Đồ án Lập trình CGI với ngôn ngữ Perl trên Linux

MỤC LỤC

 

MỤC LỤC 3

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 5

I. Tình hình sử dụng Linux 5

II. CGI và Linux 6

III. Ngôn ngữ Perl 6

IV. Mục tiêu đồ án 6

CGI 7

I. Tổng quan về CGI 7

I.1. CGI là gì ? 9

I.1.1 Khái niệm Gateway 9

I.1.2 Common Gateway Interface 10

I.2 Tại sao dùng CGI ? 11

II Lập trình với CGI 12

II.1 Lựa chọn ngôn ngữ 12

II.1.1 C/C++(Unix, Linux, Windows, Macintosh) 12

II.1.2 Perl (Unix, Linux, Windows, Macintosh) 13

II.1.3 Visual Basic (chỉ dùng trên môi trường Windows) 13

II.2 Những vấn đề cơ bản trong lập trình CGI 13

II.2.1 Chương trình ví dụ 13

II.2.2 Outputting CGI 15

II.2.2 Sơ lược về HTML Forms 17

II.2.2.1 Thẻ FORM 19

II.2.2.2 Trường text và Password 19

II.2.2.3 Nút Reset và Submit 19

II.2.2.4 Tham chiếu một số tags 19

II.2.3 Input CGI 20

Tóm lại 27

III. Cài đặt và chạy chương trình CGI 28

III.1 Cấu hình Server để chạy CGI 28

III.2 Cài đặt CGI trên server UNIX 29

III.3 Chạy chương trình CGI 30

NGÔN NGỮ PERL 31

I. Giới thiệu 31

II. Biến trong Perl 32

II.1 Biến vô hướng(Scalar variables) 33

II.2 Khối lệnh và các cấu trúc điều khiển 33

II.3 Phạm vi của biến 35

II.4 Luật trích dẫn 36

III. Mảng và mảng liên hợp 38

III.1 Mảng 38

III.2 Mảng liên hợp ( associative array - hashes ) 41

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 43

I. Đặt vấn đề 43

I.1 Dẫn nhập 43

I.2 Yêu cầu 43

I.3 Các đối tượng khai thác hệ thống 44

I.3.1 Phòng đào tạo và công tác chính trị 44

I.3.2 Các vị giáo vụ khoa 44

I.3.3 Sinh viên, gia đình sinh viên ( người dùng trên mạng) 44

I.3.4 Những thuận lợi và khó khăn 44

a) Thuận lợi 44

b) Khó khăn 44

II. Phân tích hệ thống 45

II.1 Khảo sát hệ thống 45

II.2 Sơ đồ dòng dữ liệu 46

II.3 Từ điển dữ liệu 49

II.4 Mô hình thực thể kết hợp 51

II.5 Mô hình nhị nguyên 52

III. Xây dựng chương trình 53

III.1 Chọn công cụ 53

III.2 Xây dựng mô hình Logic dữ liệu 54

III.3 Các thủ tục xử lý trong chương trình 54

1. Module nhập danh sách lớp mới ( nhapds.cgi ) 54

2. Module tìm kiếm sinh viên ( timkiem.cgi ) 54

3. Module xem danh sách ( xem_danh_sach1.cgi ) 55

4. Module xem điểm ( xem_diem.cgi ) 55

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 56

I. Xây dựng môi trường hệ thống 56

II. Chạy chương trình 56

KẾT LUẬN 60

I. Những kết quả đạt được 60

I.1 Lý thuyết 60

I.2 Thực tiễn 60

II. Tính khả thi 60

III. Hạn chế 61

IV. Hướng phát triển 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

PHỤ LỤC 63

I. Module nhapds.cgi 63

II. Module xemdanhsach.cgi 65

III. Module xemdiem.cgi 67

IV. Module timkiem.cgi 69

 

doc70 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3032 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Lập trình CGI với ngôn ngữ Perl trên Linux, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLập trình CGI với ngôn ngữ Perl trên Linux.DOC
Tài liệu liên quan