Đồ án Thiết kế đường nối PÀ DẦU – THẠNH MỸ

MỤC LỤC THUYẾT MINH

PHẦN 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 2

1.1. Vị trí tuyến đường – Chức năng và nhiệm vụ thiết kế 2

1.2. Các điều kiện tự nhiên khu vực tuyến đi qua 2

1.3. Các điều kiện xã hội. 6

1.4. Các điều kiện liên quan khác. 9

1.5. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường. 13

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH CẤP THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN 15

2.1. Xác định cấp thiết kế. 15

2.2. Tính toán – chọn các chỉ tiêu kỹ thuật 15

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN 26

3.1. Xác định các điểm khống chế. 26

3.2. Quan điểm thiết kế và xác định bước compa. 26

3.3. Lập các đường dẫn hướng tuyến. 27

3.4. Các phương án tuyến. 27

3.5. So sánh sơ bộ - chọn 2 phương án tuyến. 29

3.6. Tính toán các yếu tố đường cong cho 2 phương án tuyến chọn. 29

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC 30

4.1. Rãnh thoát nước. 30

4.2. Tính toán công trình thoát nước. 30

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ TRẮC DỌC 31

5.1. Nguyên tắc thiết kế. 31

5.2. Xác định các cao độ khống chế. 31

5.3. Xác định các cao độ mong muốn. 32

5.4. Quan điểm thiết kế. 32

5.5. Thiết kế đường đỏ - lập bảng cắm cọc hai phương án. 33

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ TRẮC NGANG 34

6.1. Thiết kế mặt cắt ngang tĩnh không. 34

6.2. Quan điểm thiết kế mặt cắt ngang. 34

6.3. Các dạng mặt cắt ngang chi tiết và điểm hình của hai phương án tuyến. 35

6.4. Tính toán khối lượng đào đắp cho 2 phương án. 35

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 36

7.1. Cơ sở thiết kế kết cấu áo đường. 36

7.2. Tính toán cường độ của kết cấu áo đường mềm theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi. 42

7.3. Bảng tổng hợp giá thành xây dựng các phương án: 44

7.4. Phân tích – So sánh các phương án kết cấu áo đường đề xuất theo cấu tạo 44

7.5. Tính toán theo tiêu chuẩn cân bằng giới hạn trượt. 45

7.6. Tính toán theo tiêu chuẩn kéo uốn. 49

7.7. So sánh chọn phương án kết cấu áo đường thi công. 51

CHƯƠNG 8: TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KHAI THÁC CỦA TUYẾN 52

8.1. Lập biểu đồ xe chạy lý thuyết. 52

8.2. Tính toán thời gian xe chạy trung bình. 54

8.3. Tính toán tốc độ xe chạy trung bình. 55

8.4. Tính toán lượng tiêu hao nhiên liệu - nhận xét. 55

8.5. Tính hệ số an toàn- nhận xét. 56

8.6. Tính toán hệ số tai nạn tổng hợp. 57

8.7. Tính toán mức độ phục vụ- nhận xét. 61

CHƯƠNG 9: LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT, SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN 65

9.1. xác định tổng chi phí xây dựng và khai thác tính đổi về năm gốc cho 2 phương án tuyến 65

9.2. Luận chứng - so sánh chọn phương án tuyến 75

PHẦN 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐOẠN TUYẾN 78

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 79

1.1. Giới thiệu đoạn tuyến thiết kế 79

1.2. Xác định các đặc điểm, điều hiện cụ thể của đoạn 79

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 80

2.1. Lập bảng cắm cọc chi tiết 80

2.2. Thiết kế chi tiết đường cong nằm 80

2.3. Bố trí vuốt nối siêu cao 81

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TRẮC DỌC CHI TIẾT 82

3.1. Các nguyên tắc thiết kế chung 82

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ TRẮC NGANG CHI TIẾT 83

4.1. Thiết kế trắc ngang chi tiết: 83

4.2. Tính toán khối lượng đào đắp 83

4.3. Phương án kết cấu áo đường chọn: 83

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ CHI TIẾT CỐNG THOÁT NƯỚC 84

5.1. Thiết kế cấu tạo cống 84

5.2. Xác định lưu lượng tính toán. 88

5.3. Thiêt kế kết cấu cống 90

5.4. Tính toán khối lượng vật liệu cho các cống 103

5.5 . Xác định khối lượng đất công tác. 110

CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP 113

KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC 113

6.1. Xác định khối lượng công tác. 113

LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH. 114

7.1. Các căn cứ lập dự toán. 114

7.2. Trình tự lập dự toán. 114

PHẦN 3a: THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 115

CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 116

1.1. Giới thiệu chung về tuyến đường 116

1.2. Tính chất các hạng mục công trình của đoạn tuyến thiết kế 116

1.3. Các điều kiện thi công: 116

1.4. Xác định các thông số cơ bản để thiết kế tổ chức thi công 119

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 120

2.1. Phân đoạn thi công công tác chuẩn bị 120

2.2. Xác định trình tự thi công chung 121

2.3. Xác định kỹ thuật thi công 121

2.4. Xác lập công nghệ thi công 126

2.5. Xác định khối lượng công tác chuẩn bị 126

2.6. Các định mức sử dụng năng lực, tính toán năng suất máy móc 127

2.7. Tính toán số công ca máy hoàn thành các thao tác 130

2.8. Xác định phương pháp thi công và biên chế tổ máy, nhân công thi công công tác chuẩn bị 130

2.9. Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác 131

2.10. Xác định hướng thi công, lập tiến độ thi công 131

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CỐNG 132

3.1. Xác định trình tự thi công cống 132

3.2. Xác định kỹ thuật thi công 132

3.3. Xác lập công nghệ thi công 135

3.4. Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực và vật liệu 136

3.5. Tính toán số công, số ca máy và thời gian hoàn thành các thao tác 140

3.6. Biên chế tổ đội thi công cống 140

3.7. Lập tiến độ thi công cống. 141

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 142

4.1. Xác định khối lượng đất nền đường, vẽ biểu đồ phân phối đất và đường cong tích lũy đất. 142

4.2. Giới thiệu các loại máy thi công nền đường hiện có tại đơn vị thi công 142

4.3. Quan điểm thiết kế điều phối và phân đoạn thi công 143

4.4. Thiết kế phân đoạn thi công, chọn máy chủ đạo và xác định trình tự, kỷ thuật thi công. 144

4.5. Xác định khối lượng công tác và cự ly vận chuyển trung bình trên từng đoạn tuyến. 151

4.6. Xác định Khối lượng công tác phụ trợ . 152

4.6. Xác định năng suất các loại máy chính thi công trên từng đoạn tuyến 153

4.7. Xác định năng suất các loại máy phụ trợ thi công trên từng đoạn tuyến. 156

4.7.8. Các công tác đào rãnh biên, vỗ, bạt mái taluy : 158

4.8. Công tác hoàn thiện cuối cùng: 159

4.9. Tính số công ca hoàn thành các công việc. 159

4.10. Thiết kế sơ đồ hoạt động của các loại máy thi công: 159

4.11. Biên chế tổ đội, tính thời gian hoàn thành các thao tác và lập tiến độ thi công. 159

PHẦN 3b: THIẾT KẾ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG 162

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 163

1.1. Giới thiệu chung về đoạn tuyến 163

1.2. Xác định các điều kiện thi công 163

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 164

2.1. Liệt kê công việc 164

2.2. Trình tự thi công 166

2.3. Xác đinh kỹ thuật thi công từng công việc. 166

2.4. Xác định khối lượng công tác. 172

2.5. Xác định phương pháp tổ chức thi công 173

2.6. Tính toán năng suất – xác định các định mức sử dụng năng lực. 173

2.7. Tính toán số công –ca máy hoàn thành các thao tác 176

2.8. Biên chế các Tổ-đội thi công 176

2.9. Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác 177

2.10. Lập tiến độ thi công công tác chuẩn bị 177

CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ 178

3.1. Đặc điểm và điều kiện tuyến thiết kế. 178

3.2. Xác định trình tự thi công chính. 178

3.3. Đề xuất phương án TCTC tổng thể 179

3.4. Biện pháp thi công. 180

3.5. Xác định khối lượng công tác 183

3.6. Tính toán năng suất, xác định số công, ca hoàn thành các công tác. 186

3.7. Biên chế các tổ đội thi công 186

3.9. Chi phí thi công xây dựng các lớp kết cấu áo đường: 187

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG 188

4.1. Nêu đặc điểm, chọn phương pháp tổ chức thi công 188

4.2. Xác định tốc độ thi công – hướng thi công 188

4.3. Xác định trình tự thi công 188

4.4. Xác định quy trình – kỹ thuật thi công các lớp mặt đường. 189

4.5. Xác lập công nghệ thi công 200

4.6. Thiết lập sơ đồ hoạt động của các loại máy móc thi công 200

4.7. Khối lượng công tác cho đoạn tuyến 200

4.8. Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng năng lực 200

4.9. Tính toán số công – số ca máy cần thiết hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công 202

4.10. Biên chế tổ - đội thi công 202

4.11. Xác lập sơ đồ công nghệ thi công 202

4.12. Xác lập bình đồ dây chuyền 202

4.13. Lập tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo giờ 203

4.14. Chi phí thi công các lớp mặt đường: 203

 

 

pdf206 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2589 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế đường nối PÀ DẦU – THẠNH MỸ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfThiết kế đường nối PÀ DẦU – THẠNH MỸ.pdf
 • dwg2. Bình đồ tuyến(bản vẽ số 02).dwg
 • dwg4;5. Trắc dọc 2 PA tuyến(bản vẽ số 04 & 05).dwg
 • dwg6. Thiết kế trắc ngang điển hình (bản vẽ số 06).dwg
 • dwg7. Thiết kế kết cấu nền - áo đường (bản vẽ số 07).dwg
 • dwg8. Các chỉ tiêu phương án 1 (bản vẽ số 08).dwg
 • dwg9.Các chỉ tiêu khai thác phương án 2(bản vẽ số 09).dwg
 • dwg10. Luận chuấn kinh tế - kỹ thuật và so sánh chọn phương án (bản vẽ số 10).dwg
 • dwg11. Bình đồ kỹ thuyật (bản vẽ số 11).dwg
 • dwg12. Trắc dọc kỹ thuật (bản vẽ số 12).dwg
 • dwg13. Bố trí đường cong -cắm cong chi tiết (bản vẽ số 13)..dwg
 • dwg14.Thiết kế cống 3D200(bản vẽ số 14).dwg
 • dwg15. Thiết kế cống 3D200(bản vẽ số 15).dwg
 • dwg16. Dự toán công trình ( bản vẽ số 16).dwg
 • dwg17. Thiết kế thi công đất nền đường(bản vẽ số 17).dwg
 • dwg18. Sơ đồ hoạt động máy thi công nền đường(bản vẽ số 18).dwg
 • dwg19.Tiến độ thi công nền đường và công trình(bản vẽ số 19).dwg
 • dwg20. Sơ đồ hoạt động của máy móc thi công nền đường (bản vẽ số 20.dwg
 • dwg21. Tiến độ công tác chuẩn bị (bản vẽ số 21)..dwg
 • dwg22. Tiến độ thi công tổng thể mặt đường (bản vẽ số 22).dwg
 • dwg23. Tiến độ thi công chi tiết theo giờ (bản vẽ số 23).dwg
 • docLỜI NÓI ĐẦU.doc
 • docMỤC LỤC- BẢNG BIỂU.doc
 • docNHIỆM VỤ ĐATN LÊ XUÂN NGÔN- VÕ ANH TUẤN.doc
 • docPHỤ LỤC SỐ 1.doc
 • docPHỤ LỤC SỐ 2.doc
 • docPHỤ LỤC SỐ 3.doc
 • docPHỤ LỤC SỐ 4.doc
 • docPHỤ LỤC SỐ 4 .doc
 • docPHỤ LỤC SỐ 5.doc
 • docPHỤ LỤC SỐ 5 .doc
 • docPHỤ LỤC SỐ 6.doc
 • docTÀI LIEU THAM KHẢO.doc