Đề tài Thù lao lao động và tác đụng tạo động lực của thù lao tại Công ty cơ khí Hà Nội

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ THÙ LAO, LAO ĐỘNG VÀ TÁC DỤNG TẠO ĐỘNG LỰC CỦA THÙ LAO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2

1. Những vấn đề lý luận chung về thù lao 2

2. Hệ thống thù lao lao động 2

2.1. Hệ thống tiền lương 2

2.2. Cách trả lương 3

2.3. Các dạng khen thưởng 6

2.4. Các dạng phúc lợi khác 7

3. Khái niệm động lực và các yếu tố ảnh hưởng tới động lực 7

3.1. Khái niệm động lực 7

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực 7

4. Vai trò, mục đích, ý nghĩa của tạo động lực 10

4.1. Vai trò của công tác tạo động lực 10

4.2. Mục dích của công tác tạo động lực 10

4.3. Ý nghĩa của công tác tạo động lực trong lao động 11

4.4. Mối quan hệ giữa thù lao và động lực 11

5. Các học thuyết về tạo động lực 12

5.1. Học thuyết về sự tăng trưởng tích cực của B.Fskiner Skiner nói rằng: 12

5.2. Thuyết động cơ thúc đẩy theo hy vọng của V.Room V.Room đưa ra công thứcs 12

5.3. Học thuyết về sự công bằng của S.ADAM 13

5.4. Học thuyết về hệ thống hai yếu tố của F.Herzberg 13

5.5. Học thuyết về mục tiêu của E.Geal 13

PHẦN II: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 15

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 15

1. Trước thời kỳ đổi mới là nhà máy chế tạo công cụ – tiền thân của Công ty cơ cơ Hà Nội, là đứa con đầu dàn và cũng là đầu tiên của ngành cơ khí chế tạo tư liệu sản xuất cho cả nước 15

1.1. Từ năm 1958 – 1965 15

1.2. Giai đoạn 1966 – 1967 16

1.3. Giai đoạn từ 1976 – 1986 16

2. Sau thời kỳ đổi mới cơ chế quản lý kinh tế 16

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và quyền hạn của Công ty cơ khí Hà Nội 17

3.1. Mục tiêu 17

3.2. Nhiệm vụ 18

3.3. Phạm vi hoạt động 18

3.4. Quyền hạn 18

4. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cơ khí Hà Nội 19

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN THÙ LAO LAO ĐỘNG VÀ TÁC DỤNG ĐỘNG LỰC CỦA THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 20

1. Đặc điểm về lao động 20

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 21

3. Đặc điểm về quản lý và sử dụng lao động 21

4. Đặc điểm về tài sản – nguồn vốn 22

5. Nhà xưởng máy móc thiết bị 23

6. Nguyên vật liệu 23

7. Yêu cầu thực tiễn, tính bức thiết của tạo động lực ở Công ty cơ khí Hà Nội 24

PHẦN III: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG VÀ TÁC DỤNG CHO ĐỘNG LỰC CỦA THÙ LAO LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 26

1. Đánh giá về động lực lao động ở Công ty cơ khí Hà Nội 26

1.1. Đánh giá qua việc quản lý chất lượng lao động ở Công ty 26

1.2. Đánh giá qua việc sản xuất kinh doanh của Công ty 28

1.3. Đánh giá tình hình thù lao của người lao động ở Công ty cơ khí Hà Nội 28

1.4. Đánh giá qua việc thu hút lực lượng lao động ở Công ty cơ khí Hà Nội 32

2. Thực trạng của thù lao lao động và tác dụng tạo động lực của thù lao tại Công ty cơ khí Hà Nội 33

2.1. Phân tích công tác trả công, trả lương của Công ty 33

2.2. Công tác tiền lương 37

2.3. Hệ thống phúc lợi và dịch vụ 39

PHẦN IV: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠO ĐỘNG LỰC 42

1. Sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống trả thù lao lao động hợp lý 42

2. Hoàn thiện công tác trả thù lao lao động 43

2.1. Xây dựng đội ngũ làm công tác tiền lương 43

2.2. Hoàn thiện công tác định mức lao động 43

2.3. Tiến hành phân tích công việc 44

2.4. Cải tiến công tác tiền thưởng của Công ty 45

2.5 Tổ chức nơi làm việc và nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho CBCVN trong Công ty cơ khí Hà Nội 46

3. Chương trình nâng cao cuộc sống cho người lao động tại Công ty cơ khí Hà Nội 48

3.1. Tăng thù lao tạo nguồn thu nhập 48

3.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm 49

PHẦN V: KẾT LUẬN 54

 

doc58 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2675 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thù lao lao động và tác đụng tạo động lực của thù lao tại Công ty cơ khí Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThù lao lao động và tác đụng tạo động lực của thù lao tại Công ty cơ khí Hà Nội.doc
Tài liệu liên quan