Đồ án Thiết kế phân xưởng sản suất Metyl Tert Butyl Ete (MTBE) từ iso Butan

Quá trình STAR là quá trình đẳng nhiệt, thiết bị phản ứng gồm nhiều ống

đựng xúc tác nằm trong lò nung, lò nunglà nơi cung cấp nhiệt cho phản ứng.

Quá trình này sử dụng xúc tác là kim loại quý Pt mang trên chất mang Al2O3.

Phản ứng tiến hành trong pha hơi trên lớp xúc tác cố định.

pdf101 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1848 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế phân xưởng sản suất Metyl Tert Butyl Ete (MTBE) từ iso Butan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế phân xửong sản suất MTBE từ iso Butan.pdf
Tài liệu liên quan