Đồ án Nghiên cứu ảnh hưởng của mômen phụ đối với động cơ không đồng bộ

PHẦN I THUẬT TOÁN THIẾT KẾ

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN ĐỘNG CƠ ĐIỆN DUNG

Chương I Xác định kích thước chủ và thông số pha chính

Chương II Xác định kích thước răng rãnh stato

Chương III Xác định kích thước răng rãnh roto

Chương IV Tính toán trở kháng stato , roto

Chương V Tính toán mạch từ

Chương VI Tính toán chế độ định mức

Chương VII Tính toán dây quấn phụ

Chương VIII Tính toán tổn hao sắt và dòng điện phụ

Chương IX Tính toán chế độ khởi động

PHẦN II CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ BẰNG NGÔN NGỮ C VÀ C++

PHẦN III CHUYÊN ĐỀ MÔMEN PHỤ

PHẦN IV TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc78 trang | Chia sẻ: huong.duong | Lượt xem: 1239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu ảnh hưởng của mômen phụ đối với động cơ không đồng bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.265,0.28,0.3,0.315,0.335,0.345,0.375,0.4, 0.425,0.445,0.475,0.5,0.53,0.56,0.6,0.63,0.67,0.71,0.75,0.8,0.85, 0.9,0.95,1,1.006,1.12,1.18,1.25,1.32,1.4,1.5,1.6,1.7}, tg[50],min;int j; for(int i=0;i<50;i++) tg[i]=fabs(tg2-sd[i]);min=tg[0]; for(i=0;i=tg[i]){j=i;min=tg[i];}j++; return dk[j] } float Tra_dk_cd(float tg1 ){ float sd[48]={ 0.00785,0.00985,0.01227,0.01368,0.001539,0.01767, 0.0221,0.0227,0.0255,0.0284,0.0314,0.0353,0.0349,0.0437,0.0491, 0.0552,0.0616,0.0707,0.0779,0.0881,0.099,0.1104,0.1257,0.1419, 0.1590,0.1772,0.1963,0.221,0.246,0.283,0.312,0.353,0.396,0.442, 0.503,0.567,0.636,0.709,0.785,0.883,0.985,1.094,1.227,1.368, 1.539,1.767,2.011,2.27}, dkcd[50]={ 0.1,0.11,0.122,0.134,0.147,0.154,0.162,0.18,0.19,0.2,0.21,0.22, 0.23,0.242,0.259,0.271,0.285,0.3,0.315,0.335,0.35,0.37,0.395, 0.415,0.44,0.465,0.49,0.515,0.545,0.585,0.615,0.655,0.69,0.73, 0.77,0.865,0.895,0.915,0.965,1.015,1.08,1.14,1.2,1.26,1.33, 1.405,1.485,1.585,1.685,1.785}, tg[50],min; int j; for(int i=0;i<50;i++) tg[i]=fabs(tg1-sd[i]); min=tg[0]; for(i=0;i=tg[i]){j=i; min=tg[i];}j++; return dkcd[j];} float QchuanDn(float dn)//tra bang trang 26 float dkn[6]={8.1,8.9,10,11.6,13.1,14.9}, min1,tch[6]; int m,n; for( m=0;m<6;m++) tch[m]=fabs(dn-dkn[m]); min1=tch[1]; for(m=0;m=tch[m]){n=m;min1=tch[m];} cout<<"\n Duong kinh ngoai sau khi quy chuan "<<dkn[n]; return dkn[n];} //Hinh 5-1 trang 91 float traxi_Bg(float b1) float xi1[9]={0.70,0.68,0.66,0.62,0.55,0.45,0.32,0.27,0.23}, bg1[9]={0.00,0.25,0.50,0.75,1.00,1.25,1.50,1.75,2.00},xi2; int j; for(int i=0;i<9;i++){j=i;if(b1<bg1[i]) break;} xi2=xi1[j-1]+((xi1[j]-xi1[j-1])*(b1-bg1[j-1]))/(bg1[j]-bg1[j-1]); return xi2;} float tra_hscos3(float px,float p){ float hscs; float t2[10]={0.30,0.36,0.42,0.45,0.48,0.50,0.51,0.52,0.53,0.54}; float t1[10]={0.40,0.46,0.52,0.55,0.58,0.60,0.61,0.62,0.625,0.63}; int j;for(int i=0;i<10;i++) {float tg=px/50-i; j=i; if(tg<0) break;}; if(p==2) hscs=t2[j-1]+(t2[j]-t2[j-1])*(px/50-j+1); if(p==1) hscs=t1[j-1]+(t1[j]-t1[j-1])*(px/50-j+1); cout<<"hscos3 = "<<hscs; getch(); return hscs;} //phu luc 2 trang 269 tai lieu [1] float traH_Bg(float bg){ typedef float Hg1[170]; const Hg1 Hg={ 0.89,0.91,0.93,0.94,0.96,0.98,1.00,1.02,1.04,1.06, 1.08,1.10,1.13,1.15,1.18,1.20,1.22,1.24,1.26,1.28, 1.31,1.34,1.36,1.39,1.41,1.44,1.47,1.50,1.53,1.56, 1.59,1.62,1.66,1.69,1.72,1.76,1.80,1.83,1.86,1.90, 1.94,1.98,2.01,2.04,2.08,2.12,2.16,2.20,2.23,2.27, 2.31,2.35,2.39,2.43,2.48,2.52,2.55,2.60,2.64,2.69, 2.74,2.79,2.84,2.89,2.95,3.00,3.05,3.11,3.18,3.23, 3.32,3.38,3.44,3.51,3.57,3.67,3.74,3.82,3.90,3.98, 4.10,4.18,4.26,4.35,4.44,4.55,4.66,4.75,4.87,4.98, 5.09,5.21,5.33,5.46,5.58,5.72,5.85,6.00,6.18,6.35, 6.56,6.75,6.95,7.17,7.40,7.63,7.89,8.15,8.43,8.70, 9.05,9.34,9.65,10.0,10.4,10.9,11.3,11.9,12.4,12.9, 13.7,14.4,15.2,15.9,16.6,17.2,18.2,19.1,20.1,21.0, 21.8,23.1,24.1,25.5,26.1,27.2,28.4,29.8,31.3,32.9, 34.6,36.3,38.0,39.7,41.4,43.0,44.0,46.7,48.5,50.4, 52.2,56.0,60.0,64.0,69.0,74.0,79.0,85.0,91.0,97.0, 104 ,111 ,118 ,125 ,133 ,141 ,149 ,158 ,167 ,176 }; Hg1 csHg; int i,k; float tg,min[170],min1; for(i=0;i<170;i++){ csHg[i]=i;} tg =bg*100; for( i=0;i<170;i++){ min[i]=fabs(tg-csHg[i]);}// ham gia tri tuyet doi min1=min[0];k=0; for(i=0;imin[i]){min1=min[i];k=i;} cout<<"\n bg la="<<bg<<"\n k=="<<k<<" Hg=="<<Hg[k]; return Hg[k];} float traH_Bz(float bz1){ typedef float Hz1[200]; const Hz1 Hz={ 1.40,1.43,1.46,1.49,1.52,1.55,1.58,1.61,1.64,1.71, 1.74,1.77,1.80,1.84,1.86,1.90,1.92,1.96,1.98,2.02, 2.04,2.09,2.13,2.16,2.21,2.24,2.29,2.33,2.37,2.41, 2.45,2.49,2.53,2.57,2.62,2.67,2.72,2.77,2.82,2.87, 2.92,2.97,3.02,3.06,3.11,3.16,3.22,3.26,3.31,3.37, 3.42,3.47,3.53,3.60,3.66,3.72,3.79,3.84,3.90,3.96, 4.03,4.09,4.17,4.25,4.33,4.40,4.50,4.60,4.70,4.77, 4.88,4.97,5.09,5.17,5.27,5.37,5.47,5.59,5.70,5.82, 5.93,6.02,6.13,6.26,6.38,6.51,6.63,6.77,6.95,7.10, 7.24,7.38,7.55,7.70,7.90,8.04,8.20,8.40,8.57,8.79, 8.97,9.17,9.36,9.55,9.97,10.0,10.2,10.4,10.6,10.9, 11.2,11.5,11.7,12.1,12.4,12.7,13.1,13.3,13.7,14.1, 14.5,14.9,15.5,15.6,16.1,16.5,16.9,17.5,17.9,18.4, 19.0,19.4,20.0,20.7,21.4,22.2,23.0,23.8,25.0,26.0, 27.0,28.0,29.2,30.5,32.2,33.3,34.9,36.1,37.1,40.0, 41.6,43.5,46.0,48.0,50.3,53.3,54.3,57.9,61.3,64.2, 67.5,71.7,74.0,77.9,81.5,85.2,90.0,94.0,97.5,102, 106 ,110 ,115 ,121 ,126 ,130 ,135 ,141 ,147 ,154 , 159 ,165 ,173 ,178 ,185 ,191 ,196 ,203 ,211 ,220 , 231 ,243 ,255 ,268 ,281 ,295 ,309 ,324 ,329 ,364 }; Hz1 bz; float tg,min[200],min1;int k,i;tg =bz1*100; for(i=0;i<200;i++) {bz[i]=i;} for(i=0;i<200;i++){ min[i]=fabs(tg-bz[i]);} min1=min[0];k=0; for(i=0;imin[i]){min1=min[i];k=i;} cout<<"\nbz[i]==="<<bz[k];cout<<"\nhz[bz]===="<<Hz[bz[k]]; return Hz[bz[k]];} //hinh 10-5 trang 244 sach TKMD Tran KhanhHa, Nguyen Hong Thanh float tra_k1(float cosin){ float cos_phi[7]={0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1}, k11[7]={0.5,0.58,0.67,0.76,0.84,0.93,1}, tg; int cs;for(int k=0;k<7;k++){ tg=cosin-cos_phi[k];cs=k;if(tg<0) break;} float k1=k11[cs-1]+(k11[cs]-k11[cs-1])*(cosin-cos_phi[cs-1])*10; return k1;} //tao lop so phuc class sp{ private: float x,y; public: void create(float,float);//khoi tao truyen vao hai so thuc void hth(sp); float h_dung(); float p_thuc(); float p_ao(); sp operator+(sp); // cong hai so phuc sp operator-(sp); //tru hai so phuc sp operator*(sp); //nhan hai so phuc sp operator/(sp); }//chia hai so phuc void sp::create(float xf,float yf){ x=xf;y=yf;} void sp::hth(sp t){ cout=0) cout<<"+j"<<t.y; else cout<<"-j"<<fabs(t.y)} sp sp::operator+(sp cf) { sp tg; tg.x=x+cf.x; tg.y=y+cf.y; return tg;} sp sp::operator-(sp cf) { sp tg; tg.x=x-cf.x; tg.y=y-cf.y; return tg;} sp sp::operator*(sp cf){ sp tg; tg.x=x*cf.x-y*cf.y;tg.y=x*cf.y+y*cf.x; return tg;} sp sp::operator/(sp cf) { sp tg; tg.x=(x*cf.x+y*cf.y)/(cf.x*cf.x+cf.y*cf.y); tg.y=(x*cf.y+y*cf.x)/(cf.x*cf.x+cf.y*cf.y); return tg;} float sp::h_dung(){ float tg= pow((x*x+y*y),0.5); return tg;} float sp::p_thuc() {return x;} float sp::p_ao(){ return y;} 2>Mô đun nhập dữ liệu đầu vào #include #include #include void nen(){ clrscr(); textmode(C80); textbackground(2); window(1,1,82,25); textcolor(16); clrscr();} void font(){ gotoxy(1,1); printf("%c",218); for( int i=2;i<80;i++){ gotoxy(i,1); printf("%c",196);gotoxy(i,24); printf("%c",196);} gotoxy(80,1); printf("%c",191);gotoxy(80,24);printf("%c",217); gotoxy(1,24);printf("%c",192); for(i=2;i<25;i++){ gotoxy(1,i);printf("%c",179);gotoxy(80,i);printf("%c",179);} textbackground(6);window(2,2,79,24); clrscr(); gotoxy(1,1); printf("%c",218); for(i=2;i<78;i++) {gotoxy(i,1); printf("%c",196);gotoxy(i,23); printf("%c",196);} gotoxy(77,1);printf("%c",191);gotoxy(77,23);printf("%c",217); gotoxy(1,23); printf("%c",192); for( i=2;i<23;i++){gotoxy(1,i); printf("%c",179); gotoxy(77,i);printf("%c",179);} textcolor(13); gotoxy(22,2); cprintf("TRUONG DAI HOC BACH KHOA HA NOI "); gotoxy(30,3); cprintf("KHOA DIEN"); gotoxy(23,4); cprintf("BO MON THIET BI DIEN- DIEN TU "); gotoxy(28,7); cprintf("DO AN TOT NGHIEP "); gotoxy(10,10); cprintf(" CHUONG TRINH THET KE DONG CO KDB MOT PHA DIEN DUNG"); gotoxy(45,15); cprintf("GVHD : TS NGUYEN HONG THANH"); gotoxy(45,17); cprintf("SVTH : NGUYEN HUU XUYEN"); getch();} float Pdm,hs,p,cosphi,mmax,mk,ik,Udm; void nhap(){ char chon; cout<<"Ban muon nhap du lieu dau vao khong(c hoac k) chon="; cin>>chon;if(chon=='k'){ Pdm=180; hs=0.55; cosphi=0.74; mmax=1.7; Udm=220; mk=0.5;ik=1.5; p=1;} else{ cprintf(" Nhap cong suat dinh muc Pdm="); cin>>Pdm; cprintf(" Nhap dien ap dinh muc Udm="); cin>>Udm; do { cout>hs; if((hs>100)| (hs<0)) cout<<"\nBan nhap sai hay nhap hieu suat nho hon 1 lon hon 0";} while((hs>100)||(hs<0));hs=hs/100; do { cout>cosphi; if((hs>100)||(hs<0)) cout<<"\nBan da nhap sai hay nhap he so cong suot nho hon 1 lon hon 0"; } while((cosphi>100)||(cosphi<0)); cosphi=cosphi/100; cout>mmax; cout>mk; cout>ik; cout>p;} getch();} void main(){ nhap();} 3> Mô đun xác định kích thước cơ bản và thông số pha chính. #include #include #include #include #include #include #include float lda,Pdm3,Idm,Qa,Qb,Zs,Zr,Za,Zb,Kd,Bkk,A,Att,D,Dn,l, khkk,phi,ke,kett,Ssa,kda,Wsa,Ura,d,dcd,bt1; void ktcoban(){ cout<<"Ban muon chon cac he so de tinh kich thuoc co ban khong(chon c hoac k) ch="; char ch;float tg1,tg2,saiso,Ps3,lapA=0; cin>>ch;if(ch=='k'){ bt1=1.5; Pdm3=bt1*Pdm; Ps3=Pdm3/tra_hscos3(Pdm3,p); Kd=0.55; //cout<<"tra_hscos3(Pdm3,p)="<<tra_hscos3(Pdm3,p); lda=0.9; A=115; Bkk=0.5; Dn=44*pow((Ps3*p*p/(Bkk*A*lda*3000)),0.333333)/Kd; //cong thuc tinh duong kinh ngoai cout<<"Khi chua quy chuan Dn="<<Dn<<"(cm)"; Dn=QchuanDn(Dn);//quy chuan dk ngoai theo bang trang 26 cout<<" sau khi quy chuan Dn="<<Dn<<"(cm)"; D=Kd*Dn;//duong kinh trong to=3.14*D/(2*p);//buoc cuc l=lda*D; printf("\nDK trong stato D=%0.2f chieu dai stato l=%0.2f",D,l); Zs=24;Zr=19; Za=Zs/2; Zb=Zs/2; Qa=Za/(2*p); Qb=Zb/(2*p); cout<<"\nSo ranh pha A va B Za="<<Za<<" Zb="<<Zb; cout<<" Qa="<<Qa<<" Qb="<<Qb; kda=0.707/(Qa*sin(45/Qa));//he so day quan printf("\nHe so day quan Kdq=%0.3f",kda); Idm =Pdm/(hs*cosphi*1.414*Udm); cout<<"\nDong dien dinh muc Idm="<<Idm<<"(A)"; phi=0.000066*to*l*Bkk;//cong thuc tinh tu thong cout<<" tu thong phi="<<phi<<"(Wb)"; ke=0.82; Wsa=ke*Udm/(220*phi*kda); Ura=1*Wsa/(p*Qa); cout<<"\nKhi chua lam tron :Wsa="<<Wsa<<" Ura="<<Ura; tg1=fabs(Ura-floor(Ura)); tg2=fabs(Ura-ceil(Ura));//lam tron thanh so nguyen duong if(tg1>=tg2) Ura=ceil(Ura);//lam tron thanh so nguyen duong else Ura=floor(Ura); Ura=Ura; Wsa=Ura*p*Qa; ke=Wsa*220*phi*kda/Udm; khkk=0.3; cout<<"\nSau khi lam tron :Wsa="<<Wsa<<" Ura="<<Ura; else { do{ cout<<"Chon he so beta1( chon beta1=1.25-1.7) bt1="; cin>>bt1;} while((bt1>1.7)||(bt1<1.25)); Pdm3=bt1*Pdm; Ps3=Pdm3/tra_hscos3(Pdm3,p); cout<<"\ncong suat Pdm3="<<Pdm3<<" vaPs3="<<Ps3; do{ cout<<"\nChon he so lamda ( chon lamda=0.22-1.57) lda="; cin>>lda;} while((lda>1.57)||(lda<0.22)); //Chon Kd if(p==1)do { cout<<"Chon Kd (Ban chi chon Kd=0.485-0.615) Kd="; cin>>Kd;} while((Kd>0.615)||(Kd<0.485)); if(p==2)do{ cout<<"Chon Kd ( chon Kd=0.495-0.655) Kd="; cin>>Kd;} while((Kd>0.655)||(Kd<0.495)); do{ cout<<"Chon Bkk=0.3-1(T)) Bkk="; cin>>Bkk;} while((Bkk>1)||(Bkk<0.3)); //Chon tai duong A do{ cout>khkk; if((khkk0.31)) cout<<"\nBan da chon sai ,hay chon lai trong khoang";} while((khkk>0.31)||(khkk<0.2)); do{ if(p==1) do{ cout<<"Chon tai duong A (Ban chon A=90-180(A/cm)) A="; cin>>A;} while((A>180)||(A<90)); if(p==2) do{ cout<<"Chon tai duong A (Ban chon A=90-200(A/cm))A="; cin>>A;} while((A>200)||(A<90)); Dn=44*pow((Ps3*p*p/(Bkk*A*lda*3000)),0.333333)/Kd; // cong thuc tinh duong kinh ngoai cout<<"Khi chua quy chuan Dn="<<Dn<<"(cm)"; Dn=QchuanDn(Dn);//quy chuan dk ngoai theo bang trang 26 cout<<" sau khi quy chuan Dn="<<Dn<<"(cm)"; D=Kd*Dn;//duong kinh trong to=3.14*D/(2*p);//buoc cuc l=lda*D; //chieu dai stato cout<<"Ban hay chon so rang ranh stato,roto Zs/Zr:"; //theo bang Zs/Zr trang 28"; cin>>Zs;cout>Zr; Za=Zs/2;Zb=Zs/2; Qa=Za/(2*p); Qb=Zb/(2*p); cout<<"\ n So ranh pha A va B Za="<<Za<<" Zb="<<Zb; cout<<" Qa="<<Qa<<" Qb="<<Qb; kda=0.707/(Qa*sin(45/Qa));//he so day quan cout <<"\n He so day quan Kdq="<<kda; Idm =Pdm/(hs*cosphi*1.414*Udm); cout<<"\ndong dien dinh muc Idm="<<Idm<<"(A)"; phi=0.000066*to*l*Bkk; cout<<"\nTu thong phi="<<phi<<"(Wb)"; do{ cout<<"\nGia tri ke nam trong khoang : 0.7-0.9";{ cout>ke; if((ke>0.9)||(ke<0.7)) cout<<"\nBan da chon sai ,hay chon lai ";} while((ke>0.9)||(ke<0.7)); Wsa=ke*Udm/(220*phi*kda); cout<<"\nSo vong day pha A :Wsa="<<Wsa; Ura=1*Wsa/(p*Qa); cout<<" Ura="<<Ura; tg1=fabs(Ura-floor(Ura));tg2=fabs(Ura-ceil(Ura)); if(tg1>=tg2) Ura=ceil(Ura); else Ura=floor(Ura); Wsa=Ura*p*Qa; ke=Wsa*220*phi*kda/Udm; cout<<"\nSau khi lam tron :Wsa="<<Wsa <<" Ura="<<Ura<<" va ke ="<<ke;} while((ke>0.9)||(ke<0.7)); Att=2*Wsa*Idm/(3.14.D); cout<<"\ntai duong tinh toan Att="<<Att; saiso=fabs(Att-A)*100/Att; cout<<"\nsai so= "<<saiso; if(saiso>15) {lapA++;if(lapA>6) { cout<<"\nBan phai thoat ra ngoai de chon lai ";getch();exit(1);}}} while(saiso>15);} A=Att; Ssa=Idm/6; cout<<"\nTiet dien day dan khi chua quy chuan Ssa="<<Ssa; Ssa=tra_tiet_dien(Ssa); cout<<" sau khi quy chuan Ssa="<<Ssa; d=Tra_dkocd(Ssa); dcd=Tra_dk_cd(Ssa); cout<<"\nDuong kinh day tran d="<<d<<" va day co cach dien dcd="<<dcd; getch();} void main(){ nhap(); ktcoban(); getch();} 4>Mô dun xác định kích thước răng,rãnh stato #include #include #include #include #include #include #include #include void tustato(){ float Kldmax,Kldmin,Bzsmin=1.2,Bzsmax=1.6,Bgsmin=0.9,Bgsmax=1.3, Fsmin,bzsmin,bzsmax,hgsmax,hgsmin,Srsmax,Srsmin,Fgs,Fzs,Fts,xigs; if(p==1) {Kldmin=0.7,Kldmax=0.75;} if(p==2) {Kldmin=0.69,Kldmax=0.75;} D=D*10; //nhan 10de quy doi sang mm ts=pi*D/Zs; Dn=10*Dn; cout>b4s; printf("Kldmin=%0.2f Kldmax=%0.2f",Kldmin,Kldmax); Srsmin=Ura*dcd*dcd/(0.9*Kldmax); Srsmax=Ura*dcd*dcd/(0.9*Kldmin); printf("\ntiet dien so bo cua ranh:Srmin=%0.4f Srmax=%0.4f",Srsmin,Srsmax); hgsmin=10*phi*10000/(2*l*Bgsmax*kc); hgsmax=10*phi*10000/(2*l*Bgsmin*kc); printf("\n hgsmin= %0.4f",hgsmin); printf(" hgsmax= %0.4f",hgsmax); printf(" ts=%8.5f",ts); bzsmin=Bkk*ts/(kc*Bzsmax); bzsmax=Bkk*ts/(kc*Bzsmin); if(bzsmin<1.8) bzsmin=1.8; printf("\nbzsmin=%0.4f",bzsmin); printf(" bzsmax=%0.4f",bzsmax); int m,n,k=0,li,lj; float delta_bzs,delta_hgs; printf("\n So lan chia bzs n=");cin>>n; printf(" So lan chia hgs m=");cin>>m; delta_bzs=(bzsmax-bzsmin)/n; delta_hgs=(hgsmax-hgsmin)/m; getch(); for(int i=0;i<=n;i++) { bzs=bzsmin+delta_bzs*i; d1s=(3.14*(D+2*h4s)-(bzs*Zs))/(Zs-3.14); for(int j=0;j<=m;j++){ hgs=hgsmin+j*delta_hgs; d2s=(3.14*(Dn-2*hgs)-bzs*Zs)/(Zs+3.14); hrs=(Dn-D-2*hgs)/2; h12s=hrs-0.5*(d1s+d2s-2*h4s); Srs=3.14*d1s*d1s/8+3.14*d2s*d2s/8+h12s*0.5*(d1s+d2s); if(h12s>0)if(Srs>=Srsmin)if(Srs<=Srsmax){ Bzs=Bkk*ts/(bzs*kc);Hzs=traH_Bz(Bzs); hzs=hrs-0.1*d1s;Fzs=hzs*Hzs/10; Bgs=phi*10000/(2*(hgs/10)*l*kc); Hgs=traH_Bg(Bgs); xigs=traxi_Bg(Bgs); Fgs=xigs*Hgs*pi*(Dn-hgs)/(2*p); k=k+1; Fts=Fzs+Fgs; if(k==1) Fsmin=Fts; else if(Fsmin>=Fts) { Fsmin=Fts;li=i;lj=j;}}}} cout<<"\nli="<<li<<" lj="<<lj; if((lin)) { cout<<"\nKhong toi uu duoc thoat ra chon lai kich thuoc co ban"; getch();exit(1);} else{ printf("\nFsmin===%0.5f",Fsmin); bzs=bzsmin+delta_bzs*li; printf(" bzs=%0.2f",bzs); d1s=(3.14*(D+2*h4s)-(bzs*Zs))/(Zs-3.14); printf(" d1s=%0.2f",d1s); hgs=hgsmin+lj*delta_hgs; printf("\nhgs=%0.2f",hgs); d2s=(3.14*(Dn-2*hgs)-bzs*Zs)/(Zs+3.14); printf(" d2s=%0.2f",d2s); hrs=(Dn-D-2*hgs)/2; printf(" hrs=%0.2f",hrs); h12s=hrs-0.5*(d1s+d2s+2*h4s); printf(" h12s=%0.2f",h12s); Srs=3.14*(d1s*d1s+d2s*d2s)/8+h12s*0.5*(d1s+d2s); Kld=Ura*dcd*dcd/(0.9*Srs); printf("\n Kld=%0.3f",Kld); hzs=hrs-0.1*d1s; printf(" hzs=%0.2f",hzs); printf(" Srs=%0.4f",Srs); Bzs=Bkk*ts/(kc*bzs); printf(" Bzs==%0.4f",Bzs); Bgs=10*phi/(2*l*hgs*kc)*10000; printf(" Bgs==%0.4f",Bgs);}} void main(){ clrscr(); nhap(); ktcoban(); tustato(); getch();} 5>Xác định kích thước răng,rãnh roto #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include char vlieu; float hgr,hrr,h12r,Bgr,bzr,Bzr,hzr,Sr,Jtd,Jv,Sv,Iv,Itd, d1r,d2r,Fr,dt,av,bv,Dv,h4r,b4r,Dr,tr; void turoto(){ int i,j,i1,j1,j2,K,K1; float Bgrmax=1.5,Bgrmin=0.8,Bzrmin=1,Bzrmax=1.8, Srmax,Srmin,Srr,Jmin,Jmax, delta_Bzr,delta_Bgr,Hzr,Hgr,xigr,Fzr,Fgr,Fmin,Frr; Itd=tra_k1(cosphi)*Idm*4*Wsa*kda/Zr; cout<<"\nDong dien trong thanh dan roto Itd="<<Itd<<"(A)"; cout<<"\nBan chon thanh dan bang dong (go d) hay nhom (go n) vlieu="; cin>>vlieu; Dr=(D-2*khkk); tr=3.14*Dr/Zr; cout<<" buoc rang roto tr="<<tr<<" cm"; h4r=0.3; cout<<" mieng ranh roto lay bang b4r=1.5";b4r=1.5; if(vlieu=='d'){ Jmin=3.5;Jmax=5;} if(vlieu=='n') {Jmin=2;Jmax=3;} Srmin=Itd/Jmax; Srmax=Itd/Jmin; printf("\nDien tich ranh max Srmax=%0.3f va min Srmin=%0.3f",Srmax,Srmin); cout>K; cout>K1; delta_Bzr=(Bzrmax-Bzrmin)/K; delta_Bgr=(Bgrmax-Bgrmin)/K1; dt=0.3*D; getch(); j2=0; for(i=0;i<K+1;i++){ Bzr=Bzrmin+i*delta_Bzr; bzr=Bkk*tr/(Bzr*kc); if(bzr>=1.8){ d1r=((Dr-2*h4r)*pi-bzr*Zr)/(Zr+pi); for(j=0;j<K1+1;j++){ Bgr=Bgrmin+j*delta_Bgr; hgr=10*1e+4*phi/(2*Bgr*l*kc);//nhan 10 la do doi ra mm d2r=((dt+2*hgr)*pi-bzr*Zr)/(Zr-pi); if(d2r>=2.5){ h12r=0.5*(Dr-d1r-2*h4r-Zr*(bzr+d2r)/pi); hrr=h12r+h4r+0.5*(d1r+d2r); Srr=pi*(pow(d1r,2)+pow(d2r,2))/8+0.5*h12r*(d1r+d2r); if((Srr>=Srmin)&&(Srr<=Srmax)){ //Tinh suc tu dong rang roto Hzr=traH_Bz(Bzr); hzr=hrr-0.1*d1r; Fzr=2*hzr*Hzr/10;//chia 10 de doi sang cm //Tinh suc tu dong gong roto Hgr=traH_Bg(Bgr); xigr=traxi_Bg(Bgr); Fgr=xigr*Hgr*3.14*(dt+2*hgr)/(20*p); Frr=Fzr+Fgr; if(j2==0) Fmin=Frr;j2=1; if(Fmin>=Frr){ Fmin=Frr;i1=i;j1=j;}}}}}} cout<<"\ni1="<<i1<<" j1="<<j1; if((i1K)) { cout<<"khong toi uu duoc thoat ra ngoai"; getch(); exit(1);} cout<<" Kinh thuoc ranh roto la:";Bzr=Bzrmin+i1*delta_Bzr; printf("\n Bzr=%0.3f",Bzr);bzr=Bkk*tr/(Bzr*kc); printf("bzr=%0.2f",bzr);d1r=((Dr-2*h4r)*pi-bzr*Zr)/(Zr+pi); printf(" d1r=%0.2f",d1r);Bgr=Bgrmin+j1*delta_Bgr; printf(" Bgr=%0.3f",Bgr);hgr=10*1e+4*phi/(2*Bgr*l*kc); printf(" hgr=%0.2f",hgr);//tinh hgr nhan 10 la doi ra (mm) d2r=((dt+2*hgr)*pi-bzr*Zr)/(Zr-pi); printf(" d2r=%0.2f",d2r); h12r=0.5*(Dr-d1r-2*h4r-Zr*(bzr+d2r)/pi); printf(" h12r=%0.2f",h12r); hrr=h12r+h4r+0.5*(d1r+d2r); printf(" hrr=%0.2f",hrr); Sr=pi*(pow(d1r,2)+pow(d2r,2))/8+0.5*h12r*(d1r+d2r); printf("\nDien tinh ranh roto Sr=%0.3f",Sr); Jtd=Itd/Sr; printf(" mat do dong trong thanh dan Jtd=%0.3f",Jtd); hzr=hrr-0.1*d2r; Fr=Fmin;cout<<"\nSuc tu dong roto min Fr="<<Fr; bv=1.2*hrr;bv=ceil(bv); cout<<"\nBan hay chon mat do dong vanh ngan mach trong khoang " >Jv; Iv=Itd/(2*sin(pi*p/Zr)); Sv=Iv/Jv;av=Sv/bv;printf("\n Iv=%0.4f Sv=%0.4f",Iv,Sv); if(fabs(av-floor(av))>=fabs(av-ceil(av))) av=ceil(av); else av=floor(av); Dv=Dr-bv-2*khkk; cout<<"\nKich thuoc vanh ngan mach:av="<<av<<" bv="<<bv; printf(" Dv=%0.1f",Dv);} void main(){ clrscr(); nhap(); ktcoban(); tustato(); turoto(); getch();} 6>Mô dun xác định trở kháng stato và roto 6.1 Trở kháng stato #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include float Xsa,Rsa,kdr,k_delta,k_delta_r,k_delta_s,Lsa,lamda_tong; void tinh_tro_khang_stato(){ float ld,ltb,lamda_r,lamda_t,lamda_d, bn,anpha_n,kn,bta_r ,eta,epxilon,phiB,b1s, delta_Zr,delta_Zs,k1,to_y,h1,h2,bta,bcd=0.2,hn=2; if(p==2) k1=1.3;if(p==1) k1=1.2; to_y=3.14*(D+2*hrs)/(2*p*10);//chia 10 de doi sang cm ld=k1*to_y+2; //chon he so B=1 ltb=l+ld; cout<<"\nchieu daibinh quan nua vong day:ltb="<<ltb<<"(cm)"; Lsa=0.02*ltb*Wsa; cout<<" tong chieu dai day dan mot pha Lsa="<<Lsa<<"(m)"; Rsa=0.0213*Lsa/(Ssa);//dien tro tac dung day quan stato cout<<"\nDien tro cua day stato:Rsa="<<Rsa<<"(om)"; cout<<"\n Vi day quan 1 lop buoc du k_bta1=1 k_bta=1"; h2=hn+bcd-d1s/2; h1=hrs-h4s-d1s/2-bcd-h2-0.1*d2s; lamda_r=h1/(3*d1s)*1+(0.875-b4s/(2*d1s)+h2/d1s+h4s/b4s)*1; cout<<"\n Buoc rang stato ts="<<ts<<" cm";bn=ts; cout<<"\nLam ranh nghieng o roto 1 buoc rang roto bn="<<bn; anpha_n=2*p*pi*bn/(Zs*tr); cout<<"\nanpha_n="<<anpha_n; kn=2*sin(anpha_n/2)/anpha_n; kdr=kn; cout<<"\nhe so ranh nghieng: kn=kdr="<<kdr; eta=Zs/Zr; epxilon=3.14*p*b4s/(Zs*ts); k_delta_s=(5+b4s/khkk)/(5+b4s*(ts-b4s)/(khkk*ts)); cout<<" \nk_delta_s="<<k_delta_s; k_delta_r=(5+b4r/khkk)/(5+b4r*(tr-b4r)/(khkk*tr)); cout<<" k_delta_r="<<k_delta_r; k_delta=k_delta_s*k_delta_r; cout<<" k_delta="<<k_delta; delta_Zs=k_delta_s-1-3*k_delta_s*b1s/(3.14*p*Zs); cout<<" delta_Zs="<<delta_Zs; lamda_t=ts/(11.9*khkk*k_delta_r); lamda_d=0.27*Qa/l*(ld-0.64*to); cout<<"\nCac he so tu tan cua stato:\nlamda_r="<<lamda_r<<" lamda_t=" <<lamda_t<<" lamda_d="<<lamda_d; lamda_tong=lamda_r+lamda_t+lamda_d; cout<<"\nTong hsotu tan stato:lamda_tong="<<lamda_tong; Xsa=(0.158*Wsa*Wsa*l*lamda_tong)/(10000*p*Qa); cout<<"\nDien khang tan day quan chinh stato:Xsa="<<Xsa<<"(Om)";} void main(){ clrscr(); nhap(); ktcoban(); tustato(); tinh_tro_khang_stato(); getch(); 6.2Trở kháng roto #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include float Rr,Xr,Xma,Fm,F_khkk,I_muy,I_pt,Iox; void tinh_tro_khang_roto(){ float rv,rtd,h1r,lamda_rr,epxilonr,phiBr,b1r,delta_Zr, lamda_tr, lamda_dr,lamda_tongr; rv=0.0435*pi*Dv*0.001/(Zr*av*bv); rtd=0.000435*l/Sr; Rr=4*Wsa*Wsa*kda*kda*(rtd+rv/(2*pow(sin(pi*p/Zr),2)))/(Zr*kdr*kdr); cout<<"\nDien tro roto Rr="<<Rr; h1r=h12r+0.9*d2r; lamda_rr=h1r*pow((1-pi*pow(d1r,2)/(8*Sr)),2)/(3*d1r)+0.66- b4r/(2*d1r)+h4r/b4r; lamda_tr=tr/(11.9*khkk*k_delta_r); lamda_dr=2.9*Dv*log10(4.7*Dv/(2*(0.5*av+bv)))/(Zr*10*l*pow((2*sin(pi*p/Zr)),2)); cout<<"\nCac he so tu tan cua roto:\n lamda_rr="<<lamda_rr<<" lamda_tr=" <<lamda_tr<<" lamda_dr="<<lamda_dr; lamda_tongr=lamda_rr+lamda_tr+lamda_dr; cout<<"\n lamda_tongr"<<lamda_tongr; Xr=Xsa*lamda_tongr*Zs*pow((kda/kdr),2)/(Zr*lamda_tong); cout<<"\nDien khang tan day quan chinh roto:Xr="<<Xr; F_khkk=1.6*k_delta*Bkk*khkk*1e+3;//Suc tu dong khe ho khong khi cout<<"\n F_khkk="<<F_khkk; Fm=F_khkk+Fs+Fr;//Tong suc tu dong toan mach I_muy=Fm*p/(0.9*2*Wsa*kda); I_pt=I_muy*100/Idm; Xma=ke*Udm/I_muy;//Dien khang ung voi tu thong khe ho khong khi cout<<"\n Fm="<<Fm<<" I_muy"<<I_muy; cout<<"\n I_pt="<<I_pt; cout<<"\n Xma="<<Xma; getch();} void main(){ clrscr(); nhap(); ktcoban();tustato (); tinh_tro_khang_stato(); turoto(); tinh_tro_khang_roto() getch();} 7)Tính tổn hao sắt #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include float Ptgss,Ptgrr,Ptzrr,Ptss,Ptrr,Ptzss; void tton_hao_sat(){ float Ggs, p1050=2.6, Ggr, Gzs, Gzr, kgc=0.9; Ggs=7.8*3.14*(Dn-hgs)*hgs*l*kc*1e-5; cout<<"\ntrong luong gong stato:Ggs="<<Ggs<<" KG"; cout<<"\nton hao tinh toan phan gong stato: Ptgss="; Ptgss=1.6*p1050*pow(Bgs,2)*Ggs;cout<<Ptgss<<" W"; Ggr=7.8*3.14*(dt+hgr)*hgr*l*kc*1e-5; cout<<"\n trong luong gong roto:Ggr="<<Ggr<<" KG"; cout<<"\nton hao tinh toan phan gong roto: Ptgrr="; Ptgrr=1.6*p1050*pow(Bgr,2)*Ggr; cout<<Ptgrr<<" W"; Gzs=7.8*Zs*bzs*hzs*l*kc*1e-5; cout<<"\ntrong luong rang stato:Gzs="<<Gzs<<" KG"; cout<<"\nton hao tinh toan phan rang stato: Ptzss="; Ptzss=1.8*p1050*pow(Bzs,2)*Gzs*kgc;cout<<Ptzss<<" W"; Gzr=7.8*Zr*bzr*hzr*l*kc*1e-5; cout<<"\ntrong luong rang roto:Gzr="<<Gzr<<" KG"; cout<<"\nton hao tinh toan phan rang roto: Ptzrr="; Ptzrr=1.8*p1050*pow(Bzr,2)*Gzr*kgc; cout<<Ptzrr<<" W"; cout&l

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA0372.DOC