Đồ án Chung cư CT1A khu đô thị mới Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội

MụC LụC

Chương 1.3

Giới thiệu công trình.3

1. Khu vực và địa điểm xây dựng:.3

2. Quy mô và đặc điểm công trình: .3

Chương 2.4

Giải pháp kiến trúc và kĩ thuật cho công trình.4

1. Giải pháp kiến trúc .4

2. Các giải pháp về kỹ thuật .4

2.1 .Giải pháp thông gió chiếu sáng.4

2.2. Giải pháp giao thông.4

2.3. Giải pháp cung cấp điện nước và thông tin.4

2.4. Giải pháp phòng cháy chữa cháy .5

2.5. Giải pháp về kết cấu .5

2.6. Giải pháp về móng .5

2.7. Điều kiện khí hậu, thuỷ văn .5

Phần kết cấu .6

Chương 1.7

phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu.7

và tảI trọng công trình .7

a phân tích lựa chọn giảI pháp kết cấu.7

i. mặt bằng kết cấu.7

1.1 Phương án sàn: .7

1.2. Hệ kết cấu chịu lực.8

1.3. Phương pháp tính toán hệ kết cấu. .8

1.4. Vật liệu sử dụng cho công trình.9

1.5. Các tài liệu,tiêu chuẩn sử dụng trong tính toán kếtcấu.9

II ư XáC ĐịNH SƠ Bộ KíCH THƯớC KếT CấU.10

2.1 Chọn kích thước sàn.10

2.2 Chọn sơ bộ kích thước dầm .10

2.3 Xác định sơ bộ kích thước cột.10

III – TẢI TRỌNG CỦA CễNG TRèNH .11

2.Xác định tải trọng tác dụng lên công trình.11

2.1. Tĩnh tải .11

2.3. Tải trọng gió.13

2.4. Nội lực và tổ hợp nội lực.15

Chương 2.16Tính toán sàn tầng điển hình.16

1. Mặt bằng kết cấu sàn tầng điển hình .16

3. Cơ sở tính toán và các thông số về vật liệu.16

3.1. Cơ sở tính toán.16

3.2. Vật liệu.17

Chương 3.25

tính toán khung trục 6.25

1 Thiết kế dầm:.26

1.1 Xác định tải trọng tác dụng vào khung trục 6 (tầng

điển hình - tầng 2) .26

2.2 Tải trọng tác dụng lên dầm: .26

2.2.1 Tĩnh tải tác dụng lên dầm.26

2.2.3. Tải trọng tác dụng lên khung trục 6 tầng 2 tầng điển hình : .27

2.1.3 Xác định nội lực tác dụng lên khung trục 6 : .37

kết quả nội lực và tổ hợp nội lực cho khung k6.38

I.tính toán cốt thép dầm.39

1.Tính toán cốt thép dọc cho các dầm.39

II.tính toán cốt thép cột.49

1.Vật liệu sử dụng.49

2.Tính toán cốt thép .49

2.1 Phần tử cột 10:bxh = 22x50 cm .49

2.3 Phần tử cột 19 :bxh = 22x40 cm .51

2.4 Phần tử cột 5:bxh = 22x30 cm .52

Chương 4.56

tính cầu thang bộ.56

1. Sơ bộ chọn kích thước tiết diện các bộ phận.56

2. Tính toán các bộ phận của thang.57

2.1. Tính bản thang B1 .57

2.1.1. Sơ đồ tính: .57

2.1.2. Tải trọng tác dụng.58

2.1.3. Nội lực .59

2.1.4. Tính thép .59

2.2. Tính bản chiếu nghỉ .60

2.2.1. Sơ đồ tính .60

2.2.3. Xác định nội lực.61

2.3. Tính toán cốn thang.62

2.3.1.Sơ đồ truyền tải lên cốn thang. .62

2.3.3.Nội lực. .62

2.3.4.Tính thép. .62

2.3. Tính toán dầm chiếu nghỉ DCN .64

2.3.1. Sơ đồ tính .64

2.3.2. Xác định tải trọng.64

2.3.3. Xác định nội lực.65

2.3.4. Tính toán cốt thép.65

2.4. Tính toán dầm chiếu tới . .67

2.4.1. Sơ đồ tính .67

2.4.2. Xác định tải trọng.67

2.4.3. Xác định nội lực.67

2.4.4. Tính toán cốt thép.68

CHƯƠNG 5: TíNH TOáN MóNG.70

1. ĐáNH GIá ĐặC ĐIểM CÔNG TRìNH.70

2.ĐáNH GIá ĐIềU KIệN ĐịA CHấT CÔNG TRìNH.70

2.1. Địa tầng.70

3. LựA CHọN GIảI PHáP NềN MóNG.72

4. THIếT Kế MóNG TRụC 6.73

4.1. Thiết kế móng M1 ư móng 6ưB. .73

4.2. Thiết kế móng M2 ư móng dưới cột trục 6-C & 6-D .83

4.2.1. Tải trọng tính toán. .83

4.2.2. Thiết kế móng hợp khối M2 phương án cọc ép. .84

4.2.3. Tính toán nền móng theo điều kiện biến dạng.88

4.2.4. Tính toán độ bền và cấu tạo móng .89

4.2.4.1. Vật liệu.89

Phần thi công.94

phần I. giới thiệu công trình.95

I. giới thiệu công trình .95

II. Phương án kiến trúc, kết cấu, móng công trình.95

1.Phương án kiến trúc.95

2. Phương án kết cấu .95

3. Phương án móng.95

Do công trình nằm sâu trong nội thành nên không sử dụng

được phương án đóng cọc.

Vơi quy mô công trình 9 tầng sử dụng phương án cọc khoan

nhồi cũng không thích hợp vì giá thành cao, quá trình kiểm

tra phức tạp. Cọc khoan nhồi chịu tải trọng lớn, với công

trình 9 tầng sẽ không tận dụng được hết khả năng làm

việc của cọc, gây lãng phí.

III. Điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn .95

1. Điều kiện địa chất.96

ư Theo báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình với

các hố khoan sâu 40m , gồm các lớp đất sau: .96

IV. Công tác chuẩn bị trước khi thi công.96

PHầN 2:thiết kế biện pháp kĩ thuật và tổ chức thi công.100

A. thiết kế biện pháp kĩ thuật thi công. .100

I. thi công phần ngầm. .100

1. Lập biện pháp thi công cọc. .100

1.1. Lựa chọn phương án thi công ép cọc.100

1.2. Công tác chuẩn bị khi thi công cọc. .100

1.2.1. Chuẩn bị tài liệu. .100

1.3. Các yêu cầu chung đối với cọc và thiết bị ép cọc.101

1.3.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với việc hàn nối cọc.101

1.3.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với các đoạn cọc .101

1.3.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị ép cọc.102

1.4.3. Tính số máy ép cọc cho công trình.104

1.4.4. Chọn cẩu phục vụ ép cọc. .105

1.4.5. Chọn cáp cẩu đối trọng. .106

1.5. Thi công cọc thử.107

1.5.1. Thí nghiệm nén tĩnh cọc.107

1.5.2. Quy trình gia tải. .107

1.6. Quy trình thi công ép cọc. .108

1.6.1. Sơ đồ ép cọc (Xem bản vẽ TC).108

1.6.2. Quy trình ép cọc. .108

1.7. Các sự cố xảy ra khi đang ép cọc:.110

2. Lập biện pháp thi công đất.110

2.1. Thi công đào đất.110

2.1.1. Yêu cầu kỹ thuật khi thi công đào đất. .110

2.1.2. Lựa chọn biện pháp đào đất. .111

2.1.3. Tính toán khối lượng đào đất.113

2.2. Thi công lấp đất.121

2.2.1. Yêu cầu kỹ thuật khi thi công lấp đất. .121

2.2.2. Khối lượng đất lấp.121

2.2.3. Biện pháp thi công lấp đất.121

3. Lập biện pháp thi công móng và giằng móng. .121

3.1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công đài móng. .121

3.1.1. Giác đài cọc. .121

3.1.2. Đập bê tông đầu cọc. .122

3.1.3. Thi công bê tông lót đài móng, giằng móng.122

3.2. Lựa chọn biện pháp thi công bê tông móng.123

3.2.1. Tính toán khối lượng bê tông móng, giằng móng.123

3.2.2. Lựa chọn biện pháp thi công bê tông móng, giằng móng.123

BảNG ĐặC TíNH Kĩ THUậT CủA VáN KHUÔN PHẳNG.126

3.4.2. Yêu cầu kỹ thuật khi gia công lắp dựng cốt thép.134

 Trong quá trình vận chuyển và lắp dựng cốt thép không làm hư hỏng và biến dạng

hình học cấu kiện.135

3.4.2. Thi công gia công lắp dựng cốt thép.135

3.5. Công tác lắp dựng cốppha đài móng, giằng móng.136

3.5.1. Khối lượng cốppha đài và giằng móng. .136

3.5.2. Thi công cốppha đài và giằng móng. .136

3.6.2. Chọn máy thi công bê tông đài và giằng móng.137

3.6.3. Yêu cầu kỹ thuật trong công tác đổ bê tông. .139

3.6.4. Biện pháp thi công đổ bê tông đài, giằng móng. .141

3.7. Bảo dưỡng bê tông móng, giằng móng. .143

3.7.1. Yêu cầu trong công tác bảo dưỡng bê tông. .143

3.7.2. Bảo dưỡng bê tông.143

3.8. Tháo dỡ cốppha móng, giằng móng. .144

II. THI CÔNG PHầN THÂN. .144

1.1.4. Yêu cầu chung khi lắp dựng cốppha, cây chống. .147

1.2. Phương tiện vận chuyển lên cao.148

1.2.1. Phương tiện vận chuyển các vật liệu rời, cốppha, thép.148

1.2.2. Phương tiện vận chuyển bê tông.152

2.1. Tính toán cốppha, cây chống xiên cho cột.153

2.1.1. Tính toán cốppha cột.153

2.1.2. Kiểm tra khả năng chịu lực của cây chống xiên. .155

2.2.1. Tính toán cốppha đáy dầm.156

2.2.2. Tính toán cốppha thành dầm.157

Vậy cốp pha thành dầm đảm bảo về điều kiện độ võng với khoảng cách nẹp đứng là60cm.159

2.2.3. Tính toán đà ngang đỡ dầm. .159

2.3. Tính toán cốppha, cây chống đỡ sàn.161

2.3.1. Cốppha sàn.161

2.3.2. Tính toán đà ngang đỡ sàn.163

3. Công tác cốt thép, cốppha cột, dầm, sàn.165

3.1. Công tác cốt thép cột, dầm, sàn.165

3.1. Công tác cốt thép cột.165

3.1.2. Công tác cốt thép dầm sàn.166

3.2. Công tác cốppha cột, dầm sàn. .167

3.2.1. Công tác cốppha cột.167

3.2.2. Công tác cốppha dầm sàn.168

4. Công tác bê tông cột, dầm sàn. .169

4.1. Công tác bê tông cột.169

4.1.1. Các yêu cầu khi thi công bê tông. .169

6. Tháo dỡ côp pha cột, dầm sàn.172

6.1. Tháo dỡ ván khuôn cột.172

7.1. Hiện tượng rỗ bê tông. .173

ii. Yêu cầu, nọi dung và những nguyên tắc chính trong

thiết kế tổ chức thi công .173

III. lập tiến độ thi công công trình.174

IV. Lập tổng mặt bằng thi công.182

3. Tính toán lập tổng mặt bằng thi công. .182

3.1. Số lượng các bộ công nhân viên trên công trường và

diện tích sử dụng.182

3.1.1. Tính số lượng công nhân trên công trường. .182

3.2.2. Kho chứa thép và gia công thép.183

F = 13x5 = 65m2 .184

3.2.3. Kho cốppha. .184

3.2.4. Bãi chứa cát vàng.184

3.2.5. Bãi chứa đá 1 2cm.184

3.2.6. Bãi chứa gạch.184

3.4. Tính toán nước thi công và sinh hoạt.188

Phần 3: An toàn lao đọng và vệ sinh môi trường .190

I. AN toàn lao động .190

TàI LIệU THAM KHảO.196

 

pdf202 trang | Chia sẻ: thaominh.90 | Lượt xem: 682 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Chung cư CT1A khu đô thị mới Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c«ng ®µi mãng. V× vËy cÇn ph¶i bít l¹i mét phÇn ®Êt ®Ó thi c«ng b»ng thñ c«ng. ViÖc thi c«ng b»ng thñ c«ng tíi cao tr×nh ®Õ mãng sÏ ®-îc thùc hiÖn dÔ dµng h¬n b»ng m¸y. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, ta lùa chän kÕt hîp c¶ 2 ph-¬ng ph¸p ®µo ®Êt hè mãng. C¨n cø vµo ph-¬ng ph¸p thi c«ng cäc, kÝch th-íc ®µi mãng vµ dÇm gi»ng mãng ta chän gi¶i ph¸p ®µo sau ®©y: + Do ®Õ ®µi ch«n ®Õn cèt -2m so víi cos + 0.00 vµ - 1,7m so víi cos thiªn nhiªn. ChiÒu s©u hè mãng cÇn ®µo lµ 1,7+0,1 = 1,8m, lÊy ®é dèc hè ®µo lµ 1:0,5 (V× líp ®Êt trªn cïng g©y s¹t lì hè ®µo lµ líp ®Êt lÊp dµy 0,6m). Kho¶ng c¸ch tõ tim c¸c trôc theo ph-¬ng däc nhµ lµ 4m, theo ph-¬ng ngang nhµ tõ trôc A->B lµ 4,5m, B->C lµ 4,5m, trôc C->D lµ 2,2m (mãng hîp khèi M2), trôc D->E lµ 4,5m, trôc E->F lµ 4,5m. KÝch th-íc cÇn thiÕt ph¶i ®µo cña c¸c hè mãng cô thÓ nh- sau: -0.300 -0.300 ÑAØO ÑAÁT BAÈNG MAÙY ÑAØO ÑAÁT BAÈNG MAÙY 1 8 0 0 9 0 0 9 0 0 900900 2250 3100 PHAÀN ÑAØO ÑAÁT THUÛ COÂNG MAËT CAÉT A-A MAËT BAÈNG ÑAØO ÑAÁT MOÙNG M1 2450 2450 2025 2025 4 9 0 0 9 0 0 3 0 0 2 5 0 0 3 0 0 9 0 0 900 300 1650 300 900 4050 A A B B 300 1650 300900 900 1 8 0 0 PHAÀN ÑAØO ÑAÁT THUÛ COÂNG 9 0 0 9 0 0 MAËT CAÉT B-B 2500300 300 Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 112 ÑAØO ÑAÁT BAÈNG MAÙY ÑAØO ÑAÁT BAÈNG MAÙY -0.300 1 8 0 0 9 0 0 9 0 0 -0.300 6 1 5 0 9 0 0 3 0 0 3 7 5 0 3 0 0 9 0 0 900 300 2700 300 900 5100 D D C C 300 2700 300900 900 1 8 0 0 PHAÀN ÑAØO ÑAÁT THUÛ COÂNG 9 0 0 9 0 0 MAËT CAÉT C-C 3750300 300 900900 3300 4350 PHAÀN ÑAØO ÑAÁT THUÛ COÂNG MAËT CAÉT D-D MAËT BAÈNG ÑAØO ÑAÁT MOÙNG M2 3075 3075 2550 2550 -0.300 -0.300 ÑAØO ÑAÁT BAÈNG MAÙY ÑAØO ÑAÁT BAÈNG MAÙY 1 8 0 0 9 0 0 9 0 0 1 8 0 0 9 0 0 9 0 0 F F E E 300 1650 300900 900 PHAÀN ÑAØO ÑAÁT THUÛ COÂNG MAËT CAÉT E-E 2250 MAËT BAÈNG ÑAØO ÑAÁT MOÙNG M3 2025 2025 4 0 5 0 9 0 0 3 0 0 1 6 5 0 3 0 0 9 0 0 900 300 1650 300 900 4050 300 1650 300900 900 PHAÀN ÑAØO ÑAÁT THUÛ COÂNG MAËT CAÉT F-F 2250 2025 2025 Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 113 1 8 0 0 9 0 0 9 0 0 1 8 0 0 9 0 0 9 0 0 -0.300 -0.300 ÑAØO ÑAÁT BAÈNG MAÙY ÑAØO ÑAÁT BAÈNG MAÙY 6 5 1 0 9 0 0 3 0 0 4 1 1 0 3 0 0 9 0 0 900 300 1650 300 900 4050 H H G G 300 1650 300900 900 PHAÀN ÑAØO ÑAÁT THUÛ COÂNG MAËT CAÉT G-G 4110300 300 900900 2250 4710 PHAÀN ÑAØO ÑAÁT THUÛ COÂNG MAËT CAÉT H-H MAËT BAÈNG ÑAØO ÑAÁT MOÙNG M4 3255 3255 2025 2025 NhËn thÊy tÊt c¶ kÝch th-íc c¸c hè ®µo ®Òu giao nhau nªn ®Ó thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn vËt liÖu vµ thi c«ng trªn c«ng tr-êng ta ®µo thµnh ao mãng. Do cäc cßn nh« lªn 30cm so víi cèt ®¸y bª t«ng lãt nªn ta chän ph-¬ng ¸n ®µo ®Êt b»ng m¸y ®Õn cos ®Ønh cäc sau ®ã ®µo thñ c«ng tiÕp tíi ®¸y bª t«ng lãt. Theo ph-¬ng ¸n nµy ta sÏ gi¶m tèi ®a thêi gian thi c«ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ph-¬ng tiÖn ®i l¹i thuËn tiÖn khi thi c«ng. H®µo c¬ giíi = 0,9 m H®µo thñ c«ng = 0.9m §Êt ®µo ®-îc b»ng m¸y xóc lªn « t« vËn chuyÓn ra n¬i quy ®Þnh. Sau khi thi c«ng xong ®µi mãng, gi»ng mãng sÏ tiÕn hµnh san lÊp ngay. C«ng nh©n thñ c«ng ®-îc sö dông khi m¸y ®µo gÇn ®Õn cèt thiÕt kÕ, ®µo ®Õn ®©u söa ®Õn ®Êy. H-íng ®µo ®Êt vµ h-íng vËn chuyÓn vu«ng gãc víi nhau thÓ hiÖn ë b¶n vÏ thi c«ng mãng. Sau khi ®µo ®Êt ®Õn cos yªu cÇu, tiÕn hµnh ®Ëp ®Çu cäc, bÎ chÕch chÐo cèt thÐp ®Çu cäc theo ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ. - Song song víi qu¸ tr×nh ®µo ®Êt b»ng m¸y, dïng ph-¬ng ph¸p ®µo thñ c«ng lÇn 1 c¸c hè mãng ®Õn cos mÆt líp bª t«ng lãt mãng -1,7m so víi cèt thiªn nhiªn( -2.0m so víi cèt 0,00). - Sau khi ®· ®µo xong thñ c«ng lÇn 1, TiÕp tôc tiÕn hµnh ®µo b»ng thñ c«ng lÇn 2 ®µo phÇn ®Êt cã chiÒu dµy 10cm ®Õn cèt -1,80 m so víi cèt thiªn nhiªn (-2,1m so víi cèt 0,00) t¹i c¸c vÞ trÝ cã gi»ng mãng ta t¹o mÆt ph¼ng ®Ó thi c«ng dÇm gi»ng mãng sau nµy. Sau khi ®Ëp ®Çu cäc 1 ®o¹n 50cm ®Õn cèt -1,8m so víi cèt 0,00 xong th× tiÕn hµnh ®æ bªt«ng lãt mãng, sau ®ã l¾p dùng v¸n khu«n, cèt thÐp vµ ®æ bª t«ng ®µi cäc vµ dÇm gi»ng mãng. 2.1.3. TÝnh to¸n khèi l-îng ®µo ®Êt. 2.1.3.1. Khèi l-îng ®µo b»ng m¸y. 0,9 ( )( ) 60,3 22,45 (60,3 61,3)(22,45 23,45) 23,45 61,3 6 6 H V ab a c b d cd 31255,9( )m Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 114 - ChiÒu dµy líp ®Êt ®µo lµ: H = 0.9m. 90 0 -0,300 61100 500500 62100 -0,300 MAËT CAÉT A-A -1,200 90 0 -0,300 23250500 24250 -0,300 MAËT CAÉT B-B -1,200 500 Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 115 16 50 16 50 1650 16952030 1695 2030 2700 23250 500500 50 0 61 10 0 50 0 45 00 27 00 3750 2500 16 50 B'D ' 24250 62 10 0 M A ËT B A ÈN G Ñ A ØO Ñ A ÁT B A ÈN G M A ÙY 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 45 00 57 00 0 4500450022004500 20200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ABCDEF 4500 Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 116 2.1.3.2. Khèi l-îng ®µo b»ng thñ c«ng. Sau khi ®µo b»ng m¸y ®Õn cos -1,2m so víi cos 0,00 ta tiÕn hµnh ®µo tiÕp b»ng thñ c«ng tõ cos -1,2m ®Õn cos -2,1m so víi cos 0,00. LÇn nµy ta ®µo cho tõng hè mãng víi ®é v¸c m¸i ë líp ®Êt nµy lµ 1: 0,25 kÝch th-íc nh- h×nh vÏ. T¹i vÞ trÝ cã gi»ng mãng ta ®µo ®Õn cos ®¸y bª t«ng lãt gi»ng mãng. 3300 450450 4100 -1,200 -2,100 MAËT CAÉT 3-3 4350 450450 5150 -1,200 -2,100 2250 9 0 0 MAËT CAÉT 1-1 2250 3050 400400 400400 3050 -1,200 -2,100-2,100 950 2250 400450 3050 -1,200 -2,100 3100400 4501025 -2,100 3900 MAËT CAÉT 2-2 9 0 0 MAËT CAÉT 4-4 2250 450450 3050 -1,200 -2,100 MAËT CAÉT 5-5 3300 450450 4100 -1,200 -2,100 MAËT CAÉT 6-6 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 - ¸p dông c«ng thøc: d.c)db)(ca(b.a H V 6 + Mãng M1trôc B vµ trôc E ®µo thµnh m-¬ng ta cã: 3 1 0,9 2,25 3,1 (2,25 3,05) (3,1 3,9) 3,05 3,9 22 180,62 6 V m + Mãng M2 mãng hîp khèi trôc C,D: 3 2 0,9 3,3 4,35 (3,3 4,1) (4,35 5,15) 4,1 5,15 15 232,69 6 V m Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 117 + Mãng M3 trôc A,F’: 3 3 0,9 2,25 2,25 (2,25 3,05) (2,25 3,05) 3,05 3,05 26 95,2 6 V m + Mãng M4 trôc B’,D’: 3 4 0,9 2,25 3,3 (2,25 3,05) (3,3 4,1) 3,05 4,1 6 52 6 V m + Gi»ng mãng GM nhµ 3 0,45 0,9 1,7 (0,9 1,2) (1,7 2) 1,2 2 13 7,7 6 gmV m VËy khèi l-îng ®Êt ®µo b»ng thñ lµ: Vtc = V1+V2+V3+V4 = 180,62+232,69+95,2+52+7,7 = 568,21m 3 2.1.4. Lùa chän thiÕt bÞ thi c«ng ®µo ®Êt. 2.1.4.1. Chän m¸y ®µo ®Êt. M¸y ®µo ®Êt ®-îc chän sao cho ®¶m b¶o kÕt hîp hµi hoµ gi÷a ®Æc ®iÓm sö dông m¸y víi c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña c«ng tr×nh nh-: - CÊp ®Êt ®µo, mùc n-íc ngÇm. - H×nh d¹ng kÝch th-íc, chiÒu s©u hè ®µo. - §iÒu kiÖn chuyªn chë, ch-íng ng¹i vËt. - Khèi l-îng ®Êt ®µo vµ thêi gian thi c«ng... Dùa vµo nguyªn t¾c ®ã ta chän m¸y ®µo lµ m¸y ®µo gÇu nghÞch (mét gÇu), dÉn ®éng thuû lùc, m· hiÖu EO-3322D, cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: Th«ng sè M· hiÖu q (m3) R (m) h (m) H (m) Träng l-îng m¸y (T) tck (gi©y) b (m) c (m) EO-3322D 0,63 7,5 4,9 4,4 14 17 2,81 3,7 900 4700 Rmax=7500 CAÙC TÖ THEÁ ÑAØO ÑAÁT - 1.200 - 0.300 EO-3322D Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 118 - N¨ng suÊt m¸y ®µo ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: N= tgck t d K.N K K .q (m3/h) Trong ®ã: + q _dung tÝch gÇu, q = 0,63 (m3). + K® _hÖ sè ®Çy gÇu, phô thuéc vµo lo¹i gÇu, cÊp ®é Èm cña ®Êt. Víi gÇu nghÞch, ®Êt sÐt thuéc ®Êt cÊp II Èm ta cã K® = 1,1 1,2. LÊy K® = 1,1. + Kt _ hÖ sè t¬i cña ®Êt (Kt =1,1 1,5), lÊy Kt =1,1. + Ktg = 0,8_hÖ sè sö dông thêi gian. + Nck - sè chu kú xóc trong mét giê (3600 gi©y), Nck = ck T 3600 (h-1). Víi: . Tck = tck.Kvt.Kquay _thêi gian cña mét chu kú, (s). . tck - thêi gian cña mét chu kú, khi gãc quay q = 90 o, ®Êt ®æ lªn xe, ta cã tck =17(s). . Kvt =1,1 _tr-êng hîp ®æ trùc tiÕp lªn thïng xe. . Kquay =1,3 _lÊy víi gãc quay =180 o. Ta cã: Tck = 17 1,1 1,3 = 24,31 (s) -> Nck = 3124 3600 , = 148,1(h-1). => N¨ng suÊt m¸y ®µo : N = 801148 11 11 630 ,, , , , = 74,64(m3/h). - N¨ng suÊt m¸y ®µo trong mét ca: Nca =74,64 8 = 597,14 (m 3/ca). - Sè ca m¸y cÇn thiÕt: n = 1395,4 2,34 597,14 (ca) 2.1.4.2. Chän m¸y vËn chuyÓn ®Êt. §Ó ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr-êng vµ mü quan khu vùc x©y dùng nªn khi tæ chøc thi c«ng ®µo ®Êt ta ph¶i tÝnh to¸n khèi l-îng ®µo, ®¾p ®Ó biÕt l-îng ®Êt thõa hoÆc thiÕu ph¶i vËn chuyÓn ®i n¬i kh¸c hay chuyÓn vÒ ®Ó ®¾p. a. TÝnh to¸n khèi l-îng bª t«ng lãt mãng vµ bª t«ng mãng. Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 119 B¶ng tÝnh to¸n khèi l-îng bt mãng vµ gi»ng mãng ST T Néi dung c«ng viÖc Sè BPG N KÝch th-íc §¬n vÞ Khèi L-îng Dµi Réng Cao Tõng phÇn Toµn phÇn 1 Bª t«ng lãt ®µi mãng ®¸ 4x6 M100 m3 41,21 Mãng M1 22 2,7 1.85 0.1 10,989 Mãng M2 15 3,95 2,9 0.1 17,182 Mãng M3 26 1,85 1.85 0.1 8,9 Mãng M4 6 2.9 1.85 0.1 3,22 Mãng M5 2 2,14 2,14 0,1 0,915 2 Bª t«ng lãt gi»ng mãng ®¸ 4x6 M100 m3 10,4 Gi»ng ngang 44 2.43 0.45 0.1 4,8 Gi»ng däc 76 1,76 0.42 0.1 5,6 3 Bª t«ng ®µi mãng ®¸ 1x2 M250 m3 349,28 Mãng M1 22 2.5 1.65 1 90,75 Mãng M2 15 3,75 2,7 1 151,87 Mãng M3 26 1,65 1.65 1 70,785 Mãng M4 6 2,7 1.65 1 26,73 Mãng M5 2 2,14 2,14 1 9,15 4 Bª t«ng gi»ng mãng ®¸ 1x2 M250 m3 22,02 Gi»ng ngang 44 2,23 0.25 0.65 15,94 Gi»ng däc 76 1,56 0.22 0.65 6,08 5 Bª t«ng cæ mãng ®¸ 1x2 M250 m3 8,05 Cæ mãng 220x400 59 0.4 0.22 1 5,192 Cæ mãng 220x500 26 0.5 0.22 1 2,86 b. TÝnh to¸n khèi l-îng ®Êt lÊp mãng, vËn chuyÓn ®i. - Khèi l-îng ®Êt lÊp mãng: VlÊp =V®µo m¸y + V®µo tc -(Vbt mãng+Vbt gi»ng+Vlãt mãng+Vlãt gi»ng+Vbt cæ mãng) =1255,9+568,21-(349,28+22,02+41,21+10,4+8,05) =1393,15m3 - Khèi l-îng ®Êt ph¶i vËn chuyÓn: Vvc ®i = V®µo m¸y + V®µo tc - VlÊp =1255,9+ 568,21-1393,15 = 430,96m3 c. Chän « t« vËn chuyÓn ®Êt. - Qu·ng ®-êng vËn chuyÓn trung b×nh : L = 5km. - Thêi gian mét chuyÕn xe: t = tb 1 v L t® 2 v L tch. Trong ®ã: + tb -Thêi gian chê ®æ ®Êt ®Çy thïng. TÝnh theo n¨ng suÊt m¸y ®µo, m¸y ®· chän cã N = 74,64 m3/h; + Chän xe vËn chuyÓn lµ TK 20 GD-Nissan. Dung tÝch thïng lµ 5 m3; ®Ó ®æ ®Êt ®Çy thïng xe (gi¶ sö ®Êt chØ ®æ ®-îc 80% thÓ tÝch thïng) lµ: tb = 60 6474 580 , , = 3,2 phót. Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 120 + v1 = 30 (km/h), v2 = 30 (km/h) - VËn tèc xe lóc ®i vµ lóc quay vÒ. + Thêi gian ®æ ®Êt vµ chê, tr¸nh xe lµ: t® = 2 phót; tch = 3 phót; => t = 3,2+( 30 5 + 30 5 ).60 + (2+3) = 28,2phót - Sè chuyÕn xe trong mét ca: m = 021760 228 08 , ,t tT o (ChuyÕn) - Sè xe cÇn thiÕt trong 1 ca: n = 425,41 4,99 . 5 17,02 Q q m (xe) => chän 5 xe. Nh- vËy khi ®µo mãng b»ng m¸y, kÕt hîp söa b»ng thñ c«ng th× ph¶i cÇn 2 xe vËn chuyÓn ®Êt trong 1 ca m¸y ®µo. Cßn khi ®µo thñ c«ng th× ®Êt ®-îc h¾t lªn trªn c¸c bê m-¬ng mãng do khèi l-îng kh«ng ®¸ng kÓ. B¶NG KhèI L-îng c«ng t¸c ®Êt STT Tªn c«ng t¸c Khèi l-îng §¬n vÞ 1 §µo ®¸t b»ng m¸y 1255,9 m3 2 §µo ®Êt b»ng thñ c«ng 568,21 m3 3 LÊp ®Êt 430,47 m3 2.1.4.3. ThiÕt kÕ tuyÕn di chuyÓn khi thi c«ng ®Êt b»ng m¸y ®µo. Theo trªn chän m¸y ®µo gÇu nghÞch m· hiÖu EO-3322D, do ®ã m¸y di chuyÓn giËt lïi vÒ phÝa sau. T¹i mçi vÞ trÝ ®µo m¸y ®µo xuèng ®Õn cèt ®· ®Þnh, xe chuyÓn ®Êt chê s½n bªn c¹nh, cø mçi lÇn ®Çy gÇu th× m¸y ®µo quay sang ®æ lu«n lªn xe vËn chuyÓn. Chu kú lµm viÖc cña m¸y ®µo vµ « t« vËn chuyÓn ®-îc tÝnh to¸n theo trªn lµ khíp nhau ®Ó tr¸nh l·ng phÝ thêi gian c¸c m¸y ph¶i chê nhau. TuyÕn di chuyÓn cña m¸y ®µo ®-îc thiÕt kÕ ®µo tõng d¶i c¹nh nhau; M¸y ®µo ®i giËt lïi hai bªn c¹nh dµi c«ng tr×nh (Chi tiÕt xem b¶n vÏ thi c«ng ®µo ®Êt) * Tiªu n-íc vµ h¹ mùc n-íc ngÇm: V× mùc n-íc ngÇm n»m s©u h¬n so hè ®µo, c«ng tr×nh n»m trong khu vùc ®· cã hÖ thèng tho¸t n-íc ®· ®-îc thi c«ng hoµn chØnh. Nªn trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®µo ®Êt hè mãng ta kh«ng cÇn quan t©m ®Õn gi¶i ph¸p tiªu n-íc ngÇm vµ n-íc mÆt mµ chØ cÇn chó ý bè trÝ m¸y b¬m dù phßng ®Ó b¬m tho¸t n-íc m-a ø ®äng l¹i trong c¸c hè mãng khi cÇn thiÕt. * Sù cè th-êng gÆp khi ®µo ®Êt: §ang ®µo ®Êt gÆp trêi m-a to lµm cho ®Êt bÞ sôt lë xuèng ®¸y mãng. Khi t¹nh m-a nhanh chãng lÊp hÕt chç ®Êt sËp xuèng, lóc vÐt ®Êt sËp lë cÇn ch÷a l¹i 15cm ®¸y hè ®µo so víi cèt thiÕt kÕ. Khi bãc bá líp ®Êt ch÷a l¹i nµy (b»ng thñ c«ng) ®Õn ®©u ph¶i tiÕn hµnh lµm líp lãt mãng b»ng bª t«ng g¹ch vì ngay ®Õn ®ã. CÇn cã biÖn ph¸p tiªu n-íc bÒ mÆt ®Ó khi gÆp m-a, n-íc kh«ng ch¶y tõ mÆt ®Õn ®¸y hè ®µo. CÇn lµm r·nh ë mÐp hè ®µo ®Ó thu n-íc, ph¶i cã r·nh con tr¹ch quanh hè mãng ®Ó tr¸nh n-íc trªn bÒ mÆt ch¶y xuèng hè ®µo. Khi ®µo gÆp ®¸ "må c«i n»m ch×m hoÆc khèi r¾n n»m kh«ng hÕt ®¸y mãng th× ph¶i ph¸ bá ®Ó thay vµo b»ng líp c¸t pha ®¸ d¨m råi ®Çm kü l¹i ®Ó cho nÒn chÞu t¶i ®Òu. * S¬ ®å tæ chøc thi c«ng ®µo ®Êt mãng: Do viÖc sö dông l¹i ®Êt ®µo ®Ó lÊp hè mãng nªn ®Êt ®µo lªn ph¶i ®-îc tËp kÕt xung quang hè mãng ®µo sao cho võa ®¶m b¶o an toµn võa thuËn tiÖn trong thi c«ng vµ gi¶m tèi ®a viÖc trung chuyÓn ®Êt kh«ng cÇn thiÕt nh»m lµm gi¶m gi¸ thµnh thi c«ng cña c«ng tr×nh. Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 121 Sau khi ®µo xong hè mãng b»ng thñ c«ng vµ söa l¹i hè mãng cho b»ng ph¼ng, ®óng cao tr×nh thiÕt kÕ, ®ång thêi thi c«ng líp bª t«ng lãt b»ng ®¸ 4x6cm Sau khi chuÈn bÞ xong hè mãng th× b¾t ®Çu thi c«ng ®µi cäc. 2.2. Thi c«ng lÊp ®Êt. 2.2.1. Yªu cÇu kü thuËt khi thi c«ng lÊp ®Êt. ChÊt l-îng cña c«ng tr×nh ®Êt ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng ®Æt trªn nã, do vËy ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng c«ng tr×nh ta ph¶i tiÕn hµnh ®¾p ®Êt theo ®óng c¸c yªu cÇu kü thËt. - Ph¶i chän lo¹i ®Êt ®Ó ®¾p, ®Êt ®¾p ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ æ ®Þnh vµ c-êng ®é. - MÆt ®Êt ®¾p ph¶i dän cá, rÓ c©y... - Ph-¬ng ph¸p ®¾p vµ ®Çm ®Êt thÝch hîp, ta ph¶i ®æ vµ ®Çm tõng líp, ®Êt ®¾p ë mçi líp ph¶i b¨m nhá ®Ó khi ®Çm dÓ lÎn chÆt. - Tr-íc khi ®¾p ph¶i kiÓm tra ®é Èm cña ®Êt, ph¶i x¸c ®Þnh chiÒu dµy cña líp ®Çm vµ chän lo¹i ®Çm cho phï hîp. Sau khi ®¾p tõng líp ph¶i tiÕn hµnh ®Çm, c«ng t¸c ®Çm ®¹t yªu cÇu th× míi ®¾p c¸c líp tiÕp theo. 2.2.2. Khèi l-îng ®Êt lÊp. §· tÝnh to¸n ë phÇn trªn VlÊp = 1393,15m 3. 2.2.3. BiÖn ph¸p thi c«ng lÊp ®Êt. Dïng xe cót kÝt, xe rïa chë ®Êt ë b·i ®æ vµo lÊp ®Êt hè mãng, chia thµnh 2 ®ît: - §ît 1: Sau khi th¸o dì v¸n khu«n ®µi mãng, gi»ng mãng, cæ mãng lÊp ®Êt ®Õn cos mÆt gi»ng mãng x©y t-êng ®Õn cos + 0.00 (®¸y gi»ng chèng thÊm). - §ît 2: Sau khi t-êng ®¶m b¶o chÞu lùc, lÊp ®Êt ®Çm chÆt tiÕn hµnh thi c«ng cét tÇng 1. * L-u ý: + LÊp ®Êt hè mãng chØ ®-îc thùc hiÖn sau khi bª t«ng ®ñ cøng, ®ñ chÞu ®-îc ®é nÐn cho viÖc lÊp ®Êt. + Khi ®æ vµ lÊp ®Êt ph¶i lµm theo tõng líp 0,2 ®Õn 0,3m, lÊp tíi ®©u ®Çm tíi ®ã ®Ó ®¹t ®-îc c-êng ®é theo thiÕt kÕ. + Sö dông m¸y ®Çm cã träng l-îng nhá, dÔ di chuyÓn ®Ó tr¸nh ¶nh h-ëng ®Õn kÕt cÊu mãng. Chän m¸y ®Çm cãc Mikasa - 4PS. + ë vÞ trÝ mãng ph¶i ®Çm ®Òu 4 gãc tr¸nh g©y lÖch t©m ®Õ mãng. + §¶m b¶o c¸c vÞ trÝ ®-îc ®Çm ®Òu nh-ng chó ý tíi c-êng ®é cña gi»ng mãng vµ cæ mãng thi c«ng sau. LÊp ®Êt gi»ng mãng ph¶i lÊp ®Òu hai bªn tr¸nh lµm cong uèn gi»ng khi chÌn ®Êt . + C¸c vÞ trÝ mµ xe vËn chuyÓn di chuyÓn c¾t qua gi»ng mãng ta dïng c¸c sµn c«ng t¸c ®Ó tr¸nh ¶nh h-ëng ®Õn c-êng ®é vµ sù æn ®Þnh cña gi»ng. 3. LËp biÖn ph¸p thi c«ng mãng vµ gi»ng mãng. 3.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ tr-íc khi thi c«ng ®µi mãng. 3.1.1. Gi¸c ®µi cäc. - Tr-íc khi thi c«ng phÇn mãng, ng-êi thi c«ng ph¶i kÕt hîp víi ng-êi ®o ®¹c tr¶i vÞ trÝ c«ng tr×nh trong b¶n vÏ ra hiÖn tr-êng x©y dùng. Trªn b¶n vÏ thi c«ng tæng mÆt b»ng ph¶i cã l-íi ®o ®¹c vµ x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ täa ®é cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã ph¶i ghi râ c¸ch x¸c ®Þnh l-íi « täa ®é, dùa vµo vËt chuÈn s½n cã, dùa vµo mèc quèc gia hay mèc dÉn suÊt, c¸ch chuyÓn mèc vµo ®Þa ®iÓm x©y dùng. - Tr¶i l-íi « trªn b¶n vÏ thµnh l-íi « trªn mÆt hiÖn tr-êng vµ täa ®é cña gãc nhµ ®Ó gi¸c mãng. Chó ý ®Õn sù më réng do ®µo dèc m¸i ®Êt. Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 122 - Khi gi¸c mãng cÇn dïng nh÷ng cäc gç ®ãng s©u c¸ch mÐp hè ®µo 2m. Trªn c¸c cäc, ®ãng miÕng gç cã chiÒu dµy 20mm, réng 150mm, dµi h¬n kÝch th-íc mãng ph¶i ®µo 400mm. §ãng ®inh ghi dÊu trôc cña mãng vµ hai mÐp mãng; sau ®ã ®ãng 2 ®inh vµo hai mÐp ®µo ®· kÓ ®Õn m¸i dèc. Dông cô nµy cã tªn lµ gi¸ ngùa ®¸nh dÊu trôc mãng. - C¨ng d©y thÐp (d=1mm) nèi c¸c ®-êng mÐp ®µo. LÊy v«i bét r¾c lªn d©y thÐp c¨ng mÐp mãng nµy lµm cö ®µo. - PhÇn ®µo b»ng m¸y còng lÊy v«i bét ®¸nh dÊu ®Ó ®Þnh vÞ chÝnh x¸c vÞ trÝ ®µo trªn mÆt b»ng. 3.1.2. §Ëp bª t«ng ®Çu cäc. - Bª t«ng ®Çu cäc ®-îc ph¸ bá 1 ®o¹n dµi 50 cm. Ta sö dông c¸c dông cô nh- m¸y ph¸ bª t«ng, choßng, ®ôc... - Yªu cÇu cña bÒ mÆt bª t«ng ®Çu cäc sau khi ph¸ ph¶i cã ®é nh¸m , ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ bÒ mÆt ®Çu cäc tr-íc khi ®æ bª t«ng ®µi nh»m ®¶m b¶o liªn kÕt gi÷a bª t«ng ®µi vµ bª t«ng cäc. - PhÇn ®Çu cäc sau khi ®Ëp bá ph¶i ngµm vµo ®µi mét ®o¹n 20 cm vµ mét ®o¹n thÐp tr¬ sau khi ®Ëp ®Çu cäc lµ 30cm. - Khèi l-îng ph¸ bª t«ng ®Çu cäc: Vbª t«ng ®Çu cäc= 0,5x0,35x0,35x438 =26,82m 3 3.1.3. Thi c«ng bª t«ng lãt ®µi mãng, gi»ng mãng. Sau khi ®Ëp bª t«ng ®Çu cäc ta tiÕn hµnh dän vÖ sinh s¹ch hè ®µo ®Ó thi c«ng bª t«ng lãt mãng. - Dùng Gabari t¹m ®Þnh vÞ trôc mãng, cèt cao ®é b»ng m¸y kinh vÜ vµ m¸y thñy b×nh. Tõ ®ã c¨ng d©y, th¶ däi ®ãng cäc s¾t 10 ®Þnh vÞ tim mãng . - Bª t«ng lãt mãng, gi»ng mãng cã khèi l-îng nhá, c-êng ®é thÊp nªn ®-îc ®æ thñ c«ng. (khèi l-îng bª t«ng lãt ®· tÝnh ë phÇn trªn Vbt lãt=40.21m 3. - C¨n cø vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh còng nh- l-îng bª t«ng cÇn trén, ta chän m¸y trén qu¶ lª, xe ®Èy m· hiÖu SB - 30V (theo sæ tay chän m¸y x©y dùng cña NguyÔn TiÕn Thu) cã c¸c th«ng sè sau: M· hiÖu V thïng trén (lÝt) V xuÊt liÖu (lÝt) N quay thïng (vßng/phót) Thêi gian trén (gi©y) SB - 30V 250 165 20 60 * N¨ng suÊt cña m¸y trén qu¶ lª : N = Vh÷u Ých .k1.k2.n Trong ®ã: Vh÷u Ých = Vxl = 165 (l) = 0,165 (m 3). k1 = 0,7 lµ hÖ sè thµnh phÇn cña bª t«ng. k2 = 0,8 lµ hÖ sè sö dông m¸y trén theo thêi gian. n = ck T 3600 lµ sè mÎ trén trong 1 giê. Tck = t®æ vµo + ttrén + t®æ ra t®æ vµo = 20 (s) lµ thêi gian ®æ vËt liÖu vµo thïng. ttrén = 60 (s) lµ thêi gian trén bª t«ng. t®æ ra = 20 (s) lµ thêi gian ®æ bª t«ng ra. Tck = 20 + 60+ 20 = 100 (s). Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 123 n = 36 100 3600 ( mÎ/giê ) N = 0,165x0,7x.0,8x36 = 3,326 (m3/h) VËy, Dïng 1 m¸y trén th× thêi gian trén hÕt l-îng bª t«ng lãt mãng, gi»ng mãng lµ: 40,21 10,4 15,36 3,326 btlotVt N ( giê ) 16giê => Chän 2 m¸y trén * Thao t¸c trén bª t«ng b»ng m¸y trén qu¶ lª trªn c«ng tr-êng: + Tr-íc tiªn cho m¸y ch¹y kh«ng t¶i mét vµi vßng råi ®æ cèt liÖu vµo trén ®Òu, sau ®ã ®æ n-íc vµo trén ®Òu ®Õn khi ®¹t ®-îc ®é dÎo. + Kinh nghiÖm trén bª t«ng cho thÊy r»ng ®Ó cã mét mÎ trén bª t«ng ®¹t ®-îc nh÷ng tiªu chuÈn cÇn thiÕt th-êng cho m¸y quay kho¶ng 20 vßng. NÕu sè vßng Ýt h¬n th-êng bª t«ng kh«ng ®Òu. NÕu quay nhiÒu vßng h¬n th× c-êng ®é vµ n¨ng suÊt m¸y sÏ gi¶m. Bª t«ng dÔ bÞ ph©n tÇng. + Khi trén bª t«ng ë hiÖn tr-êng ph¶i l-u ý: NÕu dïng c¸t Èm th× ph¶i lÊy l-îng c¸t t¨ng lªn. NÕu ®é Èm cña c¸t t¨ng 5% th× khèi l-îng c¸t cÇn t¨ng 25 30% vµ l-îng n-íc ph¶i gi¶m ®i. * Thi c«ng bªt«ng lãt. + Dïng xe cót kÝt ®ãn bª t«ng tõ m¸y trén ®Ó di chuyÓn ®Õn n¬i ®æ. + ChuÈn bÞ mét khung gç ch÷ nhËt cã kÝch th-íc b»ng víi kÝch th-íc cña líp bª t«ng lãt. + Bè trÝ c«ng nh©n ®Ó cµo bª t«ng, san ph¼ng vµ ®Çm bª t«ng b»ng ®Çm bµn. + TiÕn hµnh trén vµ vËn chuyÓn bª t«ng tíi vÞ trÝ mãng thi c«ng, ®æ bª t«ng xuèng m¸ng ®æ (vËn chuyÓn bª t«ng b»ng xe cót kÝt). §æ bª t«ng ®-îc thùc hiÖn tõ xa vÒ gÇn. 3.2. Lùa chän biÖn ph¸p thi c«ng bª t«ng mãng. 3.2.1. TÝnh to¸n khèi l-îng bª t«ng mãng, gi»ng mãng. §· tÝnh to¸n ë phÇn 2.1.4.2 (lùa chän m¸y vËn chuyÓn ®Êt). Vbt ®µi= 349,28m 3, Vbt gi»ng= 22,02m 3. 3.2.2. Lùa chän biÖn ph¸p thi c«ng bª t«ng mãng, gi»ng mãng. HiÖn nay ë n-íc ta ®ang tån t¹i ba d¹ng chÝnh vÒ thi c«ng bª t«ng: + Thi c«ng thñ c«ng hoµn toµn. khung gç ch÷ nhËt VËn chuyÓn bª t«ng lãt Xe cót kÝt SµN C¤NG T¸C Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 124 + Thi c«ng b¸n c¬ giíi. + Thi c«ng c¬ giíi. Thi c«ng bª t«ng thñ c«ng hoµn toµn chØ dïng khi khèi l-îng bª t«ng nhá vµ c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt Ýt quan träng. Nh-ng ®øng vÒ mÆt khèi l-îng th× d¹ng nµy l¹i lµ quan träng v× cã ®Õn 50% bª t«ng ®-îc dïng lµ thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p nµy. T×nh tr¹ng chÊt l-îng cña lo¹i bª t«ng nµy rÊt thÊt th-êng vµ khã theo dâi, xÐt vÒ khÝa c¹nh qu¶n lý. Thi c«ng bª t«ng b¸n c¬ giíi lµ biÖn ph¸p thi c«ng ®-îc dïng phæ biÕn hiÖn nay ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã khèi l-îng bª t«ng nhá. Ph-¬ng ph¸p thi c«ng nµy cho gi¸ thµnh rÎ h¬n bª t«ng th-¬ng phÈm. Nh-ng ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã khèi l-îng bª t«ng lín, yªu cÇu vÒ tiÕn ®é thi c«ng nhanh th× biÖn ph¸p thi c«ng nµy ch-a ph¶i lµ tèi -u nhÊt. Bª t«ng th-¬ng phÈm ®ang ®-îc nhiÒu ®¬n vÞ sö dông tèt. Bª t«ng th-¬ng phÈm cã nhiÒu -u ®iÓm trong kh©u b¶o ®¶m chÊt l-îng vµ thi c«ng thuËn lîi. Bª t«ng th-¬ng phÈm kÕt hîp víi m¸y b¬m bª t«ng lµ mét tæ hîp rÊt hiÖu qu¶. VÒ mÆt chÊt l-îng th× viÖc sö dông bª t«ng th-¬ng phÈm kh¸ æn ®Þnh. HiÖn nay trªn khu vùc thi c«ng c«ng tr×nh ®· cã nhiÒu n¬i cung cÊp bª t«ng th-¬ng phÈm víi sè l-îng ngµy lªn ®Õn 1000m3. MÆt kh¸c, khèi l-îng bª t«ng mãng vµ gi»ng mãng kh¸ lín (V= 371,3m3), ph-¬ng ¸n ®µo mãng lµ ®µo thµnh ao nªn viÖc thi c«ng vËn chuyÓn bª t«ng b»ng thñ c«ng rÊt khã kh¨n. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®Ó ®¶m b¶o thi c«ng ®óng tiÕn ®é còng nh- chÊt l-îng kÕt cÊu c«ng tr×nh còng nh- c¬ giíi hãa trong thi c«ng ta chän ph-¬ng ¸n thi c«ng bª t«ng ®µi, gi»ng mãng b»ng bª t«ng th-¬ng phÈm kÕt hîp m¸y b¬m bª t«ng lµ hîp lý h¬n c¶. 3.3. TÝnh to¸n cèppha mãng, gi»ng mãng. 3.3.1. Lùa chän ph-¬ng ¸n cèppha mãng, gi»ng mãng. Trong x©y dùng cã rÊt nhiÒu lo¹i cèppha nh-ng nh÷ng lo¹i hay ®-îc dïng hiÖn nay lµ: Cèppha gç xÎ, cèppha gç v¸n Ðp, cèppha kim lo¹i, cèppha nhùa Fuvi. S¬ l-îc vÒ c¸c tÝnh n¨ng cña c¸c lo¹i ®ã nh- sau: 3.3.1.1. C«ppha lµm tõ gç xÎ. Cèppha gç xÎ ®-îc s¶n xuÊt tõ c¸c tÊm v¸n gç cã chiÒu dµy tõ 2,5 ®Õn 4cm. Gç dïng ®Ó s¶n xuÊt c«ppha lµ lo¹i gç thuéc nhãm VI, VII. C¸c tÊm gç nµy liªn kÕt víi nhau thµnh tõng m¶ng theo kÝch th-íc yªu cÇu, m¶ng cèppha ®-îc t¹o tõ c¸c tÊm v¸n, nÑp gç vµ c¸c ®inh ®Ó liªn kÕt víi nhau. Cèppha gç dÔ bÞ h- háng nªn sè lÇn sö dông l¹i Ýt v× vËy gi¸ thµnh kh¸ cao. MÆt kh¸c, hiÖn nay do yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i tr-êng nªn nã chØ cßn ®-îc dïng ë c¸c c«ng tr×nh nhá. 3.3.1.2. C«ppha gç v¸n Ðp. Cèppha gç v¸n Ðp ®-îc chÕ t¹o trong nhµ m¸y víi kÝch th-íc 1,2x2,4m cã chiÒu dµy tõ 1 ®Õn 2,5cm. Tr-êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ ®Æt hµng theo kÝch th-íc yªu cÇu. Gç v¸n Ðp kÕt hîp víi s-ên gç hoÆc s-ên kim lo¹i t¹o thµnh m¶ng cèppha cã ®é cøng lín. Cèppha gç v¸n Ðp cã -u ®iÓm lµ gi¶m chi phÝ gia c«ng trªn c«ng tr-êng, gi¸ thµnh kh«ng cao, bÒ mÆt ph¼ng nh½n. Sö dông gç v¸n Ðp cßn cã ý nghÜa to lín trong viÖc thóc ®Èy c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c ph¸t triÓn. 3.3.1.3. C«ppha kim lo¹i. Cèppha kim lo¹i bao gåm tÊm mÆt thÐp ®en dµy tõ 1 ®Õn 2mm vµ c¸c s-ên thÐp cã kÝch th-íc tiÕt diÖn 2x5mm. TÊm mÆt vµ s-ên ®-îc liªn kÕt hµn ë mÆt sau tÊm khu«n, nã ®-îc s¶n xuÊt tõ c¸c tÊm cã kÝch th-íc rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. C¸c tÊm khu«n Tr-êng §h DÂN LẬP HẢI PHÒNG §å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2010 - 2014 Khoa X©y dùng Svth: nguyÔn v¨n hoµng- líp XD1401D 125 ®-îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c khãa th«ng qua c¸c lç khoan däc theo c¸c s-ên n»m trªn chu vi c¸c tÊm khu«n. Cèpph

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf47_NguyenVanHoangB_XD1401D.pdf
 • fasacad.fas
 • dwgBAN VE KIEN TRUC moi nhat.dwg
 • dwgBAN VE MONG.DWG
 • dwgbt mong.dwg
 • dwgep coc.dwg
 • bakep coc1.bak
 • dwgep coc1.dwg
 • dwgep coc2.dwg
 • docHOANGthuyet minh DATN.doc
 • dwgkhung ten chuan.dwg
 • dwgkhung truc.dwg
 • dwgthep san.dwg hang moi.dwg
 • dwgthep thang.dwg
 • dwgthi cong dao dat.dwg
 • dwgThi cong than.dwg
 • dwgtien do..dwg
 • dwgTMB.dwg