Đề tài Ứng dụng dầm SuperT trong xây dựng cầu ở Việt Nam

Sử dụng đúng hệ thống kích, neo tương thích như trong thiết kế hoặc tương đương. Kích căng là các kích căng sợi đơn.

Kích và neo trước khi căng phải được kiểm định trước khi sử dụng.

Các tao cáp được căng kéo đơn lẻ từng tao một theo sơ đồ do Thiết kế chỉ định căng từ hai bên vào giữa để các tao giữa mất mát ít nhất do dầm căng bị võng.

Phương pháp căng kéo:

+ Luồn sợi cáp vào kích, đưa đầu kích tỳ sát vào dầm kích.

+ So dây, kéo căng ban đầu các tao bằng 10% lực căng thiết kế (20KN).

+Khi căng, dùng thước đo chiều dài dãn của kích tương ứng từng cấp áp lực.

+ Sau khi căng đạt lực căng thiết kế. Kiểm tra độ dãn dài thực tế so với độ dãn dài cho phép theo thiết kế.

+ Kéo thêm lực lên 110% lực thiết kế để 30 phút rồi trả về 100% lực thiết kế rồi đóng neo.

 

doc35 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1707 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng dầm SuperT trong xây dựng cầu ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t nøt t¹i khu vùc nµy. Sau dù ¸n cÇu Mü ThuËn, ph¶i kÓ ®Õn dù ¸n cÇu T©n §Ö. C«ng tr×nh cÇu dÇm bª t«ng cèt thÐp liªn tôc ®óc hÉng cã chiÒu dµi nhÞp vµo lo¹i lín ë ViÖt Nam n¨m ®ã. CÇu n»m trong dù ¸n c¶i t¹o vµ n©ng cÊp Quèc lé 10, nèi liÒn hai tØnh Nam §Þnh vµ Th¸i B×nh. CÇu chÝnh gåm 5 nhÞp khung dÇm liªn tôc víi s¬ ®å 78+3x120+78m thi c«ng b»ng c«ng nghÖ ®óc hÉng c©n b»ng. CÇu dÉn gåm 9 nhÞp dÉn d¹ng dÇm Super-T 40m. MÆt c¾t ngang gåm 7 phiÕn dÇm Super-T c¸ch nhau 2.32 m. C¸c phiÕn dÇm ®Òu cã chiÒu cao 1.75m vµ ®­îc ®æ bª t«ng trªn b·i, cÈu l¾p lªn nhÞp b»ng xe lao dÇm cì lín. §©y còng lµ dù ¸n sö dông vèn vay ODA cña NhËt B¶n nªn hÖ thèng bÖ ®óc dÇm vÉn theo T­ vÊn n­íc ngoµi duyÖt vµ gi¸m s¸t nªn bÖ ®óc bª t«ng lín nh­ cÇu Mü ThuËn. Nhê cã b·i s«ng réng nªn b·i ®óc dÇm bè trÝ kh¸ xa tim cÇu ®óc dÇm sau chë dÇm ra l¾p cho cÇu dÉn. ChÕ t¹o dÇm dïng phô gia SiKa 520 lµ lo¹i siªu dÎo cao vµ t¨ng nhanh c­êng ®é. Bª t«ng dÇm M500 khi ®¹t ®­îc 90% c­êng ®é míi c¾t c¸p cho chÞu nÐn dù øng lùc. Tuú theo thêi tiÕt, nhiÖt ®é cao thÊp theo mïa cña miÒn B¾c. NÕu mïa hÌ th× 50 giê ®Õn 60 giê sau khi ®æ bª t«ng dÇm cã thÓ c¾t c¸p truyÒn lùc c¨ng vµo dÇm ®Ó cÈu dÇm khái bÖ vµ ®óc tiÕp dÇm kh¸c. NÕu thêi tiÕt l¹nh vµo mïa ®«ng ph¶i pha 1/2 lo¹i 520 vµ 1/2 lo¹i NN (®«ng cøng rÊt nhanh) sau khi ®æ 60 giê míi cã thÓ c¾t ®­îc c¸p. H×nh 1.3. MÆt c¾t ngang nhÞp Super-T cÇu T©n §Ö C«ng tr×nh cÇu Yªn LÖnh trªn Quèc lé 39 nèi hai tØnh Hµ Nam vµ H­ng Yªn. CÇu chÝnh lµ kÕt cÊu khung dÇm liªn tôc víi s¬ ®å 55+90+5x130+90+55m. Hai bê cã 13 vµ 15 nhÞp dÉn d¹ng dÇm Super-T dµi 40m víi mÆt c¾t ngang gåm 7 phiÕn dÇm cao 1.75m ®Æt c¸ch nhau 2.32 m. CÇu Chî Dinh b¾c qua s«ng H­¬ng (Thµnh phè HuÕ) lµ mét c«ng tr×nh tiªu biÓu cña MiÒn Trung. CÇu cã s¬ ®å 18+3x(40+40+40)+18 (m) víi 9 nhÞp dÇm Super-T. Mçi nhÞp gåm 6 phiÕn dÇm cao 1.75m ®Æt c¸ch nhau 2.33m. DÇm Super T ¸p dông vµo cÇu Chî Dinh do Trung t©m TVTK vµ Thùc nghiÖm c«ng tr×nh - Tr­êng §¹i häc Giao th«ng vËn t¶i thiÕt kÕ. LÇn ®Çu tiªn ®­îc ¸p dông vµo c«ng tr×nh hoµn toµn do ViÖt Nam thiÕt kÕ vµ thi c«ng víi chiÒu dµi dÇm 38.3m. ChiÒu cao dÇm 1,75m, tim dÇm c¸ch nhau 2,33m. DÇm cã 38 tao c¸p c­êng ®é cao 15,2mm cã ®é chïng thÊp theo tiªu chuÈn AS-1311 hoÆc ASTM A416-85, c­êng ®é kÐo ®øt 1860Mpa. V¸n khu«n trong dïng 3 khèi t¹o cho dÇm cã 2 v¸ch ng¨n ®øng dµy 15cm. MÆt cÇu dïng mèi nèi liªn tôc nhiÖt, cø 3 nhÞp 1 liªn lµm t¨ng ®é ªm thuËn cho mÆt cÇu. Gèi cÇu dïng gèi cao su nhËp ngo¹i, b¶n mÆt cÇu ®æ t¹i chç dµy 18cm. Qu¸ tr×nh thi c«ng bÖ ®óc dÇm vÉn ¸p dông nh­ cÇu Mü ThuËn vµ T©n §Ö nªn nÆng nÒ vµ tèn kÐm. Khi thi c«ng thùc tÕ, T­ vÊn thiÕt kÕ thÊy cã thÓ bæ sung ®­îc mçi ®Çu dÇm 8 thanh thÐp F 25 A3 xiªn 45o qua vÞ trÝ c¾t khÊc (Thùc tÕ khi thiÕt kÕ th× kh«ng thÓ bè trÝ ®­îc). Do ®iÒu kiÖn cÇu n»m trong thµnh phè nªn mÆt b»ng thi c«ng rÊt chËt hÑp ph¶i bè trÝ bÖ ®óc trïng víi nhÞp 2 cña cÇu. Lµm ®­êng ch¹y ngang cho xe lao b»ng c¸ch nèi dµi tõ hai trô cÇu v­ît qua bÖ ®óc, ®­êng c«ng vô vµ gi¸ buéc cèt thÐp. B·i chøa dÇm lµ trªn mÆt cÇu. Sau ®ã dïng ®­êng goßng cÊp dÇm cho xe lao kh¸c lao ra c¸c nhÞp tiÕp theo. Do xe lao th«ng dông cho dÇm L=33m, nay ph¶i níi thªm 1 ®o¹n 5m ®Ó v­ît qua c¸c trô míi nªn khi xe lao sang th× trô míi ph¶i më réng ®Ó ®ãn mòi dÉn tr¸nh vâng qu¸ lín. Phô gia cho ®óc dÇm M500 dïng Sika 520. Cø 20 ngµy ®óc ®­îc 6 phiÕn, lao 6 phiÕn vµ ®æ 1 nhÞp mÆt cÇu. Dïng 2 d©y chuyÒn: 1 lµ ®óc dÇm vµ 2 lµ lao xe lao dÇm, sau ®ã ®æ bª t«ng mÆt cÇu. CÇu v­ît ®åi A1 §iÖn Biªn lµ mét c«ng tr×nh mang tÝnh lÞch sö. C©y cÇu n»m trªn tuyÕn ®­êng quy ho¹ch trong khu di tÝch c¸ch m¹ng §iÖn Biªn Phñ. CÇu gåm 2 c©y cÇu riªng rÏ s¸t nhau. Mçi cÇu lµ 3 nhÞp dÇm Super-T gi¶n ®¬n, dµi 35m. MÆt c¾t ngang gåm 5 dÇm cao 1.50m c¸ch nhau 2.30m. 1400 1400 5000 5000 5000 5700 50 100 13150 2800 34150 35000 50 34150 7000 440.598 469.598 440.598 469.598 481.155 T­êng ch¾n 481.427 474.484 449.484 442.519 471.519 481.133 481.346 H×nh 1.4. CÇu v­ît ®åi A1 §iÖn Biªn Phñ DÇm Super T cÇu A1 thµnh phè §iÖn Biªn do C«ng ty T­ vÊn thiÕt kÕ CÇu §­êng (TEDI) thiÕt kÕ. C©n ®èi mçi cÇu 3 nhÞp dÇm L=35m. §iÒu kiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng khã kh¨n nªn còng ph¶i ®óc c¹nh cÇu tõ mè ra trô t¹i vÞ trÝ h¹ l­u cÇu. §óc ®­îc nhÞp nµo lµ ®­a lªn cÇu b»ng xe n©ng ch¹y trªn mè vµ trô. Do ®iÒu kiÖn ®­êng ®Ìo dèc khã vËn t¶i c¸c thiÕt bÞ lao l¾p dÇm víi t¶i träng siªu tr­êng siªu träng mµ ph¶i ®i Hµ Néi- Lao Cai- Sa Pa sang Phong Thæ, Lai Ch©u vÒ §iÖn Biªn nªn chóng t«i sö dông biÖn ph¸p thi c«ng dïng cÇu t¹m cho xe goßng chë dÇm sang nhÞp thø 2 råi dïng gi¸ Long m«n ch¹y trªn 2 trô ®Ó ®Æt dÇm vµo c¸c gèi (gi¸ cÊu t¹o ®¬n gi¶n chØ dïng 7 tÊn thÐp cho gi¸ réng 35m). Do thêi gian ®óc dÇm vµo mïa ®«ng nªn ph¶i pha 50% phô gia NN, cßn 50% phô gia lo¹i 520 cña h·ng Sika ®Ó bª t«ng sím ®¹t c­êng ®é sau 72 giê c¾t ®­îc c¸p . B¶n mÆt cÇu liªn tôc nhiÖt 3 nhÞp chØ cã khe co gi·n ë 2 mè. CÇu Ré trªn Quèc lé 46 tõ ®­êng Hå ChÝ Minh vÒ quª B¸c. Trong c«ng nghÖ chÕ t¹o dÇm Super-T t¹i cÇu Ré, lóc ®Çu chØ thiÕt kÕ 15 tao c¸p 15.2mm kh«ng dÝnh b¸m víi bª t«ng ®Çu dÇm. V× vËy ®· s¶y ra hiÖn t­îng xuÊt hiÖn c¸c vÕt nøt n»m ngang t¹i ®Çu dÇm. Sau nhiÒu héi nghÞ c¸c nhµ khoa häc nghiªn cøu cÇn ph¶i t¨ng chèng dÝnh ®Çu dÇm lªn 25 sîi th× hÕt nøt dÇm ®óc sau nµy ®· ®­îc ®iÒu chØnh sè tao c¸p kh«ng dÝnh b¸m lªn tíi 25 tao. H×nh 1.5. VÕt nøt ngang ®Çu dÇm Super-T cÇu Ré trªn Quèc lé 46. Lao dÇm víi s«ng s©u th× cã 2 ph­¬ng ph¸p chë næi dÇm ra råi dïng cÇn cÈu næi søc n©ng 120 T nhÊc dÇm ®Æt lªn trô, hoÆc dïng xe lao dÇm, lao hÕt nhÞp nµy sang nhÞp kh¸c. CÇu v­ît ®­êng s¾t Lª Lîi thµnh phè Thanh Hãa còng lµ tr­êng hîp t­¬ng tù nh­ cÇu Ré. CÇu gåm 11 nhÞp Super-T gi¶n ®¬n dµi 35m. MÆt c¾t ngang cÇu réng 18m gåm 8 phiÕn dÇm Super-T dµi 35m cao 1.5m c¸ch nhau 2.3m. C¸c phiÕn dÇm ban ®Çu ®­îc thiÕt kÕ víi 10 tao kh«ng dÝnh b¸m. Sau khi cã hiÖn t­îng nøt dÇm ®· ®­îc ®iÒu chØnh lªn 20 tao. Do n»m gi÷a thµnh phè nªn chØ ®­îc sö dông nÒn ®­êng sau cÇu lµm b·i ®óc dÇm (v× ph¶i lao dÇm lªn mè) nªn bÖ ®óc dÇm ph¶i lïi sau mè 150m ®Ó lµm cÇu dÉn dèc cho xe goßng chë dÇm leo lªn mÆt cÇu, 1 ®Çu dÇm cña nhÞp gèi lªn mè kh«ng c¾t khÊc cßn c¸c dÇm kª lªn trô ®Òu c¾t khÊc vµ c¸c trô lµ ch÷ T ng­îc ®Ó khi ®Æt dÇm xong toµn bé cÊu t¹o ®­îc d¸ng mÒm m¹i. Trô kiÓu 1 cét ë gi÷a m¶nh mai nªn xµ mò trô ph¶i kÐo 5 bã c¸p, mçi bã 11 sîi F 15,2mm. Cø 4 nhÞp cã mét khe co gi·n cßn l¹i lµ liªn tôc nhiÖt, mÆt cÇu t¹o cho xe ch¹y ªm thuËn. DÇm ®­îc ®óc t¹i b·i sau mè, dïng xe lao ®Æt dÇm vµo c¸c trô (v× v­ît qua ®­êng bé vµ ®­êng s¾t vÉn ®ang khai th¸c nªn kh«ng thÓ lµm trô t¹m). Dù ¸n cÇu ThuËn An – Thõa Thiªn HuÕ (Quèc lé 49). §Þa chÊt lµ vïng ®Êt båi tÝch biÓn, líp bïn dµy 8 ®Õn 10m (nÒn ®­êng ®Çu cÇu ph¶i dïng bÊc thÊm kÕt hîp bÖ ph¶n ¸p). BÖ ®óc dÇm ph¶i cÊu t¹o ®Æc biÖt ®Ó kh«ng bÞ lón, nøt g·y dÇm. §¬n vÞ thi c«ng ®· ph¶i ®¾p 1 m c¸t, 0,5m ®Êt ®åi ®Õn bÖ cã diÖn tÝch ®¸y lín lµ 4,5m cho 1 bÖ ®¬n, phÇn th©n bÖ còng gi¶m bít bª t«ng cho nhÑ vµ ®ì tèn kÐm nh­ng vÉn ph¶i ®ñ ®Ó chÞu lùc nÐn cña 38 sîi c¸p 15,2mm vµ c¸c t¶i träng thi c«ng khi ®æ bª t«ng dÇm. Dù ¸n cÇu T­ HiÒn – Thõa Thiªn HuÕ. PhÇn cÇu dÉn dïng dÇm Super T khÈu ®é trô 40m. Do c«ng ty TVTK CÇu Lín HÇm (TEDI) thiÕt kÕ. V× ®iÒu kiÖn dÇm cÇu ngay cöa biÓn T­ HiÒn nªn thiÕt kÕ dïng m¸c bª t«ng dÇm lµ M600 víi khèi l­îng 11 nhÞp mçi nhÞp 5 phiÕn dÇm dïng 2 bÖ ®óc t¹i h¹ l­u nhÞp sè 2. §óc ®Õn ®©u lao ®Õn ®ã vµ ph¶i dïng d¹ng bÖ cã ch©n ®Õ réng 4,5m ®Ó ®¶m b¶o trªn nÒn ®Êt yÕu vÉn kh«ng bÞ lón. §Ó ®¹t ®­îc M600 mµ dÇm Super T lµ kÕt cÊu thµnh máng bÇu th× 36 sîi c¸p dµy ®Æc dïng bª t«ng cã ®é sôt 18±2cm. Ph¶i sö dông phô gia Visconcrete lµ lo¹i phô gia siªu dÎo cao cÊp nhÊt hiÖn nay dïng víi l­îng xi m¨ng PC40 ch­a v­ît 500kg/m3 míi ®¹t ®­îc m¸c thiÕt kÕ 600. PhÇn lao l¾p cÇu do ®¾p ®­îc ®¶o thi c«ng c¸c trô nªn lao sÏ ®¬n gi¶n, do ®ã cã thÓ dïng xe lao hoÆc cÇu dÉn. Cïng víi yªu cÇu ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i hiÖn nay. DÇm Super-T tiÕp tôc ®­îc triÓn khai réng kh¾p trong rÊt nhiÒu dù ¸n lín. Trong dù ¸n ®­êng cao tèc Sµi Gßn- Trung L­¬ng. V× lµ tuyÕn ®­êng cao tèc qua vïng ®Êt yÕu nªn dïng cÇu v­ît dµi 13km cÇu v­ît, cÇu c¹n. DÇm Super-T ®· lµ sù lùa chän sè mét. Sè l­îng dÇm Super-T sö dông cã thÓ tíi 3250 phiÕn dÇm dµi 38,3m (tim trô 40m). Trong dù ¸n cÇu VÜnh Tuy v­ît qua s«ng Hång t¹i Hµ Néi- c©y cÇu cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc ®iÒu hoµ giao th«ng cña thñ ®« Hµ Néi, do ®ßi hái tiÕn ®é x©y dùng nhanh ph¶i sö dông d¹ng dÇm dÇm Super-T. Khi so s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ, kü thuËt gi÷a d¹ng dÇm hép vµ dÇm Super-T, toµn bé 50 nhÞp dÉn cña cÇu ®· ®­îc lùa chän dïng dÇm Super-T víi sè l­îng dÇm lªn tíi 500 phiÕn dÇm dµi 40m. 1.2.2 KÕt luËn §iÓm qua t×nh h×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ chÕ t¹o dÇm Super-T ë ViÖt Nam, cã thÓ thÊy chóng ta ®· phÇn nµo lµm chñ ®­îc c«ng nghÖ chÕ t¹o thi c«ng dÇm. Tuy vËy, c¸c kü s­ vµ doanh nghiÖp cÇu ViÖt Nam vÉn cßn nhiÒu bµi to¸n ®Æt ra tr­íc m¾t ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn c«ng nghÖ h¬n n÷a. H¹n chÕ tèi ®a c¸c khã kh¨n, phøc t¹p cña c«ng nghÖ, thuÇn thôc vµ n¾m v÷ng c¸c giai ®o¹n ®Ó cã thÓ gi¶m thiÓu ®­îc chi phÝ, n©ng cao tiÕn ®é vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. Cô thÓ næi lªn mét sè vÊn ®Ò sau: Kh©u thiÕt kÕ ph¶i tÝnh to¸n chi tiÕt øng suÊt ®Çu dÇm ®Ó tr¸nh g©y nøt côc bé ë ®Çu dÇm b»ng c¸ch bè trÝ chèng dÝnh b¸m cña c¸c tao c¸p ®Çu dÇm. Bè trÝ c¸c thÐp cÊu t¹o cho hîp lý h¬n n÷a nh­ thÐp xiªn t¹i vÞ trÝ c¾t khÊc ®Çu dÇm. BÖ ®óc dÇm nªn bè trÝ cho hîp lý ®Ó h¹ gi¸ thµnh vµ ®¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh thi c«ng ë vïng nÒn ®Êt yÕu. Nghiªn cøu thªm nhiÒu lo¹i phô gia ®Ó t¹o bª t«ng tù ®Çm cã m¸c cao ®¸p øng víi mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt cña c¸c vïng n­íc ta t¨ng nhanh thêi gian ninh kÕt cña bª t«ng sím ®¹t c­êng ®é ®Ó c¾t c¸p, gi¶i phãng nhanh bÖ ®óc dÇm ®óc tiÕp phiÕn dÇm tiÕp theo. Qua ®ã thÊy r»ng yªu cÇu c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn c¸c b­íc c«ng nghÖ chÕ t¹o vµ thi c«ng dÇm Super-T lµ thùc sù cÇn thiÕt vµ cã vai trß quan träng bËc nhÊt trong viÖc më réng øng dông d¹ng kÕt cÊu nµy trong x©y dùng cÇu ë n­íc ta. 1.3 C¸c gi¶i ph¸p c¶i tiÕn c«ng nghÖ chÕ t¹o dÇm. 1.3.1. Bª t«ng vµ cèt liÖu. Tr¶i qua c¸c dù ¸n ®· ®­îc thùc hiÖn, cã thÓ thÊy r»ng ®Ó ®¹t ®­îc chÊt l­îng cao cho bª t«ng dÇm Super-T cÇn ph¶i cã thµnh phÇn thiÕt kÕ thËt tèt. C¸t vµng cã ®é s¹ch vµ cì h¹t theo thiÕt kÕ, ®¶m b¶o theo TCVN, cã c­êng ®é cao vµ kh«ng cã lÉn mica nh­ c¸t th¹ch anh,... C¸t ph¶i cã tû träng ³ 2.8T/m3 (TCVN 339-86), cã l­îng bïn ®Êt < 0.6% (TCVN 343-86), cã hµm l­îng t¹p h÷u c¬ ®¹t TCVN 345-86, cã hµm l­îng h¹t lín h¬n 5mm lµ ³ 6%. §¸ d¨m cã kÝch th­íc 0.5cm x 1.5cm, cã hµm l­îng ®Êt £ 0.4%, cã hµm l­îng h¹t dÑt £ 7.5%, vµ cã c­êng ®é tèi thiÓu 1200kG/cm2 . Xi m¨ng dïng lo¹i PC40. TÊt c¶ c¸c cèt liÖu ph¶i cã chøng chØ thÝ nghiÖm cho phÐp. C­êng ®é 28 ngµy cña bª t«ng lµ 40MPa trë lªn. C­êng ®é nÐn nhá nhÊt cña bª t«ng lóc t¹o dù øng lùc lµ 90% RTk. MÆt bªn cña dÇm t¹i vÞ trÝ ®æ dÇm ngang ph¶i ®­îc t¹o nh¸m. MÆt trªn cña c¸nh dÇm ph¶i ®­îc t¹o nh¸m s©u 3mm ®Ó dÝnh b¸m víi bª t«ng b¶n mÆt cÇu. §Æc biÖt ®èi víi dÇm Super-T c¸c thµnh dÇm rÊt máng, ®ßi hái bª t«ng ph¶i cã ®é linh ®éng cao vµ c­êng ®é lín. Do vËy c¸c dÇm Super-T ®Òu ®­îc sö dông phô gia. §Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt cho bª t«ng dÇm, nªn dïng phô gia Visconcrete HE-10 cña h·ng SIKA. Theo nh­ thÝ nghiÖm cña SIKA, bª t«ng dÇm Super-T cã thÓ ®¹t c­êng ®é 550-600 kG/cm2 nÕu nh­ ®­îc thiÕt kÕ nh­ sau: §­êng kÝnh h¹t cèt liÖu lín nhÊt 15mm. §é sôt bª t«ng 18 ± 2cm. Phô gia sö dông Visconcrete HE-10 víi liÒu l­îng 0.6L/100kg xi m¨ng. TØ lÖ N/XM tÝnh c¶ phô gia ho¸ láng lµ 0.32 TØ lÖ c¸t/c¸t + ®¸ lµ 40%. §é cuèn khÝ 1.5%. Thµnh phÇn cÊp phèi cho 1 m3 bª t«ng: + Xi m¨ng PCB40 480kg. + C¸t vµng 712kg. + §¸ 1113kg. + N­íc 151L. + Phô gia 2,880 lÝt. 1.3.2. Cèt thÐp th­êng. Cèt thÐp th­êng cã cÊp t­¬ng ®­¬ng A3, chØ hµn khi ®­îc cho phÐp. C¸c thanh cèt thÐp cã ®­êng kÝnh chñ yÕu 16mm ®­îc bè trÝ theo c¸c l­íi 10- 20cm tuú tõng vÞ trÝ. C¸c cèt thÐp chÞu lùc côc bé nªn bè trÝ ®­êng kÝnh 32mm. Cèt thÐp chê cña b¶n mÆt cÇu cã ®­êng kÝnh 16mm ®­îc kÐo th¼ng lªn tõ c¸c thanh cèt thÐp ®øng cña dÇm. H×nh 1.6. Bè trÝ cèt thÐp th­êng dÇm Super-T. 1.3.3. C¸p dù øng lùc. C¸c c¸p dù øng lùc dïng lo¹i tao 12.7mm hoÆc 15.2mm 7 sîi cã ®é chïng thÊp theo tiªu chuÈn AS1311 hoÆc ASTM-A416. C­êng ®é kÐo ®øt cña c¸p fpa=1860MPa. Lùc c¨ng c¸c tao c¸p lµ kho¶ng 200KN víi tao 15.2mm. Theo thiÕt kÕ, mçi phiÕn dÇm gåm 38 tao c¸p dù øng lùc, phÝa trªn cã 2 tao dÝnh b¸m, phÝa d­íi cã 36 tao ®­îc bè trÝ thµnh 4 hµng vµ 13 cét theo nh­ h×nh vÏ. cña c¸p D¦L ChiÒu dµi kh«ng dÝnh b¸m 'L' 10 8 6 4 9 5 7 2 1 3 Hµng A 12 11 13 Hµng C Hµng B Hµng D H×nh 1.7 Bè trÝ c¸c tao c¸p dù øng lùc víi chiÒu dµi kh«ng dÝnh b¸m Trong sè 36 tao c¸p bªn d­íi, cã 25 tao ®­îc thiÕt kÕ kh«ng dÝnh b¸m bª t«ng ë ®o¹n ®Çu dÇm víi chiÒu dµi ®o¹n kh«ng dÝnh b¸m kh¸c nhau (tÝnh b»ng mm) cho tõng tao c¸p nh­ b¶ng sau: Hµng Cét A B C D 1 4000 2000 2 8000 2000 6000 3 6000 4000 4 6000 8000 5 2000 8000 6 4000 7 8000 8 4000 9 2000 8000 10 6000 8000 11 6000 4000 12 8000 2000 6000 13 4000 2000 B¶ng3.1 ChiÒu dµi ®o¹n kh«ng dÝnh b¸m c¸c tao c¸p ë ®Çu dÇm 1.3.4. BÖ c¨ng c¸p. DÇm Super-T lµ dÇm dù øng lùc c¨ng tr­íc nªn ph¶i cã bÖ c¨ng c¸p ®Ó chÞu lùc c¨ng cña c¸c c¸p dù øng lùc. §ång thêi bÖ ®ãng vai trß lµ hÖ ®µ gi¸o v¸n khu«n ®æ bª t«ng dÇm nªn bÖ ph¶i b»ng bª t«ng ®Ó chÞu lùc nÐn tèt. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, bÖ c¨ng cã träng l­îng b¶n th©n lín, kÕt hîp víi träng l­îng dÇm Super-T vµ m¸y mãc thiÕt bÞ nªn ®¸y bÖ ph¶i cã kÝch th­íc lín ®Ó ®¶m b¶o kh«ng bÞ lón g©y nøt bÖ vµ dÇm khi míi ®æ. VÒ kÝch th­íc bÖ, theo thiÕt kÕ ban ®Çu cña Australia, bÖ ®óc cã kÝch th­íc t­¬ng ®èi lín. ChiÒu réng toµn bé bÖ ®óc lµ 4.0m. PhÇn ch©n bÖ b»ng bª t«ng dµy 25cm trªn líp ®¸ d¨m dµy 20cm. ChiÒu cao bÖ lµ 1.85m vµ bÒ réng mÆt bÖ lµ 0.7m. Cèt thÐp trong bÖ chñ yÕu lµ cèt gai víi ®­êng kÝnh 14-16mm bè trÝ dµy ®Æc. BÖ ®óc kiÓu nµy ®· ¸p dông cho c¸c cÇu nh­ Mü ThuËn, T©n §Ö, cÇu Chî Dinh...víi chi phÝ cho x©y dùng mét bÖ lªn tíi h¬n 500 triÖu ®ång, ®ång thêi g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c ph¸ dì bÖ sau nµy. BÖ c¨ng b»ng bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç, cÊp bª t«ng 20Mpa. Cèt thÐp th­êng trßn tr¬n cã c­êng ®é fy tèi thiÓu 210Mpa, cèt gai tèi thiÓu 295Mpa. ChiÒu dµi bÖ ®óc 39.5m. §Çu bÖ c¨ng ®­îc ®Æt c¸c dÇm kÝch tæ hîp tõ c¸c thÐp h×nh vµ thÐp b¶n cã c¸c lç luån c¸p ®­êng kÝnh 18mm. Trong ®iÒu kiÖn n¬i thi c«ng lµ nÒn ®Êt yÕu, kÝch th­íc ®Õ nhá vµ träng l­îng bÖ lín nh­ vËy sÏ g©y mÊt æn ®Þnh cho nÒn ®Êt. KÝch th­íc cña bÖ nªn gi¶m ®i. ChiÒu dµi bÖ ®óc cho dÇm Super-T 40m lµ 40.2m. BÒ réng cña bÖ ®­îc t¨ng lªn 4.5m ®Ó gi¶m ¸p lùc xuèng nÒn ®Êt. TiÕt diÖn cña bÖ gi¶m ®i chØ cßn kho¶ng 70%. Cèt thÐp sö dông trong bÖ còng chñ yÕu lµ lo¹i thÐp gai ®­êng kÝnh 10-12mm. Víi thiÕt kÕ nh­ vËy, bÖ ®óc vÉn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chÞu lùc, ®ång thêi rót ng¾n ®­îc thêi gian thi c«ng vµ gi¶m ®­îc kho¶ng 25% chi phÝ. C¸c bÖ kiÓu nµy ®· ®­îc kiÓm nghiÖm qua thùc tÕ t¹i c¸c c«ng tr­êng cÇu ThuËn An, cÇu A1 §iÖn Biªn, nªn ¸p dông phæ biÕn cho c¸c c«ng tr×nh cÇu sau nµy. V× dÇm cã hÖ c¸p c¨ng tr­íc phÝa d­íi nªn dïng d¹ng bÖ næi lµ hîp lý nhÊt ®Ó ®¶m b¶o kh«ng bÞ ®äng n­íc, s¹ch sÏ v¸n khu«n ®¸y khi ch­a ®óc dÇm ®ång thêi dÔ dµng thao t¸c luån c¸p. Kinh nghiÖm cho thÊy, ®Ó ®óc ®­îc bÖ bª t«ng cho ph¼ng, th¼ng, chÝnh x¸c lµ rÊt khã mµ gi¸ thµnh l¹i cao. NÕu nÒn ®Êt yÕu th× tr­íc khi lµm bÖ ph¶i thay ®Êt b»ng líp c¸t, sau lµ ®¸ ®Öm. §Æc biÖt hai ®Çu bÖ ph¶i gia cè nhiÒu h¬n nh­ cäc tre ®Ó khi c¾t c¸p dÇm råi chØ kª ë hai ®Çu. DÇm c¨ng kÝch chÞu lùc rÊt lín, ë vÞ trÝ nhá hÑp vµ cã nhiÒu lç nªn sö dông dÇm b»ng thÐp tæ hîp tõ 5 thÐp b¶n dµy 25mm. C¸c chi tiÕt ch«n s½n trong bÖ c¨ng ®Ó liªn kÕt bÖ c¨ng víi dÇm kÝch. V¸n khu«n trong cÇn ph¶i ®­îc ®Æt sau khi ®æ bª t«ng bÖ vµ ph¶i ®­îc ®o ®¹c kiÓm tra chÝnh x¸c. Nªn bè trÝ thiÕt kÕ hai bÖ ®óc ®ång thêi. §Ó cã thÓ dïng xe chuyªn dông chë bª t«ng x¶ trùc tiÕp khi ®óc dÇm, cÇn ph¶i lµm ®­êng c«ng vô gi÷a 2 bÖ ®óc lµ hîp lý. BÒ réng ®­êng c«ng vô B =2.79m. Cao ®é mÆt ®­êng thÊp h¬n ®Ønh thµnh bªn cña bÖ c¨ng kho¶ng 30cm. §Êt nÒn ®­êng c«ng vô ®­îc dÇm chÆt K=95% vµ r¶i 1 líp ®¸ cÊp phèi dµy15cm. 600 700 1020 440(430) 1600 1600 570 1020 200 250 820 50 79.5 79.5 1020 75 330 155 440(430) 100 100 100 160 50 63 100 2110 5x350 570 50 100 900 155 63 100 800 MÆt c¾t ngang bÖ ®óc dÇm VK1 VK3 1 10 VK1 10 1 V÷a ®Öm 700 700 50 600 50 Thang lªn xµn c«ng t¸c L63x63x5 V¸n l¸t xµn c«ng t¸c dµy 5cm D16 Lan can phßng hé L63x63x5 I100 I100 I100 I100 L63x63x5 BÖ ®óc BÖ ®óc 100 100 H×nh 1.8 CÊu t¹o bÖ ®óc vµ c¨ng c¸p cÇu Yªn LÖnh. H×nh 1.9 BÖ ®óc vµ dÇm c¨ng c¸p cÇu Yªn LÖnh. H×nh 1.10 CÊu t¹o bÖ ®óc vµ c¨ng c¸p söa ®æi cho cÇu A1 §iÖn Biªn. H×nh 1.11 Cèt thÐp bÖ ®óc söa ®æi cho cÇu v­ît A1 §iÖn Biªn. 1.3.4. V¸n khu«n Yªu cÇu ®èi víi v¸n khu«n dÇm lµ ph¶i ch¾c ch¾n do thµnh dÇm Super-T rÊt máng, ®ång thêi ph¶i ®ñ chÞu lùc vµ ph¶i thËt th¼ng, ph¼ng ®Ó t¹o bÒ mÆt cho dÇm Super-T. §Ó liªn kÕt v¸n khu«n vµo bÖ ®óc, khi ®óc bÖ cø 3m theo chiÒu dµi bÖ l¹i tiÕn hµnh c¾m c¸c thanh thÐp chê D22mm víi 4 thanh theo chiÒu cao bÖ vµ 3 thanh ë ®¸y bÖ ®Ó sau nµy hµn c¸c thanh trßn D16mm lµm c÷ ®ì cho v¸n khu«n thµnh vµ v¸n khu«n ®¸y dÇm. V¸n khu«n ngoµi víi tæng chiÒu dµi lín h¬n chiÒu dµi dÇm 0.5m ®­îc cÊu t¹o tõ thÐp b¶n 6mm, cã c¸c s­ên t¨ng c­êng däc b»ng thÐp h×nh U100. V¸n khu«n ngoµi ®­îc chia thµnh c¸c m¶ng, mçi m¶ng dµi kho¶ng 5.90m. Sau khi l¾p ®Æt vµo bÖ ®óc, c¸c m¶ng sÏ ®­îc hµn nèi thµnh mét khèi liÒn. Theo chiÒu dµi dÇm, v¸n khu«n thµnh cø 3m l¹i ®Ó hë 20cm ®óng vÞ trÝ ®Ó hµn víi c¸c thanh thÐp chê D22 tõ bÖ ®óc víi c¸c s­ên [ 100 ®¶m b¶o chØnh v¸n khu«n ®óng kÝch th­íc theo thiÕt kÕ. Sau khi ®o ®¹c v¸n khu«n chÝnh x¸c dïng miÕng thÐp dµy 6mm réng 20cm hµn ®Ëy khe hë l¹i råi mµi nh½n. Sau khi nghiÖm thu v¸n khu«n ®¸y vµ thµnh xong, tiÕn hµnh b¬m v÷a xi m¨ng m¸c 10- 20MPa lÊp ®Çy khe hë gi÷a v¸n khu«n vµ bÖ ®óc (cã thªm phô gia ho¸ dÎo vµ ®Çm chÆt cho lÊp ®Çy c¸c khe hë). V¸n khu«n trong gåm 3 khóc, khóc gi÷a dµi 12m, hai khóc biªn dµi 11m mçi khóc. C¸c khóc ®­îc cÊu t¹o tõ thÐp b¶n dµy 6mm, bªn trong gia c­êng b»ng c¸c khung thÐp h×nh vµ s­ên t¨ng c­êng L75x50x5, L50x50x5. PhÝa trong cña v¸n khu«n ®­îc l¾p dÆt c¸c dÇm rung ®Ó ®Çm bª t«ng dÇm trong qu¸ tr×nh ®æ. PhÇn v¸n khu«n cña ®¸y c¸nh dÇm Super-T ®­îc lµm tõ thÐp tÊm dµy 6mm t¨ng c­êng b»ng c¸c thÐp h×nh C100 vµ ®Æt trªn c¸c dÇm ®ì lµ thÐp h×nh I120. C¸c thÐp h×nh nµy ®­îc hµn vµo c¸c b¶n thÐp chê ch«n s½n trªn ®Ønh bÖ bª t«ng. H×nh 1.12 CÊu t¹o v¸n khu«n ngoµi dÇm Super-T. H×nh 1.13 Chi tiÕt v¸n khu«n ngoµi dÇm Super-T. H×nh 1.14 CÊu t¹o v¸n khu«n trong dÇm Super-T . H×nh 1.15a Chi tiÕt v¸n khu«n trong dÇm Super-T . H×nh 1.15b Chi tiÕt v¸n khu«n trong dÇm Super-T . 1.3.4. Liªn kÕt v¸n khu«n ngoµi víi bÖ c¨ng. C¸c tÊm v¸n khu«n ngoµi ®­îc liªn kÕt tõng tÊm vµo bÖ c¨ng. Tr×nh tù nh­ sau: C¸c tÊm v¸n khu«n ngoµi sau khi chÕ t¹o ®¹t yªu cÇu kü thuËt ®­îc ®Æt tõng tÊm vµo bÖ c¨ng. Liªn kÕt c¸c tÊm l¹i b»ng ®­êng hµn ®èi ®Çu hoÆc hµn qua mét b¶n thÐp dµy 6mm nèi khe hë gi÷a chóng sau ®ã mµi nh½n. Dïng c¸c t¨ng ®¬ Ðp chÆt c¸c tÊm vµo bÖ c¨ng. KiÓm tra kÝch th­íc tæng thÓ cña phÇn v¸n khu«n ngoµi ®· ®­îc ®Æt. Dïng v÷a xi m¨ng m¸c 10- 20MPa b¬m v÷a vµo khe hë gi÷a v¸n khu«n ngoµi vµ bÖ c¨ng. B¬m sau khi liªn kÕt tÊt c¶ c¸c tÊm. §Æt vµ liªn kÕt c¸c cÊu kiÖn ®ì c¸nh dÇm víi nhau vµ víi bÖ c¨ng. Liªn kÕt c¸c chi tiÕt v¸n khu«n gãc. §Æt vµ liªn kÕt dÇm kÝch víi bÖ c¨ng. KiÓm tra kÝch th­íc tæng thÓ toµn bé hÖ thèng. 1.3.7. ChÕ t¹o lång cèt thÐp. Lång cèt thÐp ®­îc gia c«ng t¹i hiÖn tr­êng trªn hÖ gi¸ ®ì. Mèi nèi c¸c thanh cèt thÐp ®­îc ®Æt so le sao cho trªn mét mÆt c¾t l­îng mèi nèi nhá h¬n 50%. C¸c sîi c¸p 15.2mm ®­îc c¾t ®ñ chiÒu dµi 43.5m (víi dÇm Super-T 40m), luån ®ñ c¸c èng nhùa chèng dÝnh b¸m ( D18/22) vµ cuèn b¨ng dÝnh kÝn ®Çu c¸c èng nhùa. C¸c tao c¸p ®­îc treo láng trong lång thÐp cho ®Õn khi lång cèt thÐp ®­îc ®Æt vµo v¸n khu«n. §Ó ®¶m b¶o chiÒu dµi ®o¹n kh«ng dÝnh b¸m cña c¸c tao c¸p, c¸c èng nhùa ®­îc kÐo dµi vµ t× vµo v¸n khu«n ®Çu dÇm ®Ó kh«ng bÞ dÞch chuyÓn trong khi c¨ng kÐo. Bè trÝ c¸c èng tho¸t n­íc b»ng c¸c èng nhùa PVC ®­êng kÝnh trong 50mm. Buéc c¸c con kª bª t«ng cè ®Þnh c¸c lång cèt thÐp víi 3-5 con kª trªn 1m2. H×nh 1.16 ChÕ t¹o lång cèt thÐp 1.3.8. L¾p ®Æt lång cèt thÐp vµo v¸n khu«n. Tr­íc khi l¾p ®Æt lång cèt thÐp, bÒ mÆt v¸n khu«n ngoµi ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ, b«i phô gia chèng dÝnh Separol ®¶m b¶o cho viÖc t¸ch dÇm ra khái v¸n khu«n ®­îc dÔ dµng. Dïng 1 dÇm g¸nh ®ñ chiÒu dµi vµ cÇn cÈu ( th­êng lµ xe n©ng dÇm) ®Ó n©ng toµn bé lång cèt thÐp tõ gi¸ gia c«ng ®Õn bÖ c¨ng vµ ®Æt vµo v¸n khu«n. KiÓm tra vÞ trÝ lång cèt thÐp khi ®· ®Æt vµo v¸n khu«n, ®é th¼ng c¸c sî c¸p vµ bÒ dµy líp bª t«ng b¶o vÖ. L¾p ®Æt tÊm v¸n khu«n ch¾n ®Çu dÇm. C¸c tao c¸p ®­îc luån qua c¸c lç trªn tÊm ch¾n vµ qua c¸c r·nh cña dÇm kÝch ®óng vÞ trÝ. 1.3.9. C¨ng kÐo c¸p dù øng lùc. Sö dông ®óng hÖ thèng kÝch, neo t­¬ng thÝch nh­ trong thiÕt kÕ hoÆc t­¬ng ®­¬ng. KÝch c¨ng lµ c¸c kÝch c¨ng sîi ®¬n. KÝch vµ neo tr­íc khi c¨ng ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh tr­íc khi sö dông. C¸c tao c¸p ®­îc c¨ng kÐo ®¬n lÎ tõng tao mét theo s¬ ®å do ThiÕt kÕ chØ ®Þnh c¨ng tõ hai bªn vµo gi÷a ®Ó c¸c tao gi÷a mÊt m¸t Ýt nhÊt do dÇm c¨ng bÞ vâng. Ph­¬ng ph¸p c¨ng kÐo: + Luån sîi c¸p vµo kÝch, ®­a ®Çu kÝch tú s¸t vµo dÇm kÝch. + So d©y, kÐo c¨ng ban ®Çu c¸c tao b»ng 10% lùc c¨ng thiÕt kÕ (20KN). +Khi c¨ng, dïng th­íc ®o chiÒu dµi d·n cña kÝch t­¬ng øng tõng cÊp ¸p lùc. + Sau khi c¨ng ®¹t lùc c¨ng thiÕt kÕ. KiÓm tra ®é d·n dµi thùc tÕ so víi ®é d·n dµi cho phÐp theo thiÕt kÕ. + KÐo thªm lùc lªn 110% lùc thiÕt kÕ ®Ó 30 phót råi tr¶ vÒ 100% lùc thiÕt kÕ råi ®ãng neo. 1.3.10. L¾p ®Æt v¸n khu«n trong. ChØ l¾p ®Æt v¸n khu«n trong sau khi c¸p dù øng lùc ®· c¨ng kÐo xong. V¸n khu«n trong ®­îc l¾p b»ng c¸c gi¸ ®ì n»m song song bªn c¹nh bÖ c¨ng. Tr­íc khi l¾p, cÇn kiÓm tra kÝch th­íc, b«i phô gia chèng dÝnh Separol. Dïng dÇm g¸nh vµ cÈu l¾p c¸c khóc v¸n khu«n trong vµo trong bÖ ®óc. §o ®¹c kiÓm tra ®¶m b¶o ®óng vÞ trÝ vµ kÝch th­íc h×nh häc theo thiÕt kÕ. 1.3.11. §æ bª t«ng dÇm. Bª t«ng dÇm ®­îc thiÕt kÕ cÊp 40MPa trë lªn, thêi ®iÓm truyÒn lùc c¨ng vµo bª t«ng lµ 90%RTK. §é sôt bª t«ng th­êng lµ 18±2cm. Theo thiÕt kÕ cña Australia, bª t«ng cho dÇm Super-T chñ yÕu lµ m¸c 50MPa. C¸c m¸c bª t«ng nµy ®· ¸p dông cho cÇu Mü ThuËn, T©n §Ö,…HiÖn nay, víi viÖc sö dông mét sè phô gia ho¸ dÎo vµ ®«ng cøng nhanh nh­ phô gia Visconcrete cña SIKA, bª t«ng cho dÇm Super-T cã thÓ ®¹t c­êng ®é tíi 60MPa. M¸c bª t«ng nµy ®· ¸p dông cho cÇu T­ HiÒn ( Tp HuÕ). Tr­íc khi ®æ bª t«ng, v¸n khu«n, cèt thÐp ®­îc kiÓm tra lÇn cuèi. TÊt c¶ c¸c lç hæng hoÆc khe hë ®Òu ®­îc bÞt kÝn tr¸nh hiÖn t­îng mÊt v÷a. Chó ý bè trÝ ®ñ c¸c con kª ®¶m b¶o ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a lång cèt thÐp vµ v¸n khu«n trong, ngoµi. Bª t«ng ®­îc cÊp t¹i tr¹m trén c«ng tr­êng, vËn chuyÓn b»ng xe chë chuyªn dông ch¹y trªn ®­êng c«ng vô gi÷a 2 bÖ ®óc. KiÓm tra ®é sôt cña bª t«ng tr­íc khi ®æ. §æ bª t«ng thµnh tõng líp víi chiÒu dµy kh«ng lín h¬n 60cm vµ ®¶m b¶o liªn kÕt tèt gi÷a c¸c líp bª t«ng. Cã thÓ chia thµnh 3 líp theo chiÒu cao dÇm nh­ sau: + Líp 1 dµy 60cm, + Líp 2 dµy 60cm, + líp 3 dµy 55cm. Bª t«ng ®­îc ®Çm b»ng ®Çm rung g¾n vµo v¸n khu«n trong. §æ bª t«ng ®Õn ®©u rung ®Õn ®ã. C¸c ®Çm rung dõng l¹i khi v÷a xi m¨ng næi lªn bÒ mÆt bª t«ng. PhÇn ®Æc ë 2 ®Çu dÇm vµ b¶n c¸nh ®­îc ®Çm thªm b»ng ®Çm dïi. Mçi dÇm ®óc 6 mÉu ®Ó thö c­êng ®é. Hai mÉu ®Çu thÝ nghiÖm sau 48h. Hai mÉu tiÕp sau 60h. Hai mÉu cuèi Ðp sau 28 ngµy. 1.3.12. C«ng t¸c c¾t c¸p vµ ®o ®¹c ®é vång cña dÇm. ChØ c¾t c¸p vµ truyÒn lùc c¨ng vµo bª t«ng khi bª t«ng ®¹t c­êng ®é 90%RTK. C¨n cø vµo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm Ðp mÉu bª t«ng, ë ®©y cÇn cã quan ®iÓm lùa chän chu kú hîp lý, quan ®iÓm dïng phô gia,… ®Ó cã thÓ tèi ­u ho¸ cho mét chu kú s¶n xuÊt dÇm. Tr­íc khi c¾t c¸p ®¸nh dÊu s¬n trªn tÊt c¶ c¸c tao c¸p ë 2 ®Çu dÇm, c¸ch mÆt ngoµi cña v¸n khu«n bÞt ®Çu kho¶ng 15cm ®Ó ®o ®é thôt vµo cña tao c¸p. C¸c khóc v¸n khu«n trong vµ v¸n khu«n ®Çu dÇm ®­îc di chuyÓn. C¾t c¸p theo ®óng tr×nh tù c¨ng c¸p. C¾t riªng rÏ tõng tao b»ng m¸y c¾t Oxyetylen t¹i vÞ trÝ c¸ch mÆt trong dÇm kÝch kho¶ng 30cm. M¸y c¾t ®­îc ®­a ®i ®­a l¹i nung nãng ®á 1 ®o¹n c¸p dµi kho¶ng 20cm cho tíi khi tao c¸p bÞ døt. Tr­íc, trong vµ sau qu¸ tr×nh c¾t c¸p, ®o ®é vång cña dÇm t¹i c¸c v¹ch s¬n ®¸nh dÊu t¹i 6 vÞ trÝ gi÷a dÇm vµ tim gèi. 1.3.13. CÈu dÇm ra khái bÖ c¨ng. Th«ng th­êng, c¸c phiÕn dÇm sÏ ®­îc cÈu l¾p ra khái bÖ ®óc b»ng 2 gi¸ Portic. C¸c gi¸ portic ®­îc mãc vµo c¸c bu l«ng chê t¹i 2 ®Çu mçi phiÕn dÇm. C¸c dÇm ®­îc cÈu nh©ng lÇn l­ît tõng ®Çu. 1.3.14. B¶o d­ìng bª t«ng dÇm. Sau khi ®­îc nhÊc ra khái bÖ c¨ng, c¸c phiÕn dÇm ®­îc b¶o d­ìng trong 7 ngµy b»ng c¸c bao t¶i gi÷ Èm. ViÖc b¶o d­ìng dÇm t«t sÏ ®¶m b¶o chÊt l­îng bª t«ng dÇm vµ gi¶m ®­îc nh÷ng t¸c ®éng co ngãt, tõ biÕn cña bª t«ng. 1.3.15. XÕp dÇm trong b·i. C¸c phiÕn dÇm ®­îc xÕp trong b·i dÇm ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn vµ kh«

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCong nghe Dam Super-T.doc