Đề tài Xây dựng website công nghệ thông tin và quản trị nội dung

Mục lục

GIỚI THIỆU 6

PHẦN MỘT: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ INTERNET VÀ WOLD WIDE WEB 7

1.1 INTERNET: 7

1.2 WOLD WIDE WEB 7

1.2.1 Mô hình Client/Server 7

1.2.2 Wold wide web 9

CHƯƠNG 2: ACTIVE SERVER PAGES (ASP) 10

2.1 GIỚI THIỆU ACTIVE SERVER PAGES 10

2.1.1 Active server pages : 10

2.1.2 Mô hình hoạt động của Active Server Pages. 10

2.1.3 Các hoạt động của ASP: 11

2.1.4 Cấu trúc của một file ASP 13

2.1.5 Các tính chất của ASP 13

2.2 NGÔN NGỮ LẨP TRÌNH ASP 14

2.2.1 Các script commands của ASP 14

2.2.2 Script language và script engine 15

2.2.3 Viết Procedure với nhiều ngôn ngữ 16

2.3 VISUAL BASIC SCRIPT LANGUAGE 16

2.3.1 Giới thiệu về VBScript 16

2.3.2 Các kiểu dữ liệu của VBScript: 16

2.3.3 Biến trong VBScript 16

2.3.4 Hằng trong VBScript 17

2.3.5 Các toán tử trong VBScript: 17

2.3.6 Các cấu trúc điều khiển: 18

2.3.7 Procedure trong VBScript 18

2.4. CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG ASP 18

2.4.1 Đối tượng Request: 19

2.4.2 Đối tượng Response: 19

2.4.3 Đối tượng session: 19

2.4.4 Đối tượng Application: 19

2.4.5 Đối tượng server 20

2.5 CÁC COMPONENT CỦA ASP: 20

2.5.1 Advertisement Rotator Component: 21

2.5.2 Browser Capabilities Component: 21

2.5.3 Data Access Component: 21

2.5.4 content linking component: 22

CHƯƠNG 3: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS 2000 23

3.1 Giới thiệu Access 2000 23

3.2 Các khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 23

3.2.1 CSDL Access 23

3.2.2 Bảng dữ liệu 24

3.2.3 Liên kết các bảng dữ liệu 25

3.3 Xây dựng cấu trúc bảng 25

PHẦN HAI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 27

CHƯƠNG1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 27

1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 27

1.1.1 Phát biểu bài toán 27

1.1.2 Mục tiêu hệ thống 27

1.1.3 Phạm vi hệ thống 27

a) Đối tượng người dùng hệ thống 27

b) Mô hình tổng thể hệ thống 28

1.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU TỔNG THỂ HỆ THỐNG 28

1.2.1 Yêu cầu chung về mô hình hệ thống 28

1.2.2 Yêu cầu chung về môi trường kĩ thuật hệ thống 28

1.2.3 Yêu cầu về an toàn và bảo mật dữ liệu hệ thống 29

1.2.4 Yêu cầu chung về chức năng của hệ thống 29

1.3 PHÂN TÍCH YÊU CẨU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 30

1.3.1 Chức năng phần trang tin 30

1.3.1.1 Quản trị site 30

a) Quản lý quảng cáo liên kết site 30

b) Quản lý tài khoản người dùng 30

c) Tìm kiếm 31

1.3.1.2 Cập nhật, quản lý tin bài 32

a) Viết tin bài 32

b) Chức năng duyệt bài 32

c) Danh mục tin 33

d) Tin bài đã xuất bản 33

1.3.1.3 Tra cứu tìm kiếm 34

1.3.2 Chức năng phần diễn đàn 34

1.3.2.1 Đăng ký 34

1.3.2.2 Đăng nhập 35

1.3.2.3 Tìm kiếm 36

1.3.2.4 Trao đổi thảo luận 36

a)Viết bài 36

b)Trả lời bài 37

1.3.2.5 Quản trị diễn đàn 37

a) Quản lý danh mục diễn đàn 37

b) Khóa diễn đàn 38

1.3.2.6 Quản lý nhóm người dùng 39

a) Quản lý nhóm quản trị 39

1.3.2.7 Quản lý thành viên 39

a) Quản lý thành viên 39

b) Đổi tên đăng nhập 40

c) Ngừng đăng ký thành viên 40

1.3.2.8 Quản lý chung toàn diễn đàn 41

a) Đổi tên và mật khẩu quản trị 41

b) Cấu hình anti-spam 41

c) Sửa từ xấu 42

d) Sao lưu dữ liệu 43

1.3.2.9 Quản trị cấm 43

a) Cấp địa chỉ IP 43

b) Cấm địa chỉ Email 44

1.3.2.10 Dọn dẹp diễn đàn 44

a) Xóa thành viên 44

b) Xóa chủ đề 45

c) Khóa chủ đề cũ 45

1.4 CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 46

1.4.1 Yêu cầu về bảo mật hệ thống 46

1.4.2 Yêu cầu về giao diện người sử dụng 46

1.4.3 Tính tiến hóa : 46

1.5 SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG BFD 47

1.6 BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU DFD 49

1.6.1 Biểu đồ DFD mức khung cảnh 49

1.6.2 Biểu đồ DFD mức 1 50

1.6.3 Biểu đồ luồng DFD mức 2 51

a) Phân hệ cung cấp tin tức 51

b) Phân hệ diễn đàn thảo luận 52

1.7 MÔ HÌNH DỮ LIỆU THỰC THỂ ERD 53

1.7.1 Xác định các thực thể 53

a)Xác định thực thể phần trang tin 53

b)Xác định thực thể phần diễn đàn 55

1.7.2 Sơ đồ thực thể và mối liên kết 63

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 64

2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 64

2.1.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu phần tin tức 64

2 .1.1.1 Bảng User1 64

2.1.1.2 Bảng Messages 65

2.1.1.3 Bảng Categories 65

2.1.1.4 Bảng Ads 66

2.1.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu phần diễn đàn 66

2.1.2.1 Bảng tblAuthor 66

2.1.2.2 Bảng tblbanlist 67

2.1.2.3 Bảng tblBuddylist 68

2.1.2.4 Bảng tblCategory 68

2.1.2.5 Bảng tblconfiguration 68

2.1.2.6 Bảng tbldatetimeformat 69

2.1.2.7 Bảng tblEmailnotify 70

2.1.2.8 Bảng tblForum 70

2.1.2.9 Bảng tblGroup 71

2.1.2.10 Bảng tblGuestName 72

2.1.2.11 Bảng tblPermissions 72

2.1.2.12 Bảng tblPMMessage 73

2.1.2.13 Bảng tblPoll 73

2.1.2.14 Bảng tblPollChoice 73

2.1.2.15 Bảng tblSmut 74

2.1.2.16 Bảng tblThread 74

2.1.2.17 Bảng tblTopic 74

2.2 Thiết kế chức năng của website 75

2.2.1 Thiết kế chức năng phần trang tin 75

a) Thiết kế giao diện người dùng 75

b) Thiết kế chức năng quản lý tin bài 75

c) Thiết kế chức năng quản trị trang tin 77

2.2.2 Thiết kế chức năng phần diễn đàn 82

a) Phần trao đổi thảo luận 82

b) Phần quản trị diễn đàn 85

CHƯƠNG 3: TỔNG KẾT 91

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 91

Về mặt lý thuyết 91

Về mặt thực nghiệm 91

HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 91

HƯỚNG PHÁT TRIỂN 91

Tài liệu Tham khảo 93

 

 

doc89 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1566 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng website công nghệ thông tin và quản trị nội dung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ó thể lưu trữ được đầy đủ dữ liệu cần thiết, đảm bảo tối đa tình trạng gây dư thừa dữ liệu.giảm tối đa cơ sở dữ liệu trong bảng nếu có thể, đồng thời tạo môi trường làm việc thuận lợi cho việc phát triển ứng dụng cho các bước tiếp theo. Một bảng dữ liệu trên Access bao gồm các thành phần: tên bảng, các trường dữ liệu, trường khóa, tập hợp các thuộc tính cần thiết cho môi trường dữ liệu và tập các bản ghi. Tên bảng: Mỗi bảng có một tên gọi. tên bảng thường được đặt sau khi tạo xong cấu trúc của bảng, tuy nhiên cũng có thể đổi tên bảng trên của sổ database như đổi tên tệp dữ liệu trong Windows. Trường dữ liệu: Mỗi cột của bảng sẽ tương ứng với một trường dữ liệu. Mỗi trường dữ liệu sẽ có một tên gọi và tập hợp các thuộc tính miêu tả trường dữ liệu đó. Bản ghi: Mỗi dòng dữ liệu của bảng được gọi là một bản ghi. Mỗi bảng có một con trỏ bản ghi. Con trỏ bản ghi đang nằm ở bàn ghi nào, người dùng có thể sửa bản ghi đó. Đặc biệt bản ghi trắng cuối cùng của mỗi bảng được gọi là EOF. Trường khoá (Primary key) Trường khoá có tác dụng phân biệt giá trị các bản ghi trong cùng một bảng với nhau. Trường khoá có thể chỉ 01 trường, cũng có thể được tạo từ tập hợp nhiều trường (gọi bộ trường khoá). 3.2.3 Liên kết các bảng dữ liệu Liên kết các bảng dữ liệu là một kỹ thuật trong thiết kế CSDL quan hệ. Chúng là mối liên kết giữa 2 bảng với nhau theo thiết kế cho trước để đảm bảo được mục đích lưu trữ dữ liệu cho ứng dụng. Trong Access tồn tại 2 kiểu liên kết: liên kết 1-1 và liê n kết 1-n Liên kết 1-1 là: mỗi bản ghi của bảng này sẽ liên kết với duy nhất tới một bản ghi của bảng kia và ngược lại. Liên kết 1-n là: mỗi trường của bảng 1 sẽ có thể liên kết với một hoặc nhiều bản ghi của bảng nhiều (n). Ngược lại, mỗi bản ghi của bảng nhiều sẽ liên kết tới duy nhất 1 trường của bảng 1. 3.3 Xây dựng cấu trúc bảng Minh hoạ này hướng dẫn cách tạo cấu trúc bảng HANG bao gồm các trường hangID, tenhang, donvi, dongia. Bước 1: Khởi động trình thiết kế cấu trúc bảng ở chế độ Design View Ở thẻ Tables, nhấn nút New, chọn Design View, nhấn OK Hình 6: Mở bảng ở chế độ Design Bước 2: Khai báo danh sách tên các trường của bảng: bằng cách gõ danh sách tên các trường lên cột Field Name của cửa sổ thiết kế. Bước 3: Khai báo kiểu dữ liệu cho các trường của bảng, bằng cách chọn kiểu dữ liệu cho từng trường ở cột Data Type tương ứng. Bước 4 : thiết lập trường khóa cho bảng - Chọn các trường muốn thiết lập khoá bằng cách: dùng chuột kết hợp giữ phím Shift đánh dấu đầu dòng các trường muốn thiết lập khoá; - Mở thực đơn Edit | Primary key để thiết lập thuộc tính khoá cho các trường vừa chọn. Cũng có thể ra lệnh này bằng cách nhấn nút Primary key thanh công cụ. Sau khi thiết lập khoá, những trường khoá sẽ có biểu tượng như sau: Biểu tượng của trường khoá Hình 7: Mô tả khóa chính Bước 5: Lưu lại cấu trúc bảng. Nhấn tổ hợp phím Alt + S hoặc nhấn nút Save Hãy gõ tên bảng và nhấn OK. PHẦN HAI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯƠNG1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 1.1.1 Phát biểu bài toán Thiết kế Website cung cấp các tin tức đặc biệt về công nghệ thông tin, mở ra diễn đàn cho mọi người trao đổi thảo luận . 1.1.2 Mục tiêu hệ thống -Cung cấp thông tin cập nhật, phong phú nhất về công nghệ thông tin cho mọi người. -Là môi trường thảo luận học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 1.1.3 Phạm vi hệ thống a) Đối tượng người dùng hệ thống Người quản trị hệ thống Là nhóm các kỹ sư tin học có chức năng quản trị hệ thống chạy ổn định, bao gồm các tác vụ: cấp quyền truy cập, quản lý đường truyền, sao lưu.bảo mật… Người quản lý tin bài Là nhóm kiểm duyệt thông tin trên mạng. Đối với đội ngũ viết tin bài thì thông tin do họ cập nhật vào hệ thống ban đầu chỉ nằm ở trạng thái chờ ( chưa được hiển thị ra ngoài), thông tin này sẽ được nhóm quản lý kiểm duyệt lại và thiết đặt trạng thái Active đưa ra hiển thị bên ngoài Website. Đội ngũ viết bài Là nhóm người có chức năng cập nhật thông tin vào hệ thống. Tác nghiệp này không đòi hỏi nhân viên phải có trình độ tin học cao mà chỉ cần có khả năng sử dụng tốt các trình soạn thảo font tiếng Việt. Nhưng bù lại nhóm phải đảm bảo kỹ năng tổng hợp bài viết từ nhiều nguồn tin rời rạc và có khả năng thể hiện được trên nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thành viên diễn đàn Đây là nhóm người vừa xem tin bài vừa tham gia thảo luận trao đổi học tập học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đưa ra những đóng góp xây dựng diễn đàn ngày càng phong phú. Khách viếng thăm Đây là người sử dụng Internet: là nhóm đối tượng người đọc trên Internet. Nhóm này chiếm số lượng khá lớn, đòi hỏi hệ thống máy chủ phải đủ mạnh để đáp ứng tốt mọi yêu cầu từ nhóm đối tượng này. b) Mô hình tổng thể hệ thống Người quản trị, người viết bài, người kiểm duyệt bài Người dùng Internet Tra cứu, tìm kiếm ,thảo luận trao đổi Viết bài, duyệt bài, quản trị website Hệ thống Website CNTT Hình 8: Mô hình tổng thể hệ thống 1.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU TỔNG THỂ HỆ THỐNG 1.2.1 Yêu cầu chung về mô hình hệ thống Xây dựng hệ thống theo kiến trúc client/server 1.2.2 Yêu cầu chung về môi trường kĩ thuật hệ thống Môi trường máy chủ - Hệ điều hành mạng Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server, Windows Server 2003. -Internet information services -Hệ quản trị cơ sở dữ liệu access Môi trường máy trạm. Hệ điều hành win 98,win2000.winxp… 1.2.3 Yêu cầu về an toàn và bảo mật dữ liệu hệ thống An toàn ở đây được xét trên hai yếu tố : thông tin và người dùng. Một khi thông tin đã được đưa lên website thì thông tin này sẽ được nhiều người xem qua. Vì thế, sự an toàn về thông tin là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Bài viết trước khi được đưa lên trang chính thức phải được kiểm duyệt kỹ. Thông tin chỉ được chỉnh sửa bởi những người có thẩm quyền. Các hành vi nhằm chỉnh sửa làm sai lệch nội dung phục vụ cho mục đích riêng cần phải được ngăn chặn. Những bài viết sau một thời gian lưu trữ trong cơ sở dữ liệu cần phải được sao lưu để đề phòng những sự cố xảy ra. Sự an toàn của người dùng có nghĩa là sự bảo mật về thông tin cá nhân thành viên của website. Chỉ những người chịu trách nhiệm quản lý họ mới có thể xem thông tin cá nhân đó. 1.2.4 Yêu cầu chung về chức năng của hệ thống -Lưu trữ tin bài: Website là nơi đăng tải những thông tin về các vấn đề công nghệ thông tin như tin tức mới, kiến thức cơ bản, kiến thức hệ điều hành, kiến thức mạng, thiết kế web, cơ sở dữ liệu, ngoài ra còn có các vấn đề như hacker virus, mã nguồn mở, luận văn.. website có thể nói tương tự như một tờ báo điện tử quy mô nhỏ. Vì vậy, một trong những yêu cầu quan trọng nhất chính là lưu trữ bài viết. Những thông tin của bài viết chính là nội dung bài viết, thời gian được đưa lên website, tác giả bài viết…. -Lưu trữ tài khoản người dùng: Ngoài đối tượng bài viết, một đối tượng quan trọng khác mà website cần phải quan tâm đến chính là đối tượng người dùng. Người dùng thuộc nhiều loại khác nhau : Người xem thông tin trên website, đội ngũ tham gia viết bài cho các trang thông tin, đội ngũ biên tập viên phụ trách kiểm duyệt bài, đội ngũ nhân viên quản lý website, các thành viên trên diễn đàn. 1.3 PHÂN TÍCH YÊU CẨU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 1.3.1 Chức năng phần trang tin 1.3.1.1 Quản trị site a) Quản lý quảng cáo liên kết site Mô tả chức năng - Chức năng quản lý quảng cáo liên kết website nhằm quảng cáo,quảng bá các website khác. Tác nhân thực hiện - Người quản trị hệ thống Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền thực hiện chức năng Các bước xử lý chính Nhập thông tin quảng cáo liên kết - Người quản trị kích hoạt chức năng quảng cáo liên kết site - Hệ thống hiển thị màn hình quản lý quảng cáo Người sử dụng nhập các thông tin bao gồm: - Tên danh mục - Đường liên kết URL - Ngày kết thúc quảng cáo liên kết - Đường dẫn ảnh trang quảng cáo liên kết - Nội dung phần quảng cáo Lưu thông tin vào hệ thống - Người quản trị thực hiện thao tác ghi dữ liệu - Hệ thống lưu lại những thông tin vừa nhập b) Quản lý tài khoản người dùng Mô tả chức năng - Chức năng này nhằm mục đích cấp quyền sử dụng hệ thống Tác nhân thực hiện - Người quản trị hệ thống Điều kiện ban đầu - Người dùng được cấp quyền phải có tài khoản đã tồn tại trong hệ thống - Người cấp quyền phải có quyền quản trị và đã đăng nhập vào hệ thống Các bước xử lý chính Cấp quyền cho người dùng - Người quản trị kích hoạt chức năng quản lý tài khoản người dùng - Hệ thống quản trị website:- hiển thị màn hình cấp quyền - - Người quản trị nhập các thông tin vào gồm: - Tên truy nhập - Mật khẩu truy nhập - Gán quyền truy nhập Các thông tin cá nhân Lưu thông tin vào hệ thống - Người quản trị thực hiện thao tác ghi dữ liệu - Hệ thống lưu lại những thông tin vừa nhập c) Tìm kiếm Mô tả chức năng - Chức năng tìm kiếm nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin nhanh chóng Tác nhân thực hiện - Người quản trị hệ thống Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền thực hiện chức năng Các bước xử lý chính - Người quản trị kích hoạt chức năng tìm kiếm - Hệ thống mở cửa sổ tìm kiếm - Người quản trị chọn mục cần tìm kiếm, nhập nội dung cần tìm kiếm và bấm nút tìm kiếm - Hệ thống hiển thị ra danh sách nội dung đã tìm thấy 1.3.1.2 Cập nhật, quản lý tin bài a) Viết tin bài Mô tả chức năng - Chức năng này dùng để viết bài mới cho trang tin tức Tác nhân thực hiện - Người viết bài - Người duyệt bài - Người quản trị Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền thực hiện chức năng Các bước xử lý chính - Người sử dụng kích hoạt chức năng viết bài - Hệ thống mở chức năng viết bài - Người sử dụng nhập tiêu đề ,và nội dung bài viết - Người sử dụng kích hoạt chức năng lưu trữ và gửi bài - Hệ thống lưu trữ bài viết vào cơ sở dữ liệu b) Chức năng duyệt bài Mô tả chức năng - Đưa lên trang tin các bài viết sau khi đã được duyệt Tác nhân thực hiện - Người quản trị - Người kiểm duyệt tin bài Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền thực hiện chức năng Các bước xử lý chính - Người Quản trị hoặc người kiểm duyệt bài kích hoạt chức năng kiểm duyệt tin bài - Hệ thống đưa ra danh sách các tin bài cần kiểm duyệt - Người kiểm duyệt hoặc người quản trị mở bài cần kiểm duyệt - Hệ thống đưa ra nội dung bài cần kiểm duyệt - Sau khi kiểm duyệt nội bài viết nếu đạt yêu cầu thị sẽ kích hoạt chức năng xuất bài còn không có thể kích hoạt chức năng từ chối. Hệ thống xẽ tiến hành xuất bài hoặc lưu lại bài viết theo yêu cầu của người kiểm duyệt. c) Danh mục tin Mô tả chức năng Chức năng này dùng để thêm bớt một danh mục của trang tin. Tác nhân thực hiện - Người quản trị hệ thống Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền thực hiện chức năng Các bước xử lý chính - Người quản trị kích hoạt chức năng quản lý danh mục tin - Hệ thống đưa ra trang quan lý danh mục tin - Người quản trị có thể thêm, bớt, sửa, xoá danh mục tin - Hệ thống sẽ cập nhật lại vào trong cơ sở dữ liệu d) Tin bài đã xuất bản Mô tả chức năng Xoá hoặc sửa tin bài đã xuất bản Tác nhân thực hiện Người quản trị hệ thống và người kiểm duyệt tin bài Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng này Các bước xử lý chính - Người dùng kích hoạt chức năng tin bài đã xuất bản - Hệ thống mở ra danh sách các tin bài đã xuất bản - Người quản trị hoặc người kiểm duyệt bài có thể chỉnh sửa hoặc gỡ bài - Sau khi người quản trị hoặc người kiểm duyệt kích hoạt chức năng cập nhật hoặc gỡ bỏ thì hệ thống sẽ lưu lại sửa đổi này vào cơ sở dữ liệu. 1.3.1.3 Tra cứu tìm kiếm Mô tả chức năng - Chức năng này giúp người đọc tìm kiếm các bài viết nhanh chóng Tác nhân thực hiện Tất cả người dùng Các bước xử lý chính - Người sử dụng kích hoạt chức năng tìm kiếm - Người sử dụng nhập nội dung tìm kiếm vào form và kích hoạt nút tìm kiếm - Hệ thống đưa ra các bài viết liên quan đến nội dung tìm kiếm nếu không có thì thông báo không tìm thấy. 1.3.2 Chức năng phần diễn đàn 1.3.2.1 Đăng ký Mô tả chức năng Chức năng này giúp người dùng đăng ký để trở thành thành viên của diễn đàn Tác nhân thực hiên - Tất cả người dùng Các bước xử lý chính Nhập các thông tin để đăng ký - Người sử dụng kích hoạt chức năng đăng ký. - Diễn đàn: Hiển thị ra màn hình thông báo quy định khi tham gia diễn đàn và hỏi đồng ý hay không đồng ý. - Nếu người dùng kích hoạt chức năng không đồng ý thì chức năng đăng ký thành viên sẽ biến mất, ngược lại sẽ hiển thị form đăng ký chi tiết. - Người sử dụng nhập các thông tin vào form theo yêu cầu để đăng ký gồm : Tên truy nhập, mật khẩu, địa chỉ hòm thư, mã số bí mật…. Thực hiện đăng ký - Sau khi nhập xong người sử dụng sẽ kích hoạt chức năng đăng ký . - Diễn đàn: kiểm tra các thông tin người sử dụng nhập vào. - Nếu sai thì thông báo cho người sử dụng nhập lại ngược lại thông bao cho người sử dụng đã đăng ký thành công. 1.3.2.2 Đăng nhập Mô tả chức năng - Thành viên hoặc người quản trị đăng nhập vào hệ thống Tác nhân thực hiện - Thành viễn diễn đàn - Quản trị diễn đàn Điểu kiện ban đầu - Tài khoàn người dùng đã tồn tại trong hệ thống Các bước xử lý chính - Đăng nhập hệ thống - Người sử dụng kích hoạt chức năng đăng nhập. - Diễn đàn : hiển thị trang đăng nhập vào diễn đàn. - Người dùng nhập tên và mật khẩu vào trong form - Diễn đàn:kiển tra thông tin nhập vào và đối chiếu với thông tin trong cơ sở dữ liệu - Nếu hợp lệ thì thông báo cho người dùng là đăng nhập thành công và chuyển về diễn đàn chính ngược lại sẽ báo lỗi. 1.3.2.3 Tìm kiếm Mô tả chức năng - tìm kiếm thông tin nhanh chóng chính xác. Tác nhân thực hiện - Tất cả người dùng Các xử lý chính - Người sử dụng kích hoạt chức năng tìm kiếm. - Diễn đàn :hiển thị màn hình tìm kiếm. - Người dùng nhập thông tin cần tìm. - Hệ thống tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu nếu có sẽ hiện thị ra con không sẽ thông báo không tìm thấy. 1.3.2.4 Trao đổi thảo luận a)Viết bài Mô tả chức năng - chức năng này dùng để viết bài mới cho diễn đàn. tác nhân thực hiện thành viên và quản trị diễn đàn. Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người sử dụng có quyền thực hiện chức năng này. Các bước xử lý chính Viết bài - Người sử dụng kích hoạt chức năng viết bài. - Hệ thống: hiển thị trang viết bài. - Người sử dụng nhập tiêu đề và nội dung bài viết. Gửi bài - Người sử dụng kích hoạt chức năng gửi bài. - Hệ thống ghi lại vào cơ sở dữ liệu và hiển thị bài viết lên diễn đàn. b)Trả lời bài Mô tả chức năng - chức năng này dùng để viết bài trả lời trên diễn đàn. Tác nhân thực hiện - Thành viên trên diễn đàn. - Quản trị diễn đàn. Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người sử dụng có quyền thực hiện chức năng. Các bước xử lý chính Trả lời bài - Người sử dụng kích hoạt chức năng trả lời bài. - Hệ thống :hiển thị form trả lời bài. - Người sử dụng nhập nội dung bài trả lời. Gửi bài - Người sử dụng kích hoạt chức năng gửi bài. Hệ thống lưu bài trả lời vào cơ sở dữ liệu và hiện thị bài trả lời trên diễn đàn dưới bài được trả lời. 1.3.2.5 Quản trị diễn đàn a) Quản lý danh mục diễn đàn Mô tả chức năng - Thêm, bớt, sửa, xóa các danh mục và diễn đàn Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị Các xử lý chính - Người quản trị kích hoạt chức năng quản lý danh mục - Hệ thống mở trang quản lý danh mục - Để tạo một danh mục mới người quản trị sẽ kích hoạt chức năng tạo danh mục - Hệ thống mở một form lĩnh vực - Người quản trị nhập vào form danh mục cần tạo sau đó kích hoạt chức năng submit - Hệ thống lưu lại danh mục cần tạo. b) Khóa diễn đàn Mô tả chức năng Ngừng sử dụng diễn đàn hoặc mở diễn đàn hoạt động trở lại Tác nhân thực hiện Người quản trị hệ thống Điều kiện ban đầu Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống Người sử dụng có quyền thực hiện chức năng Các xử lý chính Khóa diễn đàn Người sử dụng kích hoạt chức năng khóa diễn đàn Hệ thống hiển thị ra màn hình form Người quản trị chọn chức năng khóa diễn đàn và kích hoạt chức năng submit Hệ thống lưu lại cấu hình 1.3.2.6 Quản lý nhóm người dùng a) Quản lý nhóm quản trị Mô tả chức năng - Cấp quyền hạn cho từng loại nhóm người dùng Tác nhân thực hiện - Người quản trị Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng này Các xử lý chính Tạo nhóm - Người quản trị kích hoạt chức năng quản lý nhóm Hể thống mở ra trang tạo tạo quyền nhóm - Người quản trị nhập thông tin vào bao gồm tên nhóm và số sao cho nhómđó.sau đó kích hoạt nút submit Hệ thống lưu lại trong cơ sở dữ liệu Sửu xóa nhóm Người sử dụng kích hoạt chức năng quản lý nhóm Hệ thống đưa ra danh sách các nhóm quyền Để sửa hoặc xóa người dùng sẽ kích hoạt vào tên nhóm đó Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin nhóm đó Người dùng sẽ xóa hoặc sửa sau đó kích hoat nút submit Hệ thống lưu lại trong cơ sở dữ liệu 1.3.2.7 Quản lý thành viên a) Quản lý thành viên Mô tả chức năng - Quản lý thành viên của diễn đàn Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng Các xử lý chính - Người quản trị kích hoạt chức năng quản lý thành viên - Hệ thống đưa ra danh sách thành viễn của diễn đàn Người dùng có thể sắp xếp các thành viên theo thứ tự ABC của tài khoản đăng nhập, theo số bài thành viên đã viết, theo thời gian đăng ký thành viên.. Hệ thống tự cập nhật lại theo sự kích họat của người quản trị b) Đổi tên đăng nhập Mô tả chức năng - Đổi tên đăng nhập của thành viên Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng Các bước xử lý chính Người quản trị kích hoạt chức năng đổi tên đăng nhập Hệ thốn đưa ra trang đổi tên đăng nhập Người sử dụng nhập vào tên đăng nhập cũ và tên đăng nhập mới - Hệ thống kiểm tra nếu hợp lệ sẽ lưu lại trong cơ sở dữ liệu c) Ngừng đăng ký thành viên Mô tả chức năng - Dừng việc đăng ký thành viên Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng Các xử lý chính Người quản trị kích hoạt chức năng ngừng đăng ký thành viên Hệ thống đưa ra một trang ngừng đăng ký thành viên Người Quản trị chọn nút ngừng đăng ký thành viên và kích hoạt nút submit Hệ thống lưu lại thay đổi 1.3.2.8 Quản lý chung toàn diễn đàn a) Đổi tên và mật khẩu quản trị Mô tả chức năng - Đổi mật khẩu của quản trị diễn đàn Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng Các xử lý chính Người quản trị kích hoạt chức năng đổi mật khẩu Hệ thống đưa ra trang đổi mật khẩu Người quản trị nhập vào mật khẩu mới và kích hoạt chức năng submit Hệ thống lưu lại mật khẩu mới trong cơ sở dữ liệu b) Cấu hình anti-spam Mô tả chức năng - Chống spam diễn đàn Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng Các xử lý chính - Người quản trị kích hoạt chức năng anti-spam Hệ thống đưa ra trang cấu hình anti-spam Người quản trị nhập thời gian cách nhau cho hai bài viết Số bài viết tối đa trong một khoản thời gian Người quản trị kích hoạt chức năng submit Hệ thống lưu lại cấu hình vào cơ sở dữ liệu c) Sửa từ xấu Mô tả chức năng - Sửa các từ có ý nghĩa thô tục Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng Các xử lý chính Người quản trị kích họat chức năng sửa từ có nghí thô tục Hệ thống hiển thị trang sửa từ xấu Người quản trị nhập vào các từ xấu và các từ thay thế cho các từ xấu đó Người sử dụng kích họat chức năng subit Hệ thống lưu lại vào cơ sở dữ liệu d) Sao lưu dữ liệu Mô tả chức năng - Sao lưu dữ liệu của hệ thống Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng Các xử lý chính Người quản trị kích hoạt chức năng sao lưu Hệ thống đưa ra trang sao lưu dữ liệu Người quản trị kích hoạt chức năng sao lưu Hệ thống sẽ sao lưu cơ sở dữ liệu đó 1.3.2.9 Quản trị cấm a) Cấp địa chỉ IP Mô tả chức năng - Cấm không cho một địa chỉ IP nào đó đăng nhập vào diễn đàn Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng Các xử lý chính Người sử dụng kích hoạt chức năng khóa địa chỉ IP Hệ thống đưa ra trang khóa địa chỉ Ip Người sử dụng nhập địa chỉ IP cần khóa và kích hoạt chức năng block IP Hệ thống lưu lại cấu hình b) Cấm địa chỉ Email Mô tả chức năng - Cấm địa chỉ email gửi tới diễn đàn Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng Các xử lý chính Người sử dụng kích hoạt chức năng khóa địa chỉ email Hệ thống đưa ra trang khóa địa chỉ email Người sử dụng nhập địa chỉ email cần khóa và kích hoạt chức năng block email Hệ thống lưu lại cấu hình 1.3.2.10 Dọn dẹp diễn đàn a) Xóa thành viên Mô tả chức năng - Xóa thành viên khỏi diễn đàn Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng Các xử lý chính Người quản trị kích hoạt chức năng xóa thành viên Hệ thống đưa ra trang xóa thanh viên Người quản trị có thể chọn không khởi tạo tài khoản hoặc xóa thành viên do vi phạm hoặc lâu không viết bài Hệ thống lưu lại thay đổi b) Xóa chủ đề Mô tả chức năng - Xóa chủ đề cũ Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng Các xử lý chính Người quản trị kích hoạt chức năng xóa chủ đề Hệ thống đưa ra trang xóa chủ đề Người quản trị có thể chọn xóa chủ đề trong toàn bộ diễn đàn hoặc một diễn đàn nào đó c) Khóa chủ đề cũ Mô tả chức năng - Khóa chủ để cũ do không có bài viết mới Tác nhân thực hiện - Quản trị diễn đàn Điều kiện ban đầu - Người sử dụng đã đăng nhập vào hệ thống - Người sử dụng có quyền sử dụng chức năng Các xử lý chính Người quản trị kích hoạt chức năng khóa chủ đề cũ Hệ thống đưa ra trang khóa chủ đề cũ Người quản trị sẽ chọn đóng chủ đề cần đóng và kích hoạt chức năng closetopics Hệ thống lưu lại sửa đổi 1.4 CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 1.4.1 Yêu cầu về bảo mật hệ thống Mỗi NSD truy cập hệ thống được cấp tên và mật khẩu duy nhất, được phép thay đổi mật khẩu. Mỗi NSD truy cập hệ thống được phân quyền với các chức năng tương ứng với từng NSD. NSD chỉ được phép xoá, cập nhật dữ liệu của mình và chỉ được phép cập nhật dữ liệu của người khác nếu được gán quyền cho phép. 1.4.2 Yêu cầu về giao diện người sử dụng Đối tượng sử dụng website để xem thông tin và để phục vụ cho công tác sản xuất tin không phải là những người có chuyên môn tin học. Vì thế, giao diện cần phải có trực quan, đẹp, hạn chế đến mức tối thiểu sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành, thuật ngữ tiếng nước ngoài. Việc trình bày trang web bởi nhiều thứ tiếng có thể được tính đến sau này. 1.4.3 Tính tiến hóa : Những tính năng của website phải có tính mở rộng nhất định. Người quản trị được phép thay đổi thuộc tính có miền giá trị là hữu hạn, rời rạc, các hằng số…Ví dụ : số tin thể hiện ở mỗi trang tin, danh sách các chuyên mục của website, thay đổi nhóm người dùng… 1.5 SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG BFD (Business Function Diagram) Sơ đồ phân cấp chức năng website công nghệ thông tin Website CNTT Trang tin Diễn đàn 1 2 1 Quản trị site Quản lý quảng cáo Quản lý người dùng Tìm kiếm Trang tin Tra cứu, tìm kiếm Quản lý tin bài Danh mục tin Tin bài chờ duyệt Tin bài đã xuất bản Soạn thảo tin bài Trao đổi thảo luận Tìm kiếm Diến đàn 2 Quản trị Quản trị diễn đàn Quản lý nhóm người dùng Quản lý thành viên Quản lý chung toàn diễn đàn Quản trị cấm Dọn dẹp diễn đàn Viết bài Trả lời bài Đăng ký Đăng nhập Hình 9 Sơ đồ phân cấp chức năng website công nghệ thông tin 1.6 BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU DFD 1.6.1 Biểu đồ DFD mức khung cảnh Người quản trị, người viết bài, người kiểm duyệt bài Người dùng Internet Tra cứu, tìm kiếm ,thảo luận trao đổi Viết bài, duyệt bài, quản trị website Hệ thống Website CNTT Hình 10 : Biều đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 1.6.2 Biểu đồ DFD mức 1 Bài đã kiểm duyệt Tin tức Quản lý thành viên Bài cần kiểm duyệt Người quản trị ,người kiểm duyệt, người viết bài Cung cấp tin tức Viết bài Bài viết bị trả về Diễn đàn trao đổi Cấu hình diễn đàn, Ngườ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc2.doc
Tài liệu liên quan