Đồ án Thiết kế giao diện khai thác từ điển tra nghĩa pháp - Anh - việt (fev dictionary)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 3

LỜI CAM ĐOAN 4

TÓM TẮT ĐỒ ÁN 5

MỤC LỤC 6

LỜI NÓI ĐẦU 9

PHẦN 1 11

GIỚI THIỆU VỀ TỪ ĐIỂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 11

I. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TỪ ĐIỂN 12

1. Các khái niệm về từ điển 12

2. Tình hình phát triển của từ điển hiện nay 12

II. XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NHỜ TIN HỌC 13

III. GIỚI THIỆU DỰ ÁN TỪ ĐIỂN FEV 14

1. Nguồn gốc dự án từ điển FEV 14

2. Cơ sở dữ liệu từ vựng của từ điển FEV 15

3. Cấu trúc một "mục từ" của CSDL từ vựng 17

4. Ưu điểm của từ điển FEV 20

PHẦN 2 22

THIẾT KẾ GIAO DIỆN KHAI THÁC TỪ ĐIỂN TRA NGHĨA FEV 22

I. TỔNG QUAN 23

II. TÌM HIỂU VỀ GIAO DIỆN NGƯỜI - MÁY 23

1. Một giao diện tốt là gì? 23

2. Thiết kế giao diện nội, ngoại vi (Internal, External Interface Design) 24

3. Một số nguyên tắc khi thiết kế giao diện cho ứng dụng 24

a. Lựa chọn các kiểu thiết kế giao diện 25

b. Hiển thị thông tin 26

c. Nhập liệu 26

d. Màu sắc 27

e. Xử lý lỗi 27

f. Công cụ trợ giúp 27

4. Kết luận 28

III. YÊU CẦU VỀ GIAO DIỆN CỦA TỪ ĐIỂN FEV 28

IV. TỔ CHỨC CƠ SỞ DỮ LIỆU TỪ VỰNG CỦA GIAO DIỆN FEV 28

1. Lựa chọn kiểu cơ sở dữ liệu 28

2. Tổ chức cơ sở dữ liệu 29

V. CÁC PHƯƠNG ÁN GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG 31

1. Biểu diễn các ngôn ngữ của từ điển trên một giao diện 31

2. Phương án biểu diễn thứ nhất cho từ điển FEV 32

3. Phương án biểu diễn thứ hai cho từ điển FEV 33

4. Lựa chọn phương án biểu diễn cho từ điển FEV 34

VI. MÔ HÌNH TỔNG QUÁT VÀ CÁC BƯỚC CỤ THỂ HOÁ 34

1. Mô hình tổng quát của từ điển FEV 35

2. Sơ đồ khối biểu diễn hoạt động của từ điển FEV 35

3. Lựa chọn công cụ và môi trường để thiết kế giao diện 37

4. Xây dựng thuật toán và tạo mã cho chương trình 38

a. Đọc tập tin RTF và cập nhật vào tập tin cơ sở dữ liệu MDB 38

b. Chuyển mã 39

c. Hiển thị phần giải thích nghĩa 40

d. Một số yêu cầu khác từ người sử dụng 41

VII. TRÌNH BÀY GIAO DIỆN 43

PHẦN 3 48

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNGPHÁTTRIỂN 48

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 49

II. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ỨNG DỤNG TRONG TƯƠNG LAI 50

1. Mở rộng từ điển FEV 50

2. Tăng cường khả năng tra nghĩa của từ bằng nhiều phương pháp 50

3. Thiết kế giao diện với nhiều ngôn ngữ khác nhau 51

4. Tăng cường tính năng động của giao diện 51

5. Tham số hoá chương trình 51

PHỤ LỤC 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

 

doc60 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1510 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế giao diện khai thác từ điển tra nghĩa pháp - Anh - việt (fev dictionary), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÓm so¸t : Ng­êi sö dông thùc hiÖn hoÆc b¾t ®Çu kiÓm so¸t viÖc ®µm tho¹i víi giao diÖn nh­ thÕ nµo. DÔ ph¸t triÓn : Giao diÖn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÕu tè l©u dµi vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ë møc cã thÓ. Cuèi cïng cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c yÕu tè cÇn thiÕt khi thiÕt kÕ mét ®èi tho¹i víi ng­êi sö dông. ë ®©y, kh«ng cã mét quy t¾c hay h×nh thøc chung nµo cho viÖc thiÕt kÕ nh­ng cã mét sè h­íng dÉn ®­îc sö dông phæ biÕn : Th«ng tin ph¶n håi lu«n lu«n ph¶i cung cÊp cho ng­êi sö dông ®Ó b¸o viÖc g× ®ang x¶y ra. Tr¹ng th¸i : Cung cÊp cho ng­êi sö dông c¸c th«ng b¸o vÒ nh÷ng phÇn hÖ thèng mµ hä ®ang sö dông. Tho¸t ra : Cho phÐp ng­êi sö dông kÕt thóc mét thao t¸c. C«ng viÖc tèi thiÓu : Tr¸nh cho ng­êi sö dông ph¶i cè g¾ng nhiÒu khi thao t¸c. NgÇm ®Þnh : §Æt s½n nh÷ng th«ng sè th­êng xuyªn sö dông nhÊt. Trî gióp : Cung cÊp c¸c th«ng tin trî gióp cÇn thiÕt. Huû : Ng­êi sö dông cã thÓ huû bá nh÷ng ®iÒu ®· lµm mµ xem nh­ kh«ng ®óng vµ b¾t ®Çu l¹i. NhÊt qu¸n : Khu«n khæ vµ sù thùc hiÖn c¸c lÖnh ph¶i ®­îc nhÊt qu¸n th«ng qua giao diÖn. HiÓn thÞ th«ng tin NÕu th«ng tin ®­îc thÓ hiÖn qua giao diÖn kh«ng ®Çy ®ñ (incomplete), m¬ hå (ambiguous) hay khã hiÓu (unintelligible) th× øng dông sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi sö dông. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó hiÓn thÞ th«ng tin kh¸c nhau : b»ng v¨n b¶n, h×nh ¶nh, ©m thanh; qua vÞ trÝ, kÝch th­íc, sù chuyÓn ®éng (motion); qua mµu s¾c (color), ®é ph©n gi¶i (resolution), vµ thËm chÝ c¶ sù lo¹i bá (omission). Nh÷ng h­íng dÉn sau tËp trung vµo viÖc hiÓn thÞ th«ng tin : ChØ hiÓn thÞ th«ng tin cã liªn quan (relevant) ®Õn ng÷ c¶nh hiÖn t¹i. Kh«ng nªn tËp trung s©u (bury) d÷ liÖu vµo ng­êi sö dông, nªn sö dông mét c¸ch thÓ hiÖn ®Æc biÖt ®Ó nhanh chãng ®ång ho¸ th«ng tin (cã thÓ th«ng qua c¸c biÓu ®å). Dïng c¸c nh·n mét c¸ch nhÊt qu¸n (consistent), rót gän (abbreviations), vµ c¸c mµu mµ cã thÓ ®o¸n tr­íc (predictable) c¸c yªu cÇu. Cho phÐp ng­êi sö dông duy tr× (maintain) ng÷ c¶nh trùc quan. Khi hiÓn thÞ ®å ho¹ th× nªn duy tr× h×nh ¶nh gèc ®Ó ng­êi sö dông biÕt ®­îc vÞ trÝ liªn hÖ hiÖn t¹i. T¹o c¸c th«ng b¸o lçi cã ý nghÜa (meaningful error messages). Sö dông c¸c d¹ng ch÷ hoa vµ ch÷ th­êng, c¸c chç thôt vµo (indentation) vµ gép nhãm (grouping) v¨n b¶n ®Ó dÔ hiÓu h¬n. NhËp liÖu Trong nhiÒu øng dông, bµn phÝm vÉn lµ ph­¬ng tiÖn nhËp liÖu quan träng ®Çu tiªn. Nh­ng chuét, bé sè ho¸ vµ thËm chÝ c¶ hÖ thèng nhËn d¹ng giäng nãi còng trë thµnh c¸c thay thÕ cã hiÖu qu¶. D­íi ®©y lµ c¸c h­íng dÉn tËp trung vµo viÖc thiÕt kÕ ph­¬ng ph¸p nhËp liÖu : Tèi thiÓu ho¸ c¸c ®éng t¸c nhËp liÖu. §iÒu nµy cã thÓ h¹n chÕ b»ng c¸ch sö dông chuét ®Ó chän tõ tËp d÷ liÖu x¸c ®Þnh tr­íc, h¹n chÕ c¸c ph¹m vi cña d÷ liÖu vµ sö dông c¸c macro nÕu cã thÓ. Duy tr× sù nhÊt qu¸n gi÷a hiÓn thÞ th«ng tin vµ nhËp liÖu. C¸c ®Æc ®iÓm cã thÓ thÊy ®­îc cña viÖc hiÓn thÞ nªn ®­îc thùc hiÖn qua miÒn nhËp. Cho phÐp ng­êi sö dông söa ch÷a d÷ liÖu nhËp. Mét ng­êi sö dông chuyªn nghiÖp cã thÓ quyÕt ®Þnh t¹o hay bá qua mét vµi th«ng tin, trong tr­êng hîp nµy kh«ng nªn ®­a ra c¸c lêi c¶nh b¸o. T­¬ng t¸c kh«ng nh÷ng nªn n¨ng ®éng mµ cßn cã thÓ ®iÒu chØnh c¸c chÕ ®é ­a thÝch cña ng­êi sö dông vÒ viÖc nhËp liÖu. Cung cÊp sù trî gióp cho tÊt c¶ c¸c t¸c ®éng nhËp d÷ liÖu. Mµu s¾c CÇn ph¶i sö dông mµu mét c¸ch thËn träng, kh«ng nªn dïng qóa nhiÒu mµu vµ c¸c mµu ph¶i hoµ hîp. §«i lóc cÇn dïng c¸c mµu s¸ng hoÆc nhÊp nh¸y ®Ó dÔ ph©n biÖt. Cã mét nguyªn t¾c ®­îc khuyÕn c¸o sö dông lµ chØ nªn sö dông tèi ®a 4 mµu trªn mét mµn h×nh (cã kh¶ n¨ng lín h¬n nÕu ®å thÞ cho phÐp) vµ 8 mµu trong hÖ thèng. Xö lý lçi Th«ng th­êng c¸c th«ng b¸o lçi sÏ ®­a ra c¸c th«ng tin tåi tÖ (bad news) ®Õn nh÷ng ng­êi sö dông hÖ thèng khi hä thùc hiÖn mét ®iÒu g× ®ã sai. Nh­ng cã mét vµi tr­êng hîp th«ng tin lçi ®­îc ®­a ra lµ kh«ng chÝnh x¸c vµ g©y sù ch¸n n¶n cho ng­êi sö dông. Nãi chung, mäi th«ng b¸o lçi ®Òu do mét hÖ thèng t­¬ng t¸c t¹o ra nªn chóng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. MÆc dï vËy, khi t¹o c¸c th«ng b¸o lçi cÇn ph¶i quan t©m : Th«ng b¸o nªn m« t¶ vÊn ®Ò b»ng biÖt ng÷ (jargon) ®Ó ng­êi sö dông cã thÓ hiÓu ®­îc dÔ dµng. Th«ng b¸o nªn ®­a ra chØ dÉn h÷u Ých cho viÖc kh«i phôc lçi. Th«ng b¸o nªn chØ ra bÊt kú kÕt qu¶ lçi tiªu cùc nµo ®Ó ng­êi dïng cã thÓ kiÓm tra, ®¶m b¶o chóng kh«ng x¶y ra n÷a. Th«ng b¸o nªn ®­îc kÌm theo tÝn hiÖu chØ dÉn dÔ nh×n thÊy hay dÔ nghe. §ã lµ tiÕng kªu khi hiÓn thÞ th«ng b¸o lçi kÌm theo ¸nh s¸ng tho¸ng qua hay ®­îc hiÓn thÞ b»ng mµu ®Ó dÔ nhËn thÊy nh­ lµ mµu b¸o lçi. Th«ng b¸o kh«ng nªn cã tÝnh chÊt xÐt ®o¸n, tøc lµ kh«ng nªn th«ng b¸o nh÷ng tõ ng÷ khiÓn tr¸ch ng­êi sö dông, bëi v× thËt sù kh«ng ai muèn nhËn mét th«ng tin tåi. Kh«ng nhiÒu ng­êi muèn nhËn ®­îc th«ng b¸o lçi cho dï ch­¬ng tr×nh cã thiÕt kÕ tèt nh­ thÕ nµo ®i n÷a. Nh­ng mét th«ng b¸o lçi mang tÝnh triÕt lý cã thÓ cã Ých ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña mét hÖ thèng t­¬ng t¸c vµ sÏ cã ý nghÜa ®èi víi ng­êi sö dông khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò lçi. C«ng cô trî gióp Mét tiªu chuÈn chÊt l­îng quan träng cña mét øng dông chuyªn nghiÖp lµ ph¹m vi vµ ®é hoµn chØnh cña hÖ thèng trî gióp cña nã. Th«ng th­êng, ®©y lµ mét khÝa c¹nh Ýt ®­îc quan t©m cña mét ch­¬ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ s¬ sµi. C¸c vÊn ®Ò d­íi ®©y cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt khi x¸c ®Þnh mét ph­¬ng tiÖn trî gióp : LiÖu ph­¬ng tiÖn trî gióp cã thÓ sö dông ®­îc cho tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng vµ t¹i mäi thêi ®iÓm trong suèt qu¸ tr×nh t­¬ng t¸c cña hÖ thèng hay kh«ng? Ng­êi sö dông sÏ yªu cÇu sù trî gióp nh­ thÕ nµo? Ph­¬ng tiÖn trî gióp sÏ ®­îc hiÓn thÞ nh­ thÕ nµo? Ng­êi sö dông sÏ trë l¹i t­¬ng t¸c b×nh th­êng nh­ thÕ nµo? KÕt cÊu cña th«ng tin trî gióp sÏ nh­ thÕ nµo? Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ hÖ thèng trî gióp, nÕu chóng ta tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trªn th× tÊt yÕu ch­¬ng tr×nh sÏ trë thµnh mét øng dông mang tÝnh chuyªn nghiÖp. KÕt luËn Nh­ vËy, trªn ®©y chóng ta ®· ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò khi thiÕt kÕ mét giao diÖn ng­êi - m¸y. MÆc dï c¸c vÊn ®Ò ®­îc ®Ò cËp trªn lµ ch­a hoµn toµn ®Çy ®ñ nh­ng qua ®ã chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc c¸c yªu cÇu c¬ b¶n còng nh­ c¸ch ®Ó x©y dùng mét øng dông chuyªn nghiÖp. Chóng ta cã thÓ tham kh¶o nhiÒu h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy th«ng qua hÇu hÕt c¸c gi¸o tr×nh vÒ Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng vµ phÇn trî gióp cña c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh. Yªu cÇu vÒ giao diÖn cña tõ ®iÓn FEV Tõ ®iÓn FEV lµ mét tõ ®iÓn ®a ng÷, v× vËy ®Ó kh«ng lµm mÊt b¶n chÊt còng nh­ tÝnh ®a ng÷ cña nã th× giao diÖn cÇn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho ®¶m b¶o thÓ hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. Mét trong c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt nhÊt ®èi víi tõ ®iÓn ®a ng÷ lµ : TËn dông kh«ng gian mµn h×nh ®Õn møc tèi ®a ®Ó hiÓn thÞ ®­îc nhiÒu ng«n ng÷. NÕu viÖc hiÓn thÞ cïng lóc chØ lµ hai ng«n ng÷ th× nªn cho phÐp viÖc chän lùa c¸c ng«n ng÷ nguån vµ ®Ých mét c¸ch dÔ dµng. T¹o ra c¸c bé gâ riªng cho c¸c ng«n ng÷ trong ph¹m vi cã thÓ. Th«ng tin nªn hiÓn thÞ theo phong c¸ch riªng cña tõng ng«n ng÷. Cho phÐp gép nhãm chñ ®Ò nÕu cã thÓ. T¹o c¸c phÇn trî gióp víi nhiÒu ng«n ng÷ hiÓn thÞ kh¸c nhau. ViÖc ®èi tho¹i gi÷a ng­êi vµ m¸y nªn ®­îc thùc hiÖn víi nhiÒu ng«n ng÷ kh¸c nhau (tèi thiÓu lµ ®èi víi c¸c ng«n ng÷ cã xuÊt hiÖn trong tõ ®iÓn). Cho phÐp c¸c kh¶ n¨ng quan träng kh¸c nh­ : xo¸ mét tõ, thªm tõ míi, xem c¸c tõ ®· tra, in ra giÊy,... Cuèi cïng, kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ viÖc tæ chøc d÷ liÖu tõ vùng sao cho cã thÓ thùc hiÖn c¸c thuËt to¸n nÐn víi tû nÐn sè cùc ®¹i. Trªn ®©y chØ lµ mét sè ý kiÕn cña c¸ nh©n, ngoµi c¸c yªu cÇu trªn cã thÓ cã nhiÒu yªu cÇu kh¸c n÷a nh­ng chóng v­ît ngoµi khu«n khæ cña ®å ¸n. Do ®ã, t«i hy väng sÏ tiÕp tôc thªm vµo c¸c yªu cÇu kh¸c trong thêi gian cho phÐp hoÆc qua qu¸ tr×nh b¶o tr× øng dông. C¸c phÇn tiÕp theo sÏ tiÕp tôc chi tiÕt ho¸ mét sè yªu cÇu cô thÓ. Tæ chøc c¬ së d÷ liÖu tõ vùng cña giao diÖn FEV Lùa chän kiÓu c¬ së d÷ liÖu Chóng ta biÕt r»ng, tËp tin RTF ®­îc m· ho¸ chØ víi c¸c kÝ tù thuéc b¶ng m· chuÈn ASCII 7 bÝt, do ®ã kÝch th­íc cña nã th­êng rÊt lín vµ viÖc thao t¸c trùc tiÕp trªn ®ã tá ra chËm ch¹p, khã chÊp nhËn ®­îc. Nh­ng, yªu cÇu quan träng cña bÊt kú mét tõ ®iÓn nµo trªn m¸y tÝnh lµ ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhanh chãng. Do ®ã, nÕu chóng ta thùc hiÖn viªc thao t¸c t×m kiÕm th«ng tin trùc tiÕp trªn tËp tin RTF sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu nµy. Nãi nh­ vËy kh«ng cã nghÜa lµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc mµ ®ã lµ mét ®iÓm yÕu cña øng dông khi chóng ta cè t×nh ®i theo h­íng nµy. Mét c¸ch thao t¸c kh«ng trùc tiÕp lªn tËp tin RTF lµ sö dông mét d¹ng tËp tin cã cÊu tróc nµo ®ã lµm trung gian (vÝ dô: c¸c tËp tin c¬ së d÷ liÖu MDB cña Access, DBF cña FoxPro, XLS cña Excel, hoÆc tËp tin ®­îc tæ chøc mét c¸ch cã cÊu tróc nµo ®ã,...). Nh­ng víi ®iÒu kiÖn lµ c¸c tËp tin trung gian nµy ph¶i ®­îc nhiÒu c«ng cô hç trî. Trong khu«n khæ ®å ¸n nµy, còng nh­ víi kiÕn thøc ®· häc, t«i chän tËp tin c¬ së d÷ liÖu d¹ng MDB(1) Microsoft Database Access. §©y lµ mét chuÈn c¬ së d÷ liÖu ®­îc h·ng Microsoft ®­a ra nh»m môc ®Ých hç trî vµ x©y dùng c¸c øng dông qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu trªn m«i tr­êng Microsoft Access. TËp tin nµy cã thÓ chøa c¸c b¶ng (Table), truy vÊn (Query), biÓu mÉu (Form), b¸o c¸o (Report), Macro, c¸c khèi m· (Module). Trong ®ã phÇn quan träng nhÊt lµ c¸c b¶ng v× nã lµ bé phËn chÝnh chøa d÷ liÖu. lµm trung gian ®Ó l­u tr÷ c¸c STYLE cÇn thiÕt cho giao diÖn. ViÖc ­u tiªn sö dông tËp tin d¹ng MDB do chóng cã nh÷ng lîi ®iÓm chÝnh sau : §­îc hç trî bëi nhiÒu øng dông vµ c«ng cô lËp tr×nh, do ®ã viÖc lËp tr×nh sÏ ®¬n gi¶n h¬n. ViÖc cËp nhËt vµo tËp tin ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng trªn c¸c øng dông vµ c«ng cô cña h·ng Microsoft hay c¸c øng dông t­¬ng thÝch (SQL, Oracle, DBase,...). Thao t¸c t×m kiÕm nhanh, cã kh¶ n¨ng nÐn tèt vµ nãi chung lµ dÔ ph¸t triÓn. Ngoµi c¸c lîi ®iÓm chÝnh trªn cßn cã nhiÒu lîi ®iÓm kh¸c n»m ngoµi ph¹m vi cña ®å ¸n nµy nªn kh«ng ®­îc ®Ò cËp ë ®©y. MÆt kh¸c, viÖc sö dông tËp tin d¹ng MDB còng cã mét vµi h¹n chÕ : Phô thuéc nhiÒu vµo c¸c s¶n phÈm kÌm theo cña h·ng Microsoft. Th«ng tin l­u tr÷ trªn tËp tin MDB th­êng lín do ph¶i x¸c ®Þnh tr­íc kÝch th­íc c¸c tr­êng (Field Size) chøa d÷ liÖu d¹ng Text. Nh­ng dï sao c¸ch chän lùa trªn còng ®ñ ®¸p øng nh÷ng g× mµ t«i ®ang xem xÐt cho giao diÖn tõ ®iÓn FEV. Bëi v× r»ng tõ ®iÓn nµy lµ mét tõ ®iÓn "më", do ®ã c¬ së d÷ liÖu nµy cßn cã thÓ phôc vô cho c¸c øng dông kh¸c ®­îc thiÕt kÕ trong t­¬ng lai nªn kh«ng cÇn ph¶i tÝnh ®Õn viÖc nÐn cùc ®¹i hay b¶o mËt th«ng tin. Tæ chøc c¬ së d÷ liÖu C¬ së d÷ liÖu tõ vùng cña "giao diÖn khai th¸c tõ ®iÓn tra nghÜa FEV" ®­îc thiÕt kÕ kh¸ ®¬n gi¶n trªn mét tËp tin c¬ së d÷ liÖu MDB. PhÇn nµy chóng ta sÏ thiÕt kÕ chi tiÕt cÊu tróc cña c¬ së d÷ liÖu nµy. Giao diÖn tõ ®iÓn tra nghÜa FEV sö dông tËp tin c¬ së d÷ liÖu MDB víi tªn ngÇm ®Þnh lµ DBSFEVD.MDB. TËp tin nµy cã mét b¶ng (Table) chÝnh cã tªn FEVD_equ chøa 9 tr­êng (Field) t­¬ng øng víi 9 STYLE ®­îc liÖt kª trong B¶ng 1. Trong ®ã, tªn mçi tr­êng sÏ trïng víi tªn cña mçi STYLE. Ngoµi tªn tr­êng ra cßn cã c¸c thuéc tÝnh kh¸c nh­ kiÓu d÷ liÖu (Data Type), kÝch th­íc tr­êng (chØ ®Þnh cho tr­êng d¹ng Text, nã cho biÕt sè l­îng tèi ®a c¸c kÝ tù chøa trong tr­êng ®ã). B¶ng 4 tr×nh bµy chi tiÕt cÊu tróc cña c¸c tr­êng chøa STYLE t­¬ng øng. Còng trong B¶ng 4, chóng ta thÊy kÝch th­íc cña tr­êng (Field Size) lµ mét h»ng sè, nh­ng thËt sù chóng ta cã thÓ thay dæi kÝch th­íc nµy mét c¸ch linh ®éng ë ch­¬ng t×nh ®Ó tiÕt kiÖm kh«ng gian nhí vµ ®¶m b¶o l­u gi÷ ®Çy ®ñ th«ng tin. B¶ng 4 - CÊu tróc cña c¸c tr­êng thuéc Table "FEVD_equ" trong tËp tin MDB. STT Tªn tr­êng (Field Name) KiÓu d÷ liÖu (Data Type) KÝch th­íc (Field Size) VÝ dô 1 entry Text 50 bâcler 2 french_pron Text 50 /BA-CLE-/ 3 french_cat Text 50 v.tr. 4 french_sentence Text 50 les mauvais élèves bâclent leurs devoirs 5 english_equ Text 50 to botch (up) 6 english_sentence Text 255 dunces botch up their homework 7 viet_equ Text 50 lamf hongr 8 viet_pron Text 50 [LA\MHO?NG] 9 viet_sentence Text 255 nguwowif ngu ddoonj lam hongr vieecj nhaf cuar hoj Ngoµi c¸c thuéc tÝnh cña c¸c tr­êng thuéc table FEVD_equ ®­îc tr×nh bµy trªn cßn cã nhiÒu thuéc tÝnh kh¸c. Nh­ng c¸c thuéc tÝnh ®ã kh«ng quan träng ®èi víi ph¹m vi øng dông mµ ta ®ang thiÕt kÕ, v¶ l¹i ®èi víi c¬ së d÷ liÖu tõ ®iÓn mµ chóng ta thiÕt kÕ hiÖn t¹i chØ chøa hoµn toµn d÷ liÖu d¹ng Text. H×nh 6 tr×nh bµy mét phÇn néi dung cña b¶ng FEVD_equ ®­îc thÓ hiÖn trong m«i tr­êng Microsoft Access. H×nh 6 - Mét phÇn néi dung cña table "FEVD_equ". Trong H×nh 6 ta thÊy cã mét sè d÷ liÖu gièng nhau vµ kh«ng ®Çy ®ñ, ®iÒu nµy do tËp tin c¬ së d÷ liÖu tõ vùng RTF mµ t«i cã ch­a ®­îc cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c nghÜa cÇn thiÕt hoÆc sö dông mét chuçi gièng nhau ®Ó ®¹i diÖn cho phÇn nghÜa ®ã. Ngoµi Table chÝnh ra cßn cã 3 Table phô kh¸c ®­îc t¹o ra khi ch­¬ng tr×nh ®ang ch¹y vµ ®­îc xo¸ khái tËp tin MDB khi kÕt thóc ch­¬ng tr×nh. C¸c Table phô nµy ®­îc t¹o ra nh»m môc ®Ých l­u tr÷ danh s¸ch c¸c tõ ®· tra, trong ®ã mçi Table phô cã mét tr­êng ®¹i diÖn cho mét ng«n ng÷ Ph¸p, Anh hoÆc ViÖt ®Ó l­u c¸c tõ ®· tra t­¬ng øng. Chóng ta sÏ quay l¹i vÊn ®Ò nµy ë c¸c phÇn sau. C¸c ph­¬ng ¸n giao tiÕp víi ng­êi sö dông §iÒu quan träng ®èi víi hÇu hÕt c¸c tõ ®iÓn trªn m¸y tÝnh lµ c¸ch tr×nh bµy d÷ liÖu ë mµn h×nh m¸y tÝnh. Kh«ng cã mét h×nh thøc cô thÓ vµ mét ph­¬ng ph¸p chung nµo ®­îc ¸p ®Æt ë ®©y. Vµ còng nh­ ®­îc tr×nh bµy ë phÇn "T×m hiÓu vÒ giao diÖn ng­êi - m¸y", chóng ta ®· hiÓu ®­îc mét phÇn nµo ®ã viÖc thiÕt kÕ giao diÖn ng­êi - m¸y. D­íi ®©y sÏ tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ¸n thÓ hiÖn th«ng tin vµ ®èi tho¹i víi ng­êi sö dông, sau ®ã chóng sÏ ®­îc chän mét ®Ó thiÕt kÕ cho tõ ®iÓn FEV. BiÓu diÔn c¸c ng«n ng÷ cña tõ ®iÓn trªn mét giao diÖn HÇu hÕt c¸c tõ ®iÓn ®Òu cã mét c¸ch biÓu diÔn c¸c ng«n ng÷ duy nhÊt nµo ®ã trªn mét giao diÖn. §èi víi c¸c tõ ®iÓn ®¬n ng÷ th× chØ cã mét c¸ch biÓu diÔn duy nhÊt lµ chÝnh ng«n ng÷ ®ã. Nh­ng nÕu lµ tõ ®iÓn song ng÷ th× chóng ta cã ®Õn 4 c¸ch biÓu diÔn kh¸c nhau (trong ®ã cã 2 c¸ch biÓu diÔn ®¬n ng÷ vµ 2 c¸ch biÓu diÔn song ng÷). Nh­ vËy, nÕu n lµ sè l­îng ng«n ng÷ th× mét c¸ch ®Ö qui ta cã : [Sè c¸ch biÓu diÔn tõ ®iÓn "n ng÷"] = [Sè c¸ch biÔu diÔn tõ ®iÓn "(n-1) ng÷"] ´ n víi [Sè c¸ch biÔu diÔn tõ ®iÓn "1 ng÷"] = 1 vµ [Sè c¸ch biÔu diÔn tõ ®iÓn "2 ng÷"] = 4. VÒ mÆt to¸n häc, gi¶ sö ta cã tõ ®iÓn tam ng÷ gåm 3 ng«n ng÷ F, E vµ V th× : Sè c¸ch biÓu diÔn = Sè c¸ch biÓu diÔn 1 ng«n ng÷ + Sè c¸ch biÓu diÔn cã thø tù vµ kh«ng lÆp 2 ng«n ng÷ kh¸c nhau + Sè c¸ch biÓu diÔn cã thø tù vµ kh«ng lÆp 3 ng«n ng÷ kh¸c nhau. Theo ®ã th× "Sè c¸ch biÓu diÔn cã thø tù vµ kh«ng lÆp cña i ng«n ng÷ kh¸c nhau" chÝnh lµ chØnh hîp kh«ng lÆp chËp i cña 3 ng«n ng÷ F, E vµ V. Tøc lµ : Sè c¸ch biÓu diÔn mét ng«n ng÷ = Sè c¸ch biÓu diÔn cã thø tù vµ kh«ng lÆp cña 2 ng«n ng÷ kh¸c nhau = Sè c¸ch biÓu diÔn cã thø tù vµ kh«ng lÆp cña 3 ng«n ng÷ kh¸c nhau = Tæng qu¸t ta cã : Sè c¸ch biÓu diÔn tõ ®iÓn "n ng÷" = B¶ng 5 tr×nh bµy mét sè vÝ dô vÒ sè l­îng c¸c c¸ch biÓu diÔn c¸c ng«n ng÷ cña mét tõ ®iÓn. Qua b¶ng nµy chóng ta thÊy khi t¨ng sè l­îng ng«n ng÷ th× sè c¸ch biÓu diÔn sÏ t¨ng lªn rÊt nhanh. Do ®ã viÖc chän ra mét c¸ch biÓu diÔn chung nhÊt lµ rÊt khã. B¶ng 5 - C¸c vÝ dô vÒ sè l­îng c¸ch hiÓn thÞ cña giao diÖn tõ ®iÓn Sè l­îng ng«n ng÷ Sè c¸ch thÓ hiÖn VÝ dô 1 Víi mét ng«n ng÷ F ta chØ cã mét c¸ch hiÓn thÞ lµ F. 2 Víi 2 ng«n ng÷ F, E ta cã : F, E, FE, EF. 3 Víi 3 ngg«n ng÷ F, E, V ta cã : F, E, V, FE, FV, EF, EV, VF, VE, FEV, FVE, EFV, EVF, VEF, VFE. 4 Víi 4 ng«n ng÷ F, E, V, M ta cã : F, E, V, M, FE, FV, FM,..., MF, ME, MV, FEV, FVE, FEM, FME,..., MFV, MVF, MEV, MVE, FEVM, FEMV, FVEM,... MEFV, MVFE, MVEF. 5 Víi 5 ng«n ng÷ F, E, V, M, T ta cã : F, E, V, M, T, FE, FV, FM, FT,..., TF, TE, TV, TM, FEV, FVE, FEM, FME,..., TEM, TME, TVM, TMV, FEVM, FEMV, FVEM,... TVEM, TMEV, TMVE, FEVMT, FEVTM, FEVMVT,..., TMEVF, TMVFE, TMVEF. C¸c phÇn tiÕp theo d­íi ®©y sÏ ®­a ra 2 ph­¬ng ¸n biÓu diÓn c¸c ng«n ng÷ Ph¸p, Anh, vµ ViÖt cho tõ ®iÓn FEV. Ph­¬ng ¸n biÓu diÔn thø nhÊt cho tõ ®iÓn FEV Víi ph­¬ng ¸n nµy, c¶ ba ng«n ng÷ ®Òu ®­îc thÓ hiÖn lªn mµn h×nh víi 3 cét, mét cét ®¹i diÖn cho mét ng«n ng÷ vµ theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i lµ Ph¸p - Anh - ViÖt (H×nh 7). ViÖc tra nghÜa ®­îc thùc hiÖn ë bÊt kú cét nµo b»ng c¸ch nhËp nhËp tõ ®ã vµo cét t­¬ng øng vµ ch­¬ng tr×nh sÏ hiÓn thÞ c¸c néi dung cã thÓ cã vµo c¸c cét cßn l¹i. H×nh 7French - English - Vietnamese Dictionary Novembre November Th¸ng m­êi mét - H×nh ¶nh cña giao diÖn theo ph­¬ng ¸n thø nhÊt. MÆc dï c¸ch tr×nh bµy trªn tá ra cã hiÖu qu¶ ®èi víi ng­êi sö dông vµ thÓ hiÖn ®­îc tÝnh ®a ng÷ cña tõ ®iÓn FEV. Nh­ng thËt sù víi c¸ch tr×nh bµy nµy sÏ dÔ lµm cho ng­êi sö dông c¶m thÊy cho¸ng ngîp tr­íc mét mí c¸c nghÜa cña c¶ ba ng«n ng÷ kh¸c nhau vµ dÔ dÉn ®Õn viÖc tiÕp thu sai sãt th«ng tin. Ngoµi ra c¸ch biÓu diÔn nh­ trªn cßn cã c¸c ­u vµ nh­îc ®iÓm chÝnh sau : French - English - Vietnamese Dictionary Novembre November Th¸ng m­êi mét H×nh 2 - M« h×nh giao diÖn theo ph­¬ng ¸n 1 ¦u ®iÓm : Víi c¸ch thiÕt kÕ nµy, cïng mét lóc chóng ta cã thÓ xem ®­îc 3 ng«n ng÷ kh¸c nhau; ViÖc tra tõ vùng cña c¸c ng«n ng÷ kh¸c nhau kh¸ ®¬n gi¶n b»ng c¸ch nhËp nghÜa cña ng«n ng÷ vµo cét t­¬ng øng. Nh­îc ®iÓm : Khã cã ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt tèi ­u cho vÊn ®Ò ®a nghÜa, bëi v× r»ng, kh«ng ph¶i lóc nµo còng tån t¹i mét sù t­¬ng øng vÒ nghÜa gi÷a tiÕng Ph¸p, tiÕng Anh vµ tiÕng ViÖt; mÆt kh¸c sÏ mÊt mét vµi thao t¸c ®Ó ®ãng/më chÕ ®é gâ tiÕng ViÖt vµ tiÕng Ph¸p khi nhËp tõ. MÆc dï cã nhiÒu nh­îc ®iÓm, xong ph­¬ng ¸n biÓu diÔn nµy phÇn nµo tr×nh bµy râ ®­îc vÊn ®Ò ®a ng÷ cña tõ ®iÓn vµ kh¸ l¹ m¾t ®èi víi ng­êi sö dông. Cã mét ®iÒu lµ, khi sè l­îng ng«n ng÷ kh«ng ph¶i lµ 3 mµ nhiÒu h¬n th× viÖc tr×nh bµy theo c¸ch nµy trªn mét mµn h×nh m¸y tÝnh qu¶ lµ phøc t¹p, dÔ g©y r¾c rèi. Ph­¬ng ¸n biÓu diÔn thø hai cho tõ ®iÓn FEV §èi víi ph­¬ng ¸n nµy, ta sÏ thiÕt kÕ giao diÖn theo c¸ch th«ng th­êng nh­ mét sè tõ ®iÓn hiÖn cã (tõ ®iÓn L¹c ViÖt, C«ng T©m). CÊu tróc bao gåm mét danh s¸ch c¸c tõ vùng cña ng«n ng÷ nguån ë phÝa bªn tr¸i vµ mét khung tr×nh bµy nghÜa cña ng«n ng÷ ®Ých ë phÝa bªn ph¶i. Ngoµi ra cßn cã mét danh s¸ch th¶ xuèng ®Ó chóng ta lùa chän ng«n ng÷ nguån vµ ®Ých (bao gåm Ph¸p - Anh, Ph¸p ViÖt, Anh - Ph¸p, Anh - ViÖt, ViÖt - Ph¸p, ViÖt - Anh). H×nh 8 tr×nh bµy h×nh ¶nh cña giao diÖn theo ph­¬ng ¸n thø hai. French - English - Vietnamese Dictionary Novembre Th¸ng m­êi mét French-Vietnamese H×nh 8 - H×nh ¶nh cña giao diÖn theo ph­¬ng ¸n thø hai. MÆc dï c¸ch tr×nh bµy nµy kh«ng nh­ ph­¬ng ¸n thø nhÊt nh­ng vÒ b¶n chÊt th× còng t­¬ng tù nh­ vËy. ë ph­¬ng ¸n nµy chØ thÓ hiÖn mçi lóc hai ng«n ng÷ kh¸c nhau bao gåm mét ng«n ng÷ nguån vµ mét ng«n ng÷ ®Ých. C¸ch tr×nh bµy theo ph­¬ng ¸n nµy sÏ gÆp mét vµi ­u vµ nh­îc ®iÓm chÝnh sau : ¦u ®iÓm : Ph­¬ng ¸n nµy ngoµi viÖc h¹n chÕ c¸c nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ¸n thø nhÊt cßn cã mét sè ­u ®iÓm sau : thÝch hîp cho ng­êi sö dông chØ cÇn tra nghÜa cña hai ng«n ng÷ t­¬ng øng; phÇn gi¶i thÝch nghÜa cña ng«n ng÷ ®Ých râ rµng h¬n, ®Æc biÖt d¹ng giao diÖn nµy kh¸ quen thuéc ®èi víi ng­êi sö dông do ®ã kh«ng ph¶i tèn nhiÒu thêi gian ®Ó lµm quen. Nh­îc ®iÓm : Kh«ng thÓ hiÖn ®­îc tÝnh ®a ng÷ cña tõ ®iÓn do cïng mét lóc chØ cã thÓ xem ®­îc hai ng«n ng÷; ph¶i mÊt thêi gian ®Ó lùa chän l¹i c¸c ng«n ng÷ nguån vµ ®Ých tõ danh s¸ch. Mçi ph­¬ng ¸n trªn ®©y ®Òu cã lîi ®iÓm riªng, viÖc chän mét ph­¬ng ¸n ®Ó thiÕt kÕ lµ rÊt khã kh¨n. Do ®ã cÇn ph¶i c©n nh¾c khi lùa chän ®Ó ®¶m b¶o viÖc n©ng cÊp sau nµy. Lùa chän ph­¬ng ¸n biÓu diÔn cho tõ ®iÓn FEV Trªn ®©y lµ hai ph­¬ng ¸n mµ t«i ®­a ra ®Ó thiÕt kÕ giao diÖn khai th¸c tõ ®iÓn tra nghÜa gi÷a ng­êi sö dông vµ m¸y tÝnh, mét trong hai ph­¬ng ¸n nµy ®Òu cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cho tõ ®iÓn tra nghÜa FEV. Nh­ng, nh­ ®· ®Ò cËp ë phÇn "Giíi thiÖu dù ¸n tõ ®iÓn FEV", tõ ®iÓn FEV chØ lµ b­íc ®Çu cho mét tõ ®iÓn ®a ng÷ thËt sù cña dù ¸n. Do ®ã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña tõ ®iÓn FEV thµnh mét tõ ®iÓn gåm nhiÒu h¬n 3 ng«n ng÷ lµ cã thÓ x¶y ra (®Çu tiªn cã thÓ lµ FEVMTL : French - English - Vietnamese - Malaysia - Thai - Laotian). Nh­ vËy, chän mét ph­¬ng ¸n ®Ó dÔ dµng ph¸t triÓn sau nµy lµ rÊt khã. Mét ®Æc ®iÓm quan träng kh¸c lµ khi sè ng«n ng÷ t¨ng lªn th× tæ hîp c¸c chuyÓn ®æi gi÷a hai ng«n ng÷ sÏ t¨ng rÊt nhanh vµ viÖc thiÕt kÕ mét giao diÖn lµ rÊt khã. Chóng ta cã thÓ thÊy mét c©y biÓu diÔn c¸c kh¶ n¨ng x©y dùng giao diÖn khai th¸c tõ ®iÓn tra nghÜa d¹ng song ng÷ cña c¬ së d÷ liÖu tõ ®iÓn FEVMTL nh­ H×nh 9. FEVMTL V-FEMTL M-FEVTL T-FEVML E-FVMTL F-EVMTL L-FEVMT V-E V-F V-L V-T V-M F-V F-E F-L F-T F-M E-V E-F E-L E-T E-M M-E M-F M-L M-T M-V L-E L-F L-T L-M L-V T-E T-F T-L T-M T-V H×nh 9 - C©y biÓu diÔn c¸c kh¶ n¨ng chän lùa mét cÆp ng«n ng÷ kh¸c nhau. Mét c¸ch h×nh thøc ta cã thÓ thÊy r»ng víi c¬ së d÷ liÖu cã chøa 6 ng«n ng÷ th× sÏ cã 30 c¸ch chän lùa c¸c cÆp ng«n ng÷ kh¸c nhau. Vµ nh­ thÕ viÖc chän ph­¬ng ¸n thø nhÊt tá ra r¾c rèi vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña kh«ng gian mµn h×nh khã cã thÓ ®­îc. MÆc dï vËy, theo c¸ch tr×nh bµy trªn th× ta cã thÓ chän ph­¬ng ¸n biÓu diÔn thø hai do ph­¬ng ¸n nµy dÔ thùc hiÖn, nã cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt vµ chóng ta cã thÓ chän c¸c cÆp ng«n ng÷ nguån vµ ®Ých th«ng qua mét danh s¸ch. Tãm l¹i, chóng ta sÏ dùa trªn c¬ së cña ph­¬ng ¸n biÓu diÔn thø hai ®Ó tiÕp tôc cô thÓ ho¸ c¸c b­íc tiÕp theo còng nh­ x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh hoµn chØnh cã d¹ng nh­ ph­¬ng ¸n nµy. M« h×nh tæng qu¸t vµ c¸c b­íc cô thÓ ho¸ §Õn ®©y, chóng ta ®· t×m hiÓu ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu còng nh­ x¸c ®Þnh ®­îc ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ vµ tr×nh bµy giao diÖn cho tõ ®iÓn tra nghÜa Ph¸p - Anh - ViÖt. PhÇn nµy t«i sÏ tiÕp tôc tr×nh bµy m« h×nh tæng qu¸t cña ch­¬ng tr×nh, s¬ ®å khèi biÓu diÔn c¸c qu¸ tr×nh giao tiÕp gi÷a ng­êi - m¸y vµ c¸c thuËt to¸n ®­îc cµi ®Æt trong ch­¬ng tr×nh. M« h×nh tæng qu¸t cña tõ ®iÓn FEV Giao diÖn khai th¸c tõ ®iÓn tra ng÷ Ph¸p - Anh - ViÖt thùc hiÖn viÖc giao tiÕp trùc tiÕp gi÷a ng­êi vµ m¸y, nã ®äc d÷ liÖu ®Çu vµo tõ c¸c tËp tin c¬ së d÷ liÖu tõ vùng d¹ng RTF, cËp nhËt vµo tËp tin MDB vµ hiÓn thÞ theo c¸c yªu cÇu cña ng­êi sö dông. H×nh 10 tr×nh bµy tæng qu¸t m« h×nh nµy. RTF MDB Giao tiÕp víi ng­êi sö dông H×nh 10 - M« h×nh tæng qu¸t cña tõ ®iÓn FEV. S¬ ®å khèi biÓu diÔn ho¹t ®éng cña tõ ®iÓn FEV ThËt sù th× qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi vµ thùc hiÖn yªu cÇu cña ng­êi sö dông diÔn ra phøc t¹p h¬n th«ng qua c¸c nót lÖnh vµ c¸c Form giao tiÕp. Nh­ng tõ m« h×nh trªn, chóng ta cã thÓ h×nh dung ®­îc s¬ ®å khèi tæng qu¸t cña ch­¬ng tr×nh tõ ®iÓn FEV. H×nh 11 biÓu diÔn s¬ ®å khèi nµy. Khëi ®éng Tån t¹i tËp tin MDB? Th«ng b¸o Chê nhËn yªu cÇu tõ ng­êi sö dông Cã Kh«ng X¸c ®Þnh, t¹o míi hay cËp nhËt tËp tin CSDL Yªu cÇu vÒ CSDL tõ vùng Tr×nh bµy phÇn gi¶i thÝch nghÜa cña tõ cho ng­êi sö dông NÕu tËp tin MDB ®· cã vµ yªu cÇu tra tõ KÕt thóc Yªu cÇu tho¸t khái ch­¬ng tr×nh Œ  Ž H×nh 11 - S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña tõ ®iÓn FEV. Trong s¬ ®å khèi trªn, chóng ta cã thÓ thÊy r»ng, sau khi ch­¬ng tr×nh khëi ®éng, nã sÏ thùc hiÖn viÖc kiÓm tra xem ®· tån t¹i tËp tin c¬ së d÷ liÖu MDB (ë ®©y chÝnh lµ tËp tin DBSFEVDB.MDB) ch­a? NÕu ®· tån t¹i th× chuyÓn sang tr¹ng th¸i chê yªu cÇu cña ng­êi sö dông, ng­îc l¹i th× th«ng b¸o cho ng­êi sö dông thùc hiÖn c¸c thao t¸c cÇn thiÕt nh»m t¹o ra tËp tin ®ã vµ cËp nhËt c¬ së d÷ liÖu tõ tËp tin RTF. Mét ®iÓm kh¸c cña s¬ ®å khèi trªn lµ qu¸ tr×nh chê nhËn yªu cÇu tõ ng­êi sö dông. NÕu yªu cÇu cña ng­êi sö dông lµ tr­êng hîp Œ, tøc lµ yªu cÇu vÒ CSDL tõ vùng, th× ch­¬ng tr×nh sÏ chuyÓn sang thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®èi víi c¬ së d÷ liÖu tõ vùng. §iÒu nµy sÏ ®­îc chi tiÕt ho¸ ë H×nh 12. NÕu yªu cÇu cña ng­êi sö dông lµ tr­êng hîp  (tr­êng hîp nµy chØ ®­îc thùc hiÖn khi ®· cã c¬ së d÷ liÖu MDB) th× ch­¬ng tr×nh sÏ t×m kiÕm nghÜa tõ cÇn tra vµ hiÓn thÞ lªn mµn h×nh. Cuèi cïng, nÕu yªu cÇu cña ng­êi sö dông lµ tr­êng hîp Ž, tøc lµ tho¸t khái ch­¬ng tr×nh, th× ch­¬ng tr×nh sÏ thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®ãng c¬ së d÷ liÖu vµ kÕt thóc. ThËt sù th× qu¸ tr×nh thao t¸c vµ xö lý ®èi víi c¬ së d÷ liÖu tõ vùng lµ phÇn quan träng nhÊt cña ch­¬ng tr×nh tõ ®iÓn FEV. Qóa tr×nh nµy thùc hiÖn viÖc ®äc tËp tin RTF vµ cËp nhËt c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµo tËp tin c¬ së d÷ liÖu MDB. H×nh 12 tr×nh bµy s¬ ®å khèi qu¸ tr×nh thao t¸c ®èi víi c¬ së d÷ liÖu. Chê nhËn yªu cÇu xö lý CSDL tõ NSD X¸c ®Þnh tËp tin MDB KiÓm tra vµ t¹o míi tËp tin MDB víi c¸c cÊu tróc cÇn thiÕt T¹o míi tËp tin MDB CËp nhËt tËp tin MDB CËp nhËt danh s¸ch tõ vùng §äc tËp tin RTF vµ cËp nhËt vµo tËp tin MDB Œ  Ž H×nh 12 - S¬ ®å khèi ph©n r· qu¸ tr×nh xö lý CSDL Víi s¬ ®å khèi nµy, chóng ta thÊy r»ng cã thÓ cã 3 kh¶ n¨ng x¶y ra ®èi víi viÖc xö lý c¬ së d÷ liÖu tõ vùng. Tr­êng hîp Œ, x¸c ®Þnh tËp tin MDB, tøc lµ ch­¬ng tr×nh sÏ thùc hiÖn viÖc chän mét tËp tin c¬ së d÷ liÖu tõ vùng MDB cã s½n kh¸c cho ch­¬ng tr×nh. NÕu yªu cÇu thuéc tr­êng hîp , tøc lµ t¹o míi tËp tin MDB, th× ch­¬ng tr×nh sÏ yªu cÇu x¸c ®Þnh tªn tËp tin MDB míi nµy vµ t¹o ra c¸c cÊu tróc cÇn thiÕt. Ngoµi ra, ch­¬ng tr×nh còng yªu cÇu tËp tin c¬ së d÷ liÖu tõ vùng RTF ®Ó ®äc vµ l­u vµo tËp tin MDB võa t¹o ra. Cuèi cïng, nÕu yªu cÇu thuéc tr­êng hîp Ž th× ch­¬ng tr×nh sÏ yªu cÇu x¸c ®Þnh tËp tin c¬ së d÷ liÖu tõ vùng RTF ®Ó

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBCTNHXDC.DOC
  • rarThiết kế giao diện khai thác từ điển tra nghĩa pháp - anh - việt (fev dictionary).rar
Tài liệu liên quan