Đề tài Thực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông

LỜI MỞ ĐẦU. 4

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 6

1.1 Khái niệm, vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm.

1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. 6

1.1.2 Sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. 8

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ và biện pháp

chủ yếu để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. 9

1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ và tăng doanh thu

tiêu thụ sản phẩm. 9

1.2.2 Các biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu

tiêu thụ sản phẩm. 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ Ở CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG. 20

2.1 Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. 20

2.1.1 Quá trình hình thành công ty. 20

2.1.2 Đặc điểm về tổ chức, quản lý sản xuất của công ty. 23

2.1.3 Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 24

2.1.4 Đặc điểm về sản phẩm của công ty. 25

2.1.5 Đánh giá chung về hoạt động của công ty. 27

2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2000. 28

2.2.1 Công tác lập kế hoạch tiêu thụ và doanh thu tiêu thụ của công ty. 28

2.2.2 Tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của

công ty năm 2000. 31

CHƯƠNG III: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG. 35

3.1 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 35

3.2 Những giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh tiêu thụ ở Công ty

Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông. 35

3.2.1 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. 36

3.2.2 Hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức bán hàng. 37

3.2.3 Nâng cao chất lượng, đa dạng hoá và cải tiến mẫu mã sản phẩm. 38

3.2.4 Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. 40

3.2.5 Tăng cường sử dụng triệt để các biện pháp tài chính

để thúc đẩy tiêu thụ. 42

3.2.6 Xây dựng chiến lược quảng cáo tổng hợp nhiều hình thức nhưng

tiết kiệm và hiệu quả. 43

KẾT LUẬN. 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 46

 

 

doc62 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1957 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông.DOC
Tài liệu liên quan