Điều trị carcinôm buồng trứng

Ghi nhận ung thư quần thể ung thư buồng trứng

 - BVUB (1997): hàng thứ 4; 5% tổng số ung thư nữ

 - BV K (2001): 3,7/100 000; 3% tổng số ung thư

ª Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ (2000) : 23.100 ca mới

ª Bệnh nhân khám thường ở giai đoạn trễ (III, IV).

ª Điều trị : Phẫu thuật được lựa chọn đầu tiên, xạ trị có vai trò bổ túc, hóa trị giúp tăng tỉ lệ sống còn

ppt39 trang | Chia sẻ: huong.duong | Lượt xem: 1510 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điều trị carcinôm buồng trứng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẹIEÀU TRề CARCINOÂM BUOÀNG TRệÙNG NGệễỉI HệễÙNG DAÃN : PGS NGUYEÃN CHAÁN HUỉNG NGệễỉI THệẽC HIEÄN : BS NGUYEÃN MINH HUỉNG LUAÄN AÙN CHUYEÂN KHOA II Ghi nhaọn ung thử quaàn theồ ung thử buoàng trửựng - BVUB (1997): haứng thửự 4; 5% toồng soỏ ung thử nửừ - BV K (2001): 3,7/100 000; 3% toồng soỏ ung thử Hieọp Hoọi Ung Thử Hoa Kyứ (2000) : 23.100 ca mụựi Beọnh nhaõn khaựm thửụứng ụỷ giai ủoaùn treó (III, IV). ẹieàu trũ : Phaóu thuaọt ủửụùc lửùa choùn ủaàu tieõn, xaù trũ coự vai troứ boồ tuực, hoựa trũ giuựp taờng tổ leọ soỏng coứn. ẹAậT VAÁN ẹEÀ MUẽC TIEÂU TOÅNG QUAÙT ẹaựnh giaự thửùc traùng ủieàu trũ carcinoõm buoàng trửựng taùi BVUB TPHCM MUẽC TIEÂU CHUYEÂN BIEÄT Khaỷo saựt Moọt soỏ yeỏu toỏ dũch teó, laõm saứng, caọn laõm saứng Caực phửụng phaựp ủieàu trũ Thụứi gian soỏng coứn Caực yeỏu toỏ tửụng quan vụựi taựi phaựt MUẽC TIEÂU NGHIEÂN CệÙU GIAÛI PHAÃU BEÄNH BệễÙU BIEÅU MOÂ BệễÙU MAÀM BAỉO CAÙC BệễÙU DAÂY SINH DUẽC CAÙC BệễÙU KHOÂNG XEÁP LOAẽI BệễÙU DI CAấN TOÅNG QUAN TAỉI LIEÄU Toồ chửực Y teỏ Theỏ giụựi. Bửụựu dũch trong Bửụựu nang tuyeỏn dũch trong Bửụựu dũch trong giaựp bieõn Carcinoõm nang tuyeỏn dũch trong Bửụựu dũch nhaày Bửụựu nang tuyeỏn nhaày Bửụựu dũch nhaày giaựp bieõn Carcinoõm nang tuyeỏn dũch nhaày BệễÙU BIEÅU MOÂ Vi theồ carcinoõm nang tuyeỏn dũch trong Vi theồ carcinoõm nang tuyeỏn dũch nhaày GIAÛI PHAÃU BEÄNH TOÅNG QUAN TAỉI LIEÄU (Hỡnh mửụùn tửứ Young The Ovary in Sternberg Diagnosic Surgical Pathology 1999) Carcinoõm daùng noọi maùc tửỷ cung Carcinoõm teỏ baứo saựng Carcinoõm khoõng bieọt hoựa LAÂM SAỉNG - CAÄN LAÂM SAỉNG Buùng lụựn, khoỏi u buùng Sieõu aõm : chaồn ủoaựn cụ quan, tớnh chaỏt, gụùi yự laứnh aực Daỏu hieọu sinh hoùc : CA 125 giuựp chaồn ủoaựn, theo doừi CHAÅN ẹOAÙN VAỉ XEÁP GIAI ẹOAẽN Chaồn ủoaựn xaực ủũnh : giaỷi phaóu beọnh lyự Phaóu thuaọt chaồn ủoaựn giai ủoaùn TOÅNG QUAN TAỉI LIEÄU CAÙC YEÁU TOÁ TIEÂN LệễẽNG Tuoồi, KPS (Karnofsky Performance Status) Giai ủoaùn, loaùi moõ hoùc, grad Kớch thửụực bửụựu coứn laùi sau moồ ẹa moõ thửực (phaóu trũ, hoựa trũ, xaù trũ) Phaóu trũ : lửùa choùn ủaàu tieõn Hoựa trũ : giuựp taờng tổ leọ soỏng coứn, giaỷm taựi phaựt. Xaù trũ : vai troứ haùn cheỏ ẹIEÀU TRề TOÅNG QUAN TAỉI LIEÄU KEÁT QUAÛ SOÁNG COỉN THEO GIAI ẹOAẽN LAÂM SAỉNG TOÅNG QUAN TAỉI LIEÄU FIGO 1998 ẹOÁI TệễẽNG & PHệễNG PHAÙP NGHIEÂN CệÙU ẹOÁI TệễẽNG BN carcinoõm buoàng trửựng ủửụùc ủieàu trũ taùi Beọnh Vieọn Ung Bửụựu tửứ 1/2001 ủeỏn 12/2002. PHệễNG PHAÙP NGHIEÂN CệÙU : Hoài cửựu moõ taỷ Kieồm ủũnh tửụng quan giửừa caực bieỏn soỏ vụựi ủoọ tin caọy 95% Khaỷo saựt thụứi gian soỏng coứn toaứn boọ baống phửụng phaựp Kaplan-Meier Keỏt quaỷ seừ ủửụùc phaõn tớch, so saựnh vaứ baứn luaọn vụựi nghieõn cửựu cuỷa caực taực giaỷ trong vaứ ngoaứi nửụực Loaùt NC naứy : tuoồi trung bỡnh : 49,1t P.T.P.Chi (2002) : tuoồi trung bỡnh : 47,8t T.C.Thuaọn (2004): tuoồi trung bỡnh : 51,2t KEÁT QUAÛ & BAỉN LUAÄN ẹAậC ẹIEÅM ẹOÁI TệễẽNG NGHIEÂN CệÙU NễI Cệ NGUẽ Tp HCM : 58 trửụứng hụùp, 27,1% Tổnh : 146 trửụứng hụùp, 72,9% TIEÀN CAấN SệÛ DUẽNG THUOÁC NGệỉA THAI 4/22 trửụứng hụùp, 1,9%. YEÁU TOÁ SINH SAÛN ẹoọc thaõn: 44 tr.hụùp, 20,6%; coự gia ủỡnh: 170 tr.hụùp, 79,4%. Wu (1998) : khoõng sinh con taờng tổ leọ UTBT TIEÀN CAấN GIA ẹèNH 7 trửụứng hụùp, 3,3% (vuự: 2, buoàng trửựng: 3, ủaùi traứng, tửỷ cung: 2) KEÁT QUAÛ & BAỉN LUAÄN ẹAậC ẹIEÅM ẹOÁI TệễẽNG NGHIEÂN CệÙU LAÂM SAỉNG Taực giaỷ ẹau buùng Buùng lụựn Berkowizt 56,7% 45,7% P.T.P.Chi 50% 36,2% Loaùt NC naứy 51,4% 37,4% KEÁT QUAÛ & BAỉN LUAÄN Loaùt NC naứy: Trung bỡnh 2,7 thaựng Brady L.W : Trung bỡnh 2-6 thaựng KEÁT QUAÛ & BAỉN LUAÄN LAÂM SAỉNG Dimandidou : KPS yeỏu toỏ tieõn lửụùng KPS 60% CA125/huyeỏt thanh gia taờng KEÁT QUAÛ & BAỉN LUAÄN KEÁT QUAÛ & BAỉN LUAÄN P.T.P.Chi : 50,8% UTBT Neijt : 60% UTBT CAÄN LAÂM SAỉNG GIAÛI PHAÃU BEÄNH Neijt : 69,7% (dũch trong 35-40%, dũch nhaày 25-30%) KEÁT QUAÛ & BAỉN LUAÄN XEÁP GIAI ẹOAẽN SAU MOÅ THEO FIGO1987 Young: 2/3 treó hụn giai ủoaùn phaóu thuaọt vieõn xeỏp Loaùt NC naứy: giai ủoaùn III-IV laứ 56,6 % KEÁT QUAÛ & BAỉN LUAÄN PHAÃU THUAÄT KEÁT QUAÛ & BAỉN LUAÄN PHệễNG PHAÙP KÍCH THệễÙC BệễÙU COỉN LAẽI Kớch thửụực bửụựu coứn laùi 80%). CA 125 huyeỏt thanh vaứ sieõu aõm guựp chaồn ủoaựn chớnh xaực UTBT 75% vaứ 61,2%. ẹa soỏ laứ carcinoõm nang tuyeỏn dũch trong (44,1%) vaứ nang tuyeỏn dũch nhaày (36,5%) KEÁT LUAÄN Phaóu thuaọt taọn goỏc 37,4%, coự hoựa trũ sau moồ chieỏm 71% ẹieàu trũ ủa moõ thửực caỷi thieọn tieõn lửụùng KEÁT LUAÄN ẹIEÀU TRề Thụứi gian soỏng coứn toaứn boọ aỷnh hửụỷng bụỷi caực yeỏu toỏ : KPS, giai ủoaùn laõm saứng, giaỷi phaóu beọnh lyự, grad moõ hoùc, kớch thuụực bửụựu sau moồ vaứ moõ thửực ủieàu trũ. THễỉI GIAN SOÁNG COỉN Tyỷ leọ beọnh taựi phaựt 11,6%, vụựi thụứi gian theo doừi trung bỡnh 13,3 thaựng. TAÙI PHAÙT ẹEÀ XUAÁT Taờng cửụứng caực bieọn phaựp phaựt hieọn sụựm ung thử buoàng trửựng Moọt soỏ yeỏu toỏ khaực aỷnh hửụỷng ủeỏn tieõn lửụùng caàn khaỷo saựt theõm: Her2-Neu, Ras, P53 . CHAÂN THAỉNH CAÙM ễN HOÄI ẹOÀNG GIAÙM KHAÛO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBS0008.ppt