. Ñeå coïc vaùn oån ñònh thì chieàu saâu choân coïc phaûi thoaû maûn baát ñaúng thöùc sau: =0.85 Trong ñoù: Ml =*( + Pa3*(t+d)*+Pa4*= =18.3*3.73+7.935+0.5*(t+1.5)*(t+13)+0.04*t(t+1.5)*(2t+20.25)= =0.08t3+1.43t2+8.456t+86. Mg = Pb5*t*(H-0.3+d++Pb6* =7.65*t* (6.05- 0.3+1.5++2.65*t*= = 0.88*t3 +13.42*t2+55.46*t Vaäy ta coù: Mg=0.85Ml Û 0.668T3+9.977T2+38.676T-86=0. Giaûi phöông trình baäc 3 naøy ta ñöôïc nghieäm laø: t=1.54 m.Vaäy ta choïn chieàu saâu ñoùng coïc laø t’=2 m. II.2/ TÍNH CHIEÀU DAØY LÔÙP BE TOÂNG BÒT ÑAÙY: CHIEÀU DAØY LÔÙP BEÂTOÂNG BÒT ÑAÙY, ÑÖÔÏC XAÙC ÑÒNH TREÂN CAÙ THOÂNG SOÁ: h= trong ñoù: F: Dieän tích beä moùng, F = 9,3 x 6,35 = 59,055m2 gn: troïng löôïng rieâng cuûa nöôùc , gn=1 T/m3 gbt: troïng löôïng rieâng cuûa beâ toâng , gbt=2,4 T/m3 H: chieàu cao tính töø maët nöôùc tôùi ñaùy lôùp beâ toâng bòt ñaùy, H = 6.15m n: Heä soá vöôït taûi , n = 0,9 m: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc ,m = 0.9 k: soá coïc treân beä, n =18 coïc u: chu vi coïc , u = 1,4 m T: Löïc dính baùm cuûa beâ toâng vôùi coïc 2T/m2 Khi ñoù: =>Vaäy ta choïn chieàu cao taám beâ toâng bòt ñaùy laø 1,0m. Ngoaøi ra coøn phaûi tính theo cöôøng ñoä lôùp beâ toâng bòt ñaùy chòu uoán döôùi taùc duïng cuûa aùp löïc nöôùc ñaåy leân vaø troïng löôïng beâ toâng ñeø xuoáng. Caét 1m beà roäng lôùp beâ toâng coù nhòp daøi laø khoaûng caùch giöõa hai töôøng coïc vaùn ta coù : Vôùi: P: Hieäu soá giöõa troïng löôïng cuûa beâ toâng vaø löïc ñaåy noåi cuûa nöôùc P=1,4T/m3 l: Chieàu daøi nhòp, l=9,3m Cöôøng ñoä chòu keùo cuûa beâ toâng duyeät theo caùch thöùc sau s= Ru Trong ñoù: W = s = 15,136/0,17 = 89,035T/M2 = 8,9KG/CM2 Ru =90 kg/cm2 Vaäy s =8,9 kg/cm2 < Ru = 90 kg/cm2 , Chieàu daøy lôùp beâ toâng bòt ñaùy ñaõ choïn laø ñaït. * Soá oáng ñoå beâtoâng bòt ñaùy caàn thieát: - Khi ñoå beâtoâng bòt ñaùy ta duøng phöông phaùp vöõa daâng ñöôøng kính oáng 250(mm) - Baùn kính hoaït ñoäng cuûa oáng laø R = 3m - Dieän tích hoaït ñoång cuûa 1 oáng : Foáng = 3,1416 x 32 = 28,27m2 - Dieän tích ñaùy moùng laø: 59,055m2 Soá oáng ñoå beâtoâng bòt ñaùy caàn thieát: oáng Þ CHOÏN 3 OÁNG. II.3/ Tính vaùn khuoân: ÔÛû beä coïc vaø thaân truï hình chöõ nhaät ta duøng vaùn khuoân laø caùc vaùn khuoân theùp laép gheùp coù kích thöôùc 1x2m coøn ôû phaàn truï ñaàu oâ van ta cuõng duøng vaùn khuoân theùp nhöng coù kích thöôùc lôùn hôn .Noù goàm caùc taám gheùp laïi, caùc taám naøy ñöôïc lieân keát voái nhau baèng bu loâng vaø sau khi beâ toâng ñuû cöôøng ñoä thì thaùo bu loâng vaø dôõ vaùn khuoân). 1/ Xaùc ñònh aùp löïc vöõa taùc duïng leân thaønh vaùn. Chieàu cao taùc duïng cuûa vöõa h4giôø = 1,1m (ñaõ ñöôïc xaùc ñònh) Coâng thöùc xaùc ñònh aùp löïc vöõa leân vaùn ñöùng Pmaxtt =n(q+g*R). R:Baùn kính taùc duïng cuûa ñaàm duøi, R=0,7m. n: Heä soá vöôït taûi n=1,3. q: caùc taûi troïng treân beà maët goàm löïc ñaàm, ngöôøi thieát bò vaø vöõa rôi (Löïc xung ñoäng do ñoå BT gaây ra).Laáy dung tích thuøng ñoû BT laø V=0,75m3. Þ q=600daN/m2=600 kg/m2. g:troïng löôïng theå tích BT g=2500 kg/m3. Þ Pmaxtt =1,3 x (600 + 2500 x 0,7) = 3055 kg/m2. AÙp löïc vöõa quy ñoåi töø hình thang sang hình chöõ nhaät vôùi chieàu cao H khoâng ñoåi laø: Ptñ= Fal/H. Fal:Dieän tích cuûa bieåu ñoà hình thang. Fal = q x H +(Pmax - q) x 0,5 x (2H - R) = 600*1,1+ 0,5 x (3055 - 600) x (2 x 1,1 - 0,7) = 2501,25 kg/m. Ptñ=2501,25/1.1 = 2273,86kg/m2 = 0,2274kg/cm2. 2/ Tính toaùn vaùn khuoân theùp: - Choïn kích thöôùc taám vaùn ñôn: Chieàu daøi taám vaùn 2 m. +Chieàu roäng taám vaùn 1m. +Soá söôøn ñöùng: 3. +Soá söôøn ngang: 1. - Caùc laù toân theùp laùt maët vaùn khuoân laøm vieäc nhö 1 taám ngaøm 4 caïnh. Khoaûng caùch giöõa caùc söôøn ñöùng a = 50cm. Khoaûng caùch giöõa caùc söôøn ngang laø b =50cm. Moâmen uoán taïi troïng taâm taám a x b : Mtt = a*Ptñ*a2. Ñoä voõng cuûa taám: f=b a,b:Heä soá phuï thuoäc tæ leä giöõa 2 caïnh vaùn. Ta coù a/b=1 Þ a = 0,0513 ; b=0,0138. Ptñ’: aùp löïc vöõa taùc duïng leân taám khoâng xeùt tôùi heä soá vöôït taûi (kg/cm) Ptñ:aùp löïc vöõa taùc duïng leân taám coù xeùt tôùi heä soá vöôït taûi (kg/cm) a=50 cm. * Moâ nen uoán taïi troïng taâm taám: Mtt = 0,0513 x 0,2774 x 502=35,58kg.cm * Xaùc ñònh chieàu daøy cuûa taám toân laùt: d ³ = = 0,335cm =3,35mm Ta choïn toân laùt coù chieàu daøy laø: d = 4 mm. * Tính ñoä voõng cuûa vaùn khuoân: f = b Ta coù: Ptñ’ = Ptñ/1,3 = 0,1749kg/cm2. E:Moâ duyl ñaøn hoài cuûa toân laùt E = 2,1*106 kg/cm2. a = 50cm , d = 0,4cm Ñoä voõng cho pheùp: [f]cp=l/400 = 50/400 = 0,125cm . Vaäy f = 0.1123cm < [f]cp Þ ñaït yeâu caàu. 3.. böôùc töông töï nhö Tính toaùn söôøn taêng cöôøng: Söôøn taêng cöôøng ñöôïc coi nhö laøm vieäc vôùi taám toân laùt. Kích thöôùc söôøn taêng cöôøng: H = 8cm d1 = 0,5cm d = 0,5cm Ta coù caùc ñaëc tröng hình hoïc cuûa söôøn laø: F = 6,4 cm J=282.49 cm4. W=100 cm2. Vì a = b neân bieåu ñoà aùp löïc vöõa taùc duïng leân söôøn taêng cöôøng coù daïng hình tam giaùc. Söôøn ngang ñöôïc coi laø daàm giaûn ñôn töïa treân 2 goái laø 2 caïnh meùp cuûa taám ñôn (chieàu daøi vaùn). Löïc taùc duïng laø aùp löïc vöõa cuûa moãi khoang söôøn P vaø phaûn löïc goái cuûa 2 söôøn doïc R keá tieáp nhau. Söôøn ngang ñöôïc coi nhö caùc daàm giaûn ñôn khaåu ñoä laø b,töïa treâ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHICONG (VUONG 1).doc
 • rarPHUONG AN CAU THEP LIEN HOP(so 2).rar
 • rarPHUONG AN CAU BTCT DUL(SO1).rar
 • rarBAN VE.rar
 • docPHU LUC.doc
 • docLOI CAM ON2.doc
 • docDAM NGANG(3-3).doc
 • docBAN MAT CAU (2-2).doc
 • doc(VUONG )DAM CHINH(44).doc
 • xlsvuong dam (5-5).xls
 • xlsTRU CAU.xls
 • xlsTinhtoanlancan1(1-1).xls
 • xlsMONG TRU T1.xls
 • xlsdam be tong(4-4).xls