Đồ án Thiết kế chung cư Ngọc Lan

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1725 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế chung cư Ngọc Lan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DAÂN LAÄP KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TPHCM KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH –¯— HEÄ ÑAØO TAÏO: CHÍNH QUI NGAØNH: XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP PHUÏ LUÏC THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG ÑEÀ TAØI: THIEÁT KEÁ CHUNG CÖ NGOÏC LAN Giaùo vieân höôùng daãn : ThS. TRAÀN THAÏCH LINH Sinh vieân : PHAÏM MINH HIEÅN Lôùp : 04DXD2 MSSV : 104105063 THAÙNG 1 / 2009 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DAÂN LAÄP KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TPHCM KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH –¯— HEÄ ÑAØO TAÏO: CHÍNH QUI NGAØNH: XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG ÑEÀ TAØI: THIEÁT KEÁ CHUNG CÖ NGOÏC LAN Giaùo vieân höôùng daãn : ThS. TRAÀN THAÏCH LINH Sinh vieân : PHAÏM MINH HIEÅN Lôùp : 04DXD2 MSSV : 104105063 THAÙNG 1 / 2009

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBIA.doc
 • bakChuong 1_ kien truc chung cu ngoc llan.bak
 • dwgChuong 1_ kien truc chung cu ngoc llan.dwg
 • dwlChuong 1_ kien truc chung cu ngoc llan.dwl
 • bakchuong 3_BO TRI THEP SAN.bak
 • dwgchuong 3_BO TRI THEP SAN.dwg
 • bakchuong 4_bo tri thep cau thang.dwg.bak
 • dwgchuong 4_bo tri thep cau thang.dwg.dwg
 • bakChuong 5_bo tri thep ho nuoc mai.bak
 • dwgChuong 5_bo tri thep ho nuoc mai.dwg
 • bakChuong 7_ban ve bo tri thep khung+vach.bak
 • dwgChuong 7_ban ve bo tri thep khung+vach.dwg
 • bakchuong 8 mcoc ep.bak
 • dwgchuong 8 mcoc ep.dwg
 • tmpsavC.tmp
Tài liệu liên quan