Đồ án Khu căn hộ cao cấp Quốc Cường I

 

MỤC LỤC

Trang

 

PHẦN I: KIẾN TRÚC

 

Chương 1: TỔNG QUA VỀ KIẾN TRÚC

1.1 Vị trí công trình 09

1.2 Đặc điểm công trình 09

1.3 Các giải pháp kỹ thuật 10

1.3.1 Lựa chọn vật liệu và kiến trúc 10

1.3.2 Thông thoáng 10

1.3.3 Chiếu sáng 10

1.3.4 Hệ thống điện 10

1.3.5 Hệ thống cấp thoát nước 10

1.3.6 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 11

PHẦN II: KẾT CẤU

 

Chương 2: PHÂN TÍCH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

2.1 Giải pháp kết cấu của công trình 13

2.1.1 Hệ kết cấu khung 13

2.1.2 Hệ kết cấu khung giằng 13

2.1.3 Bố trí khung chịu lực 14

2.1.4 Sử dụng phần mềm 14

2.2 Nguyên tắc chung 15

2.2.1 Nguyên tắc tính toán kết cấu BTCT 15

2.2.2 Nguyên tắc tính toán tải trọng 17

 

Chương 3: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH

3.1 Mặt bằng sàn điển hình 18

3.2 Xác định sơ bộ chiều dày bản 19

3.3 Tải trọng 19

3.3.1 Tĩnh tải 20

3.3.2 Hoạt tải 20

3.4 Nội lực 21

3.4.1 Bản sàn kê bốn cạnh 21

3.4.2 Sàn bản dầm 23

3.5 Tính cốt thép 23

 

Chương 4: TÍNH CẦU THANG

4.1 Kích thước cầu thang 35

4.2 Cấu tạo bản thang và bậc thang 36

4.3 Tính toán bản thang và bản chiếu nghỉ 37

4.3.1 Tải trọng tác động lên bản thang 37

4.3.2 Tải trọng tác động lên bản chiếu nghỉ 38

4.3.3 Xác định nội lực 38

4.3.4 Tính toán cốt thép 41

4.4 Tính toán dầm chiếu nghỉ 2 41

4.4.1 Tải trọng tác động lên dầm 41

4.4.2 Xác định nội lực 42

4.4.3 Tính toán cốt thép 42

4.5 Tính toán dầm chiếu nghỉ 1 44

4.5.1 Tải trọng tác động lên dầm 44

4.5.2 Xác định nội lực 45

4.5.3 Tính toán cốt thép 46

 

Chương 5: TÍNH TOÁN KHUNG KHÔNG GIAN

5.1 Sơ đồ tính và chọn kích thước tiết diện 47

5.1.1 Sơ đồ tính 47

5.1.2 Chọn sơ bộ kích thước khung 48

5.1.2.1 Chọn kích thước vách cứng 48

5.1.2.2 Chọn kích thước dầm 50

5.2 Tải trọng tác động vào hệ kết cấu 50

5.2.1 Tải trọng đứng 50

5.2.1.1 Tĩnh tải 50

5.2.1.2 Hoạt tải 52

5.2.2 Tải trọng ngang 52

5.2.2.1 Thành phần gió tĩnh 52

5.2.2.2 Thành phần gió động 52

5.2.2.3 Gió động + gió tĩnh 59

5.3 Các trường hợp tải 60

5.4 Mô hình và giải nội lực 62

5.5 Tổ hợp nội lực và tính toán cốt thép cho vách dầm 62

5.5.1 Cách chọn nội lực 62

5.5.2 Tính cốt thép cho vách và dầm 62

5.5.2.1 Vách 62

5.5.2.2 Tính và bố trí cốt thép cho dầm 78

 

PHẦN III: NỀN MÓNG

 

Chương 6: BÁO CÁO ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

6.1 Tóm tắt địa chất 88

6.2 Lý thuyết thống kê 89

6.2.1 Xử lý và thống kê địa chất 89

6.2.2 Phân chia đơn nguyên địa chất 89

6.2.2.1 Hệ số biến động 89

6.2.2.2 Nguyên tác loại trừ sai số 89

6.2.3 Các đặc trưng tiêu chuẩn 90

6.2.4 Các đặc trưng tính toán 91

6.3 Kết quả thống kê 93

6.3.1 Lớp thứ 1 93

6.3.2 Bản tổng hợp 102

 

Chương 7: TÍNH TOÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI

7.1. Giới thiệu về móng cọc khoan nhồi 103

7.1.1. Cấu tạo 103

7.1.2. Công nghệ thi công 103

7.1.3. Ưu điểm cọc khoan nhồi 104

7.1.4. Nhược điểm cọc khoan nhồi 104

7.2. Tính sức chịu tải của cọc 104

7.2.1. Các thông số của cọc 104

7.2.2. Tính sức chịu tải của cọc 105

7.2.2.1 Sức chịu tải theo vật liệu 105

7.2.2.2 Sức chịu tải theo đất nền 105

7.2.2.3 Sức chịu tải theo chỉ tiêu cơ lý 109

7.2.2.4 Sức chịu tải theo xuyên động SPT 111

7.2.2.5 Kết luận 113

7.3. Thiết kế móng M1 117

7.3.1. Tính số cọc và bố trí 117

7.3.2. Kiểm tra tải tác động theo phương đứng 118

7.3.3. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 119

7.3.4. Kiểm tra ổn định của khối móng quy ước 119

7.3.5. Kiểm tra lún cho nhóm cọc 122

7.3.6. Kiểm tra xuyên thủng 124

7.3.7. Tính cốt thép cho đài cọc 125

7.3.8. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 126

7.3.9. Kiểm tra thép trong cọc 134

7.4. Thiết kế móng M5 135

7.4.1. Tính số cọc và bố trí 135

7.4.2. Kiểm tra tải tác động theo phương đứng 137

7.4.3. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 138

7.4.4. Kiểm tra ổn định của khối móng quy ước 139

7.4.5. Kiểm tra lún cho nhóm cọc 141

7.4.6. Kiểm tra xuyên thủng 145

7.4.7. Tính cốt thép cho đài cọc 147

7.4.8. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 153

7.4.9. Kiểm tra thép trong cọc 159

7.5. Thiết kế móng M4 160

7.5.1. Tính số cọc và bố trí 160

7.5.2. Kiểm tra tải tác động theo phương đứng 162

7.5.3. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 163

7.5.4. Kiểm tra ổn định của khối móng quy ước 163

7.5.5. Kiểm tra lún cho nhóm cọc 168

7.5.6. Kiểm tra xuyên thủng 173

7.5.7. Tính cốt thép cho đài cọc 173

7.5.8. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 180

7.5.9. Kiểm tra thép trong cọc 186

 

Chương 8: TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ÉP

8.1. Giới thiệu về móng cọc ly tâm ứng suất trước 188

8.1.1. phân loại 188

8.1.2. Hình dáng 188

8.1.3. Kích thước 189

8.1.4. Công nghệ sản xuất 191

8.1.5. Ưu điểm 191

8.1.6. Nhước điểm 192

8.2. Tính sức chịu tải của cọc 192

8.2.1. Các thông số của cọc 192

8.2.2. Tính sức chịu tải của cọc 193

8.2.2.1 Sức chịu tải theo vật liệu 193

8.2.2.2 Sức chịu tải theo đất nền 199

8.2.2.3 Sức chịu tải theo chỉ tiêu cơ lý 203

8.2.2.4 Sức chịu tải theo xuyên động SPT 206

8.2.2.5 Kết luận 208

8.3. Thiết kế móng M1 212

8.3.1. Tính số cọc và bố trí 212

8.3.2. Kiểm tra tải tác động theo phương đứng 214

8.3.3. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 215

8.3.4. Kiểm tra ổn định của khối móng quy ước 215

8.3.5. Kiểm tra lún cho nhóm cọc 219

8.3.6. Kiểm tra xuyên thủng 221

8.3.7. Tính cốt thép cho đài cọc 222

8.3.8. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 223

8.3.9. Kiểm tra thép trong cọc 232

8.4. Thiết kế móng M5 232

8.4.1. Tính số cọc và bố trí 232

8.4.2. Kiểm tra tải tác động theo phương đứng 235

8.4.3. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 236

8.4.4. Kiểm tra ổn định của khối móng quy ước 236

8.4.5. Kiểm tra lún cho nhóm cọc 239

8.4.6. Kiểm tra xuyên thủng 243

8.4.7. Tính cốt thép cho đài cọc 243

8.4.8. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 250

8.4.9. Kiểm tra thép trong cọc 256

8.5. Thiết kế móng M4 257

8.5.1. Tính số cọc và bố trí 257

8.5.2. Kiểm tra tải tác động theo phương đứng 259

8.5.3. Kiểm tra sức chịu tải của nhóm cọc 262

8.5.4. Kiểm tra ổn định của khối móng quy ước 262

8.5.5. Kiểm tra lún cho nhóm cọc 265

8.5.6. Kiểm tra xuyên thủng 271

8.5.7. Tính cốt thép cho đài cọc 271

8.5.8. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 278

8.5.9. Kiểm tra thép trong cọc 285

 

Chương 9: VÁCH TẦNG HẦM

9.1. Giới thiệu về vách tầng hầm 286

9.2. Kiểm tra ổn định tường cừ Lassen 286

9.2.1. Sơ bộ kích thước cừ 286

9.2.2. Tải trọng tác dụng 287

9.2.2. Tính toán 289

9.3. Tính toán vách tầng hầm 301

9.3.1. Sơ đồ tính 301

9.3.2. Tải trọng tác dụng 302

9.3.2. Tính toán 303

 

 

 

 

pdf306 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1524 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Khu căn hộ cao cấp Quốc Cường I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfthuyetminh.pdf
 • doc4.Loi cam on.doc
 • rarban ve.rar
 • docxdaimong4-ep.docx
 • docxdaimong4-nhoi.docx
 • docxdaimong5-ep.docx
 • docxdaimong5-nhoi.docx
 • docxdam.docx
 • rarETABS.rar
 • rarEXCEL.rar
 • docMUC LUC.doc
 • docNHAN XET GVHD.doc
 • pdfphuluc.pdf
 • docTHONG KE DIA CHAT.doc
 • doctrang lot.doc
 • pdftrang lot1.pdf
 • pdftrang lot2.pdf
 • pdftrang lot3.pdf
 • docvach tang ham.doc
 • docxvach1.docx
 • docxvach2.docx
 • docxvach3.docx