Dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .

DANH MỤC CÁC BẢNG .

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.

LỜI NÓI ĐẦU .1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN

VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH

NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU Tư NưỚC NGOÀI FDI TẠI CÁC NGÂN HÀNG

THưƠNG MẠI.4

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.4

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trước đây. 4

1.1.2. Khoảng trống nghiên cứu .

1.2. Khái quát về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Việt

Nam .

1.2.1. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nền kinh tế

Việt Nam .

1.2.2. Đặc thù các doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam

1.3. Dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp FDI tại các ngân hàng thương

mại.

1.3.1. Các dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài FDI .

1.3.2. Sự cần thiết khách quan của các dịch vụ ngân hàng đối với doanh

nghiệp FDI.

1.3.3. Phát triển dịch vụ ngân hàng đối với Doanh nghiệp FDI tại ngân

hàng thương mại .

pdf16 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- LƢƠNG MINH LOAN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGÕAI FDI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- LƢƠNG MINH LOAN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI FDI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.NGUYỄN THANH HẢI XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này do chính tôi thực hiện, dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của TS.Nguyễn Thanh Hải. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này hoàn toàn trung thực, tài liệu trích dẫn trong luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã đƣợc cảm ơn. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, tác giả bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới giáo viên hƣớng dẫn TS . Nguyễn Thanh Hải đa ̃chỉ bảo tận tình cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn tới Nhà trƣờng, các thầy cô đã quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến và hỗ trơ ̣tác giả trong quá trình nghiên cƣ́u, giúp tác giả có cơ sở kiến thức và phƣơng pháp nghiên cứu để hoàn thiện Luận văn. Tác giả xin chân thành cảm ơn tới Lãnh đạo các Cơ quan , các đồng nghiệp , bạn bè đa ̃quan tâm , hỗ trơ ,̣ cung cấp tài liêụ , thông tin cần thiết, tạo điều kiện cho tác giả có cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, hoàn thành luận văn. Cuối cùng, tác giả chân thành cảm ơn gia đình , bạn bè đã hỗ trợ , đôṇg viên tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn./. MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC BẢNG ................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .............................. Error! Bookmark not defined. LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI FDI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .......................................................................................................... 4 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ....................................................................... 4 1.1.1. Tình hình nghiên cứu trước đây .................................................... 4 1.1.2. Khoảng trống nghiên cứu ............. Error! Bookmark not defined. 1.2. Khái quát về doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI tại Việt Nam ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nền kinh tế Việt Nam ................................................. Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Đặc thù các doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt NamError! Bookmark not defined. 1.3. Dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp FDI tại các ngân hàng thƣơng mại .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Các dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ................................................ Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Sự cần thiết khách quan của các dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp FDI ............................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.3. Phát triển dịch vụ ngân hàng đối với Doanh nghiệp FDI tại ngân hàng thương mại ..................................... Error! Bookmark not defined. 1.4. Kinh nghiệm về hoạt động dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp FDI từ một số ngân hàng thƣơng mại trong và ngoài nƣớcError! Bookmark not defined. 1.4.1. Thực tiễn kinh nghiệm từ một số ngân hàngError! Bookmark not defined. 1.4.2. Một số kinh nghiệm rút ra ............. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined. 2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Phương pháp luâṇ chung .............. Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Phương pháp thu thập thông tin ... Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Phương pháp tiếp câṇ ................... Error! Bookmark not defined. 2.1.4. Phương pháp tổng hơp̣, phân tích thông tinError! Bookmark not defined. 2.2. Thiết kế luận văn ............................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Viết đề cương ................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu thu thập đượcError! Bookmark not defined. 2.2.3. Tiến hành hoàn thiện luận văn ..... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI FDI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM .. Error! Bookmark not defined. 3.1. Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt NamError! Bookmark not defined. 3.1.1. Quá trình hình thành phát triển và cơ cấu tổ chứcError! Bookmark not defined. 3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của VietinbankError! Bookmark not defined. 3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietinbank giai đoạn 2013- 2015 ......................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Thực trạng phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI tại Vietinbank ............. Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Dịch vụ huy động vốn ................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Dịch vụ tín dụng ............................ Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mạiError! Bookmark not defined. 3.2.4. Dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử và các dịch vụ khácError! Bookmark not defined. 3.3. Đánh giá chung về hoạt động dịch vụ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI tại Vietinbank ................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Kết quả đạt được ........................... Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ............... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI FDI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMError! Bookmark not defined. 4.1. Định hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI của Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam. .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Tiềm năng phát triển khách hàng FDIError! Bookmark not defined. 4.1.2. Định hướng, mục tiêu phát triển hoạt động dịch vụ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam .................................... Error! Bookmark not defined. 4.2. Giải pháp phát triển dịch vụ đối với phân khúc KHDN FDI tại VietinbankError! Bookmark not defined. 4.2.1. Phát triển công nghệ thông tin, đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ mới hướng tới cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại cho khách hàngError! Bookmark not defined. 4.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcError! Bookmark not defined. 4.2.3. Xây dựng và thực hiện một cách chuyên nghiệp có hệ thống công tác quảng bá hình ảnh và thương hiệu VietinbankError! Bookmark not defined. 4.2.4. Giải pháp hiện đại hoá cơ sở vật chấtError! Bookmark not defined. 4.2.5. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụError! Bookmark not defined. 4.2.6. Tăng cường hoạt động Marketing và giới thiệu sản phẩmError! Bookmark not defined. 4.2.7. Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ và tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ khách hàng ................................... Error! Bookmark not defined. 4.3. Một số kiến nghị ................................................ Error! Bookmark not defined. 4.3.1. Đối với chính phủ .......................... Error! Bookmark not defined. 4.3.2. Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ............................................................ Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................... 6 PHỤ LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua, đầu tƣ nƣớc ngoài đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chủ động trong hội nhập kinh tế khu vực và thế giới đối với nƣớc ta. Đến cuối năm 2015, Việt Nam đã hoàn tất đàm phán 12 Hiệp định Thƣơng mại tự do (FTA) trong đó riêng năm 2015 là 4 hiệp định. Có thể kể đến những hiệp định có tính chất mở và yêu cầu khắt khe về chính sách nhƣ: Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lƣợc xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), Việt Nam - EU, Việt Nam - Hàn QuốcTrƣớc tình hình đó, việc các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) tăng cƣờng hiện diện và ảnh hƣởng tích cực tới nền kinh tế Việt Nam là một xu hƣớng tất yếu. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam luôn từng bƣớc đƣợc cải thiện, bởi vậy có thể nhìn nhận rằng khối doanh nghiệp FDI đang dần trở thành trụ cột của nền kinh tế Việt Nam cả hiện tại và trong tƣơng lai. Việc phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI cũng sẽ là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các NHTM cả trong nƣớc và các chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài tại Việt Nam.Nhóm khách hàng FDI chiếm vai trò khá quan trọng trong giao dịch đối với các NHTM nói chung, đặc biệt là hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán xuất nhập khẩu. Bởi vậy, tiềm năng đẩy mạnh doanh số thanh toán xuất nhập khẩu đối với các khách hàng doanh nghiệp FDI tƣơng đối lớn. Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam đã sớm đánh giá đƣợc những tiềm năng của phân khúc khách hàng doanh nghiệp FDI và đã có chiến lƣợc phát triển phân khúc khách hàng doanh nghiệp FDI, trong đó Vietinbank luôn phát triển, mở rộng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp FDI nhƣ tiền gửi, tài khoản thanh toán, giao dịch mua bán ngoại tệ, chuyển tiền nội địa, trả lƣơng qua tài khoản, phát hành thẻ ATM, thẻ tín dụng,. Hiện nay, tỷ trọng về số lƣợng khách hàng và dƣ nợ của các khách hàng FDI vẫn chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong cơ cấu khách hàng và tổng dƣ nợ của Vietinbank, chƣa tƣơng xứng với khả năng của Vietinbank và nhu cầu tiềm năng của các doanh nghiệp FDI mà Vietinbank có thể khai thác. Xuất phát từ thực tế trên tôi đã lựa chọn đề tài “ Dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam”làm đề tài nghiên cứu cho bài luận văn của mình 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng hoạt động dịch vụ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam, kết quả đạt đƣợc và những điểm còn tồn tại để từ đó đƣa ra những hƣớng giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động dịch vụ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam trong thời gian tới. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất: Nghiên cứu, so sánh và đối chiếu các lý thuyết về hoạt động của các doanh nghiệp FDI, tầm quan trọng với thực trạng phát triển hoạt động dịch vụ đối với doanh nghiệp FDI tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam. Thứ hai: Phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp FDI tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam để đƣa ra đƣợc những đánh giá về hiệu quả phát triển dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp FDI tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam, những thành tựu đạt đƣợc, hạn chế và nguyên nhân. Thứ ba: Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp FDI tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu đề tài: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp FDI của ngân hàng thƣơng mại. Tập trung phân tích thực trạng cung cấp dịch vụ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam.  Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi về mặt không gian: - Các khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI tại ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam. - Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam. Địa chỉ: Số 108- Trần Hƣng Đạo- Quận Hoàn Kiếm- TP.Hà Nội.  Phạm vi về mặt thời gian: - Các số liệu thứ cấp đƣợc thu thập chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2013 – 2015. - Các số liệu sơ cấp đƣợc thu thập từ tháng 8/2016 đến tháng 10/2016 4. Các Câu hỏi nghiên cứu Thứ nhất, thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI tại Vietinbank trong giai đoạn 2013-2015 nhƣ thế nào? Thứ hai, có những giải pháp nào để thúc đẩy hoạt động dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI tại Vietinbank? 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn gồm có 4 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về các dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp FDI tại Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn Chƣơng 3: Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam. Chƣơng 4: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI FDI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1. Tình hình nghiên cứu trước đây Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những nƣớc có nền kinh tế có tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối cao và ổn định. Quy mô nền kinh tế tăng ngày một tăng, quá trình hội nhập kinh tế diễn ra mạnh mẽ, đời sống ngƣời dân ngày một nâng cao. Đạt đƣợc những thành công này có phần đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có khu vực FDI tại Việt Nam. Kể từ khi Luật Đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc ban hành, dòng vốn FDI đƣợc khơi thông nhanh chóng đã tác động tới nền kinh tế Việt Nam thông qua huy động nguồn vốn cho phát triển, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, tạo điều kiện cho chuyển giao công nghệ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho ngƣời lao động và mở rộng hội nhập với thế giới. Hiện nay, doanh số xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI chiếm hơn 66% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nƣớc. Điều này cho thấy, doanh nghiệp FDI là những khách hàng giàu tiềm năng của hệ thống ngân hàng thƣơng mại. Tuy nhiên, không phải Ngân hàng nào cũng có đầy đủ các điều kiện để xây dựng chiến lƣợc phát triển dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp FDI một cách tổng thể. Gần đây không có nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến phát triển dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI. Tuy nhiên, tác giả đã nghiên cứu, tìm hiểu về các đề tài có liên quan xoay quanh hoạt động dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp và đã tự rút ra đƣợc những bài học và nhận xét. Các đề tài đã đƣợc nghiên cứu cụ thể là: Dương Thị Kim Oanh, 2009. Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam. Luận văn thạc sĩ Kinh tế, trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, mã số 60.31.12. Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, sự cần thiết khách quan của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp FDI. Tác giả đã tiến hành phân tích thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam (Vietcombank) bao gồm những đánh giá chung về hiện trạng hoạt động kinh doanh của Vietcombank; hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp FDI thông qua các chỉ tiêu về quy mô, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay đối với doanh nghiệp FDI; những thuận lợi và hạn chế của Vietcombank trong hoạt động cho vay các doanh nghiệp FDI. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhóm các giải pháp đối với Vietcombank, đối với doanh nghiệp FDI và một số kiến nghị với cơ quan nhà nƣớc góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp FDI. Hoàng Ngọc Hà Anh, 2016. Một số giải pháp nâng cao công tác thẩm định tín dụng các doanh nghiệp FDI tại Vietinbank Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu. Luận văn thạc sĩ khoa học ngành Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Luận văn đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về công tác thẩm định cấp tín dụng cho các doanh nghiệp FDI trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng công tác thẩm định tín dụng đối với các doanh nghiệp FDI tại Vietinbank Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đó thấy đƣợc những kết quả đạt đƣợc và hạn chế còn tồn tại để có thể đƣa ra các biện pháp giải quyết. Trên cơ sở đó, tác giả mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác thẩm định tín dụng đối với các doanh nghiệp FDI tại Vietinbank Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian tới. Trần Nam Trung, 2010. Các giải pháp kiểm soát rủi ro trong cho vay doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vietcombank Đồng Nai. Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh, mã số 60.31.12. Luận văn đề cập tới cơ sở lý luận về tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp FDI tại các NHTM nói chung, vai trò của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và đặc điểm cho vay doanh nghiệp FDI của các NHTM. Qua đó phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và kiểm soát rủi ro trong cho vay doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Andras Lakatos và cộng sự, 2009. Báo cáo chiến lược tổng thể phát triển ngành dịch vụ ngân hàng tới năm 2010 (CSSSD) và tầm nhìn tới năm 2025. Dự án hỗ trợ thương mại đa biên. Hà Nội, tháng 9 năm 2010. Mã hoạt động SERV-2A. 2. Hoàng Ngọc Hà Anh, 2016. Một số giải pháp nâng cao công tác thẩm định tín dụng các doanh nghiệp FDI tại Vietinbank Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu. Luận văn thạc sĩ khoa học ngành Quản Trị Kinh Doanh, trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội. 3. Nguyễn Thị Tuệ Anh và cộng sự, 2006. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời kỳ 2001-2010. Hà Nội, tháng 2 năm 2006. 4. Nguyễn Thị Vân Anh, 2012. Phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Luận văn thạc sĩ kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Bộ Công Thƣơng, 2005. Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/03/2013. 6. Bộ Tài Chính, 2010. Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư. 7. Phan Thị Thu Hà, 2007.Giáo trình Ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh Tế Quốc Dân. 8. Nguyễn Thị Thu Hiền, 2009. Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội. 9. James cassing và cộng sự, 2010. Báo cáo đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đối với kinh tế Việt Nam. Dự án hỗ trợ thƣơng mại đa biên. Hà Nội, 2010. 10. Nguyễn Minh Kiều, 2007. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống Kê 11. Nguyễn Minh Kiều, 2007. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống Kê 12. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005.Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội: Nhà xuất bản Phƣơng Đông. 13. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2014. Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 14. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2015.Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú. 15. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2016.Thông tư31/2016/TT-NHNN ngày 15 tháng 11 năm 2016sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 24/2015/TT- NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú. 16. Lê Minh Thanh Nguyệt, 2010. Giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Luận văn thạc sĩ Kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 17. Dƣơng Thị Kim Oanh, 2009. Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam. Luận văn thạc sĩ Kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. 18. Peter Rose, 2005. Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. 19. Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2010. Luật các tổ chức tín dụng, số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010. 20. Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2010. Luật Ngân hàng Nhà nước, số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010. 21. Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,2014. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 22. Lê Văn Tề và cộng sự, 2003. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản thống kê 23. Nguyễn Văn Tiến, 2005. Giáo trình thanh tóan quốc tế và tài trợ ngoại thương. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. 24. Nguyễn Thị Thu Thảo, 2006.Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động- Xã Hội. 25. Trƣơng Quang Thông, 2010. Quản trị Ngân hàng thương mại. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản tài chính. 26. Thủ tƣớng Chính Phủ, 2016. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 27. Trần Nam Trung, 2010. Các giải pháp kiểm soát rủi ro trong cho vay doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vietcombank Đồng Nai. Luận văn thạc sĩ, trƣờng Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh, mã số 60.31.12. 28. Trịnh Quốc Trung, 2009. Marketing ngân hàng. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản thống kê. Website 29. Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam. Báo cáo thường niên[Ngày truy cập 16 tháng 9 năm 2016]

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050007795_0359_2006215.pdf
Tài liệu liên quan