Đề tài Tình hình thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua và trong giai đoạn hiện nay

 

 

 

54

 

PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN II: PHẦN CHUNG 2

Chương I: Thanh tra, kiểm tra là gì? 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển của thanh tra Việt Nam 2

2. Thanh tra, kiểm tra là gì? 4

3. Phân biệt hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra và với hoạt động kiểm soát, kiểm sát và giám sát 12

3.1. Phân biệt hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra 12

3.2. Phân biệt hoạt động thanh tra, kiểm tra với hoạt động kiểm sát, kiểm soát và giám sát. 17

3.2.1. Với hoạt động kiểm sát 17

3.2.2. Với hoạt động giám sát và kiểm sát 19

4. Vai trò hoạt động thanh tra kiểm tra 22

4.1. Vai trò của hoạt động thanh tra 22

4.1.1. Góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 23

4.1.2. Góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý 23

4.1.3. Góp phần bảo đảm quyền nhân dân trực tiếp tham gia quản lý nhà nước và thực hiện khiếu nại, tố cáo. 24

4.1.4. Góp phần đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ và xây dựng bộ máy của Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh 25

4.2. Vai trò của kiểm tra 26

4.3. Vai trò của thanh tra, kiểm tra, kiểm sát trong đấu tranh chống tham nhũng 27

Chương II: Tình hình thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua và trong giai đoạn hiện nay 28

1. Thanh tra KONTUM góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước 28

2. Nhìn lại công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp ở Bình Dương trong thời gian qua 29

3. Nhìn lại kết quả công tác thanh tra của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thông trong năm 2001 30

4. Nhìn lại công tác thanh tra kiểm tra ở xã, phường, thị trấn qua 10 năm hoạt động - thành tựu của thanh tra, kiểm tra 31

5. Những mặt hạn chế còn gặp phải trong hoạt động thanh tra kiểm tra 34

5.1. Sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra kiểm tra 34

5.2. ý thức và phẩm chất của người cán bộ thanh tra, kiểm tra 36

Chương III: Giải pháp 38

1. Nguyên nhân 38

2. Giải pháp 40

2.1. Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát 40

2.2. Nâng cao trình độ và phẩm chất của cán bộ thanh tra, kiểm tra 43

2.3. Sửa đổi, bổ sung ban hành một số văn bản pháp luật 46

3. Vai trò của báo chí với công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng 47

PHẦN III: KẾT LUẬN 50

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

 

doc54 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1943 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua và trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua và trong giai đoạn hiện nay.DOC