Đồ án Hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng

Mục lục

Chương 1 : Mục đích của hệ thống tính cước và chăm sóch khách hàng

Chương 2 : Giải pháp tổng thể.

Chương 3 : Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Chương 4 : Đánh giá và hướng phát triễn

Phần phụ lục

Phụ lục A. Triễn khai chương trình ứng dụng

Phụ lục B. Các bảng báo cáo kết quả từ thực nghiệm

Tài liệu tham khảo

 

doc2 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1602 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
STT D÷ liÖu Lo¹i M« t¶ kiÓu Qui t¾c Gi¶i thÝch 1 §¬nVÞTÝnh KTT C §¬n vÞ tÝnh cho mét cuéc gäi (VD: ®ång) 2 §­êngPhè KTT C §­êng phè cña kh¸ch hµng 3 §iÖnTho¹i KTT C Sè ®iÖn tho¹i cña kh¸ch hµng, c¬ quan, ®¬n vÞ 4 §ÞaChØ KTT C §Þa chØ cña ®¬n vÞ hoÆc c¬ quan 5 BlockBT KTT N Block b×nh th­êng sö dông cho c­íc §T QT 6 BlockC§ KTT N Block giê cao ®iÓm sö dông cho c­íc §T QT 7 BPYªuCÇu KTT C Bé phËn yªu cÇu xö lý vi ph¹m 8 CTHîp§ång KTT C Chi tiÕt phÇn hîp ®ång 9 CTThanhTo¸n KTT C Chi tiÕt phÇn thanh to¸n 10 CTTranhChÊp KTT C Chi tiÕt phÇn tranh chÊp 11 Gi¸M¸y KTT N Gi¸ m¸y l¾p ®Æt 12 GiêGäi KTT D Giê b¾t ®Çu gäi 13 GiêKT KTT D Giê kÕt thóc gäi 14 GiêTB KTT D Giê thuª bao 15 GíiTÝnh KTT L Giíi tÝnh cña kh¸ch hµng 16 H§Sè KTT C M· sè hîp ®ång cña mçi kh¸ch hµng 17 H·ngSX KTT C H·ng s¶n xuÊt 18 LDoXöLý KTT C Lý do xö lý 19 M·§¬nVÞ KTT C M· ®¬n vÞ b­u ®iÖn 20 M·§P KTT C M· ®i¹ ph­¬ng 21 M·CQ KTT C M· sè c¬ quan 22 M·Gäi KTT C M· sè gäi 23 M·KH KTT C M· sè cña kh¸ch hµng 24 M·M¸y KTT C M· sè cña m¸y 25 M·NH KTT C M· sè cña ng©n hµng 26 M·N­íc KTT C M· n­íc (M· ký hiÖu cña mçi n­íc) 27 M·TB KTT C M· thuª bao ®iiÖn tho¹i hoÆc di ®éng cña KH 28 M·Vïng KTT C M· vïng cña mçi ®Þa ph­¬ng 29 MoDel KTT C Model m¸y 30 N¬iTB KTT C N¬i ®¨ng ký thuª bao 31 NéiDung KTT C Néi dung khiÕu n¹i, vi ph¹m hoÆc tranh chÊp 32 Ng©nHµng KTT C Tªn ng©n hµng mµ kh¸ch hµng sö dông 33 Ngµy§æi KTT D Ngµy thay ®æi b¶ng c­íc 34 NgµyGäi KTT D Ngµy b¾t ®Çu gäi 35 NgµyKN KTT D Ngµy khiÕu n¹i 36 NgµyKT KTT D Ngµy kÕt thóc gäi 37 NgµySinh KTT D Ngµy th¸ng n¨m sinh cña kh¸ch hµng 38 NgµyTB KTT D Ngµy ®¨ng ký thuª bao 39 NgµyVP KTT D Ngµy vi ph¹m 40 NghÒNghiÖp KTT C NghÒ nghiÖp cña kh¸ch hµng 41 Ph­êngX· KTT C Ph­êng, x· mµ kh¸ch hµng ë 42 Phót§Çu KTT N §¬n gi¸ c­íc ®iÖn tho¹i trong n­íc phót ®Çu 43 Phót§ÇuBT KTT N §¬n gi¸ c­íc c¸c lo¹i phót ®Çu b×nh th­êng 45 Phót§ÇuC§ KTT N §¬n gi¸ c­íc c¸c lo¹i phót ®Çu lóc cao ®iÓm 47 PhótTiÕp KTT N §¬n gi¸ c­íc ®iÖn tho¹i trong n­íc phót tiÕp 48 PhótTiÕpBT KTT N §¬n gi¸ c­íc c¸c lo¹i phót tiÕp b×nh th­êng 49 PhótTiÕpC§ KTT N §¬n gi¸ c­íc c¸c lo¹i phót tiÕp lóc cao ®iÓm 50 Q§ÞnhXöLý KTT C Qui ®Þnh xö lý vi ph¹m 51 QuècTÞch KTT C Quèc tÞch cña kh¸ch hµng 52 QuËnHuyÖn KTT C QuËn, huyÖn mµ kh¸ch hµng ë 53 SèCMND KTT C Sè chøng minh nh©n d©n cña kh¸ch hµng 54 SèCT KTT C Sè chøng tõ 55 SèGäi KTT C Sè ®iÖn tho¹i ®­îc gäi 56 SèM¸y KTT C Sè m¸y ®iÖn tho¹i lóc ®¨ng ký thuª bao 57 SèNhµ KTT C Sè nhµ mµ kh¸ch hµng ë 58 SerieM¸y KTT C Sè Serie cña m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng 59 SèSimcard KTT C Sè Simcard ®­îc cÊp cho kh¸ch hµng 60 SèTK KTT C Sè tµi kho¶n 61 T×nhTr¹ng KTT C T×nh tr¹ng cña (Thuª bao, khiÕu n¹i....) 62 Tªn§¬nVÞ KTT C Tªn ®¬n vÞ b­u ®iÖn 63 Tªn§P KTT C Tªn ®Þa ph­¬ng 64 TªnCQ KTT C Tªn c¬ quan 65 TªnKH KTT C Tªn kh¸ch hµng 66 TªnNH KTT C Tªn ng©n hµng 67 TªnN­íc KTT C Tªn n­íc 68 TªnTK KTT C Tªn tµi kho¶n 69 TGianGäi TT N QT8 Thêi gian gäi tÝnh cho mçi cuéc gäi 70 Th¬iGianAD KTT D Thêi gian ¸p dông cña mçi vi ph¹m 71 TiÒnGäiCV TT N QT1 TiÒn gäi di ®éng cËn vïng 72 TiÒnGäi§D TT N QT2 TiÒn gäi §T hoÆc di ®éng trong n­íc 73 TiÒnGäiDV TT N QT3 TiÒn gäi c¸c dÞch vô 74 TiÒnGäiNT TT N QT4 TiÒn gäi néi tØnh 75 TiÒnGäiNV TT N QT5 TiÒn gäi néi vïng 76 TiÒnGäiQT TT N QT6 TiÒn gä quèc tÕ 77 TiÒnGäiVLC TT N QT7 TiÒn gäi vïng l©n cËn 78 TiÒnTB KTT N TiÒn thuª bao c¸c dÞch vô hµng th¸ng 79 TiÒnTÖ KTT C Lo¹i tiÒn tÖ mµ kh¸ch hµng sö dông 80 TØnhTP KTT C TØnh, thµnh phè mµ kh¸ch hµng sèng 81 TængTiÒn TT N QT9 Tæng tiÒn cho mçi lo¹i dÞch vô 82 VïngC­íc KTT C Vïng c­íc 83 VïngGäi KTT C Vïng gäi 84 VïngTB KTT C Vïng thuª bao.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTDIENDL.DOC
  • rarHệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng.rar