Đồ án Thiết kế kĩ thuật xe khách thành phố b80 trên sát xi cơ sở nhập từ nước ngoài

Mục lục

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1

LỜI CẢM ƠN. 2

Chương 1: TỔNG QUAN. 6

1.1 Giới thiệu công ty Cổ phần Cơ khí- Xây dựng giao thông. 6

1.1.1 Quá trình hình thành và lĩnh vực hoạt động: 6

1.1.3 Cơ sở hạ tầng: 7

1.1.4 Thiết bị máy móc, phương tiện vận tải. 8

1.2 Chiến lược phát triễn ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. 13

1.2.1 Mục tiêu 13

1.2.2 Định hướng chiến lược và giải pháp nhằm phát triễn ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. 14

2.1 Đặt vấn đề. 15

2.2 Nội dung đề tài. 15

2.3 Các thông số kĩ thuật của khung xe cơ sở Super Aero City. 16

2.4 Các thông số kĩ thuật ôtô khách thành phố. 17

2.5Bảng qui cách vật liệu vỏ xe khách thành phố B80. 19

2.6 Bảng các cụm tổng thành, chi tiết sản xuất trong nước lắp ráp trên xe khách thành phố B80. 20

2.7 Bảng các cụm tổng thành, chi tiết nhập khẩu trên xe khách thành phố B80. 21

Chương 3: NỘI DUNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ. 22

3.1 Tính trọng lượng và phân bổ trọng lượng của ô tô. 22

3.2 Xác định tọa độ trọng tâm ôtô thiết kế. 22

3.3 Tính toán kiểm tra ổn định. 25

3.3.1Tính ổn định dọc của ô tô 25

3.3.2 Tính ổn định ngang của ô tô. 29

3.4 Tính toán động lực học của otô. 32

3.4.1 Các thông số ban đầu: 32

3.4.2 Các thông số tính toán. 32

3.4.3 Đồ thị đường đặt tính ngoài của động cơ. 34

3.4.4 Đồ thị nhân tố động lực học 35

3.4.5 Đồ thị gia tốc, tính toán thời gian và quảng đường tăng tốc của ô tô. 38

3.5 Tính toán cân bằng nhiệt hệ thống điều hòa nhiệt độ. 43

3.6 Tính toán hiệu quả phanh. 46

3.7 Tính toán đặc tính dẫn hướng. 46

3.8 Tính toán độ bền hệ thống treo và tính êm dịu chuyển động của xe. 47

3.8.1 Về độ bền của hệ thống treo. 47

3.8.2 Về độ êm dịu chuyển động của xe. 47

3.9 Tính toán hệ thống chiếu sang . 51

3.10 Biện pháp giảm ồn cho khoang hành khách. 51

3.11 Tính tốn diện tích dnh cho hnh khch đứng. 51

3.12 Kiểm tra độ bền dầm ngang sàn xe. 51

3.13 Tính kiểm bền khung xe, vỏ xe. 53

3.13.1. Chọn chế độ tính toán: 53

3.13.2. Các giả thiết tính toán: 53

3.13.3. Tính cho chế độ phanh gấp: 54

3.13.4. Tính bền khung xương khi quay vòng: 55

3.14 Tính kiểm bền liên kết sàn xe, khung xe. 61

3.15 Tính kiểm bền liên kết giữa dầm ngang sàn xe và dầm dọc ôtô chassi. 62

3.16 Sơ đồ bố trí ghế và tính kiểm bền ghế. 62

3.16.1 Sơ đồ bố trí ghế 62

3.16.2 Tính kiểm bền liên kết giữa ghế và sàn xe. 63

3.16.3 Tính kiểm bền ghế hành khách. 64

Chương 4: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG. 67

4.1 Kiểm tra tổng thể: 67

4.1.1 Số khung, số động cơ: 67

4.1.2 Khung,thân vỏ. 68

4.1.3 Gưong chiếu hậu phía ngoài: 68

4.1.4 Hệ thống đèn chiếu sáng và tín hiệu. 68

4.1.5 Động cơ và các bộ phận liên quan. 69

4.1.6 Bánh xe và moay ơ: 69

4.2 Kiểm tra gầm xe. 70

4.2.1 Bánh xe dự phòng. 70

4.2.2 Hệ thống phanh. 70

4.2.3 Li hợp. 70

4.2.4 Cơ cấu lái và các đòn dẫn động lái. 71

4.2.5 Các khớp cầu, khớp chuyển hướng. 71

4.2.6 Ngõng quay lái: 71

4.2.7 Nhíp, lò xo, thanh xoắn, ụ hạn chế hành trình. 72

4.2.8 Giảm chấn: 72

4.2.9 Các đăng: 72

4.2.10 Hợp số: 73

4.2.11Cầu xe: 73

4.3 Kiểm tra buồng lái và khoang hành khách. 73

4.3.1Kính chắn gió: 73

4.3.2 Gương chiếu hậu: 74

4.3.3 Gạt nước và phun nước rửa kính: 74

4.3.4Ghế người lái: 74

4.3.5 Đai an toàn ghế của người lái: 75

4.3.6 Vô lăng lái: 75

4.3.7 Cần số, phanh tay. 75

4.3.8 Các pêđan li hợp, phanh, ga. 76

4.3.9 Các đồng hồ tốc độ, áp suất khí nén, báo số vòng quay động cơ, mức nhiên liệu , các đèn chỉ báo 76

4.3.10 Còi điện 76

4.3.11 Tủ y tế, bình cứu hỏa, búa phá cửa sổ: 76

4.3.12 Cửa lên xuống, bậc lên xuống: 76

4.3.13 Kính cửa sổ: 77

4.3.14 Chỉ dẫn thoát hiểm: 77

4.3.15 Tay vịn, cột chống, tay nắm: 77

4.3.16 Ghế hành khách: 78

4.3.17 Sàn xe, trần xe và các thành bên: 78

4.3.18 Đèn chiếu sáng trong xe, đèn bậc cửa lên xuống, điều hòa, quạt thông gió. 78

4.3.19 Cửa thông gió trần xe: 78

4.4 Kiểm tra trên thiết bị. 79

4.4.1 Độ trượt ngang của bánh xe dẫn hướng. 79

4.4.2 Lực phanh chính: 79

4.4.3 Sai số đồng hồ tốc độ: 79

4.4.4 Cường độ ánh sáng đèn chiếu sáng: 79

4.5 Kiểm tra chạy thử trên đường, thử kín nước. 80

4.5.1 Chạy thử trên đường: 80

4.5.2 Thử kín nước: 80

Chương 5: KẾT LUẬN. 81

Tài liệu tham khảo: 83

 

 

doc92 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1971 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế kĩ thuật xe khách thành phố b80 trên sát xi cơ sở nhập từ nước ngoài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI TP. HCM BOÄ MOÂN CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC – KHOA CÔ KHÍ ___O0O___ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI: THIEÁT KEÁ KÓ THUAÄT XE KHAÙCH THAØNH PHOÁ B80 TREÂN SAÙT XI CÔ SÔÛ NHAÄP TÖØ NÖÔÙC NGOAØI. GVHD : Th s TRAÀN ÑÖÙC KEÁT. SVTH : NGUYEÃN VAÊN CHÖÔNG. NGAØNH : CÔ KHÍ OÂTOÂ LÔÙP : CO03 Tp.Hoà Chí Minh 04/2008. LÔØI CAÛM ÔN. Em xin chaân thaønh caûm ôn: BGH Tröôøng ÑH GT VT thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ban chuû nhieäm khoa Cô Khí. Caùc phoøng, khoa cuûa tröôøng. Caùc giaùo vieân tröïc tieáp giaûng lôùp CO03 . Caùc giaùo vieân höôùng daãn ñoà aùn toát nghieäp. Caùc cô sôû thöïc taäp. Ñaõ nhieät tình giaûng daïy, höôùng daãn, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå em hoaøn thaønh chöông trình hoïc vaø ñoà aùn toát nghieäp. Muïc luïc LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP 1 LÔØI CAÛM ÔN. 2 Chöông 1: TOÅNG QUAN. 6 1.1 Giôùi thieäu coâng ty Coå phaàn Cô khí- Xaây döïng giao thoâng. 6 1.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø lónh vöïc hoaït ñoäng: 6 1.1.3 Cô sôû haï taàng: 7 1.1.4 Thieát bò maùy moùc, phöông tieän vaän taûi. 8 1.2 Chieán löôïc phaùt trieãn ngaønh coâng nghieäp oâ toâ Vieät Nam. 13 1.2.1 Muïc tieâu 13 1.2.2 Ñònh höôùng chieán löôïc vaø giaûi phaùp nhaèm phaùt trieãn ngaønh coâng nghieäp oâ toâ Vieät Nam. 14 2.1 Ñaët vaán ñeà. 15 2.2 Noäi dung ñeà taøi. 15 2.3 Caùc thoâng soá kó thuaät cuûa khung xe cô sôû Super Aero City. 16 2.4 Caùc thoâng soá kó thuaät oâtoâ khaùch thaønh phoá. 17 2.5Baûng qui caùch vaät lieäu voû xe khaùch thaønh phoá B80. 19 2.6 Baûng caùc cuïm toång thaønh, chi tieát saûn xuaát trong nöôùc laép raùp treân xe khaùch thaønh phoá B80. 20 2.7 Baûng caùc cuïm toång thaønh, chi tieát nhaäp khaåu treân xe khaùch thaønh phoá B80. 21 Chöông 3: NOÄI DUNG TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ. 22 3.1 Tính troïng löôïng vaø phaân boå troïng löôïng cuûa oâ toâ. 22 3.2 Xaùc ñònh toïa ñoä troïng taâm oâtoâ thieát keá. 22 3.3 Tính toaùn kieåm tra oån ñònh. 25 3.3.1Tính oån ñònh doïc cuûa oâ toâ 25 3.3.2 Tính oån ñònh ngang cuûa oâ toâ. 29 3.4 Tính toaùn ñoäng löïc hoïc cuûa otoâ. 32 3.4.1 Caùc thoâng soá ban ñaàu: 32 3.4.2 Caùc thoâng soá tính toaùn. 32 3.4.3 Ñoà thò ñöôøng ñaët tính ngoaøi cuûa ñoäng cô. 34 3.4.4 Ñoà thò nhaân toá ñoäng löïc hoïc 35 3.4.5 Ñoà thò gia toác, tính toaùn thôøi gian vaø quaûng ñöôøng taêng toác cuûa oâ toâ. 38 3.5 Tính toaùn caân baèng nhieät heä thoáng ñieàu hoøa nhieät ñoä. 43 3.6 Tính toaùn hieäu quaû phanh. 46 3.7 Tính toaùn ñaëc tính daãn höôùng. 46 3.8 Tính toaùn ñoä beàn heä thoáng treo vaø tính eâm dòu chuyeån ñoäng cuûa xe. 47 3.8.1 Veà ñoä beàn cuûa heä thoáng treo. 47 3.8.2 Veà ñoä eâm dòu chuyeån ñoäng cuûa xe. 47 3.9 Tính toaùn heä thoáng chieáu sang . 51 3.10 Bieän phaùp giaûm oàn cho khoang haønh khaùch. 51 3.11 Tính toán diện tích dành cho hành khách đứng. 51 3.12 Kieåm tra ñoä beàn daàm ngang saøn xe. 51 3.13 Tính kieåm beàn khung xe, voû xe. 53 3.13.1. Choïn cheá ñoä tính toaùn: 53 3.13.2. Caùc giaû thieát tính toaùn: 53 3.13.3. Tính cho cheá ñoä phanh gaáp: 54 3.13.4. Tính beàn khung xöông khi quay voøng: 55 3.14 Tính kieåm beàn lieân keát saøn xe, khung xe. 61 3.15 Tính kieåm beàn lieân keát giöõa daàm ngang saøn xe vaø daàm doïc oâtoâ chassi. 62 3.16 Sô ñoà boá trí gheá vaø tính kieåm beàn gheá. 62 3.16.1 Sô ñoà boá trí gheá 62 3.16.2 Tính kieåm beàn lieân keát giöõa gheá vaø saøn xe. 63 3.16.3 Tính kieåm beàn gheá haønh khaùch. 64 Chöông 4: QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG XUAÁT XÖÔÛNG. 67 4.1 Kieåm tra toång theå: 67 4.1.1 Soá khung, soá ñoäng cô: 67 4.1.2 Khung,thaân voû. 68 4.1.3 Göong chieáu haäu phía ngoaøi: 68 4.1.4 Heä thoáng ñeøn chieáu saùng vaø tín hieäu. 68 4.1.5 Ñoäng cô vaø caùc boä phaän lieân quan. 69 4.1.6 Baùnh xe vaø moay ô: 69 4.2 Kieåm tra gaàm xe. 70 4.2.1 Baùnh xe döï phoøng. 70 4.2.2 Heä thoáng phanh. 70 4.2.3 Li hôïp. 70 4.2.4 Cô caáu laùi vaø caùc ñoøn daãn ñoäng laùi. 71 4.2.5 Caùc khôùp caàu, khôùp chuyeån höôùng. 71 4.2.6 Ngoõng quay laùi: 71 4.2.7 Nhíp, loø xo, thanh xoaén, uï haïn cheá haønh trình. 72 4.2.8 Giaûm chaán: 72 4.2.9 Caùc ñaêng: 72 4.2.10 Hôïp soá: 73 4.2.11Caàu xe: 73 4.3 Kieåm tra buoàng laùi vaø khoang haønh khaùch. 73 4.3.1Kính chaén gioù: 73 4.3.2 Göông chieáu haäu: 74 4.3.3 Gaït nöôùc vaø phun nöôùc röûa kính: 74 4.3.4Gheá ngöôøi laùi: 74 4.3.5 Ñai an toaøn gheá cuûa ngöôøi laùi: 75 4.3.6 Voâ laêng laùi: 75 4.3.7 Caàn soá, phanh tay. 75 4.3.8 Caùc peâñan li hôïp, phanh, ga. 76 4.3.9 Caùc ñoàng hoà toác ñoä, aùp suaát khí neùn, baùo soá voøng quay ñoäng cô, möùc nhieân lieäu…, caùc ñeøn chæ baùo 76 4.3.10 Coøi ñieän 76 4.3.11 Tuû y teá, bình cöùu hoûa, buùa phaù cöûa soå: 76 4.3.12 Cöûa leân xuoáng, baäc leân xuoáng: 76 4.3.13 Kính cöûa soå: 77 4.3.14 Chæ daãn thoaùt hieåm: 77 4.3.15 Tay vòn, coät choáng, tay naém: 77 4.3.16 Gheá haønh khaùch: 78 4.3.17 Saøn xe, traàn xe vaø caùc thaønh beân: 78 4.3.18 Ñeøn chieáu saùng trong xe, ñeøn baäc cöûa leân xuoáng, ñieàu hoøa, quaït thoâng gioù. 78 4.3.19 Cöûa thoâng gioù traàn xe: 78 4.4 Kieåm tra treân thieát bò. 79 4.4.1 Ñoä tröôït ngang cuûa baùnh xe daãn höôùng. 79 4.4.2 Löïc phanh chính: 79 4.4.3 Sai soá ñoàng hoà toác ñoä: 79 4.4.4 Cöôøng ñoä aùnh saùng ñeøn chieáu saùng: 79 4.5 Kieåm tra chaïy thöû treân ñöôøng, thöû kín nöôùc. 80 4.5.1 Chaïy thöû treân ñöôøng: 80 4.5.2 Thöû kín nöôùc: 80 Chöông 5: KEÁT LUAÄN. 81 Taøi lieäu tham khaûo: 83 Chöông 1: TOÅNG QUAN. 1.1 Giôùi thieäu coâng ty Coå phaàn Cô khí- Xaây döïng giao thoâng. 1.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø lónh vöïc hoaït ñoäng: - Coâng ty coå phaàn Cô khí- Xaây döïng giao thoâng coå phaàn hoùa töø coâng ty Cô khí Giao thoâng 2 vaøo thaùng 9/2003: Ñòa chæ: phöôøng Tröôøng Thoï, quaän Thuû Ñöùc, Tp HCM. Teân ngöôøi ñaïi dieän: TS Ñaøo Vieät Phöong, giöõ chöùc vuï toång giaùm ñoác coâng ty. - Lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh: ñaïi tu, cheá taïo, laép raùp vaø phaân phoái caùc loaïi oâ toâ. 1.1.2 Cô caáu toå chöùc:     Hình 1.1.2 Sô ñoà toå chöùc caùc ñôn vò tröïc thuoäc Coâng ty Coå phaàn Cô khí Xaây döïng Giao thoâng.  1.1.3 Cô sôû haï taàng:  -Nhaø xöôûng :  Hình 1.1 Nhaø xöôûng coâng ty.    Vôùi dieän tích treân 90.000m2 vaø khaåu ñoä 24m, 18m, nhaø xöôûng ñöôïc laép heä thoáng caàu truïc 25T, 15T vaø 5T thuaän tieän cho vieäc gia coâng nhöõng keát caáu naëng vaø lôùn. -Kho baõi : Nhaø kho bao goàm 6 cuïm kho ñoäc laäp vôùi dieän tích hôn 8.000m2;  coù theå chöùa caùc loaïi töø haøng bao ñeán caùc loaïi haøng baùch hoùa. Coù heä thoáng thoâng gioù ñeå traùnh hö hoûng haøng hoùa. Ngoaøi ra coøn coù caùc kho nhoû vôùi caùc dieän tích 840 m2/kho. Baõi chöùa haøng hieän nay dieän tích chöùa container roãng cuûa ñôn vò laø : 58.000m2 Trong döï aùn xaây naâng caáp vaø môû roäng beán saø lan 1.000 taán, Tracomeco seõ môû roäng dieän tích beán baõi leân hôn 10.000m2. -Caàu caûng vaø thieát bò khai thaùc  Hình 1.2 Beán caûng coângty.    Heä thoáng caàu caûng hieän thôøi cuûa Coâng ty coù 04 caàu taøu vaø coù theå caäp taøu laøm haøng ñeán 2000 DWT. Treân caùc caàu caûng naøy ñaët caùc caåu 60T baùnh loáp vaø baùnh xích 110T. Coâng nhaân boác xeáp chuyeân nghieäp, nhieät tình. Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa caûng 24h/24h. Hieän nay Coâng ty ñang tieán haønh xaây döïng 01 caàu caûng môùi vôùi chieàu daøi       176m, môùn nöôùc: 6,8m, vôùi hình thöùc beán lieàn bôø. Treân caàu caûng ñöôïc laép 04 caåu bôø LIEBHERR vôùi söùc naâng 40T ôû taàm vôùi 20m. Vieäc laép heä thoáng caåu naøy thuaän tieän cho vieäc khai thaùc taát caû caùc loaïi haøng töø haøng rôøi ñeán container.       Laép ñaët heä thoáng ñieän coù theå cung caáp cho container laïnh. Ngoaøi ra, caûng coøn ñöôïc trang bò caùc phöông tieän xeáp dôõ khaùc ñeå phuïc vuï cho vieäc boác xeáp haøng hoùa, trung chuyeån haøng hoùa nhö: xe naâng 1T, 3T, 7T, xe vaän chuyeån, ñaàu keùo vaø rô mooùc caùc loaïi. 1.1.4 Thieát bò maùy moùc, phöông tieän vaän taûi.  -Veà phöông tieän vaän taûi vaø thi coâng cô giôùi Thieát bò thi coâng cô giôùi: Caåu thuït 12, xe uûi D8, D7, xe xuùc 944, xe cuoác ñaøo. Thieát bò vaän taûi: Xe ñaàu keùo coâng suaát 350 CV. Hính1.3 Caåu thuûy löïc 10T  Hình 1.4 Maùy uûi D7  Hinh1.5Xe xuùc  -Thieát bò gia coâng kim loaïi Maùy eùp thuûy löïc 400T. Maùy cuoán toân chieàu daøy 30mm. Maùy tieän chieàu daøi 12m , tieän revolve,cuït. Maùy haøn caùc loaïi : töï ñoäng, baùn töï ñoäng döôùi khí baûo veä. Nhieàu loaïi maùy gia coâng cô khaùc. Hình 1.6 Maùy eùp thuûy löïc  Hình 1.6 Maùy cuoán toân  Hình 1.7 Maùy tieän  Hình 1.8 Maùy maøi vaïn naêng  Hình 1.9 Maùy caét ñoät lieân hôïp  Hình 1.10 Maùy phay vaïn naêng  -Maùy moùc, thieát bò phuïc vuï cho saûn xuaát oâ toâ:  Maùy uoán oáng CNC  Hình 1.11Maùy chaán tole thuûy löïc  Maùy xaû, caét tole töï ñoäng Maùy caêng tole thuûy löïc  Boä gaù toå hôïp khung xöông Maùy chaán tole thuûy löïc Heä thoáng sôn saáy Heä thoáng khí neùn trung taâm Heä thoáng khí CO2 trung taâm Daây chuyeàn  haøn CO2, haøn ñieåm Heä thoáng xöû lyù laøm saïch beà maët kim loïai Heä thoáng xe chuyeån ngang Traïm kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm xuaát xöôûng -Traïm kieåm tra chaát löôïng xe oâtoâ: Traïm kieåm tra chaát löôïng xuaát xöôûng-Coâng ty Coå phaàn Cô khí-Xaây döïng Giao thoâng ñöôïc trang bò ñoàng boä, laép ñaët caùc thieát bò kieåm tra chaát löôïng xe cô giôùi cuûa Haøn Quoác, YÙ, Nhaät Baûn vôùi ñoä chính xaùc cao. Traïm kieåm tra chaát löôïng xuaát xöôûng vôùi daây chuyeàn kieåm tra hieän ñaïi, ñöôïc thieát keá theo tieâu chuaån cuûa Cuïc Ñaêng Kieåm Vieät Nam vaø ñaõ ñöôïc Traïm kieåm tra chaát löôïng xuaát xöôûng coù ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät laø caùc kyõ sö cô khí oâ toâ, caùc kyõ thuaät vieân laønh ngheà, coù kinh nghieäm trong coâng taùc kieåm tra chaát löôïng oâ toâ vaø Cuïc Ñaêng Kieåm Vieät Nam caáp giaáy chöùng nhaän ñaõ ñöôïc ñaøo taïo qua khoaù huaán luyeän kieåm tra chaát löôïng xe cô giôùi.  Hình 1.12 Heä thoáng kieåm ñònh ABS    Hình 1.13 Thieát bò kieåm tra ñeøn chieáu saùng    Hình 1.14 Thieát bò phaân tích khí thaûi ñoäng cô diezel   Hình 1.15 Thöû kín nöôùc   Hình 1.16 Maøn hình hieån thò cuûa heä thoáng kieåm ñònh ABS (CPU)    Chöùc naêng cuûa Traïm kieåm tra chaát löôïng xuaát xöôûng STT TEÂN THIEÁT BÒ NAÊM SX NÔI SAÛN XUAÁT  1 Thieát bò kieåm tra ñoä tröôït ngang 2004 HAØN QUOÁC  2 Thieát bò kieåm tra goùc laùi 2004 HAØN QUOÁC  3 Thieát bò phaân tích khí thaûi ñoäng cô diezen 2004 HAØN QUOÁC  4 Thieát bò kieåm tra ñoàng hoà toác ñoä 2004 HAØN QUOÁC  5 Thieát bò kieåm tra phanh 2004 HAØN QUOÁC  6 Thieát bò ño ñoä oàn 2004 HAØN QUOÁC  7 Thieát bò kieåm tra ñeøn chieáu saùng 2004 HAØN QUOÁC  8 Thieát bò kieåm tra beà maët sôn 2000 ITALIA  9 Thieát bò kieåm tra ñoä chuïm 2000 NHAÄT BAÛN  10 Traïm kieåm tra kín nöôùc 2004 NHAÄT BAÛN  11 Caùc trang thieát bò kieåm tra khaùc   1.1.5 Sô ñoà maët baèng coâng ty vaø sô ñoà boá trí coâng ngheä saûn xuaát xe khaùch thaønh phoá. Hình 1.17 Sô ñoà boá trí coâng ngheä saûn xuaát. Hình 1.18 Sô ñoà maët baèng coâng ty 1.2 Chieán löôïc phaùt trieãn ngaønh coâng nghieäp oâ toâ Vieät Nam. 1.2.1 Muïc tieâu 1.2.1.1 Muïc tieâu chung:  - Phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp oâtoâ Vieät Nam treân cô sôû tieáp thu vaø öùng duïng coâng ngheä tieân tieán cuûa theá giôùi, keát hôïp vôùi khai thaùc vaø töøng böôùc naâng cao coâng ngheä vaø thieát bò hieän coù, ñaùp öùng phaàn lôùn nhu caàu thò tröôøng oâtoâ trong nöôùc, höôùng tôùi xuaát khaåu oâtoâ vaø phuï tuøng. 1.2.1.2 Muïc tieâu cuï theå: -Veà loaïi xe phoå thoâng : ñaùp öùng 40 - 50% nhu caàu trong nöôùc veà soá löôïng vaø ñaït tyû leä noäi ñòa hoùa ñeán 40% vaøo naêm 2005; ñaùp öùng treân 80% nhu caàu trong nöôùc veà soá löôïng vaø ñaït tyû leä noäi ñòa hoùa 60% vaøo naêm 2010 (rieâng ñoäng cô phaán ñaáu ñaït tyû leä noäi ñòa hoùa 50% vaø hoäp soá ñaït 90%); -Veà loaïi xe chuyeân duøng : ñaùp öùng 30% nhu caàu trong nöôùc veà soá löôïng vaø ñaït tyû leä noäi ñòa hoùa 40% vaøo naêm 2005, tieán tôùi ñaùp öùng 60% nhu caàu trong nöôùc veà soá löôïng vaø ñaït tyû leä noäi ñòa hoùa 60% vaøo naêm 2010; - Veà caùc loaïi xe cao caáp : caùc loaïi xe du lòch do caùc lieân doanh saûn xuaát phaûi ñaït tyû leä noäi ñòa hoùa 20 - 25% vaøo naêm 2005 vaø 40 - 45% vaøo naêm 2010, ñaùp öùng 80% nhu caàu caùc loaïi xe taûi, xe buyùt cao caáp ñaït tyû leä noäi ñòa hoùa 20% vaøo naêm 2005 vaø 35 - 40% vaøo naêm 2010. 1.2.2 Ñònh höôùng chieán löôïc vaø giaûi phaùp nhaèm phaùt trieãn ngaønh coâng nghieäp oâ toâ Vieät Nam. 1.2.21. Veà saûn phaåm - Saûn xuaát caùc loaïi oâtoâ thoâng duïng (xe taûi nhoû, xe du lòch, xe chôû khaùch nhoû, xe buyùt,...) vaø chuyeân duøng (xe chôû xaêng, xe cöùu hoûa, xe cöùu thöông loaïi nhoû, xe ñoâng laïnh, xe chôû xi maêng, xe phun nöôùc röûa ñöôøng,...) coù giaù caïnh tranh vaø phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän cuï theå cuûa Vieät Nam. - Saûn xuaát caùc loaïi xe cao caáp ñeå ñaùp öùng hôïp lyù nhu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu. -Taäp trung saûn xuaát ñoäng cô oâtoâ ñaït tyû leä noäi ñòa hoùa phuø hôïp vôùi quy ñònh. 1.2.2.2 Veà toå chöùc saûn xuaát - Toå chöùc saûn xuaát oâtoâ vaø phuï tuøng oâtoâ quy moâ coâng nghieäp theo höôùng chuyeân moân hoùa, hôïp taùc hoùa. - Khuyeán khích moïi thaønh phaàn kinh teá phaùt trieån saûn xuaát phuï tuøng oâtoâ nhaát laø saûn xuaát linh kieän cho ñoäng cô.  1.2.2.3 Moät soá cô cheá, chính saùch thöïc hieän chieán löôïc - Ñöa chöông trình saûn xuaát ñoäng cô oâtoâ vaøo chöông trình saûn phaåm coâng nghieäp troïng ñieåm töø nay ñeán naêm 2010. - Caùc döï aùn ñaàu tö saûn xuaát oâtoâ thoâng duïng, chuyeân duøng theo ñuùng quy hoaïch phaùt trieån xeùt ñöôïc höôûng moät soá öu ñaõi veà ñaát ñai, vay voán tín duïng, hoã trôï chuyeån giao coâng ngheä, hoã trôï nghieân cöùu khoa hoïc, hoã trôï ñaàu tö ngoaøi haøng raøo,.... Caùc öu ñaõi cuï theå ñöôïc xem, quyeát ñònh cho töøng döï aùn trong quaù trình pheâ duyeät. Chöông 2: GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ ÑEÀ TAØI THIEÁT KEÁ. 2.1 Ñaët vaán ñeà. Do tình hình kinh teá phaùt trieån nhanh, nhu caàu vaän chuyeån haønh khaùch ngaøy moät taêng, taïi caùc thaønh phoá vaø ñoâ thò ngaøy nay ñang taêng cöôøng vaän chuyeån haønh khaùch coâng coäng baèng phöông tieän xe khaùch thaønh phoá nhaèm giaûm thieåu tình traïng aùch taét giao thoâng, haïn cheá söï gia taêng oà aït cuûa caùc phöông tieän caù nhaân nhaát laø xe gaén maùy, töøng böôùc caûi thieän chaát löôïng caùc phöông tieän duøng treân caùc tuyeán xe khaùch thaùnh phoá taïo ra söùc haáp daãn môùi cho haønh khaùch. Ñeå coù phöông tieän phuïc vuï caùc yeâu caàu raát ña daïng cuûa ngaønh vaän taûi oâ toâ, treân cô sôû tìm hieåu nhu caàu cuûa thò tröôøng vaø phaân tích caùc ñaëc ñieåm kó thuaät treân chassi cô sôû HYUNDAI SUPER AERO CITY do Haøn Quoác saûn xuaát phuø hôïp vôùi TCN vaø TCVN veà thieát keá oâ toâ khaùch thaønh phoá, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu tieâu duøng trong nöôùc neân toâi choïn khung cô sôû treân ñeå thieát keá oâ toâ khaùch thaønh phoá B80 vôùi 44 choã ngoài vaø 36 choã ñöùng. Khi thieát keá caàn phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu kó thuaät sau: - Giöõ nguyeân toaøn boä ñoäng cô heä thoáng truyeàn ñoäng vaø caùc cô caáu ñieàu khieån cuûa oâ toâ saùt si nhö:saùt xi, ñoäng cô, hoäp soá caùc ñaêng, truïc tröôùc caàu sau caùc heä thoáng phanh,treo, laùi………. - Khoâng laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng ñoä beàn cuûa saùt xi. - Ñaûm baûo caùc thoâng soá veà böôùc gheá, khoaûng caùch töø saøn ñeán traàn xe, chieàu cao cöûa xe, chieàu cao gheá khaùch theo quy ñònh cuûa TCVN vaø caùc tieâu chuaån coù lieân quan. - Ñaûm baûo caùc yeâu caàu kó thuaät, mó thuaät vaø caùc yeâu caàu söû duïng cuûa oâ toâ. - Phuø hôïp vôùi vaät tö vaø coâng ngheä trong ñieàu kieän Vieät Nam. Noäi dung ñeà taøi. - Thieát keá, cheá taïo vaø laép ñaët leân saùt xi toaøn boä phaàn saøn khung voû xe, trang bò noäi thaát, gheá ngoài cho haønh khaùch, heä thoáng ñieän, heä thoáng thoâng gioù vaø heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí - Sôn choáng ræ vaø sôn trang trí toaøn boä phaàn cheá taïo môùi. - Laép ñaët caùc tay vòn, quang treo. - Laép ñaët bình cöùu hoûa, duïng cuï phaù cöûa vaø tuùi cöùu thöông. - Laép ñaët heä thoáng caùc loaïi ñeøn pha, ñeøn tín hieäu, heä thoáng gaït möa, göông phaûn chieáu. - Kieåm tra vaø ñieàu chænh toaøn boä ñaûm baûo yeâu caàu kó thuaät tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng. 2.3 Caùc thoâng soá kó thuaät cuûa khung xe cô sôû Super Aero City. OÂtoâ saùt xi HYUNDAI SUPER AERO CITY laø oâtoâ saùt xi cô sôû do Haøn Quoác saûn xuaát vôùi caùc thoâng soá kó thuaät sau: - Chieàu daøi toaøn boä : 10680 mm. - Chieàu roäng toaøn boä : 2465 mm. - Chieàu cao toaøn boä : 1815 mm. - Troïng löôïng oâtoâ saùt xi : 6090 kG. Phaân boå leân caàu tröôùc : 1275 kG. Phaân boå leân caàu sau : 4815 kG. -Troïng löôïng toaøn boä cho pheùp : 15600 kG. Phaân boå leân caàu tröôùc : 6000 kG. Phaân boå leân caàu sau : 9600 kG. - Coâng thöùc baùnh xe : 4× 2. - Chieàu daøi cô sôû : 5400 mm. - Veát baùnh xe: baùnh tröôùc:2000mm; baùnh sau: 1860 mm. - Khoaûng saùng gaàm xe : 255 mm. - Baùn kính quay voøng nhoû nhaát : 8,9 m. - Goùc doác lôùn nhaát coù theå vöôït : 32 %. - Ñoäng cô: Kyù hieäu: D6AV. Kieåu : Diesel, 4kì, laøm maùt baèng nöôùc, 6 xilanh thaúng hang. Coâng suaát lôùn nhaát: 220 HP( 162 kW ) ôû toác ñoä quay cuûa truïc khuyuû 2200 vg/phuùt. Moâment xoaén lôùn nhaát: 75 kGm( 736 Nm ) ôû toác ñoä quay truïc khuyûu 1400 vg/ ph. Ñöôøng kính xilanh: 130 mm. Haønh trình piston: 140 mm. Dung tích coâng taùc: 11144 em3. Tæ soá neùn: 17,5: 1. - Li hôïp: loaïi ñóa ñôn, daãn ñoäng baèng thuûy löïc. - Hoäp soá: 5 soá tieán, 1 soá luøi, coù cô caáu ñoàng toác töø soá 2 ñeán soá 5.Tæ soá truyeàn caùc tay soá: I-6,552, II-4,178, III- 2,415, IV-1,397, V- 1,00, soá luøi: 6,849. - Truyeàn ñoäng chính: kieåu baùnh raêng coân xoaén hypoit 1 caáp, tæ soá truyeàn: 4,875. - Khung (saùt xi) oâtoâ: Daïng semi- moâncoque( goàm ñoaïn daàm tröôùc,ñoaïn daàm sau vaø phaàn khung daøi noái ôû giöõa. - Truyeàn ñoäng caùcñaêng: kieåu kín, coù khôùp chuyeån höôùng vaø oå ñôõ trung gian. - Heä thoáng phanh: Phanh hôi, hai nhaùnh ñoäc laäp. - Phanh tay: Taùc ñoäng leân baùnh sau nhôø loø xo trong baàu phanh. - Heä thoáng laùi: Kieåu truïc vít-ecu bi, trôï löïc laùi thuûy löïc, daãn ñoäng ñieàu khieån laùi baùnh xe daãn höôùng baùnh tröôùc nhôø hình thang laùi.Coät laùi oáng loàng vaø ñaët nghieâng. - Heä thoáng treo tröôùc vaø sau kieåu phuï thuoäc, nhíp laù daïng nöûa elip, coù giaûm chaán thuûy löïc vaø thanh caân baèng ôû truïc tröôùc vaø truïc phía sau. - Baùnh xe vaø kí hieäu : Baùnh tröôùc: ñôn, 10.00-20-14PR. Baùnh sau: Keùp,10-20-14PR. - Thieát bò ñieän: AÉc quy: 24V-150 Ah. Maùy phaùt: 24 V- 150 A. Khôûi ñoäng: 24 V- 5,5 A. 2.4 Caùc thoâng soá kó thuaät oâtoâ khaùch thaønh phoá. OÂtoâ khaùch thaønh phoá B80 thieát keá döïa treân khung cô sôû HYUNDAI SUPER AERO CITY,do vaäy caùc thoâng soá kó thuaät xaây döïng treân cô sôû caùc thong soá kó thuaät xe cô sôû vaø treân caùc TCVN vaø TCN veà thieát keá oâtoâ khaùch thaønh phoá. - Chieàu daøi toaøn boä : 11210 mm. - Chieàu roäng toaøn boä : 2500 mm. - Chieàu cao toaøn boä : 3330 mm. - Phaàn nhoâ phía tröôùc vaø phía sau : 2345/3465 mm. - Troïng löôïng khoâng taûi : 10240 kG. Phaân boå leân caàu tröôùc : 2790 kG. Phaân boå leân caàu sau : 7450 kG. -Soá ngöôøi cho pheùp chôû : 80 . Soá choã ñöùng : 36. Soá choã ngoài : 44. -Troïng löôïng khi ñaày taûi : 15040 kG. Phaân boå leân caàu tröôùc : 5448 kG. Phaân boå leân caàu sau : 9592 kG. - Coâng thöùc baùnh xe : 4× 2. - Chieàu daøi cô sôû : 5400 mm. - Veát baùnh xe: baùnh tröôùc:2000mm; baùnh sau: 1860 mm. - Khoaûng saùng gaàm xe : 255 mm. - Baùn kính quay voøng nhoû nhaát : 8,9 m. - Goùc doác lôùn nhaát coù theå vöôït : 29 %. - Goùc thoaùt tröôùc/ sau: 10/80. - Ñoäng cô: Kyù hieäu: D6AV. Kieåu : Diesel, 4kì, laøm maùt baèng nöôùc, 6 xilanh thaúng haøng. Coâng suaát lôùn nhaát: 220 HP( 162 kW) öùng vôùi toác ñoä quay truïc khuyûu 2200 vg/phuùt. Moâment xoaén lôùn nhaát: 75 kGm( 736 Nm ) öùng vôùi toác ñoä quay truïc khuyûu 1400 vg/ ph. Ñöôøng kính xilanh: 130 mm. Haønh trình piston: 140 mm. Dung tích coâng taùc: 11144 em3. Tæ soá neùn: 17,5: 1. - Li hôïp: loaïi ñóa ñôn, daãn ñoäng baèng thuûy löïc. - Hoäp soá: 5 soá tieán, 1 soá luøi, coù cô caáu ñoàng toác töø soá 2 ñeán soá 5.Tæ soá truyeàn caùc tay soá: I-6,552, II-4,178, III- 2,415, IV-1,397, V- 1,00, soá luøi: 6,849. - Truyeàn ñoäng chính: kieåu baùnh raêng coân xoaén hypoid 1 caáp, tæ soá truyeàn: 4,875. - Khung (saùt xi) oâtoâ: daïng semi- moâncoque( goàm ñoaïn daàm tröôùc,ñoaïn daàm sau vaø phaàn khung daøi noái ôû giöõa. - Truyeàn ñoäng caùcñaêng: kieåu kín, coù khôùp chuyeån höôùng vaø oå ñôõ trung gian. - Heä thoáng phanh: Phanh hôi, hai nhaùnh ñoäc laäp. - Phanh tay: Taùc ñoäng leân baùnh sau nhôø loø xo trong baàu phanh. - Heä thoáng laùi: Kieåu truïc vít-ecu bi, trôï löïc laùi thuûy löïc, daãn ñoäng ñieàu khieån laùi baùnh xe daãn höôùng baùnh tröôùc nhôø hình thang laùi.Coät laùi oáng loàng vaø ñaët nghieâng. - Heä thoáng treo tröôùc vaø sau kieåu phuï thuoäc, nhíp laù daïng nöûa elip, coù giaûm chaán thuûy löïc vaø thanh caân baèng ôû truïc tröôùc vaø truïc phía sau. - Baùnh xe vaø kí hieäu : Baùnh tröôùc: ñôn, 10.00-20-14PR. Baùnh sau: Keùp,10-20-14PR. - Thieát bò ñieän: AÉc quy: 24V-150 Ah. Maùy phaùt: 24 V- 150 A. Khôûi ñoäng: 24 V- 5,5 A. 2.5Baûng qui caùch vaät lieäu voû xe khaùch thaønh phoá B80. Baûng 2.1 Qui caùch vaät lieäu TT Qui caùch vaät lieäu Loaïi vaät lieäu  A Khung xöong maûng saøn  1 U100x46x4.5 CT3 (hoaëc vaät lieäu töông ñöông)  2 U 60x30x3 nt  3 U 40x20x2 nt  4 (50x50x2 nt  5 L 40x30x2; maõ toân (5 mm nt  6 Toân ñoùn goã (5 mm nt  B Khung xöông maûng noùc  1 U 50x25x2.5 CT3 (hoaëc vaät lieäu töông ñöông)  2 ( 40x40x2.5 nt  3 Z 40x40x20x2 nt  4 L 40x40x2 nt  5 Z20x40x20 x2 nt  6 Toân ( 5 mm nt  C Khung xöông thaønh traùi, phaûi  1 ( 60x30x2.5 CT3 (hoaëc vaät lieäu töông ñöông)  2 U 70x40x3 nt  3 ( 50x50x2.5 nt  4 ( 40x40x2.5 nt  5 ( 30x30x2.5; L 30x30x2.5 nt  6 Toân, maõ toân. nt  D Khung xöông ñaàu vaø ñuoâi xe  1 (50x50x2.5; ( 50x25x2.5 CT3 (hoaëc vaät lieäu töông ñöông)  2 ( 40x40x2.5, ( 30x30x2 nt  3 L40x40x2.5 nt  4 Toân ( 5 mm nt  E Toân boïc trong ( 1mm 08K( (hoaëc vaät lieäu töông ñöông)  F Toân boïc ngoaøi ( 1mm 08K( (hoaëc vaät lieäu töông ñöông)  G Cöûa khaùch  1 (50x25x2 CT3 (hoaëc vaät lieäu töông ñöông)  2 Toân ( 1 mm 08K( (hoaëc vaät lieäu töông ñöông)  H Kính caùc loaïi laép treân xe Kính an toaøn  I Vaät lieäu caùch nhieät Xoáp caùch nhieät  2.6 Baûng caùc cuïm toång thaønh, chi tieát saûn xuaát trong nöôùc laép raùp treân xe khaùch thaønh phoá B80. Baûng 2.2: Caùc cuïm toång thaønh saûn xuaát trong nöôùc laép treân xe B80. TT CUÏM CHI TIEÁT, TOÅNG THAØNH NÖÔÙC SX VAÄT LIEÄU  1 KHUNG XÖÔNG VIEÄT NAM CT3 (hoaëc vaät lieäu töong ñöông)  2 VOÛ XE NT 08K( (hoaëc vaät lieäu töông ñöông)  3 GHEÁ HAØNH KHAÙCH VAØ GHEÁ LAÙI NT CT3 (hoaëc vaät lieäu töong ñöông)  4 CÖÛA LEÂN XUOÁNG VAØ CÖÛA LAÙI XE NT CT3, 08K( ( hoaëc vaät lieäu töông ñöông)  5 TAÁM CHE NOÄI THAÁT NT COMPOSIT  6 TAY VÒN NT CT3( hoaëc vaät lieäu töông ñöông)  7 GOÃ SAØN NT Vaùn eùp.  2.7 Baûng caùc cuïm toång thaønh, chi tieát nhaäp khaåu treân xe khaùch thaønh phoá B80. Baûng 2.3 Baûng cuïm toång thaønh vaø chi tieát nhaäp khaåu laép raùp treân xe B80. TT CUÏM CHI TIEÁT TOÅNG THAØNH HAÕNG SAÛN XUAÁT NÖÔÙC SAÛN XUAÁT  1 OÂ TOÂ SAÙT XI CÔ SÔÛ HYUNDAI SUPER AERO CITY HYUNDAI HAØN QUOÁC  2 HEÄ THOÁNG ÑEØN CHIEÁU SAÙNG-TÍN HIEÄU HYUNDAI HAØN QUOÁC 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHIẾT KẾ KĨ THUẬT XE KHÁCH THÀNH PHỐ B80 TRÊN SÁT XI CƠ SỞ NHẬP TỪ NƯỚC NGOÀI (+ bản vẽ).DOC
 • dwg55555.dwg
 • dwgbanve 1.dwg
 • dwgnoithatxeb80.dwg