Đề tài Thiết kế sunrise office building

Chương 1 : KIẾN TRC----------------------- -------------------------------------- 1

 

 1. Tổng quan về Kiến Trc------------------------------------------------------- 2

 2. Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng --------------------------------- 2

 3. Giải pháp đi lại--------------------------------------------------------------------- 2

 4 .Cc giải php kỹ thuật------------------------------------------------------------- 2

 

Chương 2 : TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÀN ĐIỂN HÌNH----------------------------- 4

 

 2.1 Xác định sơ bộ kích thước sàn và các bộ phận sàn---------------------------- 5

 2.1.1 Kích thước tiết diện dầm--------------------------------------------------- 5

 2.1.2 Xác định bề dày sàn-------------------------------------------------------- 6

 2.2 Xác định tải trọng tác dụng lên sàn ------------------------------------------ 8

 2.2.1 Tải trọng thường xuyn-------------------------------------------------- 8

 2.2.2 Tải trọng tạm thời-------------------------------------------------------- 9

 2.2.3 Tải trọng tường ngăn---------------------------------------------------- 10

 2.3 Tính tốn cc ơ sn ---------------------------------------------------------- 11

 2.3.1 Tính tốn cc ơ bản lm việc 1 phương ----------------------------- 11

 2.3.2 Tính tốn cc ơ bản lm việc 2 phương ------------------------------ 14

 

Chương 3 : TÍNH DẦM DỌC TRỤC B -------------------------------------------------- 20

 

 3.1 Sơ đồ truyền tải từ sn vo dầm --------------------------------------- 21 3.2 Xác định kích thước tiết diện dầm -------------------------------------- 22

 3.3 Xác định tải trọng truyền ln dầm -------------------------------------- 22

 3.4 Cc trường hợp đặt tải-------------------------------------------------------- 26 3.5 Tính ton cốt thp ----------- --------------------------------------------- 28

 

Chương 4 : TÍNH TỐN CẦU THANG BỘ ----------------------------------- 32

 

 4.1 Cấu tạo cầu thang--------------------------------------------------------------- 33

 4.2 Xác định tải trọng --------------------------------------------------------------- 34

 4.3 Tính tốn cc bộ phận cầu thang ----------------------------------------------- 36

 

 

doc53 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 960 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế sunrise office building, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ûi troïng toaøn phaàn. STT LOAÏI SAØN g(daN/m2) p(daN/m2) q(daN/m2) 1 Saøn taàng haàm 591.4 600 1191,4 2 Saøn haønh lang. 473.9 360 833,9 3 Saøn văn phoøng 473.9 240 713,9 4 Saøn maùi(saøn khoâng söû duïng) 327.8 98 425,8 Bảng 6.8 Taûi trọng toàn phần taùc duïng 6.3.3. Taûi troïng phaân boá taùc duïng leân khung truïc 2. * Truyeàn taûi saøn taàng 29 vaøo khung truïc 2 töông töï nhau. * Tónh taûi vaø hoaït caùc nhòp töông töï nhau. * Rieâng taûi troïng do troïng löôïng baûn thaân daàm khung ta seõ khai baùo trong SAP2000 phaàn taûi troïng baûn thaân. * Taûi do saøn truyeàn vaøo khung coù daïng tam giaùc. Bảng6.9 Lực phân bố trên sàn tầng mái (hình tam giác) Bảng6.10 Lực phân bố trên sàn tầng (1-9) (hình tam giác) Bảng 6.11 Lực phân bố trên sàn tầng hầm (hình tam giác) 6.3.4. Taûi troïng tập trung taùc duïng leân khung truïc 2 1.Tónh taûi: Ptt = gs x Ftt + gd x ld+ Gt Vôùi gs : Tĩnh tải sàn (KN/m2). Ftt : Dieän tích truyeàn taûi leân nút đang xét (m2). gd : Trọng lượng dầm ñang xeùt(KN/m). ld : Chiều dài dầm (m). Gt : Trọng lượng tường (KN). 2.Hoaït taûi: Pht = ps x Ftt Vôùi ps : Hoaït tải sàn (KN/m2). Ftt : Dieän tích truyeàn taûi leân nút đang xét (m2). Bảng 6.12 Lực tập trung tại nút A,E. Bảng 6.13 Lực tập trung tại nút A’, D’. Bảng6.14 Lực tập trung tại nút B Bảng6.15 Lực tập trung tại nút B’ Bảng6.16 Lực tập trung tại nút C Bảng6.17 Lực tập trung tại nút C’ Bảng6.18 Lực tập trung tại nút D 6.4. Taûi troïng ngang taùc duïng vaøo khung truïc 6. 6.4.1. Xaùc dònh aùp löïc gioù taùc duïng. (Theo TCVN 2737 – 1995) - Chieàu cao khung nhaø döôùi 40m neân chæ tính giaù trò thaønh phaàn tónh cuûa aùp luïc gioù, khoâng tính thaønh phaàn ñoäng cuûa aùp löïc gioù. - Giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn tónh cuûa aùp löïc gioù Wj ôû ñoä cao zj so vôùi moác tieâu chuaån ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc. - Gioù ñaåy: Wjñ = W0 . n . K(zj) . C . B - Gioù huùt: Wjh = W0 . n . K(zj) . C’. B - Trong ñoù: - W0: Giaù trò aùp löïc gioù tieâu chuaån. Coâng trình xaây döïng ôû Thành Phố Hồ Chí Minh thuoäc vuøng II-A. - Tra baûng 4, TCVN 2737-1995, ta ñöôïc: W0 = 83 daN/m2 K(zj): Heä soá tính ñeán söï thay ñoåi aùp löïc gioù theo ñoä cao, ñòa hình. (Tra baûng 5, TCVN 2737 – 1995) C = 0.8: heä soá khí ñoäng phía ñoùn gioù. C’ = 0.6: heä soá khí ñoäng phía khuaát gioù. (C vaø C’ tra baûng 6, TCVN 2737 – 1995) n = 1.2: heä soá ñoä tin caäy cuûa taûi troïng gioù. B = 7.5m: beà roäng ñoùn gioù cuûa khung ñang xeùt. BAÛNG KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN 6.4.2.AÙp löïc chuû ñoäng cuûa ñaát: Do chieàu cao taàng haàm laø 3.6 (m) neân phaûi keå ñeán aùp löïc chuû ñoäng cuûa ñaát khi giaûi khung.Sau khi ñaøo hoá moùng taàng haàm,xung quanh töôøng chaén ñöôïc ñoå caùt; vì vaäy, aùp löïc chuû ñoäng cuûa töôøng chaén döôïc tính vôùi chæ tieâu cô lí cuûa lôùp caùt. Trong ñoù: - AÙp löïc ñaát phaân boá leân töôøng coù daïng hình tam giaùc, trong ñoù, cöôøng ñoä taïi ñaùy töôøng laø lôùn nhaát, taïi ñænh töôøng laø nhoû nhaát. - Cöôøng ñoä aùp löïc cuûa ñaát taïi ñaùy töôøng: p = g H b tg2(450 - ) p = 1800x 3.6 x 7.5 x tg2(450 - ) = 16200 daN/m. - Cöôøng ñoä aùp löïc ñaát taïi ñænh töôøng: p = 0. 6.5.CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TAÙC DUÏNG VAØO KHUNG TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC. 6.5.1. Caùc tröôøng hôïp taûi. 1: Tónh taûi. 6: Hoaït taûi keà nhòp 1 (HTKN1). 2: Hoaït taûi taàng chaün (HTTC). 7: Hoaït taûi keà nhòp 2 (HTKN2). 3: Hoaït taûi taàng leõ (HTTL). 8: Hoaït taûi keà nhòp 3 (HTKN3). 4: Hoaït taûi caùch nhòp 1 (HTCN1). 9: Gioù traùi. 5: Hoaït taûi caùch nhòp 2 (HTCN2). 10: Gioù phaûi. 6.5.2. Sô ñoà chaát taûi. TÓNH TAÛI. HOAÏT TAÛI TAÀNG CHAÜN.(HTTC) HOAÏT TAÛI TAÀNG LEÕ.(HTTL) HOAÏT TAÛI CAÙCH NHÒP 1.(HTCN 1) HOAÏT TAÛI CAÙCH NHÒP 2.(HTCN 2) HOAÏT TAÛI KEÀ NHÒP 1.(HTKN1) HOAÏT TAÛI KEÀ NHÒP 2.(HTKN2) HOAÏT TAÛI KEÀ NHÒP 3.(HTKN3) GIOÙ TRAÙI. GIOÙ PHAÛI. SÔ ÑOÀ THÖÙ TÖÏ NUÙT. SÔ ÑOÀ THÖÙ TÖÏ PHAÀN TÖÛ. 6.5.3. Bieåu ñoà noäi löïc caùc tröôøng hôïp taûi. TH: TÓNH TAÛI. TH: HOAÏT TAÛI TAÀNG CHAÜN (HTTC). TH: HOAÏT TAÛI TAÀNG LEÕ (HTTL). TH: HOAÏT TAÛI CAÙCH NHÒP 1 (HTCN1). TH: HOAÏT TAÛI CAÙCH NHÒP 2 (HTCN2). TH: HOAÏT TAÛI KEÀ NHÒP 1 (HTKN1). TH: HOAÏT TAÛI KEÀ NHÒP 2 (HTKN2). TH: HOAÏT TAÛI KEÀ NHÒP 3 (HTKN3). TH: GIOÙ TRAÙI. TH: GIOÙ PHAÛI. BIEÅU ÑOÀ BAO MOMEN CUÛA CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TOÅ HÔÏP. BIEÅU ÑOÀ BAO LÖÏC CAÉT CUÛA CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TOÅ HÔÏP. BIEÅU ÑOÀ BAO LÖÏC DOÏC CUÛA CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TOÅ HÔÏP. 6.5.4. Toå hôïp noäi löïc. 1. Muïc ñích cuûa vieäc toå hôïp noäi löïc. - Xaùc ñònh noäi löïc nguy hieåm nhaát do taûi troïng ngoaøi gaây ra taïi tieát dieän khaûo saùt vôùi tieát dieän ñaõ choïn. Töø noäi löïc ñoù tính vaø boá trí coát theùp. 2. Nguyeân taéc toå hôïp noäi löïc. - Töø giaù trò noäi löïc trong Sap2000, ñeå toå hôïp noäi löïc öùng vôùi 27 tröôøng hôïp toå hôïp noäi löïc ôû beân döôùi ta tìm các trường hợp nguy hiểm để bố trí cốt thép. Caùc giaù trò cuûa toå hôïp vaø dieän tích coát theùp tính ñöôïc ôû phaàn phuï luïc. 3. Caùc tröôøng hôïp toå hôïp taûi. - Coù 2 loaïi toå hôïp: + Toå hôïp chính (toå hôïp cô baûn): goàm tónh taûi (TT) vaø 1 hoaït taûi (HT), heä soá toå hôïp chung cho tónh taûi vaø hoaït taûi laø 1. + Toå hôïp phuï (toå hôïp cô baûn): goàm tónh taûi vaø nhieàu hoaït taûi , heä soá toå hôïp cho tónh taûi laø 1 vaø hoaït taûi laø 0.9. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TOÅ HÔÏP TAÛI TROÏNG . 1. TH1 = TT+HTTC 2. TH2 = TT+HTTL 3. TH3 = TT+HTCN1 4. TH4 = TT+HTCN2 5. TH5 = TT+HTKN1 6. TH6 = TT+HTKN2 7. TH7 = TT+HTKN3 8. TH8 = TT+GIOÙ TRAÙI 9. TH9 = TT+GIOÙ PHAÛI 10. TH10 = TT+HTTC+HTTL 11. TH11 = TT+0.9(HTTC+GIOÙ TRAÙI) 12. TH12 = TT+0.9(HTTC+GIOÙ PHAÛI) 13. TH13 = TT+0.9(HTTL+GIOÙ TRAÙI) 14. TH14 = TT+0.9(HTTL+GIOÙ PHAÛI) 15. TH15 = TT+0.9(HTCN1+GIOÙ TRAÙI) 16. TH16 = TT+0.9(HTCN1+GIOÙ PHAÛI) 17. TH17 = TT+0.9(HTCN2+GIOÙ TRAÙI) 18. TH18 = TT+0.9(HTCN2+GIOÙ PHAÛI) 19. TH19 = TT+0.9(HTKN1+GIOÙ TRAÙI) 20. TH20 = TT+0.9(HTKN1+GIOÙ PHAÛI) 21. TH21 = TT+0.9(HTKN2+GIOÙ TRAÙI) 22. TH22 = TT+0.9(HTKN2+GIOÙ PHAÛI) 23. TH23 = TT+0.9(HTKN3+GIOÙ TRAÙI) 24. TH24 = TT+0.9(HTKN3+GIOÙ PHAÛI) 25. TH25 = TT+0.9(HTTC+HTTL+GIOÙ TRAÙI) 26. TH26 = TT+0.9(HTTC+HTTL+GIOÙ PHAÛI) 6.6 Tính toaùn vaø boá trí coát theùp . 6.6.1. Coát doïc. Coát theùp coät. Tính ñoä maûnh cuûa coät: λ = l0/h; Xaùc ñònh ñoä leäch taâm do löïc e01 = M/N, ñoä leäch taâm ngaãu nhieân e0nn, töø ñoù tính ñöôïc ñoä leäch taâm tính toaùn e0 = e01 + e0nn; Tính chieàu cao vuøng neùn x: x = N/(Rnb); Giaû thieát a = 6 cm, tính h0. Tröôøng hôïp leäch taâm lôùn x < α0h0: Giaû thieát haøm löôïng coát theùp doïc μ, tính heä soá uoán doïc η. Neáu λ < 8 thì η = 1, khoâng caàn xeùt ñeán hieän töôïng töø bieán vaø uoán doïc. Neáu x ≥ 2a’, tính dieän tích coát theùp ñoái xöùng (vôùi N = Rnbx): Neáu x < 2a’, taïm thôøi boû qua coát theùp neùn, tính: Laáy x = 2a’, tính: Laáy Fa = Fa’ = min (Fa1, Fa2). Tröôøng hôïp leäch taâm beù x > α0h0: Giaû thieát haøm löôïng coát theùp doïc μ, tính heä soá uoán doïc η. Tính laïi chieàu cao vuøng neùn x: Neáu e0 > 0.2h0: x = 1.8(e0gh – e0) + α0h0 Neáu e0 < 0.2h0: Tính dieän tích coát theùp chòu neùn nhieàu: Neáu e0 < 0.15h0 thì tích dieän tích coát theùp chòu neùn ít Fa: Neáu e0 ≥ 0.15h0 thì tích dieän tích coát theùp chòu keùo Fa theo giaù trò toái thieåu Fa = μ minbho.( μ min = 0.05%) Laáy Fa = Fa’ = max (Fa, Fa’). Sau khi tính ñöôïc Fa, Fa’ caàn tính laïi haøm löôïng coát theùp vaø so saùnh vôùi giaù trò giaû thieát ban ñaàu. Neáu sai bieät khoâng quaù 5% thì chaáp nhaän keát quaû tính, neáu khoâng thoûa phaûi giaû thieát laïi μ vaø laëp laïi caùc böôùc tính toaùn cho ñeán khi sai bieät giaù trò μ giöõa 2 laàn tính khoâng quaù 5%. Giaù trò dieän tích coát theùp choïn phaûi thoaû ñieàu kieän: μ min ≤ μ ≤ μ max. (vôùi μ max = ; μ = ; μ min =0.05%). Trình töï giaûi baøi toaùn coät chòu neùn leäch taâm ñöôïc theå hieän trong löu ñoà sau: aa Khoâng thoûa Khoâng thoûa Choïn vaø boá trí theùp Giaû thieát m Tính h Giaû thieát m Tính h Giaû thieát m Tính h Thoûa Thoûa Giaû thieát laïi m Khoâng thoûa Khoâng thoûa Giaû thieát laïi m Khoâng thoûa Leäch taâm beù Thoûa Khoâng thoûa Thoûa Leäch taâm lôùn Thoûa thoûa Trong löu ñoà treân: e – khoaûng caùch töø ñieåm ñaët cuûa löïc doïc leäch taâm ñeán troïng taâm cuûa coát theùp chòu keùo, e = ηe0 + 0.5h – a; e’ – khoaûng caùch töø ñieåm ñaët cuûa löïc doïc leäch taâm ñeán troïng taâm cuûa coát theùp chòu neùn, e’= ηe0 - 0.5h + a’; Ñoä leäch taâm tính toaùn: e0 = e01 + e0nn; Ñoä leäch taâm do löïc: e01 = M/N; Ñoä leäch taâm ngaãu nhieân e0nn khoâng nhoû hôn h/25 vaø 2 cm ñoái vôùi coät vaø taám coù chieàu daøy töø 25 cm trôû leân. 6.6.2. Coát ngang. Coát theùp daàm. BT maùc 250 ; Rn = 110 Kg/cm2; Rk =8.8 Kg/cm2 Theùp chòu löïc AII : Ra = 2800 Kg/cm2; A = ; g = 0,5(1+) Fa = Ký hiệu Mặt cắt Mmin-Ntư Mmax-Ntư Mtư-Nmax M N Tổ hợp M N Tổ hợp M N Tổ hợp A-2 0-0 29.161 375.71 CB23 7.242 298.53 CB8 15.684 379.43 CB24 3.6-3.6 16.281 329.49 CB9 22.952 361.21 CB7 20 375.65 CB24 A-4 0-0 19.88 271.5 CB13 6.59 228.18 CB8 15.67 288.71 CB24 3.3-3.3 4.29 255.5 CB8 23 280.41 CB19 15.43 286.03 CB24 A-7 0-0 -15.13 164.73 CB19 -5.09 137.1 CB8 11.49 170.12 CB24 3.3-3.3 6.94 135.56 CB8 17.36 163.08 CB19 13.61 168.47 CB24 A-10 0-0 -9.02 54.4 CB19 -3.6 47.21 CB18 7.653 57.2 CB23 3.3-3.3 5.66 46.35 CB8 9.53 53.53 CB19 8.56 56.69 CB24 B-13 0-0 -32.25 572.21 CB21 40.52 570.826 CB18 4.09 583.8 CB24 3.6-3.6 -9.64 546.5 CB4 -0.01 561.42 CB18 -5.82 578.54 CB24 B-15 0-0 -6.83 426.53 CB17 14.83 450.281 CB18 4.2 457.58 CB24 3.3-3.3 -19.99 419.33 CB16 16.09 440.68 CB21 2.79 453.95 CB24 B-18 0-0 -6.73 268.01 CB21 9.64 276.05 CB18 1.11 278.35 CB24 3.3-3.3 -12.91 255.44 CB14 10.19 265.7 CB21 1.98 276 CB24 B-21 0-0 -1.96 94.11 CB21 4.38 103.86 CB18 1.37 101.18 CB24 3.3-3.3 -5.96 93.94 CB16 2.78 93 CB21 2.11 100.07 CB24 C-24 0-0 -40.2 570.9 CB23 33.21 581.71 CB18 24.65 591.2 CB25 3.6-3.6 -1.28 537.34 CB15 9.8 582.25 CB6 4.55 585.92 CB25 C-26 0-0 -13.72 424.5 CB15 7.88 457.37 CB20 3.34 461.53 CB25 3.3-3.3 -14.64 424.87 CB14 21.75 439.96 CB23 10.52 457.9 CB25 C-29 0-0 -10.48 266.13 CB23 6.17 277.36 CB20 2.98 277.5 CB25 3.3-3.3 -8.42 255.6 CB16 14.96 263.82 CB23 4.38 275.21 CB25 C-32 0-0 -4.78 91.67 CB23 1.72 92.2 CB20 1.73 98.21 CB24 3.3-3.3 -2.57 90.72 CB14 6.61 90.56 CB23 2.18 97.1 CB24 D-35 0-0 -35.87 595.64 CB19 38.44 597.95 CB20 1.08 610.76 CB24 3.6-3.6 -3.77 561.78 CB17 7.93 588.84 CB22 1.5 605.5 CB24 D-37 0-0 -10.85 444.1 CB17 10.5 472.48 CB22 -0.59 479.01 CB24 3.3-3.3 -18.31 440.15 CB16 17.56 459.26 CB19 -0.85 475.38 CB24 D-40 0-0 -5.92 270.22 CB15 10.71 290.2 CB22 7.53 291.98 CB25 3.3-3.3 -12.71 268.42 CB14 10.47 277.25 CB19 8.94 289.68 CB25 D-43 0-0 -2.72 98.76 CB19 3.9 109.68 CB22 3.9 109.68 CB22 3.3-3.3 -4.55 98.5 CB16 4.69 97.65 CB19 -3.4 108.56 CB22 E-46 0-0 -7.38 298.37 CB9 29.06 375.62 CB22 28.74 394.8 CB25 3.6-3.6 23.02 361.16 CB7 -16.22 329.25 CB8 21.2 391.02 CB25 E-48 0-0 6.58 228.03 CB9 21.08 282.96 CB18 20.12 298.11 CB25 3.3-3.3 -23.12 280.28 CB18 -4.34 225.34 CB9 22.17 295.43 CB25 E-51 0-0 5.02 136.9 CB9 15.26 164.56 CB18 14.58 173.12 CB25 3.3-3.3 -17.62 162.91 CB18 -7.04 135.31 CB9 16.71 171.47 CB25 E-54 0-0 3.63 46.9 CB9 9.08 54.35 CB18 8.65 56.5 CB25 3.3-3.3 -9.79 53.487 CB18 -5.66 46.06 CB9 -9.23 55.6 CB25 Bảng 6.19 Bảng tổ hợp nội lực cột Ký Phần Tổ N M b h L mgt hO e0 S η e0gh Nén Fa' Fa Fa=Fa' Fa-chọn Chọn µ µtt Hiệu tử hợp (T) (T.m) (cm) (cm) (m) (%) (cm) (cm) (cm) LT (cm2) (cm2) (cm2) (cm2) thép (%) (%) A-1 2 CB8 298.5 7.24 60 80 3.6 1.2 74 5.6 0.75 1 22.8 B -35.18 75.40 75.40 78.54 16þ25 1.8 3.4 A-2 4 CB8 255.5 4.29 50 70 3.3 1.2 64 4.5 0.77 1 20.2 B -17.96 55.12 55.12 58.90 12þ25 1.8 3.4 A-3 7 CB8 137.1 5.09 40 60 3.3 1.2 54 6.1 0.64 1 17.5 B -18.12 31.19 31.19 34.21 09þ22 1.6 2.9 A-4 10 CB8 46.35 5.66 30 40 3.3 1.2 34 13.8 0.35 1 12.1 L 4.08 11.28 11.28 15.21 04þ22 1.5 2.2 B-1 13 CB24 583.8 4.09 65 90 3.6 1.2 84 4.3 0.85 1 25.5 B 0.27 97.72 97.72 98.17 20þ25 1.8 3.6 B-2 15 CB24 454 2.79 55 80 3.3 1.2 74 3.8 0.85 1 22.8 B 3.40 -72.85 72.85 73.63 15þ25 1.8 3.6 B-3 18 CB24 278.4 1.11 40 70 3.3 1.2 64 3.2 0.85 1 20.2 B -0.31 -46.85 46.85 49.42 13þ22 1.9 3.7 B-4 21 CB24 101.2 1.37 35 45 3.3 1.2 39 3.2 0.75 1 13.5 B -10.92 -23.40 23.40 26.61 07þ22 1.9 3.4 C-1 24 CB15 537.3 1.28 65 90 3.6 1.2 84 3.8 0.85 1 25.5 B -10.88 -101.5 101.50 103.08 21þ25 1.9 3.7 C-2 26 CB25 461.5 3.34 55 80 3.3 1.2 74 3.9 0.85 1 22.8 B 5.31 -72.08 72.08 73.63 15þ25 1.8 3.5 C-3 29 CB25 277.5 2.98 40 70 3.3 1.2 64 3.9 0.81 1 20.2 B 0.74 -44.19 44.19 45.62 12þ22 1.8 3.5 C-4 32 CB24 98.21 1.73 35 45 3.3 1.2 39 3.6 0.71 1 13.5 B -11.16 -22.21 22.21 22.81 06þ22 1.7 3.3 D-1 35 CB24 610.8 1.08 65 90 3.6 1.2 84 3.8 0.85 1 25.5 B 4.44 -100.4 100.43 103.08 21þ25 1.9 3.7 D-2 37 CB24 479 0.59 55 80 3.3 1.2 74 3.3 0.85 1 22.8 B 7.44 -75.02 75.02 78.54 16þ25 1.9 3.7 D-3 40 CB25 292 7.53 40 70 3.3 1.2 64 5.4 0.72 1 20.2 B 6.88 37.55 37.55 38.01 10þ22 1.5 2.9 D-4 43 CB19 98.76 2.72 35 45 3.3 1.2 39 4.6 0.65 1 13.5 B -9.86 18.96 18.96 19.01 05þ22 1.4 2.8 E-1 46 CB9 298.4 7.38 60 80 3.6 1.2 74 5.7 0.74 1 22.8 B -35.12 75.17 75.17 78.54 16þ25 1.8 3.4 E-2 48 CB9 225.3 4.34 50 70 3.3 1.2 64 4.7 0.76 1 20.2 B -24.27 55.07 55.07 58.90 12þ25 1.8 3.4 E-3 51 CB9 136.9 5.02 40 60 3.3 1.2 54 6.1 0.65 1 17.5 B -18.22 31.35 31.35 34.21 09þ22 1.6 2.9 E-4 54 CB9 46.06 5.66 30 40 3.3 1.2 34 13.9 0.35 1 12.1 L 4.08 11.39 11.39 15.21 04þ22 1.5 2.2 Bảng 6.20 Bảng tính thép cột Tên Dầm Phần tử L (m) Mặt Cắt M (T.m) Q (T) b (cm) h (cm) a (cm) ho (cm) A g Fa (cm2) Chọn thép (cm2) Fa chọn (cm2) µ % Kiểm tra utt (cm) umax (cm) uchọn (cm) D56 56 8.5 0 48.64 -27.8 30 80 5.4 74.6 0.2649 0.8429 29.75 07Φ25 34.36 1.5 Thoả 28 60 15 4.25 43.41 30 80 5.4 74.6 0.2364 0.8631 25.93 07Φ22 26.61 1.2 Thoả 30 8.5 57.15 29.48 30 80 5.4 74.6 0.3112 0.8073 36.50 08Φ25 39.27 1.8 Thoả 24 56 15 D57 57 8.5 0 45.1 -21.3 30 70 5.4 64.6 0.3275 0.7937 33.83 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 35 78 15 4.25 28.39 30 70 5.4 64.6 0.2062 0.8833 19.14 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 8.5 46.67 21.69 30 70 5.4 64.6 0.3389 0.7838 35.45 08Φ25 39.27 2.0 Thoả 34 76 15 D58 58 8.5 0 44.8 -21.4 30 70 5.4 64.6 0.3253 0.7955 33.53 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 35 77 15 4.25 29.1 30 70 5.4 64.6 0.2113 0.8799 19.69 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 8.5 48.3 22.2 30 70 5.4 64.6 0.3507 0.7732 37.19 08Φ25 39.27 2.0 Thoả 32 74 15 D59 59 8.5 0 42.42 -20.8 30 70 5.4 64.6 0.3080 0.8098 31.19 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 37 79 15 4.25 28.97 30 70 5.4 64.6 0.2104 0.8806 19.59 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 8.5 45.47 21.52 30 70 5.4 64.6 0.3302 0.7914 34.21 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 34 77 15 D60 60 8.5 0 41.27 -20.5 30 70 5.4 64.6 0.2997 0.8165 30.09 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 38 81 15 4.25 28.93 30 70 5.4 64.6 0.2101 0.8807 19.56 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 8.5 43.4 21.02 30 70 5.4 64.6 0.3151 0.8040 32.14 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 36 79 15 D61 61 8.5 0 38.59 -20 30 70 5.4 64.6 0.2802 0.8315 27.63 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 40 83 15 4.25 29.52 30 70 5.4 64.6 0.2144 0.8779 20.02 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 8.5 42.55 20.92 30 70 5.4 64.6 0.3090 0.8091 31.31 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 36 79 15 D62 62 8.5 0 34 -19.2 30 70 5.4 64.6 0.2469 0.8557 23.66 05Φ25 24.54 1.3 Thoả 43 86 15 ` 4.25 30.7 30 70 5.4 64.6 0.2229 0.8722 20.96 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 8.5 41.74 20.95 30 70 5.4 64.6 0.3031 0.8138 30.54 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 36 79 15 D63 63 8.5 0 33.42 -19 30 70 5.4 64.6 0.2427 0.8587 23.17 05Φ25 24.54 1.3 Thoả 44 87 15 Tên Dầm Phần tử L (m) Mặt Cắt M (T.m) Q (T) b (cm) h (cm) a (cm) ho (cm) A g Fa (cm2) Chọn thép (cm2) Fa chọn (cm2) µ % Kiểm tra utt (cm) umax (cm) uchọn (cm) 4.25 30.53 30 70 5.4 64.6 0.2217 0.8730 20.82 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 8.5 40.19 20.54 30 70 5.4 64.6 0.2918 0.8226 29.09 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 38 80 15 D64 64 8.5 0 28.25 -18.2 30 70 5.4 64.6 0.2051 0.8840 19.03 04Φ25 19.63 1.0 Thoả 48 91 15 4.25 32.03  ` 30 70 5.4 64.6 0.2326 0.8657 22.03 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 8.5 40.08 20.82 30 70 5.4 64.6 0.2910 0.8232 28.99 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 37 79 15 D65 65 8.5 0 27.25 -17.1 30 70 5.4 64.6 0.1979 0.8887 18.26 04Φ25 19.63 1.0 Thoả 55 97 15 4.25 35.12 30 70 5.4 64.6 0.2550 0.8500 24.60 05Φ25 24.54 1.3 Thoả 30 8.5 39.58 21.56 30 70 5.4 64.6 0.2874 0.8260 28.53 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 34 77 15 D66 66 8.5 0 22.59 -11.2 30 70 5.4 64.6 0.1640 0.9099 14.78 04Φ25 19.63 1.0 Thoả 126 147 15 4.25 25.58 30 70 5.4 64.6 0.1857 0.8964 16.99 05Φ22 19.01 1.0 Thoả 30 8.5 27.27 15.26 30 70 5.4 64.6 0.1980 0.8886 18.27 04Φ25 19.63 1.0 Thoả 69 108 15 D67 67 8 0 49.04 -27 30 70 5.4 64.6 0.3561 0.7682 38.01 08Φ25 39.27 2.0 Thoả 22 61 15 4 37.98 30 70 5.4 64.6 0.2758 0.8348 27.09 08Φ22 30.41 1.6 Thoả 30 8 49.82 27.17 30 70 5.4 64.6 0.3618 0.7629 38.88 08Φ25 39.27 2.0 Thoả 22 61 15 D68 68 8 0 43.16 -20.7 30 70 5.4 64.6 0.3134 0.8054 31.90 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 37 80 15 4 25.31 30 70 5.4 64.6 0.1838 0.8976 16.79 05Φ22 19.01 1.0 Thoả 30 8 43.63 20.78 30 70 5.4 64.6 0.3168 0.8026 32.36 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 37 80 15 D69 69 8 0 45.52 -21.2 30 70 5.4 64.6 0.3305 0.7911 34.26 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 35 78 15 4 25.2 30 70 5.4 64.6 0.1830 0.8981 16.71 05Φ22 19.01 1.0 Thoả 30 8 45.28 21.17 30 70 5.4 64.6 0.3288 0.7926 34.01 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 36 78 15 D70 70 8 0 41.85 -20.4 30 70 5.4 64.6 0.3039 0.8131 30.64 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 39 81 15 4 25.3 30 70 5.4 64.6 0.1837 0.8977 16.78 05Φ22 19.01 1.0 Thoả 30 8 42.17 20.42 30 70 5.4 64.6 0.3062 0.8113 30.95 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 38 81 15 Tên Dầm Phần tử L (m) Mặt Cắt M (T.m) Q (T) b (cm) h (cm) a (cm) ho (cm) A g Fa (cm2) Chọn thép (cm2) Fa chọn (cm2) µ % Kiểm tra utt (cm) umax (cm) uchọn (cm) D71 71 8 0 40.13 -19.9 30 70 5.4 64.6 0.2914 0.8230 29.03 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 40 83 15 4 25.34 30 70 5.4 64.6 0.1840 0.8975 16.81 05Φ22 19.01 1.0 Thoả 30 8 40.45 20 30 70 5.4 64.6 0.2937 0.8212 29.33 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 40 83 15 D72 72 8 0 39.06 -19.7 30 70 5.4 64.6 0.2836 0.8289 28.06 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 41 84 15 4 25.42 30 70 5.4 64.6 0.1846 0.8971 16.87 05Φ22 19.01 1.0 Thoả 30 8 39.25 19.69 30 70 5.4 64.6 0.2850 0.8279 28.23 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 41 84 15 D73 73 8 0 37.74 -19.3 30 70 5.4 64.6 0.2740 0.8361 26.87 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 43 86 15 4 25.5 30 70 5.4 64.6 0.1852 0.8968 16.93 05Φ22 19.01 1.0 Thoả 30 8 37.6 19.26 30 70 5.4 64.6 0.2730 0.8369 26.75 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 43 86 15 D74 74 8 0 35.82 -18.9 30 70 5.4 64.6 0.2601 0.8463 25.20 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 45 88 15 4 25.77 30 70 5.4 64.6 0.1871 0.8955 17.13 05Φ22 19.01 1.0 Thoả 30 8 36.47 19.03 30 70 5.4 64.6 0.2648 0.8429 25.76 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 44 87 15 D75 75 8 0 35.06 -18.6 30 70 5.4 64.6 0.2546 0.8503 24.55 05Φ25 24.54 1.3 Thoả 46 89 15 4 25.83 30 70 5.4 64.6 0.1876 0.8952 17.18 05Φ22 19.01 1.0 Thoả 30 8 35.71 18.77 30 70 5.4 64.6 0.2593 0.8469 25.10 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 45 88 15 D76 76 8 0 34.68 -18.6 30 70 5.4 64.6 0.2518 0.8523 24.23 05Φ25 24.54 1.3 Thoả 46 89 15 4 25.96 30 70 5.4 64.6 0.1885 0.8946 17.28 05Φ22 19.01 1.0 Thoả 30 8 34.45 18.47 30 70 5.4 64.6 0.2502 0.8534 24.03 05Φ25 24.54 1.3 Thoả 47 89 15 D77 77 8 0 23.84 -12.7 30 70 5.4 64.6 0.1731 0.9043 15.70 04Φ25 19.63 1.0 Thoả 98 130 15 4 17.36 30 70 5.4 64.6 0.1261 0.9324 11.09 03Φ22 11.40 0.6 Thoả 30 8 24.09 12.8 30 70 5.4 64.6 0.1749 0.9032 15.88 04Φ25 19.63 1.0 Thoả 97 129 15 D78 78 9 0 61.07 -31 30 80 5.4 74.6 0.3325 0.7894 39.89 09Φ25 44.18 2.0 Thoả 22 53 15 4.5 47 30 80 5.4 74.6 0.2559 0.8493 28.53 08Φ22 30.41 1.4 Thoả 30 Tên Dầm Phần tử L (m) Mặt Cắt M (T.m) Q (T) b (cm) h (cm) a (cm) ho (cm) A g Fa (cm2) Chọn thép (cm2) Fa chọn (cm2) µ % Kiểm tra utt (cm) umax (cm) uchọn (cm) 9 60.29 30.76 30 80 5.4 74.6 0.3283 0.7930 39.20 08Φ25 39.27 1.8 Thoả 22 54 15 D79 79 9 0 49.49 -22.3 30 70 5.4 64.6 0.3594 0.7652 38.51 08Φ25 39.27 2.0 Thoả 32 74 15 4.5 31 30 70 5.4 64.6 0.2251 0.8707 21.20 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 9 49.64 22.28 30 70 5.4 64.6 0.3605 0.7641 38.68 08Φ25 39.27 2.0 Thoả 32 74 15 D80 80 9 0 51.16 -22.7 30 70 5.4 64.6 0.3715 0.7535 40.43 09Φ25 44.18 2.3 Thoả 31 73 15 4.5 30.99 30 70 5.4 64.6 0.2250 0.8708 21.19 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 9 51.42 22.73 30 70 5.4 64.6 0.3734 0.7516 40.73 09Φ25 44.18 2.3 Thoả 31 73 15 D81 81 9 0 48.6 -22.2 30 70 5.4 64.6 0.3529 0.7712 37.52 08Φ25 39.27 2.0 Thoả 33 75 15 4.5 31.09 30 70 5.4 64.6 0.2258 0.8703 21.27 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 9 48.04 22.01 30 70 5.4 64.6 0.3488 0.7749 36.91 08Φ25 39.27 2.0 Thoả 33 75 15 D82 82 9 0 47.09 -21.8 30 70 5.4 64.6 0.3419 0.7811 35.89 08Φ25 39.27 2.0 Thoả 34 76 15 4.5 31.11 30 70 5.4 64.6 0.2259 0.8702 21.29 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 9 46.5 21.61 30 70 5.4 64.6 0.3377 0.7849 35.27 08Φ25 39.27 2.0 Thoả 34 76 15 D83 83 9 0 46.01 -21.6 30 70 5.4 64.6 0.3341 0.7880 34.76 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 34 77 15 4.5 21.83 30 70 5.4 64.6 0.1585 0.9132 14.23 04Φ22 15.21 0.8 Thoả 30 9 45.29 21.41 30 70 5.4 64.6 0.3289 0.7925 34.02 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 35 77 15 D84 84 9 0 44.38 -21.3 30 70 5.4 64.6 0.3223 0.7981 33.11 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 35 78 15 4.5 31.54 30 70 5.4 64.6 0.2290 0.8681 21.63 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 9 43.96 21.14 30 70 5.4 64.6 0.3192 0.8007 32.69 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 36 78 15 D85 85 9 0 43.38 -21 30 70 5.4 64.6 0.3150 0.8041 32.12 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 36 79 15 4.5 31.71 30 70 5.4 64.6 0.2303 0.8672 21.77 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 9 42.38 20.76 30 70 5.4 64.6 0.3077 0.8100 31.15 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 37 80 15 D86 86 9 0 41.91 -29.8 30 70 5.4 64.6 0.3043 0.8128 30.70 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 18 55 15 Tên Dầm Phần tử L (m) Mặt Cắt M (T.m) Q (T) b (cm) h (cm) a (cm) ho (cm) A g Fa (cm2) Chọn thép (cm2) Fa chọn (cm2) µ % Kiểm tra utt (cm) umax (cm) uchọn (cm) 4.5 32.14 30 70 5.4 64.6 0.2334 0.8651 22.12 06Φ22 22.81 1.2 Thoả 30 9 41.63 20.67 30 70 5.4 64.6 0.3023 0.8144 30.43 07Φ25 34.36 1.8 Thoả 37 80 15 D87 87 9 0 39.26 -20.6 30 70 5.4 64.6 0.2851 0.8278 28.24 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 38 80 15 4.5 33.14 30 70 5.4 64.6 0.2406 0.8601 22.94 05Φ25 24.54 1.3 Thoả 30 9 40.97 20.86 30 70 5.4 64.6 0.2975 0.8182 29.81 06Φ25 29.45 1.5 Thoả 37 79 15 D88 88 9 0 25.76 -14 30 70 5.4 64.6 0.1871 0.8956 17.13 04Φ25 19.63 1.0 Thoả 82 118 15 4.5 22.73 30 70 5.4 64.6 0.1651 0.9092 14.88 04Φ22 15.21 0.8 Thoả 30 9 28.62 14.46 30 70 5.4 64.6 0.2078 0.8822 19.31 04Φ25 19.63 1.0 Thoả 76 114 15 D89 89 8.5 0 57

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc6.KHUNGPHANG 2.doc
 • doc2.KC SAN DIEN HINH.DOC
 • doc3.Dầm dọc truc B.-ok.doc
 • doc4.CAUTHANG-ok.DOC
 • doc5.HONUOC.DOC
 • doc7.Mong coc ep.ok.doc
 • doc8.COC KHOAN NHOI.ok.doc
 • docBia1.doc
 • docCHUONG 0-MUC LUC.doc
 • docKT-01.DOC
 • docLOI NOI DAU.DOC
 • docPHIEU GIAO NHIEM VU.doc
 • docTLTHAMKHAO.DOC