Đề tài Thiết kế ký túc xá trường cao đẳng sư phạm Đồng Tháp

PHẦN I: KIẾN TRÚC 01

 

 

PHẦN II: KẾT CẤU 3

CHƯƠNG 1: SÀN ĐIỂN HÌNH 04

CHƯƠNG II: SÀN MÁI 19

CHƯƠNG III: DẦM DỌC TRỤC B 25

CHƯƠNG IV: CẦU THANG 33

CHƯƠNG V: HỒ NƯỚC MÁI 39

CHƯƠNG VI: KHUNG TRỤC 4 54

 

 

PHẦN III: NỀN MÓNG

 ĐỊA CHẤT

CHƯƠNG I : PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP BTCT 87

CHƯƠNG II : PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC NHỒI BTCT 128

 

 

PHẦN IV: THI CÔNG

CHƯƠNG I: THI CÔNG MÓNG CỌC ÉP BTCT 162

CHƯƠNG II: THI CÔNG KHUNG NHÀ 173

 

 

PHẦN V: TÀI LIỆU THAM KHẢO 184

 

doc31 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 681 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế ký túc xá trường cao đẳng sư phạm Đồng Tháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oâng Nam - Moâi tröôøng: saïch seõ vaø thoaùng maùt nhôø gioù thoåi töø soâng Saøi Goøn vaø coù nhieàu daõy caây xanh vaø caùcbieän phaùp xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng hieän ñaïi. III. GIAÛI PHAÙP MAËT BAÈNG VAØ PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG - Qui moâ coâng trình: Coâng trình goàm 8 taàng beân treân vaø 1 taàng beân döôùi, chöùc naêng caùc taàng nhö sau: - Chöùc naêng:Duøng môû vaên phoøng coâng ty, ñaùp öùng nhu caàu môû roäng vaø phaùt trieån ngaønh ngaân haøng. Chöùc naêng cuï theå nhö sau: - Taàng treät : Quaày giao dòch, saûnh giao dòch, kho baïc, ngaân quyõ tieát kieäm - Laàu 1 : Caùc phoøng nhaân söï cuûa coâng ty, phoøng keá toaùn, saûnh giao dòch - Laàu 2 : Phoøng tín duïng, phoøng kinh doanh ñoái ngoaïi, tröôûng phoøng tín duïng, phoøng phaùp cheá. - Laàu 3 : Phoøng haønh chaùnh, saûnh 3 phoøng y teá, phoøng kinh doanh ngoaïi teä, phoøng döï tröõ, phoøng veä sinh, phoøng kyõ thuaät. - Laàu 4 : Phoøng keá hoaïch, phoøng hôïp giao ban, phoøng hôïp HÑQT tieáp khaùch quoác teá, phoøng kyõ thuaät, phoøng veâ sinh(wc2) - Laàu 5, laàu 6, laàu 7: Coù theå duøng ñeå cho caùc coâng ty khaùc thueâ laøm vaên phoøng giao dòch - Laàu 8 : Duøng laøm phoøng vi tính, phoøng kyõ thuaät, phoøng kieåm tra noäi boä, phoøng döï tröõ. IV. GIAÛI PHAÙP GIAO THOÂNG CHO COÂNG TRÌNH 1. Heä thoáng giao thoâng beân trong: - Luoàng giao thoâng ñöùng: Thang maùy phuïc vuï cho vieäc ñi laïi vaø vieäc vaän chuyeån haøng hoaù leân xuoáng, hai thang boä töø taàng treät ñeán saân thöôïng neân coù theå löu thoâng deã daøng thoaùt hieåm khi gaëp söï coá . - Luoàng giao thoâng ngang: Ñöôïc boá trí thuaän lôïi , thoâng thoaùng vaø deå daøng thoaùt hieåm khi coù söï coá.Söû duïng giaûi phaùp haønh lang beân trong (Haønh lang, loái ñi, caùc saûnh ) noái lieàn caùc giao thoâng ñöùng daãn ñeán caùc phoøng . V. CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT KHAÙC 1. Heä thoáng ñieän: Söû duïng nguoàn ñieän khu vöïc do thaønh phoá cung caáp vôùi hieän traïng nguoàn ñieän coù saün. Ngoaøi ra coøn söû duïng maùy phaùt ñieän ñeå ñaûm baûo vieäc cung caáp ñieän khi coù söï coá. 2. Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc: - Caáp nöôùc: söû duïng nguoàn nöôùc töø traïm caáp nöôùc thaønh phoá, duøng maùy bôm ñöa nöôùc töø heä thoáng leân beå chöùa nöôùc treân maùi. - Thoaùt nöôùc: Coâng trình laø nhaø vaên phoøng neân nguoàn nöôùc thaûi noùi chung töông ñoái khoâng oâ nhieãm neân coù theå cho nöôùc thoaùt ra coáng ngaàm cuûa thaønh phoá. 3. Heä thoáng chieáu saùng, ñieàu hoaø nhieät ñoä: - Heä thoáng chieáu saùng: Ngoaøi aùnh saùng töï nhieân chuùng ta coøn coù aùnh saùng nhaân taïo (ñeøn ñieän) ñaûm baûo aùnh saùng cho phoøng laøm vieäc. - Ñieàu hoøa nhieät ñoä: ÔÛ caùc phoøng laøm vieäc ñöôïc ñaët heä thoáng ñieàu hoøa nhieät ñoä ñaûm baûo nhieät ñoä thoaùng maùt trong phoøng, taïo khoâng khí thoaûi maùi cho nhaân vieân khi laøm vieäc. 4. Heä thoáng baùo ñoäng choáng chaùy: Vì laø nôi taäp trung ngöôøi vaø laø nhaø cao taàng neân vieäc phoøng chaùy chöõa chaùy raát quan troïng. Coâng trình ñöôïc trang bò heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy treân moãi taàng vaø trong moãi phoøng, coù khaû naêng daäp taét moïi nguoàn phaùt löûa tröôùc khi coù söï can thieäp cuûa löïc löôïng chöõa chaùy. Caùc mieäng baùo khoùi vaø nhieät töï ñoäng ñöôïc boá trí hôïp lyù theo töøng khu vöïc. Coù heä thoáng chöõa chaùy caáp thôøi ñöôïc thieát laäp vôùi gai nguoàn nöôùc, beå nöôùc treân maùi vaø beå nöôùc ôû taàng haàm vôùi hai maùy bôm nöôùc chöûa chaùy ñoäng cô xaêng 15HP, caùc hoïng cöùu hoaû ñaët taïi vò trí haønh lang caàu thang, ngoaøi ra coøn coù heä thoáng chöõa chaùy cuïc boä söû duïng bình khí CO2. 5. Heä thoáng xöû lyù raùc: - Moãi taàng ñeàu trang bò thuøng chöùa raùc. nhaân vieân phuï traùch coâng vieäc doïn deïp taäp trung laïi ñeå xöû lyù. 6. Caùc heä thoáng khaùc - Heä thoáng thoâng tin lieân laïc. - Heä thoáng camera giaùm saùt. - Heä thoáng ñoàng hoà baùo giôø giuùp khaùch haøng coù theå caäp nhaät ñöôïc giôø cuûa nhieàu nöôùc. - Heä thoáng nhaén tin cuïc boä. VI. NHÖÕNG HEÄ THOÁNG HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT LIEÂN QUAN KHAÙC - Saân baõi ñöôøng boä: ñöôïc thieát keá roäng raõi, thoaùng maùt vaø sang troïng. - Væa heø: laùt gaïch xung quanh khuoân vieân toaø nhaø. - Vöôøn hoa, caây xanh, hoà nöôùc: troàng caây che naéng vaø gioù, taïo khoaûng caùch xanh töôi toâ ñieåm cho coâng trình vaø khu vöïc xung quanh. Taïo moät vò trí khí haäu toát cho moâi tröôøng laøm vieäc. VII. GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU CHO COÂNG TRÌNH - Do ñoù keát caáu chính laø heä khung chiuï löïc, saøn beâtoâng coát theùp ñuùc toaøn khoái. - Töôøng xaây ñeå baûo veä che naéng möa, gioù cho coâng trình. Vaùch bao che laø töôøng 20 xaây gaïch oáng, vaùch ngaên trong giöõa caùc phoøng laø töôøng10 ñöôïc xaây baèng gaïch oáng. - Caùc saân taàng baèng beâtoâng coát theùp, saân thöôïng coù phuû vaät lieäu choáng thaám. - Moùng, coät, daàm laø heä chòu löïc chính cho coâng trình. PHAÀN II KEÁT CAÁU Khoái löôïng (30%) GVHD: ThS.TRÖÔNG QUANG THAØNH CHÖÔNG I: TÍNH SAØN TÍNH TOAÙN BAÛN SAØN ÑIEÅN HÌNH TAÀNG 3 ¾™˜¾ I.1 CHOÏN LOAÏI VAÄT LIEÄU - Beâ toâng saøn maùc 250 : Rn= 110 kG/cm2 Rk= 10 kG/cm2 E =2.65x105 kG/cm2 -Coát theùp : Theùp AI : Ra = 2300 kG/cm2 Rañ = 1800 kG/cm2 E =2.1x106 kG/cm2 Theùp AIII : Ra = 3600 kG/cm2 Rañ = 2800 kG/cm2 E =2.1x106 kG/cm2 -Söû duïng: AI khi f 10 mm I.2. TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG 3 I.2.1. Maët baèng daàm saøn MAËT BAÈNG SAØN TAÀNG 3 I.2.2. Choïn sô boä tieát dieän daàm : -AÙp duïng coâng thöùc tính : - Daàm D8,D9 : Choïn tieát dieän : (25x50) cm - Daàm D2,D3,D4,D5 : Choïn tieát dieän : (20x45) cm - Daàm D1.D6,D7,D10 : Tieát dieän (20x50) cm - Daàm D11 : Tieát dieän (20x30) cm I.2.3. Sô boä choïn chieàu daøy cuûa oâ saøn : - Choïn oâ saøn ñieån hình (S8) l1 = 4.5 m . l2 = 6 m. hb = 10 (cm) I.2.4. XAÙC ÑÒNH TAÛI TRONG TAÙC DUÏNG VAØO O BAÛN: - Caùc loaïi taûi troïng söû duïng ñeå tính toaùn (theo quy phaïm taûi troïng taùc ñoäng tieâu chuaån Vieät Nam 2737-1995) Hoaït taûi taùc duïng treân oâ baûn : Chöùc naêng Hoaït taûi tieâu chuaån Ptc (kG/m2) Heäsoá vöôït taûi n Hoaït taûi tính toaùn Ptt (kG/m2) Saøn maùi 7 5 1.3 97.5 Saûnh giao dòch,caàu thang 300 1.2 360 Ñaùy hoà nöôùc maùi 120 1.3 156 Saân thöôïng 200 1.2 240 Caùc phoøng bình thöôøng 200 1.2 240 2. Caùc loaïi taûi taùc duïng treân oâ baûn : BAÛNG TAÛI TROÏNG SAØN SINH HOAÏT Loaïi taûi troïng Caáu taïo lôùp Chieàu daøy lôùp d (m) Troïng löôïng rieâng g (kG/m3) Taûi troïng tieâu chuaån gtc (kG/m2) Heä soá vöôït taûi n Taûi troïng tính toaùn gtt (kG/m2) Tænh taûi Gaïch Ceramic 0.02 1800 36 1.1 39.6 Vöõa loùt 0.02 1800 36 1.3 43.2 Saøn BTCT 0.1 2500 250 1.1 275 Vöõa traùt 0.01 1800 18 1.3 21.6 379.4 Hoaït taûi P. laøm vieäc 200 1.2 240 Saûnh giao dòch 300 1.2 360 Caàu thang 300 1.2 360 BAÛNG TAÛI TROÏNG SAØN VEÄ SINH Loaïi taûi troïng Caáu taïo lôùp Chieàu daøy lôùp d (m) Troïng löôïng rieâng g (kG/m3) Taûi troïng tieâu chuaån gtc (kG/m2) Heä soá vöôït taûi n Taûi troïng tính toaùn gtt (kG/m2) Tónh taûi gaïch Ceramic 0.02 1800 36 1.1 39.6 Vöõa loùt 0.02 1800 36 1.3 43.2 Lôùp choáng thaám 0.02 1000 20 1.2 24 Lôùp BT gaïch vôõ 0.05 1600 80 1.2 96 Saøn BTCT 0.1 2500 250 1.1 275 Vöõa traùt 0.01 1800 18 1.2 21.6 489.6 Hoaït taûi P. veä sinh 200 1.3 260 BAÛNG TAÛI TROÏNG SAØN MAÙI Loaïi taûi troïng Caáu taïo lôùp Chieàu daøy lôùp d (m) Troïng löôïng rieâng g (kG/m3) Taûi troïng tieâu chuaån Gtt (kG/m2) Heä soá vöôït taûi n Taûi troïng tính toaùn Gtt (kG/m2) Tónh taûi Gaïch laù nem 0.02 1200 24 1.1 26.4 Vöõa lo&t 0.02 1800 36 1.3 43.2 Lôùp choáng thaám 0.02 1000 20 1.2 24 Lôùp BT taïo doác 0.07 2200 154 1.2 184.8 Saøn BTCT 0.08 2500 200 1.1 220 Vöõa traùt 0.01 1800 18 1.3 23.4 518 Hoaït taûi Saøn maùi 75 1.2 90 Ñaùy hoà nöôùc 120 1.3 156 Saân thöôïng 200 1.2 240 + Tínhtaûi troïng phaân boá : - tænh taûi: + Taûi troïng tieâu chuaån : gtc = g . d (kG/m2) + Taûi troïng tính toaùn : gtt = gtc .n (kG/m2) - Hoaït taûi: + Taûi troïng tieâu chuaån : ptc (kG/m2) + Taûi troïng tính toaùn : ptt = ptc . n (kG/m2) 2. Taûi troïng cuûa töôøng phaân boá ñeàu leân saøn: Ta qui ñoåi taûi troïng cuûa töôøng thaønh taûi phaân boá ñeàu leân dieän tích saøn Coâng thöùc qui ñoåi: b: Chieàu daøy töôøng(m) H: Chieàu roäng töôøng (m) g: Troïng löôïng rieâng cuûa töôøng, vaùch kính (kG/m3) L: Chieàu daøi cuûa töôøng (m) S: Dieän tích cuûa oâ baûn saøn (m2) - Taûi troïng cuûa töôøng phaân boá leân saøn veä sinh: - Taûi troïng cuûa vaùch kính phaân boá leân saøn S8’: - Taûi troïng cuûa vaùch kính phaân boá leân saøn S8: BAÛNG TOÅNG HÔÏP TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN CAÙC O SAØN STT Loaïi OÂâ baûn LOAÏI TAÛI TROÏNG Taùc duïng leân baûn Qtt (kG/m2) Tænh taûi g tt (kG/m2) Hoaït taûi Ptt (kG/m2) Taûi phaân boá qtt(kG/m2) 1 S1 379.4 360 739.4 2 S2 379.4 240 619.4 3 S3 379.4 240 619.4 4 S4 489.6 260 238.3 967.9 5 S5 379.4 240 619.4 6 S6 379.4 360 739.4 7 S7 379.4 240 619.4 8 S8 379.4 360 79.3 818.7 9 S81 379.4 360 29.3 768.7 10 S82 379.4 360 739.4 11 S9 379.4 240 619.4 - Taûi troïng taùc duïng leân oâ baûn Qtt = g tt + p tt + q tt (kG/m2) g tt : Tænh taûi tính toaùn (kG/m2) p tt : Hoaït taûi tính toaùn (kG/m2) q tt : Taûi troïng tính toaùn cuûa töôøng phaân boá leân saøn (kG/m2) I.3 PHAÂN LOAÏI O BAÛN SAØN I.3.1. Phaân loaïi oâ baûn saøn : Ta chia oâ baûn ra laøm 2 loaïi ñeå tieän lôïi cho vieäc tính toaùn nhö sau: - Baûn saøn ñöôïc xem laø baûn keâ 4 caïnh khi: Tyû soá: l2 :caïnh daøi cuûa oâ baûn l1 :caïnh ngaén cuûa oâ baûn - Baûn saøn ñöôïc xem laø baûn loaïi daàm khi: Tyû soá : - Caùc oâ saøn S, S3, S7, S8, S81, S82: coù neân tính theo loaïi baûn keâ 4 caïnh - Caùc oâ saøn S1, S4, S5, S6, S9: coù neân tính theo loaïi baûn daàm I.3.2. Choïn sô ñoà tính : 1. Tính baûn keâ boán caïnh Caùc oâ S2, S3, S8, S8, S8 coù hd >3hb thì ta xem baûn ñöôïc ngaøm vaøo daàm vaø ta coù sô ñoà tính nhö sau : O S7 coù moät caïnh coù hd = 3hb thì ta xem baûn ñöôïc goái vaøo daàm vaø ta coù sô ñoà tính sau : Caùc giaù trò momen ñöôïc tính nhö sau : - Giaù trò momen ôû nhòp : M ij = m ij xP - Giaù trò momen ôû goái : M ij = k ij xP mij,kij : caùc heä soá phuï thuoäc vaøo loaïi oâ baûn P : Taûi troïng tính toaùn truyeàn leân baûn P = (gtt +ptt + qtt)xl1l2 gtt : Troïng löôïng baûn thaân cuûa baûn ptt : Hoaït taûi taùc duïng leân baûn qtt : Troïng löôïng cuûa töôøng phaân boá ñeàu leân saøn 2. Baûn loaïi daàm: - Caùc oâ S1, S4, S5, S6, S9 vì coù hd >3hb neân sô ñoà tính nhö sau:ta caét 1m theo phöông ngaén ñeå tính - Moment giöõa nhòp : M = ql2/24 Moment goái : M = ql2/12 Qtt = gtt +ptt + qtt I.4. TÍNH NOÄI LÖÏC VAØ TÍNH THEÙP - Ñeå cho vieäc tính coát theùp saøn ñöôïc nhanh, ta xaùc ñònh tröôùc coát theùp caáu taïo töông öùng vôùi haøm löôïng mmin= 0.2% Choïn theùp caáu taïo döïa vaøo mmin : Fa= mmin.b. h0 =0.002x100x8.6= 1.72 (cm2) - Tính noäi löïc döïa vaøo theùp caáu taïo. - Ta caét moät daûi baûn coù chieàu roäng b = 1 (m) - Chieàu daøy baûn nhö ñaõ choïn : hb = 10 (cm) Coát theùp duøng f8a250 coù Fa = 2.01 (cm2) Soá hieäu theùp A I coù cöôøng ñoä chòu keùo Ra =2300 (kG/cm2) - Beâ toâng maùc 250 coù cöôøng ñoä chòu neùn Rn = 110 (kG/cm2) Tra baûng trong saùch keát caáu beâ toâng coát theùp cuûa Ngoâ Theá Phong ta ñöôïc caùc heä soá : A o =0.412 a o =0.58 - Chieàu daøy cuûa lôùp baûo veä a=1.4 (cm) ho =h-a =10-1.4 = 8.6 (cm) Tra baûng ta ñöôïc: g = 0.976 {M}= Fa x Raxg x ho= 2.01x2300x0.976x8.6= 38803 (kGcm) Choïn theùp caáu taïo f8a250 coù Fa = 2.01 (cm2). I.4.1 Tính noäi löïc Caùc oâ baûn coù kích thöôùc khaùc nhau, taûi troïng khaùc nhau. Vì vaäy maø ta tính noäi löïc cho töøng oâ rieâng leû roài boá trí theùp cho toaøn saøn. - Tính noäi löïc cho oâ baûn ñieån hình (oâ S8): Kích thöôùc cuûa oâ saøn: l1=4.5 (m); l2= 6 (m) Taûi troïng taùc duïng leân oâ baûn: Qtt = g tt + g tt + q tt = 379.4 + 360 + 79.4 = 819 (kG/m2) Tyû soá: < 2 Baûn ñöôïc xem nhö chòu uoán theo hai phöông, coù ngaøm 4 caïnh. Tra oâ baûng soá 9 ñöôïc caùc heä soá: m91= 0.0206, m92= 0.0138, k91= 0.0471, k92= 0.0314 Caùc giaù trò noäi löïc ñöôïc tính nhö sau: P= Qtt x l1 l2 x 1 = 819 x 4.5 x 6 = 22113 (kG/m) M1= P x m91 = 22113 x 0.0206 = 45552.8 (kGm) = 45,5286 (kGcm) >{M} = 38803 (kGcm) M2= P x m92 =22113 x 0.0138 = 30516 (kGm) = 30516 (kGcm) < {M} = 38803 (kGcm) MI= P xk91 =22113 x 0.0471 = 10415.2 (kGm) = 104152 (kGcm) > {M} = 38803 (kGcm) MII= P x k92 =22113 x 0.0314 = 69434.8 (kGm) = 69434.8 (kgcm) > {M} = 38803 (kGcm) Giaù trò theå hieän trong baûng sau: BAÛNG KEÁT QUAÛ NOÄI LÖÏC SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH STT O SAØN L1(m) L2(m) L2/L1 q(kG/m²) Heä soá M(kG.m) 1 S1 1.4 3.2 2.29 739.4 Mg 120.77 Mnh 60.38 2 S2 4.9 5 1.02 619.4 m91 0.0182 M1 276.19 m92 0.0176 M2 267.09 k91 0.0425 MI 644.95 k92 0.0406 MII 616.12 3 S3 4.9 6 1.225 619.4 m91 0.0206 M1 375.13 m92 0.0138 M2 251.3 k91 0.0471 MI 875.71 k92 0.0314 MII 571.81 4 S4 2.45 6 2.45 967.9 Mg 484.15 Mnh 242.08 5 S5 0.8 2.45 3.06 619.4 Mg 30.04 Mnh 16.517 6 S6 2.45 6 2.45 739.4 Mg 369.85 Mnh 184.93 7 S7 2 3 1.5 619.4 m91 0.0225 M1 83.62 m92 0.0086 M2 31.961 k91 0.0506 MI 188.05 k92 0.0169 MII 62.81 8 S8 4.9 6 1.225 818.7 m91 0.0206 M1 496.01 m92 0.0138 M2 332.29 k91 0.0471 MI 1134.12 k92 0.0314 MII 756.08 9 S81 4.9 6 1.225 768.7 m91 0.0206 M1 456.55 m92 0.0138 M2 311.88 k91 0.0471 MI 1064.47 k92 0.0314 MII 709.64 10 S82 4.9 6 1.225 739.4 m91 0.0206 M1 447.8 m92 0.0138 M2 299.83 k91 0.0471 MI 1023.89 k92 0.0314 MII 682.6 11 S9 1.6 4.9 3.06 619.4 Mg 132.14 Mnh 66.07 I.4.2.Tính toaùn coát theùp - Tính theùp cho oâ baûn (S8): - Lôùp baûo veä a=1.4 (cm) - Chieàu cao ho=h-a=10-1.4=8.6 (cm) - Beâ toâng maùc 250 Rn=110 (kG/cm2) - Caét baûn moät 1 meùt daøi coù chieàu roäng b=1 (m) - Tính theùp theo phöông l1= 4.5 (m): Momen M1= 45552.8 (kGcm) Choïn theùp f8a200 Fa=2.65(cm2) Haøm löôïng: Momen MI= 104152(kGcm) Choïn theùp f10a120 Fa=6.54 (cm2) Haøm löôïng: Tính theùp theo phöông l2 = 6 (m): Momen: M2=30516 (kGcm) < {M}= 38803 (kGcm). Choïn theùp theo caáu taïo f8a250 Fa=2.01 (cm2) Momen: MII= 69434.8 (kGcm) Choïn theùp f8a120 Fa= 4.19 (cm2) Haøm löôïng: Töông töï nhö treân, ta tính toaùn cho caùc oâ baûn coøn laïi vaø ñöôïc toång hôïp trong baûng sau: BAÛNG KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN VAØ BOÁ TRÍ COÁT THEÙP SAØN ÑIEÅN HÌNH STT O SAØN h0 A g Fa(cm²) m(%) Fa(chon) Fa(cm²) m(%) 1 S1 8.6 0.014845 0.992522 0.615167 0.071531 8a250 2.01 0.233721 0.007422 0.996275 0.306399 0.035628 8a250 2.01 0.233721 2 S2 8.6 0.033948 0.982727 1.420851 0.165215 8a250 2.01 0.233721 0.03283 0.983306 1.373227 0.159678 8a250 2.01 0.233721 0.079275 0.958653 3.401249 0.395494 8a140 3.59 0.417442 0.075731 0.96058 3.242689 0.377057 8a140 3.59 0.417442 3 S3 8.6 0.04611 0.976388 1.942376 0.225858 8a250 2.01 0.233721 0.030889 0.984309 1.290728 0.150085 8a250 2.01 0.233721 0.107639 0.942923 4.695242 0.545958 10a160 4.91 0.57093 0.070285 0.963527 3.000278 0.348869 8a160 3.14 0.365116 4 S4 8.6 0.05951 0.969303 2.525191 0.293627 8a190 2.65 0.30814 0.029756 0.984894 1.242634 0.144492 8a250 2.01 0.233721 5 S5 8.6 0.003692 0.99815 0.152152 0.017692 8a250 2.01 0.233721 0.00203 0.998984 0.083588 0.00972 8a250 2.01 0.233721 6 S6 8.6 0.045461 0.976728 1.914369 0.222601 8a250 2.01 0.233721 0.022731 0.988502 0.945809 0.109978 8a250 2.01 0.233721 7 S7 8.6 0.010278 0.994834 0.424945 0.049412 8a250 2.01 0.233721 0.003929 0.998032 0.161901 0.018826 8a250 2.01 0.233721 0.023114 0.988306 0.961957 0.111855 8a250 2.01 0.233721 0.00772 0.996125 0.318778 0.037067 8a250 2.01 0.233721 8 S8 8.6 0.060968 0.968525 2.589126 0.301061 8a190 2.65 0.30814 0.040844 0.979143 1.715714 0.199502 8a250 2.01 0.233721 0.139402 0.924616 6.201135 0.721062 10a120 6.54 0.760465 0.092935 0.951146 4.018781 0.4673 8a120 4.19 0.487209 9 S81 8.6 0.056118 0.971106 2.376814 0.276374 8a200 2.5 0.290698 0.038335 0.98045 1.608184 0.186998 8a250 2.01 0.233721 0.130841 0.929627 5.78893 0.673131 10a130 6.04 0.702326 0.087227 0.954298 3.75948 0.437149 8a130 3.87 0.45 10 S82 8.6 0.055042 0.971677 2.329893 0.270918 8a200 2.5 0.290698 0.036854 0.98122 1.544836 0.179632 8a250 2.01 0.233721 0.125853 0.93252 5.55097 0.645462 10a140 5.61 0.652326 0.083903 0.956123 3.609325 0.419689 8a140 3.59 0.417442 11 S9 8.6 0.016242 0.991812 0.673564 0.078321 8a250 2.01 0.233721 0.008121 0.995923 0.335392 0.038999 8a250 2.01 0.233721 I.4.3. Kieåm tra ñoä voõng -Ta thaáy oâ soá 8 coù khaû naêng coù ñoä voõng cao nhaát(4.5x6)m, vì vaäy ta xeùt ñeán ñoä voõng cuûa oâ naøy - Ñoä voõng cuûa oâ soá 8, theo phöông l2=6 (m): Ñoä voõng cho pheùp : {} - Coâng thöùc kieåm tra ñoä voõng: - Taûi troïng taùc duïng 1eân oâ baûn: Qtt= 819 (kG/m2) - Modun ñaøn hoài cuûa beâ toâng: E=2.65.105 (kG/cm2) - Momen choáng uoán: J = (cm4) f = <= 0.005 Vaäy oâ baûn 8 thoaû maõn yeâu caàu veà ñoä voõng I.5. BOÁ TRÍ THEÙP TREÂN BAÛN VEÕ CHÖÔNG II: TÍNH DAÀM DOÏC TÍNH DAÀM DOÏC TRUÏC C TAÀNG 3 II.1. SÔ ÑOÀ TÍNH SÔ ÑOÀ TÍNH TOAÙN DAÀM DOÏC TRUÏC C TAÀNG 3 Choïn sô boä tieát dieän daàm nhö sau : Vaäy choïn tieát dieän daàm: (25x50) cm II.2 . SÔ ÑOÀ TRUYEÀN TAÛI TÖØ SAØN LEÂN DAÀM SÔ ÑOÀ TRUYEÀN TAÛI TÖØ SAØN LEÂN DAÀM TRUÏC C II.3. TAÛI TROÏNG Taûi troïng taùc duïng leân daàm doïc bao goàm: - Taûi töø saøn truyeàn leân daàm, qui ñoåi veà taûi phaân boá ñeàu. - Taûi troïng baûn thaân daàm laø taûi phaân boá ñeàu. - Taûi troïng baûn thaân töôøng treân daàm, qui veà taûi phaân boá ñeàu treân daàm. - Taûi taäp trung do caùc daàm phuï truyeàn leân. - Taûi töø caàu thang truyeàn leân daàm. - Taûi do saøn truyeàn vaøo daàm coù daïng tam giaùc hoaëc hình thang, coâng thöùc qui taûi töông ñöông nhö sau: Taûi do troïng löôïng baûn thaân daàm: gd= 0.25x0.52500x1.1= 3 44 (KG/cm) Taûi do töôøng: - Troïng löôïng cuûa töôøng 20 (cm): gt= 1800x0.2x2.7x1.2= 1166.4 (KG/cm) - Troïng löôïng cuûa töôøng 10: gt= 1800x0.1x2.7x1.2= 583.2 (KG/cm) - Troïng löôïng cuûa vaùch kính: gk= 40x2.7x1.2= 129.6 (KG/cm2) Taûi troïng toaøn phaàn: - Tænh taûi : gtt = gd + gt + gtd (KG/cm) - Hoaït taûi : ptt = ptd (KG/cm) II.3.1. Taûi troïng taùc duïng leân daàm Troïng löôïng cuûa caùc oâ saøn truyeàn vaøo daàm: 1. Tænh taûi: O baûn S8: gtt= 459 (kG/m2) O baûn S81: gtt= 408.7 (kG/m2) O baûn S82: gtt= 379.4 (kG/m2) O baûn S9: gtt= 379.4 (kG/m2) O baûn S7: gtt= 379.4 (kGg/m2) O baûn S3: gtt= 379.4 (kG/m2) 2. Hoaït taûi: O baûn S8, S81 , S82 : ptt= 360 (kg/m2) O baûn S7,S9,S3: ptt= 360 (kg/m2) Ta xem daàm lieân tuïc khoâng ñeàu nhòp, goái laø caùc coät.Tieán haønh truyeàn taûi leân daàm truïc C. Nguyeân taéc truyeàn taûi töø oâ saøn leân daàm: Ñoái vôùi oâ saøn laøm vieäc hai phöông coù baûn keâ boán caïnh Tyû soá: Quy ñoåi taûi troïng veà daïng phaân boá ñeàu leân daàm: Taûi troïng tam giaùc: Taûi troïng hình thang: K=1-2.b2+b3 Ñoái vôùi oâ saøn laøm vieäc theo phöông caïnh ngaén : Taûi troïng cuûa oâ baûn theo moät phöông truyeàn leân daàm: 3. Taûi troïng cuûa oâ saøn truyeàn leân daàm: Saøn S8 truyeàn leân daàm: Ta tính theo baûn chòu noán hai phöông. - Tænh taûi: gtt= 459 (kG/m2) Taûi taùc duïng theo phöông l= 4.5 (m): Taûi taùc duïng theo phöông l= 6 (m): k=1-2x0.4082+ 0.333=0.776 - Hoaït taûi: ptt= 360 (kg/m2) Taûi taùc duïng theo phöông l= 4.5 (m): Taûi taùc duïng theo phöông l=6 (m): Taûi troïng cuûa caùc oâ saøn coøn laïi truyeàn leân daàm, caùc oâ baûn coøn laïi tính töông töï nhö oâ baûn treân. Keát quaû tính toaùn ñöôïc toång hôïp trong baûng. BAÛNG TOÅNG HÔÏP TAÛI TROÏNG TRUYEÀN LEÂN DAÀM O Baûn Kích Thöôùc l2/l1 Taûi Troïng b K Tænh Taûi Hoaït Taûi l1 l2 T. Taûi H. Taûi P. Ngaén P. Daøi P. Ngaén P. Daøi (m) (m) (kG/m2) (kG/m2) (kG/m) (kG/m) (kG/m) (kG/m) S8 4.5 6 1.33 459 360 0.408 0.77 645.5 801.4 506.3 628.6 S8t 4.5 6 1.33 408.7 360 0.408 0.77 625.82 735.58 551.25 648.33 S82 4.5 6 1.33 379.4 360 0.408 0.77 580.96 682.84 551.25 648.33 S3 5 6 1.2 379.4 240 0.417 0.77 592.81 687.77 375 435.07 S7 1.9 2.9 1.53 379.4 240 0.328 0.82 225.27 295.74 142.5 187.08 S9 1.9 5 2.63 379.4 240 0.19 0.93 360.43 228 4. Toång hôïp taûi troïng taùc duïng leân daàm truïc c - Tænh taûi taùc duïng leân töøng phaàn töû: qd= gt + qk + qtd + gd (kG/m) - Hoaït taûi taùc duïng: pd = ptd (kG/m BAÛNG TOÅNG HÔÏP TAÛI TROÏNGTÓNH TAÛI Phaàn Töû Taûi Troïng (kG/m) Toång Hôïp Taûi gt gk qtd gd qd (kG/m) 1 583.2 225 344 1152.2 2 129.6 801.4+688 344 1963 3 129.6 735.8+688 344 1897.4 4 129.6 682.8+688 344 1844.4 5 1166.4 344 1510.4 BAÛNG TOÅNG HÔÏP TAÛI TROÏNG HOAÏT TAÛI Phaàn Töû Toång Hôïp Taûi Pd (kG/m) 1 187 2 435+628.6=1063.3 3 435+628.3=1063.3 4 435+628.3=1063.3 5 0 Taûi taäp trung taïi nuùt: Taûi taäp trung taïi nuùt 1: - Tónh taûi: - Hoaït taûi: Taûi taäp trung taïi nuùt 6: - Tónh taûi: - Hoaït taûi: II.3. TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC VAØ TOÅ HÔÏP II.4.1 . Caùc tröôøng hôïp taûi troïng II.3.2 . Caùc tröôøng hôïp toå hôïp Toå hôïp 1: Tónh taûi + 1xHoaït taûi 1 Toå hôïp 2: Tónh taûi + 1xHoaït taûi 2 Toå hôïp 3: Tónh taûi + 1xHoaït taûi 3 Toå hôïp 4: Tónh taûi + 1xHoaït taûi 4 Toå hôïp 5: Tónh taûi + 1xHoaït taûi 5 Toå hôïp 6: Tónh taûi + 1xHoaït taûi 6 Toå hôïp 7: Tónh taûi + 0.9x(Hoaït taûi 1 + Hoaït taûi 2) II.4 . GIAÛI NOÄI LÖÏC Duøng phaàn meàm Sap ñeå giaûi vaø toå hôïp noäi löïc. PTöû M C TOÅHÔÏP1 TOÅHÔÏP2 TOÅHÔÏP3 TOÅHÔÏP4 TOÅHÔÏP5 TOÅHÔÏP6 TOÅHÔÏP7 Mmax Mmin M+ M- M+ M- M+ M- M+ M- M+ M- M+ M- M+ M- 1 1 2 -4.99 -4.48 -4.99 -4.48 -4.99 -4.48 -4.94 -4.99 3 -10.32 -9.25 -10.32 -9.25 -10.32 -9.25 -10.21 10.32 4 -15.98 -14.3 -15.98 -14.3 -15.98 -14.3 -15.82 15.98 5 -23.19 -20.72 -23.19 -20.72 -23.19 -20.72 -22.94 23.19 2 1 -23.19 -20.72 -23.19 -20.72 -23.19 -20.72 -22.94 23.19 2 -9.1 -3.67 -5.1 -4.47 -8.93 -3.76 -5.87 9.1 3 -2.49 2.1 1.97 0.29 -4.04 -2.09 0.48 2.1 2.49 4 -2.46 1.86 1.47 0.26 - 2.13 1.86 0.1 1.86 2.46 5 -3.28 -4.12 -3.47 -6.53 -2.78 -4.13 -5.05 6.53 3 1 -3.28 -4.12 -3.47 -6.53 -2.78 -4.13 -5.05 6.53 2 6.11 -1.79 2.17 4.23 5.76 1.8 4.21 6.11 1.79 3 7.45 2.62 2.86 6.26 6.68 2.64 5.6 7.45 4 4.32 0.59 0.69 3.81 3.12 0.62 2.69 4.32 5 -8.64 -7.73 -7.9 -7.78 -10.69 -7.67 -9.59 10.69 4 1 -8.64 -7.73 -7.9 -7.78 -10.69 -7.67 -9.59 10.69 2 -0.67 3.4 2.94 -0.18 1.34 3 1.6 3.4 0.67 3 1.24 5.12 5.06 1.54 4.07 5.05 4.02 5.12 4 0.38 2.82 2.8 0.50 2.4 2.7 2.22 2.82 5 -5.48 -8.37 -8.32 -5.73 -7.52 -8.58 -7.73 8.58 5 1 -5.48 -8.37 -8.32 -5.73 7.52 -8.58 -7.73 8.58 2 0.52 -1.68 -1.65 0.64 -1.03 -1.55 -0.93 0.52 1.68 3 6.08 4.03 4.06 5.95 4.46 4.53 4.89 6.08 4 -4.36 3.13 3.14 4.29 3.39 3.43 3.65 4.36 5 II.5 . BIEÅU ÑOÀ BAO MOMEN: II.6 . TÍNH THEÙP VAØ BOÁ TRÍ THEÙP Tính theùp cho daàm truïc C: Tính coát theùp doc: - Choïn tieát dieän cho daàm: (25 x 50) cm - Kieåm tra caùc ñieàu kieän: M: Giaù trò momen Rn: cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng (kG/cm2) b: Beà roäng cuûa daàm (cm) h0: Chieàu cao tính toaùn cuûa daàm (cm) a: Lôùp beâ toâng baûo veä . Choïn a=4 (cm) Ra: Cöôøng ñoä chòu keùo cuûa theùp (kG/cm2) - Tính theùp: - Kieåm tra haøm löôïng theùp tính toaùn: - Kieåm tra haøm löôïng theùp choïn: - Ñieàu kieän khoáng cheá haøm löôïng: BAÛNG TÍNH THEÙP DAÀM NHÒP NOÄI LÖÏC(kgcm) b(cm) ho(cm) A g Fa tính(cm2) choïn theùp Fa choïn m(%) Mgt 0 25 46 0 1 0 2f16 4.02 0.34 1-2 Mn 0 25 46 0   1  0 2f16 4.02 0.34 Mgp 2319000 25 46 0.399 0.7253 24.83 8f20 25.13 2.18 Mgt 2319000 25 46 0.399 0.7253 24.83 8f20 25.13 2.18 2-3 Mn 210000 25 46 0.036 0.9816 1.66 2f16 4.02 0.34 Mgp 653000 25 46 0.112 0.9403 5.39 3f16 6.03 0.52 Mgt 653000 25 46 0.112 0.9403 5.39 3f16 6.03 0.52 3-4 Mn 745000 25 46 0.128 0.9313 6.21 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docKIEN TRUC DAM SAN HOAN CHINH.doc
 • dwgTHICONG.dwg
 • docKHUNG HOAN CHINH.doc
 • dwgKHUNG.dwg
 • docMONG COC EP.doc
 • docMONG COC NHOI.doc
 • dwgMONG COC.dwg
 • docMONG COC KDDONG.doc
 • dwgMONH COC KHOAN DAN DONG.dwg
 • dwgMONG COC KHOAN NHOI.dwg
 • docMONG COC BARET.doc
 • docTHONG KE DIA CHAT.doc
 • docTM CAU THANG HOAN CHINH.doc
 • dwgMAT DUNG CHINH.dwg
 • dwgCAU THANG.dwg
 • dwgMONG COC barrette.dwg
 • dwgMAT BANG.dwg
 • docTHI CONG.doc
 • dwgDAM VA SAN.dwg
 • dwgSAN.dwg
 • dwgMAT BANG MAI.dwg
 • dwlkhung hoan chinh.dwl