Đề tài Xây dựng một phần mềm về quản lý nhân sự ở công ty Vinapay

MỤC LỤC

 

Lời mở đầu 1

Chương I.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP VÀ MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG PHẦN MỀM. 2

I. Giới thiệu công ty 2

1.Giới thiệu công ty: 2

2. Đội ngũ quản lý: 4

3.Lĩnh vực hoạt động chính: 5

II.Mục đích xây dựng chương trình: 5

1.Mục đích xây dựng chương trình: 5

2.Tổng quan về chương trình: 6

Chương II. TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC). 8

I.Giới thiệu mô hình MVC: 8

1.Thiết kế MVC: 8

CHƯƠNG III.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 11

I. Giới thiệu : 11

II. Phân tích hệ thống theo Chức năng 11

1.Quản lý người dùng 11

2.Quản lý thư mục 12

3.Quản lý Phân quyền 12

4.Quản lý Nhân viên 12

III. Phân tích hệ thống theo sơ đồ luồng dữ liệu 12

1.Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh 12

2.Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh : 13

3.Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: 14

4.Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát: 16

VI.Các bảng cơ sở dữ liệu dùng trong chương trình: 17

CHƯƠNG IV.CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC ÁP DỤNG MÔ HÌNH MVC 20

I.View(Interface_Hiển thị): 20

1.Truy cập vào web: 20

2.Nhân viên: 31

3.Thư mục: 38

III.Controller(Điều khiển): 45

 

 

doc56 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1324 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng một phần mềm về quản lý nhân sự ở công ty Vinapay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g” và “Thư mục”. Mỗi người dùng sẽ sử dụng một số các thư mục, các thư mục khác không có quyền sử dụng sẽ không được hiên ra trên giao diện người dùng. Phân quyền gồm 2 chức năng chính: a. Hiện thị danh sách Phân Quyền. b. Thêm sửa xoá Phần Quyền với Người Dùng. 4.Quản lý Nhân viên -Là chức năng chính trong hệ thống, quản lý nhân sự trong doanh nghiệp vinapay. Gồm 2 chức năng chính: Hiển thị danh sách nhân viên. Thêm, sửa, xoá nhân viên. III. Phân tích hệ thống theo sơ đồ luồng dữ liệu 1.Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh 2.Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh : 3.Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: a. Chức năng quản lý người dùng: b. Chức năng quản lý thư mục Chức năng phân quyền: Chức năng quản lý Nhân viên: 4.Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát: -Quản lý tài khoản của nhân viên trong công ty. -Quản lý nhân viên trong công ty: VI.Các bảng cơ sở dữ liệu dùng trong chương trình: a.Bảng Tài khoản : b.Bảng Thư mục_Tài khoản : c.Bảng Nhân viên : d.Bảng Thư mục: CHƯƠNG IV.CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC ÁP DỤNG MÔ HÌNH MVC Chương trình được cấu trúc gồm 3 phần,đúng với cấu trúc của mô hình MVC,gồm các phần như sau: I.View(Interface_Hiển thị): 1.Truy cập vào web: *Login: -phần này người quản lý hệ thống dùng để đăng nhập vào chương trình: *Giao diện: *code: using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Collections; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; public partial class Interface_AccessWebsite_login : System.Web.UI.Page { private AccountDB objAccountDB = new AccountDB(); protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } public string GetApplicationPath() { string applicationPath = ""; if (this.Page.Request.Url != null) applicationPath = this.Page.Request.Url.AbsoluteUri.Substring( 0, this.Request.Url.AbsoluteUri.ToLower().IndexOf( this.Request.ApplicationPath.ToLower(), this.Request.Url.AbsoluteUri.ToLower().IndexOf( this.Page.Request.Url.Authority.ToLower()) + this.Page.Request.Url.Authority.Length) + this.Request.ApplicationPath.Length); return applicationPath; } protected void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e) { string strUsername = this.txtUsername.Text; string strPassword = this.txtPassword.Text; AccountDetails objAccountDetails = new AccountDetails(strUsername, strPassword); int intCount = objAccountDB.CheckAccount(objAccountDetails); Session["sesUsername"] = strUsername; Session["sesPassword"] = strPassword; if (intCount == -1) { Response.Write(objAccountDB.ErrorDetail); Response.Write(""); return; } if (intCount != 0) { Response.Redirect(GetApplicationPath() + "/Interface/home.aspx?page=interface/wellcome.aspx"); } Response.Write("don't access right!"); } } a.Danh sách tài khoản: *Giao diện: Code: using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; public partial class Interface_AccessWebsite_AccountList : System.Web.UI.Page { private AccountDB objAccountDB = new AccountDB(); private AccountDetails[] arrAccountDetails; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { arrAccountDetails = objAccountDB.GetAllAccounts(); this.grdAccounts.DataSource = arrAccountDetails; grdAccounts.DataBind(); } protected string GetApplicationPath() { string applicationPath = ""; if (this.Page.Request.Url != null) applicationPath = this.Page.Request.Url.AbsoluteUri.Substring( 0, this.Request.Url.AbsoluteUri.ToLower().IndexOf( this.Request.ApplicationPath.ToLower(), this.Request.Url.AbsoluteUri.ToLower().IndexOf( this.Page.Request.Url.Authority.ToLower()) + this.Page.Request.Url.Authority.Length) + this.Request.ApplicationPath.Length); return applicationPath; } protected void grdAccounts_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { } } b.Thay đổi Mật mã: *Giao diện: *Code: public partial class Interface_AccessWebsite_ChangPassword : System.Web.UI.Page { private AccountDB objAccountDB = new AccountDB(); private AccountDetails objAccountDetails = new AccountDetails(); protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } public string GetApplicationPath() { string applicationPath = ""; if (this.Page.Request.Url != null) applicationPath = this.Page.Request.Url.AbsoluteUri.Substring( 0, this.Request.Url.AbsoluteUri.ToLower().IndexOf( this.Request.ApplicationPath.ToLower(), this.Request.Url.AbsoluteUri.ToLower().IndexOf( this.Page.Request.Url.Authority.ToLower()) + this.Page.Request.Url.Authority.Length) + this.Request.ApplicationPath.Length); return applicationPath; } protected void btnChange_Click(object sender, EventArgs e) { // Check suitable between Password and ConfirmPassword if (this.txtConfirmPassword.Text != this.txtPassword.Text) { this.lblMessage.Text = "Password anh confirm is suitable!"; return; } // Change Password objAccountDetails.Username = (string)Session["sesUsername"]; objAccountDetails.Password = this.txtPassword.Text; int intError = objAccountDB.ChangePassword(objAccountDetails); // check blank pass //if (objAccountDB.ChangePassword(objAccountDetails) == 1 ) //{ // check error if (intError == 0) { this.lblMessage.Text = "Don't use blank password"; return; } else { this.lblMessage.Text = "Password chage successfully!"; return; } } } c.Tạo người dùng mới: *Giao diện: *Code: public partial class Interface_AccessWebsite_CreateUser : System.Web.UI.Page { private AccountDB accdb = new AccountDB(); private AccountDetails accdetail = new AccountDetails(); private Common objCommon = new Common(); protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } protected void Accept_Click(object sender, EventArgs e) { string _username = this.txtUsername.Text; string _password = this.txtPassword.Text; if (objCommon.CheckEmpty(this.txtUsername.Text) == 1) { Response.Write("Don't use blank Username !"); return; } if (objCommon.CheckEmpty(this.txtPassword.Text) == 1) { Response.Write ("Don't use blank password !"); return; } if (this.txtPassword.Text != this.txtConf.Text) { Response.Write("Password anh confirm is suitable!"); return; } string _administrator; if (CheckBox1.Checked) _administrator = "1"; else _administrator = "0"; AccountDetails accdetail = new AccountDetails(_username, _password, _administrator); int _count = accdb.CheckAccount(_username); if (_count == 0) { Response.Write("Account is not readly!"); int _flag = accdb.InsertAccount(accdetail); if (_flag == 1) { Response.Write("Insert Account is success!"); } else { Response.Write("Insert Account is not success!"); } } else { Response.Write("Account is readly!"); } } } d.Xóa tài khoản: *Giao diện: *Code: public partial class Interface_AccessWebsite_DeleteAcount : System.Web.UI.Page { private AccountDB objAccountDB = new AccountDB(); protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { DialogResult reply; reply = MessageBox.Show("Are you sure ?", "Yes or No Demo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question); if (reply == DialogResult.Yes) { int intError = objAccountDB.DeleteAccount(Request.QueryString["username"]); if (intError == 1) { Response.Redirect("~/interface/accesswebsite/AccountList.aspx"); return; } Response.Write(objAccountDB.ErrorDetail); return; } else Response.Redirect("~/interface/accesswebsite/AccountList.aspx"); } e.Chỉnh sửa tài khoản: public partial class Interface_AccessWebsite_EditAccount : System.Web.UI.Page { private AccountDB objAccountDB = new AccountDB(); private AccountDetails objAccountDetails = new AccountDetails(); private Common objCommon = new Common(); protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { objAccountDetails = objAccountDB.GetAccount(Request.QueryString["Username"]); this.txtUsername.Text = objAccountDetails.Username; if (IsPostBack) { if (objAccountDetails.Administrator == "1") { chkAdministrator.Checked = true; } else { chkAdministrator.Checked = false; } } } protected void CheckBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { } protected void btOK_Click(object sender, EventArgs e) { string _username = this.txtUsername.Text; string _password = this.txtPassword.Text; if (objCommon.CheckEmpty(this.txtPassword.Text) == 1) { Response.Write("Dont use Blank Username !!"); } if (this.txtPassword.Text != this.txtConfirmPassword.Text) { Response.Write("Password anh confirm is suitable"); } string _administrator; if (chkAdministrator.Checked) { _administrator = "1"; } else { _administrator = "0"; } AccountDetails accdetail = new AccountDetails(_username, _password, _administrator); int _count = objAccountDB.UpdateAccount(accdetail); if (_count == 0) { Response.Write("Username do not match !"); } else { int _flag = objAccountDB.UpdateAccount(accdetail); if (_flag == 1) { Response.Write("Update success"); return; } else { Response.Write("Update Account is not success!"); } } } protected void chkAdministrator_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { } } 2.Nhân viên: a.Xóa nhân viên: *Giao diện: *Code: using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Collections; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; public partial class Interface_Employees_DeleteEmp : System.Web.UI.Page { private EmployeeDB objEmployeeDB = new EmployeeDB(); protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { int intError = objEmployeeDB.DeleteEmployee(Request.QueryString["EmployeeID"]); if (intError == 1) { Response.Redirect("~/interface/employees/emplist.aspx"); return; } Response.Write(objEmployeeDB.ErrorDetail); } } b.Cập nhật thông tin nhân viên: *Giao diện: public partial class Interface_Employees_EditEmployee : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { EmployeeDB objEmployeeDB = new EmployeeDB(); EmployeeDetails objEmployeeDetails = new EmployeeDetails(); SetRangOfList(lstDayOfDateOfBirth, 1, 31); SetRangOfList(lstDayOfEndDate, 1, 31); SetRangOfList(lstDayOfIssuedDate, 1, 31); SetRangOfList(lstDayOfProbEnd, 1, 31); SetRangOfList(lstDayOfStartDate, 1, 31); SetRangOfList(lstMonthOfDateOfBirth, 1, 12); SetRangOfList(lstMonthOfEndDate, 1, 12); SetRangOfList(lstMonthOfIssuedDate, 1, 12); SetRangOfList(lstMonthOfStartDate, 1, 12); SetRangOfList(lstMonthOfProbEnd, 1, 12); SetRangOfList(lstYearOfDateOfBirth, 1970, 2007); SetRangOfList(lstYearOfEndDate, 2000, 2020); SetRangOfList(lstYearOfProbEnd, 2000, 2020); SetRangOfList(lstYearOfStartDate, 2000, 2020); SetRangOfList(lstYearOfIssuedDate, 2000, 2020); objEmployeeDetails = objEmployeeDB.GetEmployee(Request.QueryString["employeeID"]); if(!IsPostBack) { if (objEmployeeDB.Error == 0) { this.txtEmployeeID.Text = objEmployeeDetails.EmployeeID; this.txtFirstName.Text = objEmployeeDetails.FirstName; this.txtLastName.Text = objEmployeeDetails.LastName; this.lstDayOfDateOfBirth.Text = objEmployeeDetails.DateOfBirth.Day.ToString(); this.lstMonthOfDateOfBirth.Text = objEmployeeDetails.DateOfBirth.Month.ToString(); this.lstYearOfDateOfBirth.Text = objEmployeeDetails.DateOfBirth.Year.ToString(); this.txtPernamentAddress.Text = objEmployeeDetails.PernamentAddress; this.txtIDCardNumber.Text = objEmployeeDetails.IDCardNumber; this.lstDayOfIssuedDate.Text = objEmployeeDetails.IssuedDate.Day.ToString(); this.lstMonthOfIssuedDate.Text = objEmployeeDetails.IssuedDate.Month.ToString(); this.lstYearOfIssuedDate.Text = objEmployeeDetails.IssuedDate.Year.ToString(); this.txtIssuedPlace.Text = objEmployeeDetails.IssuedPlace; this.txtTitle.Text = objEmployeeDetails.Title; this.txtDepartment.Text = objEmployeeDetails.Department; this.lstDayOfStartDate.Text = objEmployeeDetails.StartDate.Day.ToString(); this.lstMonthOfStartDate.Text = objEmployeeDetails.StartDate.Month.ToString(); this.lstYearOfStartDate.Text = objEmployeeDetails.StartDate.Year.ToString(); this.lstDayOfProbEnd.Text = objEmployeeDetails.ProbEnd.Day.ToString(); this.lstMonthOfProbEnd.Text = objEmployeeDetails.ProbEnd.Month.ToString(); this.lstYearOfProbEnd.Text = objEmployeeDetails.ProbEnd.Year.ToString(); this.lstDayOfEndDate.Text = objEmployeeDetails.EndDate.Day.ToString(); this.lstMonthOfEndDate.Text = objEmployeeDetails.EndDate.Month.ToString(); this.lstYearOfEndDate.Text = objEmployeeDetails.EndDate.Year.ToString(); this.txtContractStatus.Text = objEmployeeDetails.ContractStatus; this.txtGrossSalaryStatus.Text = objEmployeeDetails.GrossSalaryStatus.ToString(); }else { Response.Write(objEmployeeDB.ErrorDetail); } } } protected void bntUpdate_Click(object sender, EventArgs e) { Common objCommon = new Common(); EmployeeDetails objEmployeeDetail = new EmployeeDetails(); EmployeeDB objEmployeeDB = new EmployeeDB(); objEmployeeDetail.EmployeeID = this.txtEmployeeID.Text; objEmployeeDetail.FirstName = this.txtFirstName.Text; objEmployeeDetail.LastName = this.txtLastName.Text; objEmployeeDetail.DateOfBirth = objCommon.ConvertIntToDate( this.lstDayOfDateOfBirth.Text, this.lstMonthOfDateOfBirth.Text, this.lstYearOfDateOfBirth.Text); objEmployeeDetail.PernamentAddress = this.txtPernamentAddress.Text; objEmployeeDetail.IDCardNumber = this.txtIDCardNumber.Text; objEmployeeDetail.IssuedDate = objCommon.ConvertIntToDate( this.lstDayOfIssuedDate.Text, this.lstMonthOfIssuedDate.Text, this.lstYearOfIssuedDate.Text); objEmployeeDetail.IssuedPlace = this.txtIssuedPlace.Text; objEmployeeDetail.Title = this.txtTitle.Text; objEmployeeDetail.Department = this.txtDepartment.Text; objEmployeeDetail.StartDate = objCommon.ConvertIntToDate( this.lstDayOfStartDate.Text, this.lstMonthOfStartDate.Text, this.lstYearOfStartDate.Text); objEmployeeDetail.ProbEnd = objCommon.ConvertIntToDate( this.lstDayOfProbEnd.Text, this.lstMonthOfProbEnd.Text, this.lstYearOfProbEnd.Text); objEmployeeDetail.EndDate = objCommon.ConvertIntToDate( this.lstDayOfEndDate.Text, this.lstMonthOfEndDate.Text, this.lstYearOfEndDate.Text); objEmployeeDetail.ContractStatus = this.txtContractStatus.Text; objEmployeeDetail.GrossSalaryStatus = objCommon.ConvertStrToNum(this.txtGrossSalaryStatus.Text); objEmployeeDB.UpdateEmployee(objEmployeeDetail); if (objEmployeeDB.Error == 1) { Response.Write(objEmployeeDB.ErrorDetail); } else { Response.Redirect("EmpList.aspx"); } } private void SetRangOfList(DropDownList parDropDownList, int parRangStart, int parRangEnd) { for (int i = parRangStart; i <= parRangEnd; i++) { parDropDownList.Items.Add(Convert.ToString(i)); } } protected void bntCancel_Click(object sender, EventArgs e) { Response.Redirect("EmpList.aspx"); } } c.Thêm mới nhân viên: public partial class Interface_Employeers_EmpAddNew : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { SetRangOfList(lstDayOfDateOfBirth, 1, 31); SetRangOfList(lstDayOfEndDate, 1, 31); SetRangOfList(lstDayOfIssuedDate, 1, 31); SetRangOfList(lstDayOfProbEnd, 1, 31); SetRangOfList(lstDayOfStartDate, 1, 31); SetRangOfList(lstMonthOfDateOfBirth, 1, 12); SetRangOfList(lstMonthOfEndDate, 1, 12); SetRangOfList(lstMonthOfIssuedDate, 1, 12); SetRangOfList(lstMonthOfStartDate, 1, 12); SetRangOfList(lstMonthOfProbEnd, 1, 12); SetRangOfList(lstYearOfDateOfBirth, 1970, 2007); SetRangOfList(lstYearOfEndDate, 2000, 2020); SetRangOfList(lstYearOfProbEnd, 2000, 2020); SetRangOfList(lstYearOfStartDate, 2000, 2020); SetRangOfList(lstYearOfIssuedDate, 2000, 2020); } private void SetRangOfList(DropDownList parDropDownList, int parRangStart, int parRangEnd) { for (int i = parRangStart; i <= parRangEnd; i++) { parDropDownList.Items.Add(Convert.ToString(i)); } } protected void bntAddNew_Click(object sender, EventArgs e) { Common objCommon = new Common(); EmployeeDetails objEmployeeDetail = new EmployeeDetails(); EmployeeDB objEmployeeDB = new EmployeeDB(); objEmployeeDetail.EmployeeID = this.txtEmployeeID.Text; objEmployeeDetail.FirstName = this.txtFirstname.Text; objEmployeeDetail.LastName = this.txtLastname.Text; objEmployeeDetail.DateOfBirth = objCommon.ConvertIntToDate( this.lstDayOfDateOfBirth.Text, this.lstMonthOfDateOfBirth.Text, this.lstYearOfDateOfBirth.Text); objEmployeeDetail.PernamentAddress = this.txtPernamentAddress.Text; objEmployeeDetail.IDCardNumber = this.txtIDCardNumber.Text; objEmployeeDetail.IssuedDate = objCommon.ConvertIntToDate( this.lstDayOfIssuedDate.Text, this.lstMonthOfIssuedDate.Text, this.lstYearOfIssuedDate.Text); objEmployeeDetail.IssuedPlace = this.txtIssuedPlace.Text; objEmployeeDetail.Title = this.txtTitle.Text; objEmployeeDetail.Department = this.txtDepartment.Text; objEmployeeDetail.StartDate = objCommon.ConvertIntToDate( this.lstDayOfStartDate.Text, this.lstMonthOfStartDate.Text, this.lstYearOfStartDate.Text); objEmployeeDetail.ProbEnd = objCommon.ConvertIntToDate( this.lstDayOfProbEnd.Text, this.lstMonthOfProbEnd.Text, this.lstYearOfProbEnd.Text); objEmployeeDetail.EndDate = objCommon.ConvertIntToDate( this.lstDayOfEndDate.Text, this.lstMonthOfEndDate.Text, this.lstYearOfEndDate.Text); objEmployeeDetail.ContractStatus = this.txtContractStatus.Text; objEmployeeDetail.GrossSalaryStatus = objCommon.ConvertStrToNum(this.txtGrossSalaryStatus.Text);// .ToInt32(this.txtContractStatus.Text); // objEmployeeDetail.PernamentAddress = this.txtPernamentAddress.Text; int intError = objEmployeeDB.InsertEmployee(objEmployeeDetail); if (intError == -1) { Response.Write(objEmployeeDB.ErrorDetail); return; } else { Response.Write("successly!"); Response.Redirect("EmpList.aspx"); } // Response.Redirect("EmpAddview.aspx"); } protected void bntCancel_Click(object sender, EventArgs e) { Response.Redirect("EmpList.aspx"); } } *Giao diện: d.EmpAddView: e.Chi tiết thông tin nhân viên: f.Danh sách nhân viên: *Giao diện: 3.Thư mục: a.Xóa tài khoản_thư mục: public partial class Interface_AccessWebsite_DeleteAccMenu : System.Web.UI.Page { private MenuDB objMenuDB = new MenuDB(); protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { int intError = objMenuDB.DeleteMenuAccount(Request.QueryString["Username"], Request.QueryString["IDMenu"]); if (intError == 1) { Response.Redirect("~/interface/accesswebsite/EditAccMenu.aspx"); return; } Response.Write("Error"); return; } } b.Sửa chữa Thư mục: public partial class Interface_AccessWebsite_DeleteAccMenu : System.Web.UI.Page { private MenuDB objMenuDB = new MenuDB(); protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { int intError = objMenuDB.DeleteMenuAccount(Request.QueryString["Username"], Request.QueryString["IDMenu"]); if (intError == 1) { Response.Redirect("~/interface/accesswebsite/EditAccMenu.aspx"); return; } Response.Write("Error"); return; } } II.Model(Mô hình) Gồm AccountDetails (Chi tiết tài khoản), MenuDetails (Chi tiết danh bạ) và EmployeeDetails (Chi tiết nhân viên): *Code: using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; /// /// Summary description for AccountDetails /// public class AccountDetails { /** * Function : AccountDetails * Author : longch * Date : 2007 - 12 - 22 * Input : * Output : * Description : **/ public AccountDetails() { // // TODO: Add constructor logic here // } /** * Function : AccountDetails * Author : longch * Date : 2007 - 12 - 22 * Input : string, string * Output : * Description : **/ public AccountDetails(string username, string password) { // // TODO: Add constructor logic here // this.username = username; this.password = password; } public AccountDetails(string parUsername, string parPassword,string parAdministrator) { // // TODO: Add constructor logic here // this.username = parUsername; this.password = parPassword; this.administrator = parAdministrator; } private string username; public string Username { get { return username; } set { username = value; } } private string password; public string Password { get { return password; } set { password = value;} } private string administrator; public string Administrator { get { return administrator; } set { administrator = value; } } } MenuDetails using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; /// /// Summary description for MenuDetails /// public class MenuDetails { public MenuDetails(string parIDmenu,string parNameMenu) { this.idMenu = parIDmenu; this.nameMenu = parNameMenu; } public MenuDetails() { // // TODO: Add constructor logic here // } private string idMenu; public string IdMenu { get { return idMenu; } set { idMenu = value; } } private string username; public string Username { get { return username; } set { username = value; } } private string nameMenu; public string NameMenu { get { return nameMenu;} set { nameMenu = value;} } private string link; public string Link { get { return link; } set { link = value; } } private string idParent; public string IdParent { get { return idParent; } set { idParent = value; } } } EmployeeDetails using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; /// /// Summary description for EmployeeDetails /// /// public class EmployeeDetails { public EmployeeDetails() { // // TODO: Add constructor logic here // } private string employeeID; public string EmployeeID { get { return employeeID; } set { employeeID = value; } } private string firstName; public string FirstName { get { return firstName; } set { firstName = value; } } private string lastName; public string LastName { get { return lastName; } set { lastName = value; } } private DateTime dateOfBirth;// //datetime Checked private string pernamentAddress ; private string iDCardNumber; private DateTime issuedDate;// datetime Checked private string issuedPlace;// nchar(30) Checked private string title; // nchar(30) Checked private string department; // nchar(30) Checked private DateTime startDate;// datetime Checked private DateTime probEnd; //datetime Checked private DateTime endDate; //datetime Checked private string contractStatus;// nchar(50) Checked private int grossSalaryStatus;// numeric(18, 0) Checked public DateTime DateOfBirth { get { return dateOfBirth; } set { dateOfBirth = value; } } public string PernamentAddress { get { return pernamentAddress; } set { pernamentAddress = value; } } public string IDCardNumber { get { return iDCardNumber; } set { iDCardNumber = value; } } public DateTime IssuedDate { get { return issuedDate; } set { issuedDate = value; } }// datetime Checked public string IssuedPlace { get { return issuedPlace; } set { issuedPlace = value; } }// nchar(30) Checked public string Title { get { return title; } set { title = value; } }// nchar(30) Checked public string Department { get { return department; } set { department = value; } }// nchar(30) Checked public DateTime StartDate { get { return startDate; } set { startDate = value; } }// datetime Checked public DateTime ProbEnd { get { return probEnd; } set { probEnd = value; } }//datetime Checked public DateTime EndDate { get { return endDate; } set { endDate = value; } } //datetime Checked public string ContractStatus { get { return contractStatus; } set { contractStatus = value; } }// nchar(50) Checked public int GrossSalaryStatus { get { return grossSalaryStatus; } set { grossSalaryStatus = value; } }// numeric(18, 0) Checked // private string pern

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc111885.doc
Tài liệu liên quan