Đề tài Tìm hiểu công nghệ vb.net và phân tích, hiện thực chương trình thi trắc nghiệm online trên mạng cục bộ

YÊU CẦU ĐỀ TÀI

Tìm hiểu công nghệ:

VB.NET

SQL Server 2000

Crystal report

.NET Frame Work

Phân tích, thiết kế xây dựng ứng dụng minh hoạ:

Chương trình thi hỗ trợ thi trắc nghiệm trên mạng cuc bộ

 

 

ppt9 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1752 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tìm hiểu công nghệ vb.net và phân tích, hiện thực chương trình thi trắc nghiệm online trên mạng cục bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
  TÌM HIEÅU COÂNG NGHEÄ VB.NET VAØ PHAÂN TÍCH, HIEÄN THÖÏC CHÖÔNG TRÌNH THI TRAÉC NGHIEÄM ONLINE TREÂN MAÏNG CUÏC BOÄ GVHD: Thaày LEÂ TRUNG HIEÁU SVTH: NGUYEÃN TRUNG HIEÁU MSSV: 98TH080 _ KHOAÙ 98 Đề tài: Đặc điểm chương trình Phục vụ 2 user chính: Admin và Sinh viên Hỗ trợ việc Thi trắc nghiệm trên mạng cục bộ Tạo đề thi, soạn câu hỏI thi, thêm sinh viên,… Có khả năng Recovery Yêu cầu đề tài Tìm hiểu công nghệ: VB.NET SQL Server 2000 Crystal report .NET Frame Work Phân tích, thiết kế xây dựng ứng dụng minh hoạ: Chương trình thi hỗ trợ thi trắc nghiệm trên mạng cuc bộ Chức năng của các user Admin: Đổi password Soạn câu hỏi thi Soạn đề thi Update môn thi Thêm sinh viên Update sinh viên Tạo report Chức năng của các user Sinh viên: Thực hiện một bài thi trắc nghiệm. Xem kết quả thi của mình. Sơ đồ DFD Mức 0 Sơ đồ DFD Mức 1 Sơ đồ DFD Mức 2 Sơ đồ ERD

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptdemo.ppt
  • docBIA1.DOC
  • docBIA2.doc
  • rarDatabase.rar
  • pptLuoc_do_CSDL.ppt
  • pptrelationship_diagram.ppt
  • rarSource_code.rar
  • docTLTK.doc