Đồ án Thiết kế cao ốc văn phòng Waseco

a. Chiếu sáng nhân tạo

Các phòng ốc được chiếu sáng bằng một hệ thống đèn ở các phòng, hành lang và cầu thang. Ngoài ra người thiết kế đã bố trí thêm một hệ thống đèn trang trí trong và ngoài công trình.

b. Chiếu sáng tự nhiên

Các căn hộ được thiết kế tương đối hợp lý, mỗi phòng đều có hướng lấy ánh sáng tự nhiên thông qua một hệ thống cửa kính lùa, ban công nhà đẹp mắt.

c. Biện pháp thông gió

Hệ thống cửa kính lùa có thể đón nhận gió thổi vào trong nhà. Nếu như khí trời oi bức thì đã có một hệ thống điều hòa nhiệt độ trong các phòng.

 

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1415 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế cao ốc văn phòng Waseco, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG I KIEÁN TRUÙC § I .1 GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ COÂNG TRÌNH Söï caàn thieát cuûa ñaàu tö Trong nhöõng naêm gaàn ñaây,vôùi chính saùch môû cöûa, vieät nam laø moät thò tröôøng ñaày söùc soáng ñaëc bieät laø nhu caàu cô sôû haï taàng veà giao thoâng ,caùc coâng trình phuïc vuï ñeå laøm vieäc vaø ñieàu haønh cuûa moät soá coâng ty, treân cô sôû ñoù coâng ty xaây döïng caáp thoaùt nöôùc soá 2 cuõng caàn thieát phaûi coù moät vaên phoøng thaät khang trang thoaùùng maùt vaø roäng raõi ñeå cho coâng vieäc ñöïôc thöïc hieän moät caùch nhanh choùng vaø hoaøn thaønh ñeå sôùm ñöa vaøo phuïc vuï ñaát nöôùc. Chính vì theá maø döï aùn xaây döïng cao oác vaên phoøng waseco ñöôïc tieán haønh thieát keá vaø xaây döïng taïi soá 10 Ñöôøng Phoå Quang – Phöôøng 2 – Quaän Taân Bình - Thaønh Phoá Hoà Chí Minh nhaèm giaûi quyeát nhu caàu laøm vieäc cuûa coâng ty vaø cho nhöõng ñôn vò , caù nhaân caùc coâng ty khaùc thueâ möôùn vaên phoøng taïi coâng trình naøy . Ñaëc ñieåm khí haäu taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh Khí haäu taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh ñöôïc chia laøm hai muøa roõ reät Muøa möa ( töø thaùng 5 ñeán thaùng 11) Nhieät ñoä trung bình : 250c Nhieät ñoä thaáp nhaát : 20 0 c Nhieät ñoä cao nhaát : 38 0 c Löôïng möa cao nhaát : 638 mm (thaùng 9) Löôïng möa trung bình : 274.4 mm Löôïng möa thaáp nhaát : 34 mm (thaùng 11) Ñoä aåm trung bình 84.5 % Ñoä aåm cao nhaát 100 % Ñoä aåm thaáp nhaát 79 % Löôïng boác hôi trung bình: 28 mm/ngaøy Löôïng boác hôi nöôùc thaáp nhaát: 6.5mm/ngaøy Muaø khoâ Nhieät ñoâ trung bình: 270c Höôùng gioù Höôùng gioù Ñoâng Nam vaø Taây Nam vôùi toác ñoä trung bình 215m/s. Thoåi maïnh vaøo muaø möa, khoaûng thaùng 5- thaùng 11. Ngoaøi ra coøn coù gioù Ñoâng Baéc hôi nheï. Raát ít chòu aûnh höôûng cuûa gioù baûo. Giaûi phaùp maët baèng Coâng trình goàm coù 7 taàng: 1 treät vaø 6 laàu. Coâng trình goàm: 1 ñôn nguyeân, maët tieàn chính giaùp ñöôøng quy hoaïch, phía traùi, phía phaûi vaø sau laø khu bieät thöï cuûa khu daân cö. Caùc phoøng laøm vieäc coù moái löu thoâng laãn nhau Caàu thang naèm hai goùc cuûa coâng trình baûo ñaûm thuaän lôïi cho vieäc giao thoâng deã daøng. Giaûi phaùp veà keát caáu Qua khaûo saùt thöïc teá cuûa coâng ty khoan thaêm doø vaø thu thaäp taøi lieäu töø thöïc teá, saùch vôû, xem xeùt hieän tröôøng ñaõ vaø ñang thi coâng thì xaùc ñaây laø vuøng ñaát toát, thuaän lôïi cho vieäc thi coâng caùc coâng trình cao taàng. Tuy vaäy chuùng ta caàn coù giaûi phaùp thích hôïp veà keát caáu moùng. Vì ñaây laø coâng trình cao taàng . Moùng coù theå duøng laø moùng baêng giao nhau, moùng beø. Tuoåi thoï coâng trình phaûi ñaùp öùng ñöôïc thôøi gian laâu daøi laø treân 50 naêm, nhaø 7 taàng phaûi choïn phöông aùn keát caáu laø khung chòu löïc. Heä thoáng khung goàm: daàm, khung, coät vaø caùc daàm coù kích thöôùc tieát dieän khaùc nhau nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu veà kieán truùc vaø keát caáu cuûa töøng boä phaän, caùc caáu kieän phaûi ñoå beâ toâng coát theùp toaøn khoái Saøn BTCT ñoå taïi choã, rieâng saøn khu veä sinh ñoå thaáp hôn, coát saøn ñeå khaéc phuïc hieän töôïng nöôùc khu veä sinh thaám vaø chaûy ra ngoaøi vaø ñeå ñaët caùc ñöôøng oáng kyõ thuaät. Töôøng laøm nhieäm vuï bao che, ngaên caùc phoøng. Töôøng bao daøy 200, töôøng ngaên daøy100. Caàu thang ñoå baûn, baäc xaây gaïch. Giaûi phaùp keát caáu treân nhaèm thoûa maõn tuoåi thoï cuûa coâng trình veà yeâu caàu kieán truùc, yeâu caàu söû duïng ñöôïc thuaän lôïi. Giaûi phaùp kieán truùc Vôùi phöông chaâm thieát keá: “tieän lôïi- mó quan- beàn chaéc – tieát kieäm”, vôùi yeâu söû duïng cho vaên phoøng caùc coâng ty. Coâng trình ñöôïc thieát keá vôùi moät giaûi phaùp töông ñoái phuø hôïp vôùi nhöõng chöùc naêng rieâng cuûa töøng boä phaän. Maët ñöùng cuûa coâng trình Toaøn boä xung quanh cuûa maët ñöùng ñeàu sôn baèng maøu coolmist (NTK 7004), coät ñöôïc oáp ñaù Granite maøu ñen cho nhöõng coät tröôùc coâng trình. Cöûa soå, cöûa ñi baèng kính traéng trong. Maët baèng taàng treät Maët baèng taàng treät coù dieän tích (51,6x32,1)=1656,36m2 Goàm caùc khu veä sinh, phoøng laøm vieäc vaø saûnh chính. Taàng laàu: 1-2-3-4-5-6 Goàm caùc khu veä sinh, phoøng laøm vieäc vaø ñieàu haønh cuûa coâng ty vaø caùc cô quan thueâ vaên phoøng . Maët baèng maùi Ñöôïc taïo ñoä doác 4% ñeå thoaùt nöôùc vaø laø vò trí keùt nöôùc ñeå cung caáp cho toaøn boä coâng trình. Vaät lieäu söû duïng Neàn ñöôïc laùt gaïch CERAMIC 300 x300 Gaïch oáng 4 loã Xi maêng Sao Mai PC 300 Beâ toâng ñaù (1 x 2) Maùc 250 Töôøng khu veä sinh oáp gaïch Men (150 x 200) Theùp CI & CII Caàu thang toâ ñaù maøi, xaây gaïch Lan can tay vòn saét oáng troøn F42 Toaøn boä heä thoáng thoaùt nöôùc ñöa vaøo oáng gaine, chuû yeáu duøng oáng nhöïa PVC Heä thoáng giao thoâng Heä thoáng giao thoâng ñöùng Coâng trình ñöôïc thieát keá vôùi hai thang maùy boá trí ôû giöõa truïc 9C & 10D, ngoaøi ra coøn coù heä thoáng hai thang boä taïo thuaän lôïi cho vieäc leân xuoáng deã daøng. Heä thoáng giao thoâng ngang Trong caùc taàng coù caùc haønh lang doïc theo caùc khu thang maùy vaø thang boä töø ñoù ñi vaøo caùc phoøng rieâng, caùc haønh lang naøy boá trí ôû giöõa truïc B&C . Bieän phaùp thoâng gioù-chieáu saùng- caáp thoaùt nöôùc- ñieän- raùc Bieän phaùp thoâng gioù-chieáu saùng Chieáu saùng nhaân taïo Caùc phoøng oác ñöôïc chieáu saùng baèng moät heä thoáng ñeøn ôû caùc phoøng, haønh lang vaø caàu thang. Ngoaøi ra ngöôøi thieát keá ñaõ boá trí theâm moät heä thoáng ñeøn trang trí trong vaø ngoaøi coâng trình. b. Chieáu saùng töï nhieân Caùc caên hoä ñöôïc thieát keá töông ñoái hôïp lyù, moãi phoøng ñeàu coù höôùng laáy aùnh saùng töï nhieân thoâng qua moät heä thoáng cöûa kính luøa, ban coâng nhaø ñeïp maét. c. Bieän phaùp thoâng gioù Heä thoáng cöûa kính luøa coù theå ñoùn nhaän gioù thoåi vaøo trong nhaø. Neáu nhö khí trôøi oi böùc thì ñaõ coù moät heä thoáng ñieàu hoøa nhieät ñoä trong caùc phoøng. Bieän phaùp caáp vaø thoaùt nöôùc Caáp nöôùc Nöôùc cung caáp cho coâng trình ñöôïc laáy tröïc tieáp töø maïng löôùi caáp nöôùc thaønh phoá. Nöôùc naøy ñöôïc ñöa leân hoà chöùa ôû treân maùi. Töø ñoù nöôùc ñöôïc phaân phoái laïi cho caùc vò trí caàn laáy nöôùc ä theo moät heä thoáng caùc ñöôøng oáng thích hôïp. b.Thoaùt nöôùc Heä thoáng thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi ñöôïc boá trí rieâng. Nöôùc möa cho thoaùt tröïc tieáp vaøo ñöôøng oáng thoaùt nöôùc cuûa thaønh phoá. Nöôùc thaûi ñöôïc ñöa vaøo haàm xöû lyù ñöôïc ñaët ôû haàm phuï. Heä thoáng ñieän Toaøn boä heä thoáng ñieän, ñöôïc thieát keá aâm töôøng. vaø coù nguoàn cung caáp laø ñieän löôùi. Ngoaøi ra coøn coù heä thoáng maùy phaùt ñieän ñeå ñeà phoøng khi cuùp ñieän. Nguoàn ñieän döï phoøng khi heä thoáng ñieän löôùi gaëp söï coá laø maùy phaùt ñieän cuøng ñaët ôû taàng treät. Raùc Raùc ñöôïc thu gom ôû caùc taàng roài ñöa xuoáng phoøng chöùa raùc ôû taàng treät vaø töø ñaây ñöa ra heä thoáng xe laáy raùc cuûa thaønh phoá. Heä thoáng phoøng chaùy, chöõa chaùy Trong caùc coâng trình lôùn coù maët baèng roäng, cao thì vaán ñeà thoaùt hieåm phoøng chaùy chöõa chaùy laø raát quan troïng vaø khoâng theå thieáu ñöôïc. Chính vì vaäy maø coâng trình naøy caàn phaûi coù heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy.Ñaûm baûo tuyeät ñoái an toaøn khi coù hoûa hoaïn xaûy ra. - Coâng trình ñöôïc trang bò heä thoáng baùo chaùy töï ñoäng. Heä thoáng naøy bao goàm caùc loaïi ñaàu baùo khoùi, baùo nhieät, chuoâng, coøi, coâng taéc khaån.... Neáu coù söï coá chaùy thì caùc thieát bò naøy seõ öa tín hieäu xuoáng trung taâm baùo chaùy ñaët ôû taàng haàm phuï, nöôùc laäp töùc töï ñoäng xaû xuoáng töø hoà chöùa vaø phun ra töø caùc ñaàu chöõa chaùy coá ñònh ôû caùc phoøng ñoàng thôøi maùy bôm nöôùc hoaït ñoäng chöõa chaùy kòp thôøi. Ngoaøi heä thoáng oáng nöôùc daønh cho chöõa chaùy töï ñoäng coøn coù moät heä thoáng oáng khoâ ñeå duøng cho vieäc can thieäp töø beân ngoaøi vaøo neáu nhö heä thoáng töï ñoäng khoâng hoaït ñoäng hieäu quaû. Nhöõng suy nghó cuûa baûn thaân Coâng trình ñöôïc ñaët taïi soá 10 ñöôøng Phoå Quang, phöôøng 2, quaän Taân Bình, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Phía tröôùc ñoái dieän vôùi Trung Taâm Saøi Goøn, beân phaûi giaùp ranh khu bieät thöï cao caáp vaø coâng vieân Hoaøng Vaên Thuï, phiaù sau löng laø ñöôøng Tröôøng Sôn daãn vaøo saân bay Taân Sôn Nhaát. Chính vì vaäy, coâng trình caàn phaûi coù söï thích hôïp, haøi hoøa vôùi veõ ñeïp, myõ quan cuûa thaønh phoá veà kieán truùc, keát caáu vaø tuoåi thoï coâng trình. Vì theá maø vaán ñeà thieát keá caàn phaûi ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu ñaët ra . Muoán vaäy caàn phaûi coù nhöõng ngöôøi gioûi chuyeân moân, kinh nghieäm vaø taâm huyeát vôùi ngheà nghieäp ñeå cho coâng trình ñeïp hôn, beàn hôn vaø hoaøn thieän hôn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docGIOI THIEU KIEN TRUC 1.doc
 • dwg2MATBANGKIENTRUC.12-7-04.dwg
 • dwgBAN VE CAU THANG.12-7-04.dwg
 • dwgBAN VE KHUNG 5 TANG 1, 2, 3.12-7-04.dwg
 • dwgBAN VE THEP KHUNG TANG 4-7.12-7-04.dwg
 • dwgBinh do 12-7-04.dwg
 • dwgBO TRI THEP DAM DOC TRUC E.12-7-04.dwg
 • dwgHO NUOC.12-7-04.dwg
 • dwgMANH CHI TIET COP PHA 12-7-04.dwg
 • dwgMANH VE THEP SAN DH 12-7-04.dwg
 • dwgMANH VE THEP SAN MAI MC 12-7-04.dwg
 • dwgMAT CAT THI CONG & DIA CHAT.dwg
 • dwgMATCAT&DUNGKIENTRUC.12-7-04.dwg
 • dwgMBV-MONG COC EP.12-7-04.dwg
 • dwgMONG BE_VE 12-7-04NOP.dwg
Tài liệu liên quan