Đề tài Xây dựng ứng dụng kế toán quản lý vật tư tại xí nghiệp chiến thắng-công ty may 19/5 Bộ công an

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC Trang

Lời nói đầu 1

Phần I TỔNG QUAN VỀ NƠI THỰC TẬP 3

1.Quá trình hình thành và phát triển của Xí Nghiệp Chiến Thắng 3

1.1 Giới thiệu về công ty May 19/5 3

1.2. Tổ chức bộ máy Xí Nghiệp Chiến Thắng 5

2. Lý do đặt ra và lựa chọn đề tài 8

2.1. Lý do đặt ra đề tài 8

2.2. Lý do lựa chọn đề tài 9

Phần II. CƠ SỞ LÝ LUẬN ÁP DỤNG CHO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT HỆ THỐNG 9

1. Phương pháp luận và công cụ 9

1.1.Tại sao lại lựa chọn phân tích hệ thống có cấu trúc 10

2. Các giai đoạn của phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống 17

3. Giai đoạn phân tích và thiết kế 18

3.1.Phân tích chức năng 18

3.2. Phân tích các yêu cầu thông tin nghiệp vụ 22

Phần III. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI XÍ NGHIỆP CHIẾN THẮNG 29

Phần IV. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 38

A. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 38

1. Phân tích chức năng nghiệp vụ 38

1.1. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ BFD 38

1.2 Sơ đồ ngữ cảnh 39

1.3. Sơ đồ dòng dữ liệu 40

2. Phân tích dữ liệu 45

B. THIẾT KẾ 49

1. Thiết kế dữ liệu 50

2. Thiết kế chức năng 53

Phần V. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 55

CÔNG CỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (MICROSOFT ACCESS) 55

1. Giới thiệu về Access 55

2. Làm việc với Access 56

2.1. Table(bảng) 56

2.2. Query 58

2.3.Form 59

* Thiết kế cơ sở dữ liệu 59

LỜI KẾT 66

TÀI LIỆU 67

NHẬN XÉT 68

 

 

 

 

 

doc70 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1458 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng ứng dụng kế toán quản lý vật tư tại xí nghiệp chiến thắng-công ty may 19/5 Bộ công an, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng ứng dụng kế toán quản lý vật tư tại Xí nghiêpj Chiến Thắng –Cty May 19-5-Bộ công an (Lập trình Access ).doc