Đề tài Xác định gen gây độc và tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên côn trùng

MỤC LỤC

CHƯƠNG TRANG

Trang tựa

Lời cảm tạ . iii

Tóm tắt . iv

Mục lục . vi

Danh sách các chữ viết tắt . ix

Danh sách các bảng . x

Danh sách các hình . xi

1. MỞ ĐẦU . 1

1.1. Đặt vấn đề . 1

1.2. Mục đích và yêu cầu đề tài . 2

1.2.1. Mục đích . 2

1.2.2. Mục tiêu . 3

1.2.3. Yêu cầu nghiên cứu . 3

1.3. Đối tượng nghiên cứu . 3

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4

2.1. Vai trò của biện pháp phòng trừ sinh học trong bảo vệ thực vật hiện nay . 4

2.2. Giới thiệu về nấm ký sinh trên côn trùng . 4

2.2.1. Giới thiệu về nấm Metarrhizium anisopliae. . 5

2.2.2. Hiệu quả phòng trừ sâu hại bằng chế phẩm nấm. . 9

2.3. Sơ lược về phương thức xâm nhiễm của nấm ký sinh trên côn trùng. . 10

2.4. Hoạt tính sinh học. 13

2.5. Một số nghiên cứu trong nước và ngoài nước về nấm Metarrhizium anisopliae và những nấm ký sinh côn trùng khác ứng dụng để phòng trừ sâu hại. . 17

2.5.1. Nghiên cứu trong nước . 17

2.5.2. Nghiên cứu ngoài nước . 17

2.6. Vai trò của protease Pr1 . 18

2.7. Phương pháp phát hiện gen Pr1 . 19

2.8. Phản ứng PCR . 20

2.8.1. Giới thiệu chung về PCR . 20

2.8.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phản ứng PCR . 21

2.8.3. Các ứng dụng của phương pháp PCR . 23

2.8.3.1. Sử dụng phương pháp PCR tổng hợp mẫu dò cho các thử nghiệm S1 nuclease . 23

2.8.3.2. Sử dụng PCR để sàng lọc . 23

2.8.3.3. Sử dụng PCR cho việc thiết kế nhanh các gen tổng hợp . 24

2.8.3.4. Sử dụng PCR trong việc kiểm nghiệm . 24

2.8.3.5. Định lượng bằng phương pháp PCR . 25

2.8.3.6. Một số ứng dụng khác của kỹ thuật PCR . 26

2.8.4. Những hạn chế của phương pháp PCR . 26

2.9. Phương pháp xác định trình tự nucleotide . 27

2.9.1. Nguyên tắc hoá học: phương pháp Maxam và Gilbert . 28

2.9.2. Phương pháp enzyme học thông qua việc sử dụng các dideoxynucleotid của Sanger. . 28

3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 30

3.1. Thời gian và địa điểm . 30

3.1.1. Thời gian . 30

3.1.2. Địa điểm . 30

3.2. Vật liệu và hoá chất . 30

3.2.1. Vật liệu . 30

3.2.1.1. Mẫu thí nghiệm . 30

3.2.1.2. Các primer dùng trong khuếch đại gen và giải trình tự . 31

3.2.2. Hoá chất và môi trường . 31

3.2.2.1. Các hóa chất dùng để chiết tách DNA từ khối sợi nấm . 31

3.2.2.2. Các hóa chất dùng trong điện di . 31

3.2.2.3. Hóa chất cho phản ứng PCR (do công ty Bio - Rad cung cấp) . 32

3.2.2.4. Môi trường . 32

3.2.3. Các thiết bị chính . 32

3.3. Nội dung nghiên cứu . 32

3.4. Phương pháp nghiên cứu . 33

3.4.1. Phân lập và tách chủng nấm Metarrhizium anisopliae trên một số sâu

hại cây trồng . 33

3.4.1.1. Chuẩn bị môi trường PGA . 33

3.4.1.2. Phương pháp tách bào tử . 33

3.4.2. Xác định qui trình PCR phát hiện gen Pr1 liên quan tới tính độc

của nấm Metarrhizium anisopliae . 33

3.4.2.1. Chuẩn bị môi trường lỏng nhân sinh khối sợi nấm . 33

3.4.2.2. Phương pháp ly trích DNA . 34

3.4.2.3. Phương pháp tinh sạch DNA . 34

3.4.2.4. Khuếch đại gen Pr1-PCR . 35

3.4.2.5. Điện di trên gel agarose . 36

3.4.2.6. Đọc kết quả điện di. 37

3.4.3. Sử dụng phương pháp giải trình tự để xác định và phát hiện sự sai khác

cụ thể trong đa dạng di truyền nấm Metarrhizium anisopliae . 37

3.4.3.1. Tinh sạch sản phẩm PCR . 37

3.4.3.2. Lượng DNA thích hợp cho đọc trình tự . 38

3.4.3.3. Thành phần của phản ứng đọc trình tự . 39

3.4.3.4. Quy trình nhiệt của phản ứng PCR trong đọc trình tự . 39

3.4.3.5. Tinh sạch sản phẩm PCR . 39

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 41

4.1. Phân lập, tách chủng nấm Metarrhizium anisopliae trên một số

sâu hại cây trồng . 41

4.2. Sử dụng phương pháp PCR phát hiện gen liên quan đến tính độc của

nấm Metarrhizium anisopliae, gen protease (Pr1). . 43

4.2.1. Quy trình ly trích DNA của các mẫu nấm Metarrhizium anisopliae. . 43

4.2.2. Tiến hành phản ứng PCR . 45

4.2.3. Xác định trình tự nucleotide trong đoạn gen gây độc Pr1 của nấm Metarrhizium anisopliae. . 47

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 53

5.1. Kết luận . 53

5.1.1. Phân lập, tách chủng nấm Metarrhizium anisopliae . 53

viii

5.1.2. Phương pháp ly trích DNA và kỹ thuật PCR . 53

5.1.3. Phương pháp đọc trình tự gen Pr1 . 53

5.2. Đề nghị . 53

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 56

7. PHỤ LỤC . 59

 

 

pdf73 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xác định gen gây độc và tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên côn trùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NIÊN KHÓA: 2001-2005 SINH VIÊN THỰC HIỆN: HUỲNH NGỌC PHƢƠNG Thành phố Hồ Chí minh -2005- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: SINH VIÊN THỰC HIỆN: Th.S. VÕ THỊ THU OANH HUỲNH NGỌC PHƢƠNG TS. LÊ ĐÌNH ĐÔN Thành phố Hồ Chí Minh -2005- iii LỜI CẢM TẠ Xin chân thành gửi lời cảm tạ đến:  Ban Giám Hiệu Trƣờng Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.  Ban chủ nghiệm Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học, cùng tất cả quý thầy cô đã truyền đạt kiến thức cho chúng tôi.  TS. Lê Đình Đôn và ThS. Võ Thị Thu Oanh đã hƣớng dẫn tận tình cho tôi trong suốt quá trình thực tập và giúp tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.  TS. Đinh Duy Kháng đã tận tình giải đáp cho tôi những khó khăn gặp phải trong lúc thực hiện khóa luận.  TS. Bùi Minh Trí –Trƣởng trung tâm phân tích Hóa – Sinh trƣờng Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.  Phòng thí nghiệm Hóa – Sinh thuộc Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm Trƣờng Đại Học Nông Lâm.  Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ đã sinh thành, dạy dỗ và ủng hộ tinh thần cho tôi.  Các anh chị làm việc tại Trung Tâm Phân Tích Hóa – Sinh, đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Huệ, chị Hƣng , chị Liên đã hết lòng giúp đỡ, chia sẽ và động viên tôi trong suốt thời gian làm khóa luận.  Các bạn sinh viên thực tập tại phòng 105 – khu Phƣợng Vĩ Trƣờng Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ tôi.  Các bạn bè thân yêu của lớp Công Nghệ Sinh Học K27 đã chia sẻ cùng tôi những vui buồn trong thời gian học cũng nhƣ hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập. iv TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Xác định gen gây độc Pr1 và tính đa dạng di truyền đoạn gen Pr1của nấm Metarrhizium anisopliae trên côn trùng gây hại” đƣợc thực hiện từ ngày 14 tháng 2 năm 2005 đến ngày 1 tháng 8 năm 2005 tại trƣờng Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài do Huỳnh Ngọc Phƣơng thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của ThS. Võ Thị Thu Oanh và TS. Lê Đình Đôn. Đối tƣợng nghiên cứu là nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên côn trùng gây hại. Nấm này có tác dụng tiết ra độc tố làm ngừng nhu động ruột, phá vở các hoạt động bình thƣờng của côn trùng dẫn đến côn trùng bị chết khô. Hiện nay nấm Metarrhizium anisopliae đã xuất hiện khắp nơi trong nƣớc và đã góp phần không nhỏ vào việc tạo ra các chế phẩm vi sinh dùng diệt côn trùng gây hại trên cây trồng. Nấm Metarrhizium anisopliae và nấm Beauveria bassiana đƣợc xem nhƣ những yếu tố kiểm soát sinh học góp phần tạo nên nền nông nghiệp sạch và bền vững. Mục đích đề tài nhằm xác định đoạn gen gây độc Pr1 của những dòng nấm Metarrhizium anisopliae ở cấp độ phân tử giúp chọn lọc đúng những dòng nấm Metarrhizium anisopliae có tính độc đảm bảo hoạt tính diệt côn trùng lâu dài và hiệu quả. Ngoài ra còn cung cấp những thông tin về tính đa dạng của gen Pr1 nhằm giúp cho việc phát hiện gen Pr1 đƣợc dễ dàng hơn. Các nội dung nghiên cứu bao gồm: 1. Phân lập và tách chủng nấm Metarrhizium anisopliae trên một số sâu hại ngoài đồng ruộng. 2. Dùng kỹ thuật PCR phát hiện gen protease (Pr1) liên quan đến tính độc của nấm Metarrhizium anisopliae. 3. Giải trình tự đoạn gen Pr1 và so sánh trình tự này với các mẫu trên ngân hàng gen thế giới (genbank). Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 1. Phân lập đƣợc 12 nguồn nấm ký sinh trên nhiều côn trùng khác nhau nhƣ: bọ xít đen, bọ dừa, rầy nâu, sâu cuốn lá lúa, rầy bông cúc ở các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Tây Ninh, Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. 2. Sử dụng kỹ thuật PCR đã cho phép phát hiện gen Pr1có kích thƣớc 1.5 kb với cặp mồi METPR1/METPR4. Với 12 dòng nấm phân lập đƣợc, tôi đã phát hiện ra 5 dòng (BXĐTG1, BXĐTV7, BXĐLA3, RBCQ915, RBCQ92) là có gen Pr1. 3. Kết quả đọc trình tự cho thấy có một số sai khác giữa các dòng nấm Metarrhizium anisopliae của Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, hai mẫu nấm đƣợc giải trình tự là BXĐTG1 và BXĐTV7 không thấy có sự khác biệt. 4. Độ tƣơng đồng của gen Pr1 của hai mẫu BXĐTG1 và BXĐTV7 so với các mẫu trên genbank khá cao (96 – 99.8%). Những kết quả trong nghiên cứu thể hiện tính hiện đại qua sự kết hợp của công nghệ gen và công nghệ vi sinh – là hai công nghệ nền của công nghệ sinh học hiện đại. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần nhất định trong việc thúc đẩy triển khai nghiên v cứu, ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại không những phục vụ trực tiếp cho công tác chọn giống vi sinh, mà còn phục vụ cho công tác bảo vệ thực vật trên thực tế. vi MỤC LỤC CHƢƠNG TRANG Trang tựa Lời cảm tạ ............................................................................................................. iii Tóm tắt .................................................................................................................. iv Mục lục ................................................................................................................. vi Danh sách các chữ viết tắt .................................................................................... ix Danh sách các bảng ............................................................................................... x Danh sách các hình ............................................................................................... xi 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................. 1 1.2. Mục đích và yêu cầu đề tài ................................................................................... 2 1.2.1. Mục đích ..................................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu ...................................................................................................... 3 1.2.3. Yêu cầu nghiên cứu .................................................................................... 3 1.3. Đối tƣợng nghiên cứu ........................................................................................... 3 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................................................... 4 2.1. Vai trò của biện pháp phòng trừ sinh học trong bảo vệ thực vật hiện nay ........... 4 2.2. Giới thiệu về nấm ký sinh trên côn trùng ............................................................. 4 2.2.1. Giới thiệu về nấm Metarrhizium anisopliae. ............................................. 5 2.2.2. Hiệu quả phòng trừ sâu hại bằng chế phẩm nấm. ...................................... 9 2.3. Sơ lƣợc về phƣơng thức xâm nhiễm của nấm ký sinh trên côn trùng. ............... 10 2.4. Hoạt tính sinh học............................................................................................... 13 2.5. Một số nghiên cứu trong nƣớc và ngoài nƣớc về nấm Metarrhizium anisopliae và những nấm ký sinh côn trùng khác ứng dụng để phòng trừ sâu hại. ............. 17 2.5.1. Nghiên cứu trong nƣớc ............................................................................. 17 2.5.2. Nghiên cứu ngoài nƣớc ............................................................................ 17 2.6. Vai trò của protease Pr1 ..................................................................................... 18 2.7. Phƣơng pháp phát hiện gen Pr1 ......................................................................... 19 2.8. Phản ứng PCR .................................................................................................... 20 2.8.1. Giới thiệu chung về PCR ......................................................................... 20 2.8.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả phản ứng PCR ................................... 21 2.8.3. Các ứng dụng của phƣơng pháp PCR ...................................................... 23 2.8.3.1. Sử dụng phƣơng pháp PCR tổng hợp mẫu dò cho các thử nghiệm S1 nuclease ........................................................................................... 23 2.8.3.2. Sử dụng PCR để sàng lọc .............................................................. 23 2.8.3.3. Sử dụng PCR cho việc thiết kế nhanh các gen tổng hợp .............. 24 2.8.3.4. Sử dụng PCR trong việc kiểm nghiệm .......................................... 24 2.8.3.5. Định lƣợng bằng phƣơng pháp PCR ............................................. 25 2.8.3.6. Một số ứng dụng khác của kỹ thuật PCR ...................................... 26 2.8.4. Những hạn chế của phƣơng pháp PCR .................................................... 26 2.9. Phƣơng pháp xác định trình tự nucleotide ......................................................... 27 2.9.1. Nguyên tắc hoá học: phƣơng pháp Maxam và Gilbert ............................ 28 2.9.2. Phƣơng pháp enzyme học thông qua việc sử dụng các dideoxynucleotid của Sanger. ................................................................................................... 28 vii 3. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 30 3.1. Thời gian và địa điểm ......................................................................................... 30 3.1.1. Thời gian .................................................................................................. 30 3.1.2. Địa điểm ................................................................................................... 30 3.2. Vật liệu và hoá chất ............................................................................................ 30 3.2.1. Vật liệu ..................................................................................................... 30 3.2.1.1. Mẫu thí nghiệm ............................................................................. 30 3.2.1.2. Các primer dùng trong khuếch đại gen và giải trình tự ................ 31 3.2.2. Hoá chất và môi trƣờng ............................................................................ 31 3.2.2.1. Các hóa chất dùng để chiết tách DNA từ khối sợi nấm ................ 31 3.2.2.2. Các hóa chất dùng trong điện di .................................................... 31 3.2.2.3. Hóa chất cho phản ứng PCR (do công ty Bio - Rad cung cấp) ..... 32 3.2.2.4. Môi trƣờng .................................................................................... 32 3.2.3. Các thiết bị chính ...................................................................................... 32 3.3. Nội dung nghiên cứu .......................................................................................... 32 3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................... 33 3.4.1. Phân lập và tách chủng nấm Metarrhizium anisopliae trên một số sâu hại cây trồng ............................................................................................. 33 3.4.1.1. Chuẩn bị môi trƣờng PGA ............................................................ 33 3.4.1.2. Phƣơng pháp tách bào tử ............................................................... 33 3.4.2. Xác định qui trình PCR phát hiện gen Pr1 liên quan tới tính độc của nấm Metarrhizium anisopliae ............................................................... 33 3.4.2.1. Chuẩn bị môi trƣờng lỏng nhân sinh khối sợi nấm ....................... 33 3.4.2.2. Phƣơng pháp ly trích DNA ........................................................... 34 3.4.2.3. Phƣơng pháp tinh sạch DNA ........................................................ 34 3.4.2.4. Khuếch đại gen Pr1-PCR .............................................................. 35 3.4.2.5. Điện di trên gel agarose ................................................................. 36 3.4.2.6. Đọc kết quả điện di........................................................................ 37 3.4.3. Sử dụng phƣơng pháp giải trình tự để xác định và phát hiện sự sai khác cụ thể trong đa dạng di truyền nấm Metarrhizium anisopliae ................. 37 3.4.3.1. Tinh sạch sản phẩm PCR .............................................................. 37 3.4.3.2. Lƣợng DNA thích hợp cho đọc trình tự ........................................ 38 3.4.3.3. Thành phần của phản ứng đọc trình tự .......................................... 39 3.4.3.4. Quy trình nhiệt của phản ứng PCR trong đọc trình tự .................. 39 3.4.3.5. Tinh sạch sản phẩm PCR .............................................................. 39 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................................. 41 4.1. Phân lập, tách chủng nấm Metarrhizium anisopliae trên một số sâu hại cây trồng ................................................................................................ 41 4.2. Sử dụng phƣơng pháp PCR phát hiện gen liên quan đến tính độc của nấm Metarrhizium anisopliae, gen protease (Pr1). ............................................ 43 4.2.1. Quy trình ly trích DNA của các mẫu nấm Metarrhizium anisopliae. ...... 43 4.2.2. Tiến hành phản ứng PCR ......................................................................... 45 4.2.3. Xác định trình tự nucleotide trong đoạn gen gây độc Pr1 của nấm Metarrhizium anisopliae. ............................................................................. 47 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ................................................................................. 53 5.1. Kết luận .............................................................................................................. 53 5.1.1. Phân lập, tách chủng nấm Metarrhizium anisopliae ................................ 53 viii 5.1.2. Phƣơng pháp ly trích DNA và kỹ thuật PCR ........................................... 53 5.1.3. Phƣơng pháp đọc trình tự gen Pr1 ........................................................... 53 5.2. Đề nghị ............................................................................................................... 53 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 56 7. PHỤ LỤC ............................................................................................................ 59 ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BXĐTG1 : Bọ xít đen Tiền Giang 1 BXĐTV7 : Bọ xít đen Trà Vinh 7 BXĐLA3 : Bọ xít đen Long An 3 BXĐLA8 : Bọ xít đen Long An 8 RBCQ915 : Rầy bông cúc Quận 9 15 RBCQ2 : Rầy bông cúc Quận 2 BDQ96 : Bọ dừa Quận 9 6 BDTV1 : Bọ dừa Trà Vinh 1 BDTN4 : Bọ dừa Tây Ninh 4 BDLA8 : Bọ dừa Long An 8 SCLLLA1 : Sâu cuốn lá lúa Long An 1 RNBT1.5 : Rầy nâu Bến Tre 1.5 ng : nano gram nm : nano mol g : micro gram m : micro mol M : micro mol/lít l : micro lít TE : tris EDTA dNTP : deoxyribonucleotide – 5 – trphosphate TAE : tris acetic EDTA UI : unit international bp : base pair Kb : kilo base CZA : Czapek – Dox SDS : Sodium dodecyl sulphate PGA : Potato glucose agar IPM : Intergrated pest management SDA : Soduim dedocyl sulphate RFLP : Restriction Fragment Lengh Polymorphism RAPD : Random Amlification of Polymorphic DNA Tm : melting temperature ctv : cộng tác viên PCR : Polymerase Chains Reaction x DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Enzyme của một số loài nấm diệt sâu ................................................. 14 Bảng 2.2: Hoạt tính phân hủy chitin và protein của một số nấm diệt sâu ........... 15 Bảng 2.3: Sự liên quan giữa hoạt tính enzyme với độc tính diệt sâu .................. 16 Bảng 4.1: Nguồn nấm Metarrhizium anisopliae đƣợc thu thập ở một số địa phƣơng dùng trong thí nghiệm ........................................................... 41 Bảng 4.2: Các nguồn nấm Metarrhizium trên genbank đƣợc dùng để so sánh. .. 48 Bảng 4.3: So sánh trình tự nucleotid đoạn gen Pr1 của hai mẫu BXĐTG1, BXĐTV7 với các trình tự trên genbank. ............................................ 49 xi DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1: Nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên những côn trùng khác nhau ....................................................................................................... 9 Hình 2.2: Chế phẩm nấm Metarrhizium anisopliae trên thị trƣờng: metanat – CE ...................................................................................... 10 Hình 2.3: Chu kỳ xâm nhập của nấm ký sinh trên côn trùng, Metarrhizium anisopiae ............................................................................................. 11 Hình 2.4: Sự xâm nhập của nấm trên lớp vỏ thân sâu rốm ở mức vi mô ............ 12 Hình 2.5: Mối bị nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh đƣợc chụp dƣới kính lúp sôi nổi ở độ phóng đại 40 lần .............................................................. 12 Hình 3.1: Chu kỳ nhiệt của phản ứng PCR ......................................................... 36 Hình 4.1: Nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên rầy nâu............................ 42 Hình 4.2: Nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên bọ dừa ............................ 42 Hình 4.3: Nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên sâu cuốn lá lúa ............... 42 Hình 4.4: Nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên bọ xít đen ....................... 42 Hình 4.5: Sự nảy mầm của bào tử nấm Metarrhizium anisopliae dƣới kính hiển vi ở độ phóng đại 400 lần ........................................................... 42 Hình 4.6: Khuẩn lạc nấm Metarrhizium anisopliae sau khi tách đơn bào tử...... 43 Hình 4.7: Kết quả ly trích DNA của các nguồn nấm Metarrhizium anisopliae .. 44 Hình 4.8: DNA của các nguồn nấm Metarrhizium anisopliae sau khi đƣợc xử lý với RNAse .......................................................................................... 44 Hình 4.9: Kết quả phát hiện gen Pr1 của các nguồn nấm qua PCR ................... 48 Hình 4.10: Hình cây phát sinh loài ...................................................................... 53 CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Tình hình dân số ngày càng gia tăng, nhu cầu của con ngƣời sử dụng lƣơng thực ngày càng cao cả về số lƣợng và chất lƣợng. Do đó, mục tiêu đặt ra là sản xuất nông nghiệp phải đạt năng suất cao và ổ định. Để bảo vệ mùa màng khỏi bị các đối tƣợng dịch hại tấn công, ngƣời ta đã đƣa ra nhiều phƣơng pháp khác nhau trong đó phƣơng pháp sử dụng thuốc trừ sâu hóa học vẫn còn đang chiếm ƣu thế hiện nay. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều thuốc hoá học sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn nhƣ ảnh hƣởng xấu đến sức khoẻ con ngƣời, gây ô nhiễm môi trƣờng, tăng tính kháng của dịch hại, tiêu diệt hệ thiên địch, phá vỡ mối cân bằng sinh thái trong tự nhiên, gây ra nhiều vụ bùng nổ về số lƣợng lớn sâu hại. Quan sát thực tế thấy rằng, ngoài tác dụng của thuốc hoá học gây chết côn trùng còn có nấm ký sinh cũng gây chết côn trùng. Các loại nấm ký sinh côn trùng trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, có hơn 700 loài nấm gây hại cho côn trùng hầu hết thuộc bộ Moniliales (Deuteromycetes) và bộ Entomophthorales (Phycomyces) gây bệnh cho hơn 90 loại côn trùng (Charley, 1989). Việc sử dụng vi sinh vật gây hại côn trùng để quản lý sâu hại là biện pháp sinh học lý tƣởng. Việc dùng biện pháp sinh học sẽ đem lại hiệu quả tốt và ít ảnh hƣởng đến môi trƣờng cũng nhƣ sức khoẻ con ngƣời. Do vậy, trong những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực này nhằm tạo ra một nền nông nghiệp sạch và bền vững. Trong các loài vi sinh vật gây hại côn trùng đáng chú ý nhất là ngành phụ nấm bất toàn mà quan trọng là nấm Metarrhizium anisopliae - một trong các loài có tính diệt côn trùng mạnh nhất. Nói chung, trên thế giới nấm Metarrhizium anisopliae và một số loại nấm khác nhƣ Baeuveria bassiana, Normurea đã đƣợc nghiên cứu, sử dụng và thƣơng mại hóa từ lâu – nhƣ là một loại thuốc trừ sâu sinh học trong công tác phòng chống một số loại sâu hại thuộc bộ cánh phấn (Lepidoptera), và cánh cứng (Coleoptera) trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Ở nƣớc ta, những nghiên cứu về đặc tính sinh học, khả năng gây độc, xác định sự đa dạng sinh học của nấm Metarrhizium anisopliae vẫn chƣa rộng và chỉ thực hiện 2 ở mức độ hình thái. Nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên nhiều loại côn trùng của nhiều loại cây trồng khác nhau nhƣ trên sâu róm, sâu tơ, sâu khoang (ở miền Bắc); trên rầy nâu, bọ xít đen, sâu cuốn lá lúa, sâu cắn gié, sâu xanh da láng, sâu tơ, bọ dừa, rệp xáp, cào cào (ở miền Nam) (Phạm Thị Thuỳ và ctv, 2000). Trong chiều hƣớng tiến đến xây dựng một nền nông nghiệp hàng hoá với sản phẩm sạch và chất lƣợng cao, không ca ngợi và lạm dụng thuốc trừ sâu hoá học thì việc nghiên cứu sâu hơn về các loại nấm này cần đƣợc quan tâm. Từ khi Metarrhizium anisopliae có mặt ở khắp nơi, đòi hỏi phải có các kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại để xác định gen gây độc của chúng nhằm chọn lọc ra những chủng nấm Metarrhizium anisopliae có tính độc cao đảm bảo hoạt tính trừ sâu lâu dài và hiệu quả. Sự mô tả đúng và chính xác những loài nấm Metarrhizium anisopliae sẽ đánh giá đƣợc tầm quan trọng lớn nhất cho việc nghiên cứu nấm ký sinh côn trùng nhƣ là tác nhân phòng trừ sinh học ở những loài côn trùng khác nhau. Một số kỹ thuật sinh học phân tử thật sự hữu hiệu trong việc nghiên cứu sâu hơn về loại nấm này đã đƣợc sử dụng nhiều nơi trên thế giới nhƣ kỹ thuật PCR phát hiện sự hiện diện của gen Pr1 (protease) của nấm Metarrhizium anisopliae; kỹ thuật RFLP, RAPD dùng để xác định sự đa dạng di truyền của gen gây độc Pr1 giữa những dòng nấm Metarrhizium anisopliae; đặc biệt là kỹ thuật sequencing có thể xác định đƣợc cụ thể trình tự nucleotide của đoạn gen gây độc này. Gen Pr1 là một chymoelastase, trở thành một yếu tố quyết định tác nhân gây bệnh. Pr1 đƣợc sản xuất ra để ức chế carbon catabolite, nitrogen metabolite ở lớp biểu bì côn trùng. Trên cơ sở chƣa có báo cáo khoa học nào trong nƣớc nghiên cứu sâu hơn về gen qui định tính độc và sự đa dạng di truyền bằng các phƣơng pháp phân tử hiện đại. Xuất phát từ vấn đề trên chúng tôi thực hiện đề tài:”Xác định gen gây độc Pr1 và tính đa dạng di truyền đoạn gen Pr1 của nấm Metarrhizium anisopliae trên côn trùng gây hại.” 1.2. Mục đích và yêu cầu đề tài 1.2.1. Mục đích Làm cơ sở khoa học cho việc xác định đa dạng di truyền và xác định gen gây độc nhằm tạo ra đƣợc thuốc trừ sâu sinh học có hoạt tính ổn định và hiệu quả đối với từng loại cây trồng, đáp ứng nhu cầu trong công tác bảo vệ thực vật hiện nay. 3 1.2.2. Mục tiêu Xác định gen Pr1 và tìm sự khác biệt trong trình tự nucleotide của đoạn gen Pr1 giữa các dòng nấm Metarrhizium anisopliae. 1.2.3. Yêu cầu nghiên cứu Phân lập các dòng nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên nhiều loại côn trùng ở những cây trồng khác nhau. Phát hiện gen gây độc Pr1 của nấm Metarrhizium anisopliae bằng phƣơng pháp PCR. Xác định trình tự nucleotide của đoạn gen gây độc Pr1. 1.3. Đối tƣợng nghiên cứu Nấm Metarrhizium anisopliae thu thập ở các tỉnh thành khác nhau nhƣ: Long An, Trà Vinh, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh gây hại cho côn trùng trên các đối tƣợng cây trồng khác nhau. 4 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Vai trò của biện pháp phòng trừ sinh học trong bảo vệ thực vật hiện nay Dƣới áp lực tạo ra nguồn sản phẩm nông nghiệp với sản lƣợng cao, chất lƣợng tốt, giảm giá thành và giảm ảnh hƣởng đến môi trƣờng, chúng ta phải tăng cƣờng sử dụng biện pháp sinh học một cách có hệ thống. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng nông lâm nghiệp theo định hƣớng tăng cƣờng sử dụng các tác nhân sinh học và chế phẩm có nguồn gốc thảo mộc là một hƣớng nghiên cứu ứng dụng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trƣờng và cân bằng sinh thái. Có nhiều cách để sử dụng biện pháp sinh học, bao gồm: Sử dụng ký sinh thiên địch chuyên tính, thƣờng là ký sinh. Sử dụng ký sinh thiên địch không chuyên tính, thƣờng là các loài ăn thịt sâu hại. Biện pháp dòng hoá đực làm cho sâu hại không thể sinh sản đƣợc. Sử dụng vi sinh vật có ích. Biện pháp dẫn dụ giới tính để phòng trừ sâu hại. Biện pháp sinh học trong IPM giúp cho việc loại bỏ một số nhƣợc điểm của các biện pháp hoá học thƣờng dùng trƣớc đây. Ƣu điểm của biện pháp vi sinh vật gồm: Ngăn chặn sự phát triển tính kháng trong quần thể sâu bệnh và cỏ dại.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXác định gen gây độc và tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên côn trùng.pdf
Tài liệu liên quan