Đồ án Phương pháp chiết dòng ngưng liên tục

MỤC LỤC

Mở Đầu 5

CHƯƠNG I: Tổng Quan. 6

I.1. Giới thiệu chung về thuốc bảo vệ thực vật. 6

I.1.1. Nhóm clo hữu cơ. 6

I.1.2. Nhóm phốt pho hữu cơ. 6

I.1.3. Nhóm Carbamat. 7

I.1.4. Nhóm Pyrethroid. 7

I.2. Tính chất hoá lý của một số loại thuốc điển hình thuộc nhóm cơ-clo. 7

I.2.1. Polyclobiphenyl (PCBs). 7

I.2.2 Diclo Diphenyl Triclotan (DDT). 8

I.2.3. Aldrin. 9

I.2.4. Dieldrin. 9

I.2.5. Hexanclobenzen (HCB). 10

I.3. Cơ sở lý thuyết của phương pháp chiết. 10

I.3.1. Khái niệm. 10

I.3.1.1. Chiết lỏng-lỏng 10

I.3.1.2. Chiết rắn-lỏng. 11

I.3.2. Một số khái niệm khác trong quá trình chiết. 11

I.3.2.1. Chất chiết (dung môi chiết). 11

I.3.2.2. Chất pha loãng. 12

I.3.2.3. Hằng số phân bố (K). 12

I.3.2.4. Độ thu hồi (phần trăm chiết). 12

I.4. Một số phương pháp chiết. 12

I.4.1. Phương pháp chiết gián đoạn. 12

I.4.2. Phương pháp chiết lỏng–lỏng liên tục. 15

I.4.2.1. Mô hình của phương pháp chiết lỏng–lỏng liên tục. 15

I.4.2.2. Phương trình cân bằng vật liệu. 15

I.4.3. Phương pháp chiết lỏng ngưng hơi. 18

I.4.3.1. Mô hình của phương pháp chiết lỏng ngưng hơi. 18

I.4.4.2. Phương trình cân bằng vật liệu. 19

CHƯƠNG II: Phương pháp nghiên cứu. 25

II.1. Phương pháp chiết dòng ngưng liên tục. 25

II.1.1.Cấu tạo của thiết bị chiết dòng ngưng liên tục. 25

II.2.2. Nguyên lý hoạt động của thiết bị chiết dòng ngưng liên tục. 25

II.2.3. Giải thích quá trình tách chiết. 26

II.2.4.Phương trình cân bằng vật liệu cho thiết bị chiết dòng ngưng liên tục. 27

II.2. Phương pháp sắc kí khí. 33

II.2.1. Sơ đồ thiết bị và nguyên tắc hoạt động của hệ thống sắc kí khí. 33

II.2.2. Detector sử dụng trong phân tích thuốc trừ sâu cơ-clo. 35

CHƯƠNG III: Thực nghiệm. 37

III.1. Hoá chất, dụng cụ và thiết bị. 37

III.1.1. Hoá chất. 37

III.1.2. Dụng cụ, Thiết bị. 37

III.2. Điều kiện phân tích tên máy sắc kí. 38

III.3. tiến hành Thực nghiệm. 38

III.2.1. Chuẩn bị dụng cụ. 38

III.2.2. Pha hỗn hợp dung dịch chuẩn. 38

III.2.4. Khảo sát thời gian làm việc tối ưu của thiết bị chiết dòng ngưng liên tục. 39

III.2.5. Khảo sát độ thu hồi của thiết bị chiết dòng ngưng liên tục đối với mẫu rau. 39

CHƯƠNG IV: Kết quả và thảo luận. 41

IV.1. Xác định thời gian lưu. 41

IV.2. Xây dựng đường chuẩn. 41

IV.3. Kết quả phân tích. 43

Kết luận. 46

Tài liệu tham khảo. 47

 

doc47 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1677 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Phương pháp chiết dòng ngưng liên tục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương pháp chiết dòng ngưng liên tục.Doc
Tài liệu liên quan