Điểu chỉnh chính sách ngoại thương Việt Nam trong quá trình thực hiện cam kết với tổ chức thương mại thế giới

MỤC LỤC

LỞI CAM ĐOAN . i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT V

DANH MỤC BÂN, BIÊU DÒ vi

PHÀN MỞ ĐÀU I

CHƯƠNG I: TỎNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN cú"u VÈ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP WTO -.8

1.1. Các công trinh nghiên cứu về ngoại thương vã chinh sách ngoại thương 8

1. 1.1. Những nghiên cứu về hoụt động ngoại thương 8

1.1.2. Các nghiên cứu vẻ chinh sách ngoại thương trong hội nhập WTO .12

1.2. Nhửng két quá nghiên cứu dạt dược vã những vắn đè dặt ra cằn tiếp tục nghiên cứu.„.^.^.„.23

1.2.1. Nhừng kết quá nghiên cừu đà đạt được 23

1.2.2. Những ván dề dặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 25

1.2.3. Khung phản tích về chinh sách ngoại thưong 26

TIÉU KÉT CHƯƠNG 1 27

CHƯƠNG 2: cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QLÓC TÉ VÈ ĐIÊU CHÍNH CHÍNH S/VTO 28

2.1. Những vấn để lý luận cơ hãn về thương mại quốc tế 28

2.1.1. Khái niệm, nội dung vả nhửng nét mới về dặc diem của thương mại

quốc tế 28

2.1.2. Các nguyên tác cơ bán của thương mại quốc tế vã WTO 32

2.1.3. Các xu hướng vận động của chính sách thương mai quốc tề 36

2.1.4. Một sỗ lý thuyết về thương mại quốc tề liên quan đến điều chình

chinh sách ngoại thương 40

2.2. Quan niệm, nội dung, nguyền tắc và công cụ diêu chình chinh sách

ngoại thương trong quá trinh thực hiện cam kết VỚI WTO .43

 

pdf199 trang | Chia sẻ: anan10 | Lượt xem: 337 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điểu chỉnh chính sách ngoại thương Việt Nam trong quá trình thực hiện cam kết với tổ chức thương mại thế giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdieu_chinh_chinh_sach_ngoai_thuong_viet_nam_trong_qua_trinh_thuc_hien_cam_ket_voi_to_chuc_the_gioi_3.pdf
Tài liệu liên quan