Đồ án Thiết kế cầu trục hai móc, chạy điện, sức nâng của móc chính là 15T

Tải trọng gió có thể đảo chiều.Trong tính toán chỉ cần xét một trường hợp, kết quả có thể sử dụng cho trường hợp kia bằng cách đảo biểu đồ gió lật 180 quanh trục thẳng đứng.Giả thiết khi tải trọng không tác dụng vào xà ngang,xem xà ngang cứng vô cùngdo vậy chuyển vị xoay  = 0,còn chuyển vị ngang  tại đỉnh cột

doc56 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1270 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế cầu trục hai móc, chạy điện, sức nâng của móc chính là 15T, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
,118 . Mmax = 2,0 (T) * COÄT PHAÛI : M’B = (a’) M’C = (b’) M’A = + Tính R1P : M’PB = - 0,1812 . (- Mmin) = 0,89 (Tm) R’PB = 0,118 . (- Mmin) = - 0,58 (Tm) Vaäy : R1P = RB + R’B = 2,0 + (- 0,58) = 1,42 T Suy ra : r = = * Taïi caùc tieát dieän khaùc : - COÄT TRAÙI : Vôùi : MB = MPB = - 3,055 Tm (d) MtC = MB + RB . Ht = -3,055 + 7,9 = 4,845 (Tm) (e) MdC = MtC - Mmax = 4,845 - 16,86 = -12,015 (Tm) (f) MpA = MB + RB (Ht + Hd) - Mmax = 4,98 (Tm) (g) - COÄT PHAÛI : MpB’ = - M’PB = - 3,055 Tm (d’) MpC T’ = - M’PB – R’PB . Ht = 1,401 (Tm) (e’) MpC d’ = MpC T’ - Mmin = - 3,522 (Tm) (f’) MPA’ = - MP’B - RP’B (Ht + Hd) - Mmin = 1,408 (Tm) (g’) * MOMENT CUOÁI CUØNG DO Dmax , Dmin GAÂY RA : COÄT TRAÙI: MB = (a) . r + (d) = +8,75 .10 – 3 . 266,96 + (- 3,055) = - 0,719 (Tm) MtC = (b) . r + (e) = - 1,19 .10 – 3 . 266,96 + 4,845 = 4,33 (Tm) MdC = (b) . r + (f) = - 12,52 (Tm) MA = (c) . r + (g) = - 1,65 (Tm) COÄT PHAÛI : M’B = (a’) . r + (d’) = - 8,75 . 10 – 3 . 266,96 - 0,89 = - 3,23 (Tm) MtC’ = (b’) . r + (e’) = 1,91 (Tm) MdC’ = (b’) . r + (f’) = - 3,012 (Tm) M’A = (c’) . r + (g’) = 8,04 (Tm) Hình TOÅ HÔÏP TAÛI TROÏNG Thöù töï taûi troïng Loaïi taûi troïng Heä soá toå hôïp Coät treân Coät döôùi Tieát dieän B Tieát dieän Ct Tieát dieän Cd Tieát dieän A M N M N M N M N Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Taûi troïng thöôøng xuyeân 1 -15.04 31.32 -7.05 31.3 -1.57 31.32 16.42 31.32 -2 2 Taûi troïng taïm thôøi 1 0.9 -3.63 -3.16 7.56 6.80 -1.70 -1.53 7.56 6.80 -0.31 -0.31 7.56 6.80 3.96 3.56 7.56 6.80 -0.48 -0.43 3 Moment Caàu truïc (moùc truïc beân traùi) 1 0.9 -1.09 -0.98 0 0 6.39 5.67 0 0 -17.09 -16.11 63.84 57.46 -1.85 -1.66 63.85 57.46 -1.78 -1.60 4 Moment Caàu truïc (moùc truïc beân phaûi) 1 0.9 -4.378 -3.94 0 0 2.75 2.48 0 0 -4.871 -4.303 10.096 18.086 11.796 10.142 20.096 18.086 -1.786 -1.600 5 Löïc haõm traùi 1 0.9 2.51 2.3 0 0 0.54 0.48 0 0 0.54 0.48 0 .0 7.50 6.75 0 0 0.77 0.69 6 Löïc haõm phaûi 1 0.9 14.59 13.14 0 0 0.296 0.265 0 0 0.294 0.265 0 0 -79.32 -71.39 0 0 12.49 11.246 7 Taûi troïng gioù traí 1 0.9 -10.34 -14.71 0 0 0.919 0.827 0 0 0.919 0.827 0 0 75.33 67.97 0 0 -11.04 -9.904 8 Taûi troïng gioù phaûi 1 0.9 -11.42 -8.421 0 0 -3.42 -9.35 0 0 -1.45 -1.3 0 0 15.21 6.31 0 0 14.25 16.34 Tieát dieän Noäi löïc Toå hôïp cô baûn moät Toå hôïp cô baûn hai Mmax+,N M-max,N Nmax,M Mmax+,N M-max,N Nmax,M M+ M- M+ M- B M N - - 1,8 -189.7 276 - 1,2 -148.1 55.3 - 1,2,4,6,8 -281.47 331.3 - 1,2,4,6,8 -281.47 331.3 Ct M N 1,3,5 645.7 287.4 1,2 -52.39 360.2 - 1,2 -52.39 360.2 1,3,5,7 -704.4 287.4 1,2,8 -69.61 352.92 - 1,2,8 -69.61 352.92 Cd M N - - 1,3,5 -285.2 1122.2 - 1,3,5 -285.2 1122.2 - 1,2,3,5,8 -264.54 1234.5 - 1,2,3,5,8 -264.54 1234.5 A M N 1,4,5 150.44 741.4 - 1,3,5 291.76 1161.2 - 1,2,4,5,8 550.72 905.2 1,3,5,7 193.08 1082 1,2,3,5,8 488.98 1275 1,2,3,5,7 184.02 1275 Qmax 1,3,5 -0.25 1,2,3,5,8 98.546 PHAÀN III : THIEÁT KEÁ COÄT 3.1.Xaùc ñònh chieàu daøi tính toaùn cuûa coät. Caùc thoâng soá ñeå xaùc ñònh chieàu daøi tính toaùn cuûa coät : K1= m = C1= Tra phuï luïc 8 ta coù :m1=1.905 Þ m2=m1/c1=1.905/1.17=1.628 Vaäy chieàu daøi tính toaùn cuûa phaàn coät treân vaø coät döôùi trong maët phaúng khung : l1x=m1Hd=1.905*8.5.526 m l2x=m2Ht=1.628*4=6.18 m Chieàu daøi tính toaùn ngoaøi maët phaúng khung : Coät treân : l2y=Ht – hdcc=4-0.68=3.32m Coät döôùi : l1y=Hd =8.5m 3.2.Thieát keá coät. Noäi löïc tính toaùn xaùc ñònh töø baûng toå hôïp noäi löïc nhö sau: Phaàn coät treân : caëp noäi löïc nguy hieåm M = 704.4 kNm, Ntö =287.4kN Phaàn coät döôùi : Caëp löïc nguy hieåm cho nhaùnh caàu truïc Nmax=1122.2kN,Mtö =-285.2kNm Caëp löïc nguy hieåm cho nhaùnh maùi Mmax=1275kNm,Ntö =488.98kN 3.2.1.Thieát keá tieát dieän coät treân : Ñoä maûnh töông ñoái : e= Dieän tích yeâu caàu cuûa tieát dieän coät treân : Fyc = Choïn tieát dieän cho coät treân : Beà daøy baûn buïng choïn sô boä :db=(1/30ht=10¸16.7mm. Ta choïn db=12mm Beà roäng caùnh tieát dieän , chuùng ta choïn theo ñieàu kieän ñaûm baûo oån ñònh cuïc boä ngoaøi maët phaúng khung : bc=(1/12¸1/15)Ht=(1/12¸1/15)4000= 253.3 ¸316.67 mm. Chuùng ta choïn bc = 300mm Chieàu daøy baûn caùnh dc ñöôïc choïn theo ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä cuûa baûn caùnh ,sô boä ta choïn : dc=(1/20¸1/30)bc = 10¸15 mm. Ta choïn dc= 14 mm Kieåm tra tieát dieän ñaõ choïn : Caùc ñaëc tröng hính hoïc : F = 2bcdc+dbhb=2*30*1.4 + 1.2*47.2=140.64cm2 J2x= J2y= r2x= r2y= W2x= l2x=Þ l2y= Kieåm tra oån ñònh toång theåâ trong maët phaúng uoán: Ñoä leäch taâm töông ñoái : mx=. Tra phuï luïc 6 vôùi tyû soá . Coâng thöùc tính h nhö sau : h=1.4 – 0.2=1.4-0.2*0.931 =1.21 Suy ra ñoâ leäch taâm tính ñoåi : m1=hmx=1.21*14.3=17.3 Vaäy vôùi =0.931 vaø m1=17.3 , tra baûng phuï luïc 4 ta ñöôïc giaù trò jlt=0.56 Kieåm tra oån ñònh trong maët phaúng khung theo coâng thöùc : s =< R =21kN/cm2 Kieåm tra oån ñònh ngoaøi maët phaúng uoán: s = Trong ñoù l2y=46.6Þ j2y=0.877 Caëp noäi löïc chuùng ta ñang xeùt laø toä hôïp cuûa caùc taûi troïng 1+2+4+6+8. Moâ men töông öùng ôû ñaàu kia cuûa coät laø -69.61kNm Moâ men lôùn nhaát oå 1/3 ñoaïn coät xaùc ñònh theo coâng thöùc : Vaäy Mtt=max( , M/2 ; Mtö/2)=210.85kNm Ñoä leäch taâm töông ñoái : mx= Tra phuï luïc 7 caùc heä soá a,b ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: a = 0.65+0.005mx=0.65+0.005*4.2=0.671 Ta coù : lc=p Þb =1 Heä soá aûnh höôûng cuûa moâ men trong maët phaúng uoán C ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : C = Vaäy: sy = Kieåm tra oån ñònh cuïc boä cuûa tieát dieän : Ñoái vôùi baûn caùnh : < Vaäy ñieàu kieän oån ñònh cuïc boä ñöôïc thaûo maõn. Ñoái vôùi baûn buïng :Vôùi > 0.8 vaø m=4.2 > 1 ta coù: Vaäy =33.71<=50.54 Do ñoù tieát dieän ñaõ choïn thaûo maõn caùc ñieàu kieän veà khaû naêng chòu löïc vaø oån ñònh . 3.2.2.Thieát keá tieát dieän coät döôùi: Caëp löïc nguy hieåm cho nhaùnh caàu truïc : Nmax=1122.2kN , Mtö =-285.2kNm Caëp löïc nguy hieåm cho nhaùnh maùi: Mmax=1275kNm , Ntö =488.98kN Löïc caét laø Qmax=98.546kN Ta giaû thieát khoaûng caùch hai truïc nhaùnh C=hd=1(m) Sô boä choïn tieát dieän : Sô boä giaû thieát y1=0.55C = 0.55*1=0.55m Þ y2=C – y1=1 - 0.55=0.45m Löïc neùn lôùn nhaát trong nhaùnh caàu truïc vaø nhaùnh maùi : Nnh1= Nnh2= Vôùi giaû thieát j = 0.8, dieän tích yeâu caàu cuûa 2 nhaùnh : Fnh1= Fnh2= Choïn tieát dieän cho nhaùnh caàu truïc vaø nhaùnh maùi: Ñoái vôùi nhaùnh caàu truïc , ta choïn tieát dieän chöû I ñoái xöùng goàm 3 baûn theùp gheùp laïi coù kích thöôùc nhö sau: baûn buïng 10x376 mm, baûn caùnh 12x200 mm Ñoái vôùi nhaùnh maùi ta choïn tieát dieän coù daïng C toå hôïp goàm moät baûn theùp löng coù kích thöôùc 14x376 mm, 2 theùp goùc L100x14 Caùc ñaëc tröng hình hoïc : Ñoái vôùi nhaùnh caàu truïc ta coù : Fnh1=1x37.6+2x1.2x20=85.6 cm2 J1x= J1y= Baùn kính quaùn tính cuûa tieát dieän : r1x= r1y= Giaû thieát khoaûng caùch giöõa caùc ñieåm lieân keát thanh giaèng vaøo nhaùnh coät laø lnh1=1m Ñoä maûnh cuûa nhaùnh nhaùnh caàu truïc : l1x= l1y= Ñoái vôùi nhaùnh maùi ta coù caùc thoâng soá hình hoïc nhö sau: Fnh2=1.4x37.6+2x26.3=105.24 cm2 Moâ men tónh cuûa tieát dieän nhaùnh maùi ñoái vôùi meùp ngoaøi tieát dieän Sx=1.42/2*37.6+2*26.3*(1.2+2.99) = 267.762cm3 Khoaûng caùch töø troïng taâm cuûa tieát dieän ñeán meùp ngoaøi cuûa nhaùnh maùi: yc= J2x= J2y= Baùn kính quaùn tính cuûa tieát dieän : r2x= r2y= Ñoä maûnh cuûa nhaùnh nhaùnh maùi : l2x= l2y= Ñoái vôùi toaøn boä tieát dieän coät Fd=Fnh1+Fnh1=85.6+105.24=190.84 cm2 C = hd – yc=100 – 2.544 = 97.456 cm Sd=Fnh1C = 85.6x97.456 = 8342.234 cm3 y2 = Sd/Fd=8342.234/190.84 = 43.713 cm y1= C – y2=97.456 – 43.713 =53.743 cm J1= J1x+J2x+Fnh1y12 +Fnh2y22 = = 1603.133+840.837+85.6*53.7432+105.24843.7132=450779 cm4 rd= l2x= Kieåm tra tieát dieän giaû thieàt vaø thöïc teá tính toaùn : Vaäy ta coù Choïn tröôùc thanh giaèng xieân baèng theùp U10(FU10=10.9cm2) ,thanh giaèng ngang U8. Khoaûng caùch giöõa caùc ñieåm giaèng ñaû choïn laø 1m .Do doù goùc ngieâng cuûa thanh xieân laø a =arctg(C/lnh)=arctg(97.456/100)=44/15’’ Vôùi a=44/15// tra baûng ta coù k=28.44 , ñoä maûnh töông ñöông laø : ltñ = Kieåm tra tieát dieän ñaõ choïn ngoaøi maët phaúng khung. Nnh1= Nnh2= Ñôùi vôùi nhaùnh caàu truïc : Ta coù l1x=23.105 , l1y=62.912 Þlmax=(l1x, l1y)=62.912 ,tra baûng ta ñöôïc j=0.81 Coâng thöùc kieåm tra oån ñònh ngoaøi maët phaúng khung : s = Ñôùi vôùi nhaùnh maùi: Ta coù l2x=35.373 , l2y=70.715 Þlmax=(l2x, l2y)=70.715 ,tra baûng ta ñöôïc j=0.774 Coâng thöùc kieåm tra oån ñònh ngoaøi maët phaúng khung : s = Kieåm tra oån ñònh trong maët phaúng khung. Trong maët phaúng ,coät döôùi laøm vieäc nhö moät thanh tieát dieän roãng chòu neùn leäch taâm .Ki Kieåm tra theo 2 caëp noäi löïc treân ñaõ choïn, ñoù laø Caëp thöù nhaát : Nmax=1122.2kN=N1 , Mtö =-285.2kNm =M1 e1 =M1/N1=285.2/1122.2=0.2541m=25.41cm m1=e1/d1=e1Fdy1/Jd=24.54*190.84*53.743/450779=0.550 Vôùi m1=0.26 ; , tra baûng ta ñöôïc jlt=0.81 Vaäy : Caëp thöù hai : Mmax=1275kNm=M2 ,Ntö =488.98=N2 e2 =M2/N2=1275/488.98=2.6074=260.74cm m2=e2/d2=e2Fdy2/Jd=260.74*190.84*43.713/450779=4.825 Vôùi m2=3.026 ; , tra baûng ta ñöôïc jlt=0.241 Vaäy : Kieåm tra thanh xieân ñaõ choïn Chieàu daøi thanh xieân : lgx= Vôùi ltñ =45.085 ,tra baûng phuï luïc 3 ñöôïc j=0.885 Löïc caét qui öôùc trong coät döôùi Qqö =7.15.10-6(2330-E/R)N/j= 7.15.10-6(2330-21000/21)705.1/0.885=14.108kN Ta nhaän thaáy Qqu< Qmax=98.546kN ,neïn chuùng ta laáy Q=Qmax=98.546kN Löïc neùn trong thanh xieân do löïc caét gaây ra laø : lmax=, tra baûng ta coù j = 0.649 Heä soá ñieøu kieän laøm vieäc cuûa thanh xieân laø g=0.75.Kieåm tra ñieàu kieän oån ñònh cuûa thanh xieân : Lieân keát giöõa thanh xieân vaø nhaùnh coät baèng ñöôøng haøn ,coù theå tính nhö sau:choïn chieàu cao ñöôøng haøn hh=8mm. Do ñoù khaû naêng chòu löïc cuûa 1cm ñöôøng haøn laø: q = 0.7*0.8*15*1=8.4kN Vaäy chieàu daøi caàn thieát cuûa ñöôøng haøn: lh= Thanh ngang chòu löïc Qqu nhoû neân chæ caàn choïn theo ñoä maûnh cho pheùp vaø ñöôøng haøn boá trí theo caáu taïo choùng ræ hh=4mm. 3.3.THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT COÄT . 3.3.1.Vai coät. Tính toaùn vaø thieát keá moái noái coät treân vaø coät döôùi. Töø baûng toå hôïp noäi löïc ,chung ta coù : Mmax=488.98kNm , Ntö =1275kN Mmin=-1122.2kNm , Ntö =285.2kN Löïc doïc töông öùng trong moåi caùnh cuûa coät treân : Nnh1= Nnh2= Giaû söû caû hai caùnh coät treân ñeàu söû duïng ñöôøng haøn ñoái ñaàu ,vaø baûn noái K cuûa caùnh trong coù cuøng tieát dieän nhö caùnh trong , chung ta coù theå kieåm tra lieân keát haøn oû caùnh ngoaøi cuûa coät nhö sau: Kieåm tra ñöôøng haøn oû caùnh trong cuûa coät treân : Caùc ñöôøng haøn lieân keát baûn caùnh vôùi baûn buïng , baûn buïng noái vôùi baûn buïng coät treân ñeàu boá trí. 3.3.2.Tính toaùn daàm vai. Daàm vai ñöôïc tính nhö daàm ñôn giaûn co nhòp tinh toaùn l= hd=1m.Daàm vai chòu uoán bôûi löïc Nnh2=1643.6kN truyeàn töø caùnh trong cuûa coät treân . Sô ñoà tính toan nhö sau: Phaûn löïc goái töïa : A=B=Nnh2/2=821.8kN Moâ men uoán lôùn nhaát ôû giöõa nhòp cuûa daàm vai: Mdvmax= Beà roäng cuûa söôøn goái daàm caàu chaïy b=300mm, beà daøy baûn ñaäy nhaùnh caàu truïc laø =30mm, Rem=32kN/cm2. Do ñoù beà daøy baûn buïng daàm vai ñöôïc tính nhö sau: ddv=. Ta choïn ddv=20mm Trong ñoù Dmax=579.15kN , giaû ñònh Gdcc=15kN Chieàu cao cuûa baûn buïng daàm vai xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: hbb Maët khaùc hdv=0.5hd=70cm, ta choïn chieàu cao daàm vai theo ñieàu kieän ñaûm baûo ñoä cöùng hbb=500mm. Kieåm tra caùc ñöôøng haøn : Ñöôøng haøn lieân keát baûn buïng daàm vai vaøo baûn löng nhaùnh maùi caàn ñuû khaù naêng chòu phaûn löïc daàm vai truyeàn vaøo vaø baèng Nnh2/2=1643.6/2=821.8kN.Phaûn löïc naøy do hai ñöôøng haøn ôû hao beân baûn buïng tham gia chòu löïc . Chieàu cao ñöôøng haøn caàn thieát laø : Vaäy ta choïn chieàu cao ñöôøng haøn theo ñieàu kieän choáng ræ : hh= 8mm Ñöôøng haøn lieân keát baûn K vaøo baûn buïng daàm vai ( boán ñöôøng haøn ) seõ chòu Nnh2 truyeàn xuoáng. Töông töï nhö treân ta choïn chieàu cao ñöôøng haøn theo ñieàu kieän choáng ræ hh=8mm. Ñöôøng haøn lieân keát baûn buïng daàm vai vaøo baûn buïng nhaùnh caàu truïc seõ chòu Dmax+Gdcc cuøng vôùi phaûn löïc daàm vai do Nnh2 gaây ra. Chieàu cao ñöôøng haøn caàn thieát ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Ta choïn chieàu cao ñöôøng haøn hh=8mm Kieåm tra ñieàu kieän chòu uoán cuûa daàm vai: W=ddvhdv2/6=2*702/6=1633.333cm3 3.3.3.Chaân coät coät maø chuùng ta thieát keá laø coät roãng chòu neùn leäch taâm coù chaân coät rieâng reõ cho töøng nhaùnh .Do ñoù chaân cuûa moãi nhaùnh ñöôïc tính nhö chaân coät neùn ñöùng taâm . Coät ñaët treân moùng beâ toâng maùc 250 ,keát quaû noäi löïc taõi tieát dieän chaân coät A cho trong baûng toå hôïp nhö sau: Mmax=150.44kNm , Ntö =741.4kN Mmin=-193.08kNm , Ntö =1082kN Nmax=1161.2kN , Mmax=550.72kNm , Mmin=-193.08kNm Thieát keá chaân coät cho nhaùnh maùi Löïc neùn lôùn nhaát phaùt sinh trong nhaùnh maùi: Nneùn =max()=max(973.85kN ; 838.12kN)=973.85kN Löïc keùo lôùn nhaát phaùt sinh trong nhaùnh maùi: Nkeùo = max()=max(794.6kN ; 838.12kN)=794.6kN Trong ñoù C = 97.456 cm ; y1=53.743cm 3.3.3.1.Xaùc ñònh kích thöôùc baûn ñeá: Dieän tích cuûa baûn ñeá cuûa nhaùnh maùi ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Abñ = Giaû thieát heä soá neùn cuïc boä mcb=, beâ toâng moùng maùc 250 coù cöôøng ñoä chòu neùn Rn=1.15kN/cm2 Þ Rnencb=mcbRn=1.2x1.15=1.38kN/cm2 Kích thöôùc baûn ñeá ñöôïc choïn laø 260mmx500mm. Nhö vaây vôùi hai daàm ñeá song song theo phöông maët phaúng khung vaø theâm moät söôøn ngaên ôø giöõa nhö hình veõ,chuùng ta coù caùc loaïi oâ baûn sau OÂ baûn 1:daïng coâng soân ,vôùi phaàn nhòp vöôn ra laø : (500-400-2*10)/2=40mm OÂ baûn 2 :daïng baûn keâ 3 caïnh ,kích thöôùc theo phöông caïnh töï do 400/2-12/2=194mm Kích thöôùc theo phöông caïnh kia laø : 260/2+25.44-14=141.44mm OÂ baûn 3 : daïng baûn keâ 3 caïnh ,kích thöôùc theo phöông caïnh töï do laø 245mm Kích thöôùc theo phöông caïnh kia laø : 260/2-25.44+14=118.56mm Vaäy kích thöôùc cuûa baûn ñeá 26x50=1300cm2 ÖÙng suaát phaân boá ñeàu döôùi baûn ñeá : s = Moâ men lôùn nhaát trong caùc oâ baûn : OÂ baûn 1:moâ men lôùn nhaát : M1= OÂâ baûn 2 :Giaù trò moâ men uoán lôùn nhaát ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : M = asL22 = 0.0903x1.333x19.42=45.302kNcm/cm , vôùi a =0.0903 vì tyû soá ltd/lng=141.44/194=0.729 OÂ baûn 3 :Vì ltd/lng cuûa oâ baûn 3 nhoû hôn ltd/lng caûu oâ baûn 2 Þ M3 < M2. Vaäy ta dung M2=45.302kNcm/cm ñeá xaùc ñònh beá daøy baûn ñeá . Beà daøy baûn ñeà : dbñ = Vaäy ta choïn beà daøy baûn ñeá laø 40mm 3.3.3.2.Xaùc ñònh kích thöôùc daàm ñeá . Daàm ñeá ñöôïc quan nieäm nhö moät daàm ñôn giaûn coù ñaàu muùt thöøa coù dieän truyeàn taûi nhö hình veõ .Daàm ñeá chòu taûi troïng phaân boá ñeàu nhö sau qdñ =sL = 1.333x15=19.995kN/cm Phaûn löïc lôùn nhaát taïi goái daàm ñeá ,chính laø taïi ñöôøng haøn lieân keát daàm ñeá vôùi soùng theùp goùc : Nmax=19.995x26x8.856/10 = 460.397kN Phaûn löïc naøy truyeàn vaøo chaân coät thoâng qua ñöôøng haøn goùc lieân keát daàm vôùi soùng theùp goùc . Neáu ta choïn chieáu cao ñöôøng haøn laø hh=10mm.Chieàu daøi ñöôøng haøn soùng caàn thieát laø Vaäy chieàu cao daàm ñeá ñöôïc choïn laø 440 mm Xaùc ñònh beà daøy daàm ñeá theo ñieàu kieän baûo ñaûm khaû naêng chòu uoán cuûa daàm vaø ñöôïc xaøc ñònh theo coâng thöùc :ddñ = Choïn 3.3.3.3.Tính toaùn söôøn ngaên. Söôøn ngaên ñöôïc quan nieäm nhö baûn coâng soân ngaøm vaøo baûn löng nhaùnh maùi coù nhòp : l =141.44mm.(oâ baûn 2) Taûi troïng truyeàn vaøo söôøn ngaên ñöôïc coi nhö ñeàu taûi ,coù giaù trò laø qs =sl = 1.333x20=26.66kN/cm Moâ men uoán lôùn nhaát cuûa söôøn ngaên taïi ngaøm Mmax= Löïc caét lôùn nhaát xuaát hieän taïi ngaøm Qmax=qsLs=26.66x14.144=377.68kN Choïn tröôùc beà daøy cuûa söôøn ngaên laø 12mm , chieàu cao söôøn ñöôïc xaùc ñònh theo ñieàu kieän chòu uoán vaø baèng hs = Chieàu cao cuûa söôøn ngaên ñöôïc choïn laø hs=440mm Söôøn ngaên lieân keát vaøo baûn löng nhaùnh maùi baèng caùc ñöôøng haøn goùc , hai ñöôøng haøn naøy chòu löïc caét vaø moâ men taùc duïng ñoàng thôøi .Chieàu cao ñöôøng haøn choïn tröôùc laø : hh = 8mm ta coù Wh=2*(bhhh)l2h/6=2*(0.7*0.8)*442/6=361.387cm3 Fh=2*(bhhh)lh = 2*0.7*0.8*44 = 49.28cm2 Cöôøng ñoä cuûa ñöôøng haøn goùc ñöôïc kieåm tra theo coâng thöùc sau: th= 3.3.3.4.Caùc ñöôøng haøn ngang. Ñöôøng haøn ngang lieân keát daàm ñeá vôùi baûn ñeá chòu taûi phaân boá ñeàu : q=19.995kN/cm Chieàu cao caàn thieát cuûa ñöôøng haøn ngang laø : Choïn chieàu cao ñöôøng haøn lieân keát daàm ñeá vôùi baûn ñeá laø hh=10mm Ñöôøng haøn lieân keát söôøn ngaên vôùi baûn ñeá chòu taûi phaân boá ñeàu qs=26.66kN/cm. Chieàu cao ñöôøng haøn caàn thieát laø Choïn chieàu cao ñöôøng haøn lieân keát söôøn ngaên vôùi baûn ñeá laø : hh=14mm < 1.2x1.2=14.4mm 3.3.3.5.Thieát keá Bu loâng neo Löïc keùo lôùn nhaát trong nhaùnh maùi Nnhoå =1328kN .Chung ta choïn Buloâng neo coù ñoä beàn lôùp 6.6. Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa bu loâng neo khi chòu keùo laø RBlk=25kN/cm2. Dieän tích caàn thieát cuûa Bu loâng neo laø : Fblneo= PHAÀN IV :THIEÁT KEÁ DAØN MAÙI 4.1.Caáu taïo Daøn maùi. 4.2.Taûi troïng taùc duïng leân daøn: 4.2.1.Tónh taûi: Troïng löôïng keát caáu maùi vaø heä giaèng maùi : gkc=0.36kN/m2 Troïng löôïng caùc lôùp keát caáu maùi : gm=3.81kN/m2 Troïng löôïng keát caáu cöûa trôøi : ggt=0.4kN/m2 Troïng löôïng cöûa maùi vaø baäu cöûa taäp trung ôû chaân cöûa maùi :Gct=6kN Moâ men ñaàu daøn cho tröôøng hôïp tænh taûi Mtr=Mph=-122.7kNm 4.2.2.Tröôøng hôïp hoaït taûi. Moâ men ñaàu daøn do hoaït taûi Ptt=0.59658kN/m2 gaây ra taïi ñaàu daøn laø: Mtr=Mph=-28.22kNm. 4.2.3.Tröôøng hôïp Dmaxtr vaø Dmaxph Moâ men ñaàu daøn laø Mtr=-32.06kNm , Mph=-15.88kNm Tröôøng hôïp Dmaxph chuùng ta seõ laáy ñoái xöùng keát quaû giaûi trong tröôøng hôïp Dmaxtr qua truïc giöõa daøn. 4.2.4 .Tröôøng hôïp löïc hôïp ngang Ttr vaø Tph . Moâ men ñaàu daøn cho tröôøng hôïp Ttr laø :Mtr= Moâ men ñaàu daøn cho tröôøng hôïp Tph laø :Mph= 4.3. Tính toaùn noäi löïc cho daøn 4.3.1. Tính toaùn noäi löïc trong tröôøng hôïp tónh taûi. Doàn taûi veà maét Daøn: Taûi taäp trung vaøo maét daøn ñöôïc tính nhö sau: Maét ñaàu daøn : G1= Maét trung gian coù: G2=2x=2x37.53=75.06kN Maét taïi döôùi chaân cöûa trôøi: G3= Maét coù cöûa trôøi goái leân : G4= Moâ men ñaàu daøn ñöôïc thay theá baèng moät caëp ngaãu löïc coù giaù trò : M/h0=281.47/2.2 = 127.94kN 4.3.2.Tính toaùn noäi löïc tröôøng hôïp hoaït taûi: Doàn taûi veà maét Daøn: Taûi taäp trung vaøo maét daøn ñöôïc tính nhö sau: Maét ñaàu daøn : P1= Maét trung gian: P2=2x=2x4.7692=9.5384kN Moâ men ñaàu daøn ñöôïc thay theá baèng moät caëp ngaãu löïc coù giaù trò : M/h0 = 28.22/2.2 = 12.83KN 4.3.3.Tổ hợp vaø tính toaùn noäi löïc baèng phaàn meàn SAAP2000: A-Giaûn ñoà tónh taûi:(ñôn vò T vaø T.m) B-Giaûn ñoà hoaït taûi:(ñôn vò T vaø T.m) C-Giaûn ñoà trong tröôøng hôïp (laáy ñoái xöùng qua truïc ñöùng ñi qua giöõa daøn) BAÛNG 1 TTAÛI HSVT TTAÛI*HSVT HTAÛI 18.64 1.1 20.504 1.68 33.29 1.1 36.619 3.47 33.29 1.1 36.619 3.47 18.64 1.1 20.504 1.68 -3.06 1.1 -3.366 -0.3165 -3.06 1.1 -3.366 -0.3165 -31.91 1.1 -35.101 -3.9 19.64 1.1 21.604 2.02 19.64 1.1 21.604 2.02 -31.91 1.1 -35.101 -3.9 -8.47 1.1 -9.317 -8.47 -8.47 1.1 -9.317 -0.953 0.07098 1.1 0.078078 -0.063 0 1.1 0 0 0.07098 1.1 0.078078 -0.063 5.62 1.1 6.182 1.29 5.62 1.1 6.182 1.29 -33.6 1.1 -36.96 -3.46 -33.6 1.1 -36.96 -3.46 -33.6 1.1 -36.96 -3.46 -33.6 1.1 -36.96 -3.46 BAÛNG 2: NOÄI LÖÏC CHO TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI AÙP LÖÏC ÑÖÙNG CUÛA CAÀU TRUÏC Dmaxtr Dmaxph MTRAÙI MPHAÛI Mtr Mph Löïc doïc Mtr Mph Löïc doïc 0.3328 0.05547 -3.206 -1.06696 -1.588 -0.08809 -1.155043 -1.588 -0.52849 -3.206 -0.17784 -0.70632 0.1423 0.1423 -3.206 -0.45621 -1.588 -0.22597 -0.682186 -1.588 -0.22597 -3.206 -0.45621 -0.6821 0.1423 0.1423 -3.206 -0.45621 -1.588 -0.22597 -0.682186 -1.588 -0.22597 -3.206 -0.45621 -0.682 0.0555 0.3328 -3.206 -0.17784 -1.588 -0.52849 -0.706323 -1.588 -0.08809 -3.206 -1.06696 -1.1550 -0.057 0 -3.206 0.182133 -1.588 0 0.1821329 -1.588 0.09021 -3.206 0 0.0902 0 -0.0468 -3.206 0 -1.588 0.07433 0.0743343 -1.588 0 -3.206 0.15007 0.1500 -0.16 -0.0731 -3.206 0.513922 -1.588 0.1161 0.6300205 -1.588 0.25456 -3.206 0.23439 0.4889 -0.147 0.06722 -3.206 0.472564 -1.588 -0.10675 0.365819 -1.588 0.23407 -3.206 -0.21551 0.0185 0.0672 -0.1474 -3.206 -0.21551 -1.588 0.23407 0.0185639 -1.588 -0.10675 -3.206 0.47256 0.3658 -0.073 0.1603 -3.206 0.234391 -1.588 -0.25456 -0.020166 -1.588 0.1161 -3.206 -0.51392 -0.3978 0 0 -3.206 0 -1.588 0 0 -1.588 0 -3.206 0 0 0 0 -3.206 0 -1.588 0 0 -1.588 0 -3.206 0 0 0.0963 -0.0439 -3.206 -0.30874 -1.588 0.06971 -0.239025 -1.588 -0.15292 -3.206 0.14074 -0.0121 0 0 -3.206 0 -1.588 0 0 -1.588 0 -3.206 0 0 -0.044 0.0963 -3.206 0.140775 -1.588 -0.15292 -0.012149 -1.588 0.06973 -3.206 -0.30874 -0.23900 -0.458 0 -3.206 1.468348 -1.588 0 1.468348 -1.588 0.7273 -3.206 0 0.7273 0 -0.458 -3.206 0 -1.588 0.7273 0.727304 -1.588 0 -3.206 1.46835 1.4683 -0.207 -0.1147 -3.206 0.662039 -1.588 0.18214 0.8441826 -1.588 0.32792 -3.206 0.36773 0.6956 -0.115 -0.2065 -3.206 0.367728 -1.588 0.32792 0.6956502 -1.588 0.18214 -3.206 0.66204 0.84418 -0.207 -0.1147 -3.206 0.662039 -1.588 0.18214 0.8441826 -1.588 0.32792 -3.206 0.36773 0.69565 -0.115 -0.2065 -3.206 0.367728 -1.588 0.32792 0.6956502 -1.588 0.18214 -3.206 0.66204 0.8441 BAÛNG 3: NOÄI LÖÏC TRONG DAØN DO LÖÏC HAÕM Ttr Tph MTRAÙI MPHAÛI Mtr Mph Löïc doïc Mph Mtr Löïc doïc 0.3328 0.05547 2.79 0.928512 -6.53 -0.3622191 0.5662929 2.79 0.154761 -6.53 -2.173184 -2.0184227 0.1423 0.1423 2.79 0.397017 -6.53 -0.929219 -0.532202 2.79 0.397017 -6.53 -0.929219 -0.532202 0.1423 0.1423 2.79 0.397017 -6.53 -0.929219 -0.532202 2.79 0.397017 -6.53 -0.929219 -0.532202 0.0555 0.3328 2.79 0.154761 -6.53 -2.173184 -2.018423 2.79 0.928512 -6.53 -0.362219 0.5662929 -0.0568 0 2.79 -0.1585 -6.53 0 -0.1585 2.79 0 -6.53 0.370969 0.3709693 0 -0.0468 2.79 0 -6.53 0.3056693 0.3056693 2.79 -0.1306 -6.53 0 -0.1305999 -0.1603 -0.0731 2.79 -0.44724 -6.53 0.4774083 0.0301713 2.79 -0.20398 -6.53 1.046759 0.8427821 -0.1474 0.06722 2.79 -0.41125 -6.53 -0.4389466 -0.850193 2.79 0.187544 -6.53 0.962522 1.1500658 0.0672 -0.1474 2.79 0.187544 -6.53 0.962522 1.1500658 2.79 -0.41125 -6.53 -0.438947 -0.8501926 -0.0731 0.1603 2.79 -0.20398 -6.53 -1.046759 -1.250736 2.79 0.447237 -6.53 0.477408 0.9246453 0 0 2.79 0 -6.53 0 0 2.79 0 -6.53 0 0 0 0 2.79 0 -6.53 0 0 2.79 0 -6.53 0 0 0.0963 -0.0439 2.79 0.268677 -6.53 0.286667 0.555344 2.79 -0.12248 -6.53 -0.628839 -0.75132 0 0 2.79 0 -6.53 0 0 2.79 0 -6.53 0 0 -0.0439 0.0963 2.79 -0.12251 -6.53 -0.628839 -0.751348 2.79 0.268677 -6.53 0.286732 0.5554093 -0.458 0 2.79 -1.27782 -6.53 0 -1.27782 2.79 0 -6.53 2.99074 2.99074 0 -0.458 2.79 0 -6.53 2.99074 2.99074 2.79 -1.27782 -6.53 0 -1.27782 -0.2065 -0.1147 2.79 -0.57614 -6.53 0.748991 0.172856 2.79 -0.32001 -6.53 1.348445 1.028432 -0.1147 -0.2065 2.79 -0.32001 -6.53 1.348445 1.028432 2.79 -0.57614 -6.53 0.748991 0.172856 -0.2065 -0.1147 2.79 -0.57614 -6.53 0.748991 0.172856 2.79 -0.32001 -6.53 1.348445 1.028432 -0.1147 -0.2065 2.79 -0.32001 -6.53 1.348445 1.028432 2.79 -0.57614 -6.53 0.748991 0.172856 BAÛNG 4: BAÛNG NOÄI LÖÏC TRONG DAØN DO GIOÙ Wtr Wph MTRAÙI MPHAÛI Mtr Mph Noäi löïc Mph Mtr Löïc doïc 0.3328 0.05547 -8.5 -2.8288 -6.7 -0.371649 -3.200449 -8.5 -0.4715 -6.7 -2.22976 -2.701255 0.1423 0.1423 -8.5 -1.20955 -6.7 -0.95341 -2.16296 -8.5 -1.2096 -6.7 -0.95341 -2.16296 0.1423 0.1423 -8.5 -1.20955 -6.7 -0.95341 -2.16296 -8.5 -1.2096 -6.7 -0.95341 -2.16296 0.05547 0.3328 -8.5 -0.471495 -6.7 -2.22976 -2.701255 -8.5 -2.8288 -6.7 -0.37165 -3.200449 -0.05681 0 -8.5 0.482885 -6.7 0 0.482885 -8.5 0 -6.7 0.380627 0.380627 0 -0.04681 -8.5 0 -6.7 0.313627 0.313627 -8.5 0.3979 -6.7 0 0.397885 -0.1603 -0.07311 -8.5 1.36255 -6.7 0.489837 1.852387 -8.5 0.6214 -6.7 1.07401 1.695445 -0.1474 0.06722 -8.5 1.252

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdo an thep-PHONG.doc
  • dwg2004ANX2-THEP(cuoi)-in- bao ve.dwg