Đồ án Đường cấp 4 miền núi 60 km/h , lưu lượng 630 xe/ngày đêm tương lai

MỤC LỤC

Phần I – THIẾT KẾ CƠ SỞ

Chương 1: TÌNH HÌNH CHUNG KHU VỰC XÂY DỰNG TUYẾN

I. Những vấn đề chung 2

II. Tình hình khu vực xây dựng 3

1. Cơ sở pháp lý để lập báo cáo đầu tư 3

2. Quá trình nghiên cứu tổ chức thực hiện 3

3. Tình hình dân sinh,kinh tế, chính trị, văn hóa 3

4. Về khả năng ngân sách của tỉnh 3

5. Mạng lưới giao thông vận tải của vùng 3

6. Đánh giá và dự báo về nhu cầu vận tải 3

7. Đặc điểm địa hình địa mạo 4

8. Đặc điểm về địa chất 4

9. Đặc điểm về địa chất thủy văn 5

10. Vật liệu xây dựng 5

11 Đặc điểm khí hậu thủy văn 5

III. Mục tiêu của tuyến trong khu vực 5

IV. Kết luận 6

V. Kiến nghị 6

Chương 2: CẤP HẠNG VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN

I. Xác định cấp hạng kỹ thuật 7

1. Tính lưu lượng xe con thiết kế 7

2. Xác định cấp đường và cấp quản lý của đường ô tô 7

II. Tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của tuyến 8

1. Các yếu tố mặt cắt ngang 8

2. Xác định các yếu tố kĩ thuật trên bình đồ 11

3. Xác định các yếu tố kĩ thuật trên trắc dọc 22

III. Bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật của tuyến 26

Chương 3: THIẾT KẾ TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ

I. Vạch tuyến trên bình đồ 27

1. Căn cứ vạch tuyến trên bình đồ 27

2. Nguyên tắc vạch tuyến trên bình đồ 27

3. Giới thiệu sơ bộ về các phương án tuyến đã vạch 28

II. Thiết kế bình đồ 28

1. Các yếu tố đường cong nằm 28

2. Xác định các cọc TĐ, TC, P, NĐ, NC 30

3. Xac định cọc thay đổi địa hình 33

4. Xác định cự ly giữa các cọc 33

Chương 4: TÍNH TOÁN THUỶ VĂN

I. Xác định lưu lượng tính toán 43

1. Xác định thời gian tập trung nước trên sườn dốc 43

2. Tính hệ số địa mạo thủy văn của lòng sông 44

II. Tính toán cống 49

III. Tính toán khẩu độ cầu nhỏ 51

IV. Rãnh biên , rãnh đỉnh 60

Chương 5: THIẾT KẾ NỀN - MẶT ĐƯỜNG

I. Yêu cầu đối với nền đường 62

II. Yêu cầu đối với áo đường mềm 62

III. Loại tầng mặt và mô đun đàn hồi yêu cầu của kết cấu áo đường 63

1. Xác định loại tầng mặt kết cấu áo đường 63

2. Xác định mô đun đàn hồi yêu cầu của mặt đường 63

IV. Chọn cấu tạo áo đường 65

V. Dự kiến cấu tạo kết cấu áo đường phương án I 65

1. Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi 66

2. Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất 67

3. Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn trong lớp BTN 69

4. Kết luận 72

VI. Dự kiến cấu tạo kết cấu áo đường phương án II 72

1. Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi 72

2. Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất 74

3. Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn trong lớp BTN và CP Đá dăm gi cố xi măng 75

4. Kết luận 79

VII. So sánh và lựa chọn hai phương án áo đường 79

VIII. Thiết kế kết cấu lề đường gia cố 81

Chương 6: THIẾT KẾ TRẮC DỌC – TRẮC NGANG

I. Thiết kế trắc dọc 82

1. Những yêu cầu khi thiết kế trắc dọc 82

2. Kết quả thiết kế 83

II. Thiết kế mặt cắt ngang 92

1. Các cấu tạo mặt cắt ngang 92

2. Kết quả thiết kế 92

Chương 7: KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP

I. Nền đắp 93

II. Nền đào 94

III. Bảng khối lượng đào đắp 95

Chương 8: THIẾT KẾ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG

I. Mục đích ý nghĩa yêu cầu. 114

II. Biển báo và cột cây số 114

1. Biển báo hiệu 114

2. Cột cây số 115

III. Dấu hiệu trên đường 115

IV. Kết cấu phòng hộ 116

Chương 9: PHÂN TÍCH KINH TẾ-KỸ THUẬT VÁO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN

I. Tổng quan về phân tích kinh tế kỹ thuật 118

1. Các chỉ tiêu kỹ thuật 118

2. Các chỉ tiêu kinh tế và điều kiện xây dựng 118

II. Tính toán một số chỉ tiêu kinh tế 118

1. Chi phí xây dựng nền đường 118

2. Chi phí xây dựng mặt đường 119

3. Chi phí xây dựng công trình trên đường 120

III Tính toán một số chỉ tiêu kỹ thuật 120

1. Hệ số triển tuyến 120

2. Hệ số chiều dài ảo 121

3. Trị số góc ngoặt trung bình 123

4. Bán kính trung bình 123

5. Mức độ thoải của tuyến trên trắc dọc 124

IV. Đánh giá mức độ an toàn của hai phương pháp hệ số tai nạn 125

V. Chi phí vận doanh khai thác 127

1. Chi phí khai thác của ô tô 127

2. Chi phí khai thác đường 128

VI. So sánh lựa chọn hai phương án tuyến 129

Chương 10: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

I. Các điều kiện môi trường hiên tại 130

II. Đánh giá sơ bộ các tác động đến môi trường 131

III. Kết luận 132

PHẦN II – THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Chương 1: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ ĐOẠN TUYẾN

I. Thiết kế bình đồ tuyến 134

II. Thiết kế đường cong nằm 134

1. Mục đích và nội dung tính toán 134

2. Tính toán và thiết kế đường cong nằm 135

2.1. Tính toán thiết kế đường cong nằm R=300m 135

2.2. Tính toán thiết kế đường cong nằm R=400m 142

Chương 2: THIẾT KẾ TRẮC DỌC

I. Thiết kế đường đỏ 149

II Tính toán các yếu tố đường cong đứng 149

Chương 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG

I. Kết cấu áo đường cho phần xe chạy 160

II Kết cấu áo đường cho phần lề gia cố 161

Chương 4: THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

I. Thiết kế rãnh biên 163

1. Yêu cầu khi thiết kế rãnh 163

2. Lưu lượng nước chảy qua rãnh 163

3. Xác định các đặc trưng thủy lực của rãnh 166

II. Thiết kế cống 167

1. Lưu lượng nước chảy qua cống 167

2. Tính toán xói và gia cố sau cống 169

3. Xác định cao độ nền mặt đường trên đỉnh cống 170

4. Tính chiều dài cống và tổng hợp cống 170

Chương 5: KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP

Bảng khối lượng đào đắp 172

Phần III: TỔ CHỨC THI CÔNG

Chương 1: TÌNH HÌNH CHUNG KHU VỰC XÂY DỰNG TUYẾN

I. Tình hình tuyến được chọn 180

1. Khí hậu, thủy văn 180

2. Vật liệu xây dựng địa phương 180

3. Tình hình cung cấp nguyên vật liệu 180

4. Tình hình đơn vị thi công và thời hạn thi công 180

5. Bố trí mặt bằng thi công 180

6. Láng trại và công trình phụ 181

7. Tình hình dân sinh 181

8. Kết luận 181

II. Qui mô công trình 181

1. Các chỉ tiêu kĩ thuật của tuyến đường 181

2. Công trình trên tuyến 182

Chương 2: CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

I. Giới thiệu phương án thi công dây chuyền 184

1. Nội dung phương pháp 184

2. Ưu nhược điểm của phương pháp 184

3. Điều kiện áp dụng được phương pháp 184

II. Kiến nghị chọn phương án thi công dây chuyền 184

III. Chọn hướng thi công 185

IV. Trình tự và tiến độ thi công 185

 

 

Chương 3: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG

I. Chuẩn bị mặt bằng thi công 186

II. Cắm cọc định tuyến 186

III. Chuẩn bị các loại nhà và văn phòng tại hiện trường 187

IV. Chuẩn bị các cơ sở sản xuất 187

V. Làm đường tạm 187

VI. Chuẩn bị hiện trường thi công 187

1. Khôi phục cọc 187

2. Dọn dẹp mặt bằng thi công 188

3. Đảm bảo thoát nước thi công 188

4. Công tác lên khuôn đường 188

5. Thực hiện việc di dời các cọc định vị 188

Chương 4. TỔ CHỨC THI CÔNG CỐNG

I. Thống kê số lượng cống 189

II Các bước thi công cống 189

1. Khôi phục vị trí cống ngoài thực địa 190

2. Vận chuyển và bóc dỡ các bộ phận của cống 190

3. Lắp đặt cống vào vị trí 190

4. Vận chuyển vật liệu 191

5. Đào hố móng 191

III. Tổ chức thi công cho một cống điển hình 192

Chương 5: TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

I. Giải pháp thi công các dạng nền đường 195

1. Các biện pháp đắp nền 195

2. Các biện pháp đào nền 196

II. Các yêu cầu về sử dụng vật liệu xây dựng nền 197

III. Các yêu cầu về công tác thi công 197

IV. Tính toán điều phối đất 198

1. Tính toán khối lượng đào đắp 198

2. Vẽ biểu đồ khối lượng 100m 202

3. Vẽ đường cong cấp phối đất 202

4. Điều phối đất 205

5. Phân đoạn 206

 

doc6 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 5661 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Đường cấp 4 miền núi 60 km/h , lưu lượng 630 xe/ngày đêm tương lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG 1-SO BO.doc
 • dwgBINH DO 2 PHUONG AN TUYEN.dwg
 • docchuong2.doc
 • docchuong3.doc
 • docchuong5.doc
 • docchuong6.doc
 • docchuong7.doc
 • docchuong 4.doc
 • docCHUONG 8-9-10.doc
 • dwgCONG D 1.75 _MVQ.dwg
 • dwgCONG DUNG CONG NAM.dwg
 • dwgduong cong tich luy dat1111.dwg
 • docloi cam on-quyen.doc
 • docMuc luc.doc
 • docPHU LUC-TRAC NGANG.doc
 • docRead me.doc
 • dwgSB-4 kinh te ki thuat..dwg
 • dwgSO DO LU.dwg
 • docthi cong mvq.doc
 • docthiet ke ky thuat mvq.doc
 • dwgTIEN DO THEO GIO_MVQ.dwg
 • dwgTIEN DO TONG THE_MVQ.dwg
 • dwgtrac doc 2 tuyen MVQ11111.dwg
 • dwgtrac doc binh do tkkt.dwg
 • dwgtrac ngang dien hinh.dwg